BREI WOL Speciale aanbieding MJA-MIIOMIE S. M. CIJSOUW, Brouwerijstr. 268, GROEDE Koninklijke Opera te Gent. Gemeente Breskens. PIJNLOZE VOETBEHANDELING BRILLEN LEO HELDER Popeline jassen Breskens Da Westlandse vrienden op bezoek. Het afgelopen week-end heeft Breskens zijn Westlandse vrienden op bezoek gehad, die Zaterdagmiddag met de boot van 2.15 u. in onze gemeente arriveer den. Zij werden in het Gem. ontspan ningsgebouw door het bestuur van de muziekvereniging „Uit het Volk - Voor het Volk" ontvangen, terwijl zij tevens kennis maakten met hun gastheren. Des avonds werd door deze West- land se vrienden in het ontspannings gebouw een populair concert gegeven waaraan medewerkten de Accordeon vereniging ,,Door Oefening Verkregen," o.l.v. de heer A. N. Middelburg Ez. en „De Boerenkapel," onderafdeling „E M.M.," o.l.v. de heer W. Grebel. Beide verenigingen uit Maasdijk. De wnd. voorzitter van de plaatse lijke muziekvereniging, dhr. de Hulster, sprak het openingswoord; hij zei ver heugd te zijn de Westlandse vrienden weer in onze gemeente welkom te mo gen heten. Zij immers hebben door het adopteren van Breskens reeds zoveel gedaan voor de muziekvereniging. Ook nu waren de baten weer bestemd voor de kas van de muziekvereniging. Spr. memoreerde, dat er door bezoek en tegenbezoek van muziek en toneel een hechte vriendschapsband ontstaan is Hij dacht hierbij terug aan het bezoek aan het Westland, waar zij zo gast vrij werden ontvangen Hij gaf de Westlandse vrienden de verzekering dat Breskens op zijn beurt de gasten het zo goed mogelijk naar de zin zou maken. De heer Middelburg dankte de voor zitter voor zijn vriendelijke woorden, waarna twee Westlandse meisjes de burgemeester een kistje druiven en voor diens echtgenote een bouquet bloemen aanboden. Het programma, wat daarna aange boden werd, viel zeer in de smaak van het publiek. Het vermeldde voor de pauze het optreden van de accordeon vereniging. De ten gehore gebrachte liedjes werden alle goed uitgevoerd en getuigden van ernstige studie. Daarna trad de Boerenkapel op. Ook zij lieten zich niet onbetuigd. Er ble ken goede krachten in dit ensemble te schuilen, die samen een mooi program ma afwerkten, waartoe zeker de amu sante en kundige leiding van de heer Grebel niet weinig heeft bijgedragen. Na de pauze, waarin een geslaagde verloting plaats vond, trad de Accordeon vereniging weer voor het voetlicht. Ook nu wisten ze weer met hun solide spel de talrijke bezoekers te boeien. Het tweede optreden van de Boeren kapel droeg een humoristisch karakter. Met hun humoristische ..boerenstreken" zouden ze zeker de grootste zuurpruim nog doen lachen. Het publiek schaterde het dan ook uit. Nadat ze bij het einde een ware ovatie van de overvolle zaal in ont vangst kregen te nemen, sprak burge meester Eekhout. Hij memoreerde het ontstaan van de vriendschap tussen Breskens en Maasdijk en sprak de wens uit. dat deze nog tot in lengte van da gen mocht blijven voortbestaan, waarna de voorzitter woorden van dank sprak tot de gasten voor het gebodene. Hij hoopte dat het geen vaarwel, maar een tot wederziens zou zijn. De avond werd besloten met een ge zellig dansje, waarna een ieder voldaan naar huis ging. Onze Westlandse vrienden keerden Zondags, uitgeleide gedaan door hun gastheren, weer naar huis terug. Aanbesteding. Door de Architect J. C. P. Loonen te