voorjaar te houden. Hebben geïnteres seerden betere gedachten, dan is het volop mogelijk daar rekening mee te houden. De eveneens voorlopige bedoeling is, de bazar te Sluis te houden. Daar bij moet echter gerekend kunnen wor den op de medewerking uit de andere gemeenten van West Zeeuws-Vlian- deren. Ook gedachten en berichten daarover zijn ons zeer welkom. Ook ten deze is alles nog mogelijk. Binnenkort zullen we vastere stekken moeten gaan steken. Dan rekenen we op veler medewerking. Rozenoord heeft niet alleen de algemene belangstelling nodig, maar ook ruime materiele steun. Ik schreef het eerder Als we met de nieuwe vleugel uit de eerste moeilijk heden zijn, komen de zorgen voor de reorganisatie van het oude gedeelte. Er is een glimp van een mogelijkheid van steun, maar ook als die zoü ko men, is er nog altijd zorg genoeg voor ons. Dat is voor elk ingewijde duidelijk. Vorige stand der ingekomen gelden f 5310,56 Via Ds. Boere van N.N. te Groede f 2,50 Contributie 1952 van de Ger. Gemeente te Oostburg f 25,— Totaal f 5338,06 Met hartelijke dank. Namens het Bestuur, M. Maas, Biervliet. Giro 84634. Voetbal De uitslagen van de j.l. Zondag ge speelde wedstrijden zijn 3e klasse D. VlissingenCorn Boys 2o; Odio—Breskens 5i; BiervlietClinge 31; Nw. Borgvliet Meto 12; R.K.F.C.Zeelandia 2—0. Vlissingen ging op het goede pad verder, al is het weer geen grote overwinning. We voorspelden voor Breskens een nederlaag, maar dat deze zo groot zou zijn, hadden we niet verwacht. Breskens zal het dit seizoen niet gemakkelijk krijgen. Biervliet won, zoals verwacht werd, van Clinge dat nu eenzaam aan de staart bengelt. We geloven niet dat ze nog veel verder zullen komen, wat een troost voor Breskens mag zijn. Zeelandia kon het tenslotte niet houden tegen R.K.F.C., dat het in deze klasse heel goed doet. De stand is nu: Vlissingen 4400 14o 8 RKFC 5401 15— 3 8 RCS 5401 138 8 Odio 4 2 1 1 1012 5 De Zeeuwen 4202 108 4 Biervliet 4202 910 4 Corn. Boys 5203 1214 4 Meto 5203 915 4 Nw. Borgvliet 6204 1017 4 Zeelandia 4 1 1 2 78 3 Breskens 4103 912 2 Clinge 4004 516 o In verband met de internationale voetbal wedstrijd België—Holland zijn er voor a.s. Zondag geen wedstrijden vastgesteld. ie klasse B KNVB, afd. Zeeland. Noormannen—Hoofdplaat 32; Schoondijke Domburg 32; RetranchementLewed. Bovs 2—8. Hoofdplaat zakte iets af door een neder laag tegen de Noormannen, die nu de eerste plaats bezet. Schoondijke bleef niet achter en wist Domburg er onder te houden. Ook nu kon Retranchement het weer niet tot een overwinning brengen en moest weer met hoge cijfers de vlag strijken. De stand is nu: Noormannen I 4 2 2 o 1612 6 Schoondijke I 3210 85 5 Lewed. Boys I 2200 113 4 Groede I 3120 106 4 Hoofdplaat I 4 1 1 2 169 3 Domburg I 2 o 1 1 78 1 Walcheren I 3012 712 1 Retranchement I 3 o o 3 221 o Abe. Dat weten Wijnandse en ik alleen!" Toen beiden in de kamer zaten en de electrische straalkache! een behaag lijke warmte begon te verspreiden, be gon Wijnandse: „Willem, jongen, wij moeten eens met elkaar praten. Jij hebt me vanavond een huisgenoot genoemd en als huisgenoot hebben we geloof ik niet alleen de plicht om elkaar gene gen te zijn maar ook om elkaar te vermanen, als het nodig mocht blij ken". „Precies," antwoordde de zoon des huizes op droge toon. „Datzelfde ver telde ik je Zondagmorgen op straat nog, maar toen wilde jij het niet van mij aannemen". Wijnandse beet zich op de lippen. Erg tactisch was hij nu niet bepaald begonnen en zonder dat hij er erg in gehad had, gebruikte hij de woorden van de ander. De jonge de Rooy zag, hoe Wijnandse even in een impasse was geraakt en vervolgde: „Maar laat