Breskens, werd aanbesteed het bouwen van een woonhuis aan de Boulevard voor de heer C. J. Dierx te Breskens. Het werk is aan de volgende laagste aannemers gegund Fa. Gebr. Visser, fa. W. Jacobs, fa. Gebr. Leenhouts, fa. W. v. d. Walle en fa. Wed. Keijmel, allen te Breskens. Vergadering duivenver. „Nog Sneller". De tentoonstellingscommissie van de postduivenhoudersvereniging „Nog Sneller" te Breskens vergaderde, onder voorzitterschap van dhr. M. v. d. Broecke, Zondagmiddag in café „Centraal". De aftredende bestuursleden, de heren R. v. Quekelberghe, G. Pleijte en J. Wisse, werden herkozen. Besloten werd op 20 en 21 December een tentoonstelling te organiseren, waarbij gekeurd zal worden op vliegtype. Gunningen. Door het Architectenbureau J. Jansen alhier zijn, namens de opdracht gevers, de volgende werken gegund Het bouwen van een blok van 7 wo ningen voor diverse opdrachtgevers aan J. van Rosevelt te Breskens. Het bouwen van een Houtloods voor de N.V. Houthandel voorheen Borsius van der Leije, gevestigd te Middel burg, aan de Firma Gebr. Visser alhier. Bazar Ned. Herv. Kerk te Breskens. De dameswerkgroep, die de bazar voorbereidt voor de Ned. Herv. Kerk, wil U even op de hoogte houden, hoe ver de voorbereidingen zijn gevor derd. Zeer vele en mooie werkstukken kwamen via deze werkgroep klaar en ook thuis hebben vele dames ijverig gewerkt en we zijn dan ook zeer er kentelijk voor al de mooie en nuttige dingen, die ons werden geschonken. Het loopt goed, zeer goed zelfs en we hopen half volgende maand met een verzorgde en uitgebreide bazar voor de dag te komen, terwijl er ook vele attracties zullen zijn. Met de lotenver- koop vlot het boven alle verwachting uitstekend en er zijn zeer vele en mooie prijzen te winnen, voor een groot deel ook weer geschonken. Deze prij zen zullen van te voren worden uitge stald. Nog zijn er loten verkrijgbaar, maar haast U a.u.b., want bijna is het aantal, dat we ons voorgesteld hadden, verkocht De rondgang in de gemeente, voor het verzamelen van bazarartikelen, is voor het grootste gedeelte reeds ge daan en goed geslaagd. We aarzelden wel eens, om alweer aan te kloppen bij de mensen, die allen reeds op de lijst hadden bijgedragen, maar met het goede doel voor ogen hebben we het durven vragen en we zijn dankbaar, dat zovelen ons hebben willen helpen en we mogen wel verklappen, dat ook zeer mooie artikelen geschonken zijn door de Breskense winkeliers. Mocht U nog goede en voor U overtollige spullen in huis hebben, die met de schoonmaak in Uw handen kwamen, dan komen wij die, op een klein ver zoekje van U, gaarne afhalen. Onze mooie nieuwe kerk heeft wel de be langstelling en het medeleven van alle Bressianen, dat is ons de laatste tijd heel duidelijk gebleken. Heel veel is ons geschonken, ook van buiten de gemeente en nog zijn ons mooie giften toegezegd. Al met al zijn we meer dan tevreden. Onze beste dank voor Uw aller medeleven en laten we zeg gen mogen we U allen verwachten op de bazar, die werkelijk zal blijken voor „elk wat wils" te brengen. Bazar-Comité Ned. Herv. Kerk, Breskens. 