je dat niet weerhouden om verder te gaan. Vertel op, wat er aan de hand is". „Goed," zei Wijnandse, de as van Biervliet—Clinge 31. Deze wedstrijd hield de talrijke toeschou wers doorlopend in spanning. De eerste helft werd aan beide zijden stevig aangepakt, waarbij het niet lang duurde, of Biervliet demonstreerde een duidelijk overwicht, wat zij tot aan de rust wisten te handhaven. Jammer dat Biervliet's voorhoede niet pro ductief genoeg is. De spanning steeg ten top toen Clinge na een bliksemsnelle uitval scoorde, maar de scheidsrechter keurde het af wegens offside. Vijf minuten voor de rust speelde C. de Kramer op de hem bekende vlotte manier vrij en gaf Biervliet de leiding 1o. Met deze stand ging de rust in. Aan vankelijk gaf Biervliet in de tweede helft de toon aan, toen na pl.m. 15 min. spelen Clinge de gelijkmaker scoorde, 11 en de thuisclub een inzinking kreeg. Het unfaire optreden van Clinge's verdediging bezorgde Biervliet een penalty die door Brakke onhoudbaar in geschoten werd, 21. Dit was 20 min. na het herbeginnen. Nu was bij Clinge het hek van de dam, hun spel ontaarde in een soort rugby, waartegen de scheidsrechter niet altijd regelend optrad. Pl.m. 12 minuten voor het einde bracht C. de Kramer de stand op 31. Plaatselijk Nieuws. Oostburg. Lezingen over drainage. De werktuigencommissie Westelijk Z.-Vlaan- deren belegde Maandagavond, samen met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, de Cultuur technische dienst en de Ned. Heide-Mij. een vergadering in hotel Mabesoone alhier, die zeer druk bezocht was. De heer A. P. de Roo, secretaris der com missie, sprak er zijn grote vreugde over uit, dat de vergadering zo druk bezocht was. Hieruit blijkt, dat de drainage nog steeds in het middelpunt van de belangstelling staat. Hartelijke woorden van welkom werden ge richt aan de hoofden der landbouwscholen, de inleiders der avond en deheerL.de Kam, de secretaris van de Stichting v. de landbouw in Zeeland. Ir. Bouman, die als eerste spr. het woord voerde, noemde als eerste factor om de boer derij vooruit te brengen een goede ontwate ring zeer noodzakelijk. De ontwatering speelt bij het boerenbedrijf een belangrijke rol, doch er komen vaak factoren voor waaraan de voorlichter niets kan veranderen. De grond moet allereerst goed gecontroleerd worden op de waterstand, voor men over kan gaan tot drainage. Ook de opbouw van de grond, als mede zijn structuur spelen bij de drainage een zeer belangrijke rol, daar door de drai nage zeker geen verdrogingsverschijnselen mogen voorkomen. Voorts is belangrijk dat een deskundige het drainageplan opmaakt en bij bodemonderzoek de juiste afstand van de buizen wordt opgespoord. Ook de waterdoor- latendheid van de gronden speelt een zeer belangrijke rol, daar deze op vaak hetzelfde perceel enorm veel kan verschillen. Om de grondstructuur voor drainage te verbeteren is het gewenst stalmest, groenbemesting en humusmest te verwerken. Een zeer grote fac tor speelt ook de verzorging van de kavel- sloot, die men schoon en op de juiste breedte moet houden. Aan de hand van een drain- toestel, waarin het grondwater achter glas te zien was, toonde Ir. Bouman, bijgestaan door dhr. Risseeuw, aanschouwelijk hoe een juist uitgevoerde drainage moet werken. Het regen water gaat niet rechtstreeks naar de drain, doch moet eerst grondwater worden, om dan door de drain afgevoerd te kunnen worden. Verstopping moet men zien te voorkomen door deskundige aanleg van de drainbuizen, alsook door regelmatige controlering. De hoofdopzichter van de Ned. Heide-Mij., de heer J. Aartsen, gaf allereerst een interes sante uiteenzetting over de