24e verantwoording ingekomen giften Ondersprei, damesschortje, fluitketel, 4 lepel- rekken, 3 schemerlampjes, electr. theelichtje, 2 strijkijzers, wonderpan, 2 pakjes thee I pak koffie, 2 pakken lucifers, 3 paar sokken, over hemd, melkkan, botervloot, rasp, fruitschaaltje, sierkan, kandelaar, div. kleedjes, damestas, 2 handwerktasjes, 2 servetbandjes, 4 bladleg gers, 1 corsage, speldenkussen, kinderjurk, 3 schortjes, r paar handschoenen, slab, gehaakt kleedje, meisjesjumpertje, damesjumper, ge haakt kleed, herensokken, jongens- en meis jestrui, 3 knotten kantoen, theepot, bloem vaas, notentang. pak met pudding, boek, fles met schip, plastic bekertje, 2eef, suikerschepje, slacouvert, citroenpers, strooiers, 3 paar sokjes, meisjestruitje, wollen pakje, stapelring, pre senteerblaadje, rauwkostmolen, kop en scho tel, 3 vloeirollen, 3 linealen, doos grabbelton artikelen, 2 gebreide kleedjes, doos kauwgum, doos drop, doos pepermunt, doos chocorinos, toegezegd twee jonge hanen. St. Kruis Dorpsvergadering. In de dorpsvergadering, gehouden op j.l. Zaterdagavond, onder leiding van burgemeeater van Dongen, werden de verschillende wensen en verlangens van de bewoners besproken. Zo werden onder de loupe genomen de toestand van het pad langs de Roesselaerestraat, het Schooldreefje, de Koningin Wilhel- minaweg en het rijwielpad naar Aar denburg. Ook de riolering op het eind van de Roesselaerestraat wilde men verlengd zien. Algemeen werd ten zeerste afge keurd dat de waterstand in „Het Grote Gat" zo veel was verlaagd, waardoor veel vis is gestorven. Burgemeester van Dongen stelde voor het gebouw van de vroegere Openb. Lagere School ter beschikking te stellen voor culturele doeleinden. Hierop volgde een breedvoerige ge- dachtenwisseling. Het wachten is nu op het initiatief van de bewoners zelf. UaoJi het a.i,. lei^a-en brengen wij een zeer uitgebreide sortering In prachtige soorten en vele tinten, waarin U zeker keuze zult kunnen maken. SAJET met en zonder Nylon. Prins Bernhard bezocht West Zeeuwsch-Vlaanderen Op zijn tocht door Oost en West Zeeuwsch-Vlaanderen, arriveerde Don derdagmorgen via IJzendijke en Schoon- dijke Z.K.H. Prins Bernhard in Oostburg Hier werd een bezoek gebracht aan de rundveetentoonstelling. Van hier vertrok Z.K.H. naar Aar denburg, waar door verschillende per sonen van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om de problemen die hier op verschillend terrein liggen te bespreken- In Eede werd de nieuwe vlasroterij bezichtigd. Hiermede was het werkbezoek ten einde en vertrok* Z.K.H. naar Terneu- zen, om met de „Prins Willem I" over te steken naar Hoedekenskerke. FILMNIEUWS Luxor Theater te Breskens brengt U Zater dag a.s. de historische guerilla der Zuider lingen (in kleuren). Het verhaal begint in 1865 als de burgeroorlog ten einde loopt, maar de guerillastrijd blijft bestaan. De lei der van deze strijders is een meedogenloos man, die er niet voor terugdeinst iemand koelbloedig neer te schieten. Een film vol avontuur en actie. Spanning van het begin tot het einde. Zondag a.s. een film gewijd aan de onderzee dienst. Een duikboot ligt voor anker in een afgelegen baai van een eiland, dat bezet is door de Japanners. Een deel der bemanning is aan land gegaan om kinderen te evacueren. Vasthoudend als terriers, fel als haaien be stookten zij de vijand, dag en nacht. PREDIKBEURTEN Zondag 19 Oct. Aardanburg, 10,30 uur, Ds. Blom St. Anna ter Muiden, 11 uur, Ds. Groenveld Collecte gezinszorg Biervliet, 10 uur, Ds. Wiebosch 6 uur, Eerw. Heer Vermeulen, Breda Collecte Macht van het Kleine Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom Voorb. H. Avondmaal 4,30 uur, Ds. van Beusekom Gezinsdienst Cadiand, 11 uur, Ds. ten Cate Groede, 10 uur, Ds. Eijgendaal Hoofdplaat, geen opgaaf Nieuw vliet, 10 uur, Ds. v. d. Graaff Oostburg, 10 uur, Eerw. Heer van der Meulen, Breda Retranchement, 9,30 uur, Ds. ten Cate Schoondijke, 10 uur, Ds. Schopenhauer Oogst-dankdienst Zaterdagavond 7 uur, avondgebed St. Kruis, 9 uur, Ds. Blom Sluis, 9,30 uur, Ds. Groenveld Waterlandkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma Coll. Prot. Int. Thuisfront IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Zuidzande, 10 uur, Ds. Kuijlman Bediening H. Doop Doopsgez. Gom. Aardenburg 10,15 uur, Ds. Vis Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, Ds. Praas Nieuwvliet, 10 uur, Ds. v. d. Vrie Retranchement, 2,30 uur, Ds. v. d. Vrie Cadzand, 6,30 uur, Ds. Praas Geref. Kerk Breskens 10 en 3 uur, de heer Vingerling, Goes Zondagsdienst doktoren. Zondag 19 October 1952 Breskens, Groede, Schoondijke Dr. Eggink, Schoondijke, tel. 6. Oostburg, Aardenburg, Eede: Dr. Kesteloo. Aardenburg, tel. 52. Sluis, Cadzand, Zuidzande Dr. Timmer, Cadzand, tel. 25. Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-VI. Zondag 19 October 1952 Zr. de Graag. Groede, tel. 52. Gevonden voorwerpen. Rode portemonnaie met inhoud. Inlichtingen ter gemeente-secretarie te Schoondijke. Zondag 19 October 1952. 14.30 uur; „De zigeunerbaron" 19.30 uur „De dode ogen". Woensdag 22 October 1952. 19.3O uur: „De dode ogen". Vrijdag 24 October 1952. 19.30 uur: „Mignon". Zondag 26 October 1952. 14.30 uur „Mignon". 19.30 uur „De zigeunerbaron". Door wijziging is de NOODWET OUDERDOMSVOORZIENING thans van toepassing op hen, wier jaarlijks inkomen niet meer be draagt dan f 1310,— voor een echtpaar of f 860,-- voor een ongehuwde. Hierbij wordt als in komen uit bezit 6 van de waarde gerekend, indien het een echtpaar betreft; voor een onge huwde is dit 8 Zij die menen thans voor uit kering in aanmerking te komen, dienen zich onder overlegging van financiële bescheiden ter Secretarie aan te melden op Dinsdag 21 of Woensdag 22 October a.s. tussen 2 en 5 uur. Groene Kruisgebouw ie BRESKENjS iedere Woensdag Mevrouw A. SIBBES, pédicure. Komt U naar Middelburg Bezoekt dan onze zaak eens Ruime sortering BRILMONTUREN en -GLAZEN Billijke prijzen Vakwerk U bent welkom Optiek- en Folohandel Middelburg Vlissingen Lmgedclft t.o. V. D. Bellamypark 38 TE KOOP wegens plaatsgebrek 2 grote kasten geschikt voor magazijn- of klerenkast 1 Spekkulp 1 Kinderledikant M. DE KRAKER, Dorpsstr. 4, Breskens, telefoon 38 Gedistilleerd Wijnen Fijne likeuren Limonade Gazeuse Vruchtenlimonade Bier, enz. Hei UeA Li um&i helt R. v. QUEKELBERGHE Scheepvaartstr. 12 - BRESKENS Alles wordt gratis thuisbezorgd vanaf f 39,— Ook In de nieuwste kleuren heb ben wij een mooie sortering. Huls voor Engelse Herenkleding WmdAa-^ fj Walstraat 63 - VLISSINGEN Telefoon 2536 Elke Zaterdag alhier verkrijgbaar losse nummers a 25 cent ven de Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens. Je mag het niet laten, 't is voor onze soldaten. Enige maanden geleden is er in de ge meente Breskens een inzameling gehouden voor lectuur voor de militairen. Welkom wa ren Spiegels, Panorama's, boeken, enz. Zij, die deze nog liggen hebben kunnen die als nog inleveren bij: W. Rookus, Dorpsstr. 18, Breskens.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 3