wijze van het ontstaan van de drainering> de eerste drain buizen etc. Koning Willem III kocht voor Nederland de eerste drie machines in België voor het machinaal vervaardigen van drai- neerbuizen en al in 1861 was in de Wilhel- mina-polder 14 h.a. met draineerbuizen be legd. Spr. gaf een technische uiteenzetting over de meest economische wijze om de drai- neerwerkzaamheden uit te voeren, waarbij hij de verschillende bekende methodes uitvoerig onder de loupe nam, de voor- en nadelen nauwkeurig opsomde voor zijn aandachtig luisterend gehoor. Ir. Francke sprak tenslotte uitvoerig over de Rijkssubsidies, die de boeren kunnen ver krijgen wanneer zij besluiten tot drainage. Het voornaamste doel van de subsidies is het land te verbeteren, doch ook om het zijn sigaar in het bakje deponerend. „Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het komt, dat je in Willemspoort door een aantal mensen nu niet bepaald gezien bent?" Nu zette Willem grote ogen op van verbazing. „Wat vertel je me nu? Ik niet gezien? Man, hoe kom je aan die onzin?" „Nu ja, laten we er alsjeblieft geen doekjes om winden. Beste jongen, neem van mij aan, dat ik persoonlijk niets tegen je heb. Ik ken je nauwe lijks en weet verder niets van je af. Maar het is me opgevallen dat je hier niet bepaald getapt bent. Kijk eens, een mens kan op verschillende manie ren met anderen omgaan. Men kan zich populair maken en men kan zich ook onmogelijk maken „En dat laatste doe ik zeker?" viel de ander hem spottend in de rede. „Ongeveer," antwoordde Wijnandse onverbloemd. Een schaterende lach was het resul taat. „Man, wie heeft je dat sprookje op de mouw gespeld? Zeker die secre taresse van je 1" (Wordt vervolgd). personeel gedurende de wintertijd werk te verschaffen. De Duw subsidieert voornamelijk de grotere objecten, waarin dan de tegemoet koming voornamelijk bestaat in het loon der arbeiders, die bij het werk worden ingescha keld Het werk dient dan met handkracht te worden uitgevoerd. Over een en ander ontstond een zeer uit voerige gedachtenwisseling, waarbij alle drie de sprekers heel wat vragen te beantwoorden kregen. Het was voor de landbouwers een zeer nuttige avond; het meest verheugende was wel dat de jonge boeren zo ruim ver tegenwoordigd waren. Driewegen Concert. De Kon. Harmonie van Biervliet gaf Zondagnamiddag alhier een concert waarvan het repertoir bestond uit mars- nummers. Het talrijke publiek heeft volop kunnen genieten van dit mooie concert, dat Jasper Anthonisse met zijn befaamd corps ten gehore bracht. Na afloop ging het onder een pittige mars naar café Boeije, waar een con sumptie werd gebruikt. Biervliet Ongeval. Vrijdag j.l. kwam de volkswagen van de heer H. O., vertegenwoordiger uit Rotterdam, op de Prov. weg Philippine- IJzendijke, komende uit de richting IJzendijke, te slippen tussen de Pyramide en de Driesprong. De wagen kwam in de sloot terecht en moest door een kraanwagen worden weggesleept. De heer O. kwam met de schrik vrij. Straatvsrbatsring. Nadat door B. en W. van Bier vliet was besloten de Noordstraat te herbestraten met elders uitkomende klinkers, zullen nu de klinkers uit de Noordstraat worden benut om de Molenstraat (Brakstraat) te herbestraten. In de Molenstraat liggen n.l. keien, die nu niet bepaald gemakkelijk te bewandelen zijn. Sluis Tentoonstelling. In het gymnastieklokaal van de Openbare Lagere School zal van 8 tot 10 November a.s. een tentoonstelling worden gehouden betredende de linoleum-industrie. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door de stichting „Onderwijstentoonstellingen" te Den Haag. Aan de hand van een daarvoor gegeven leidraad is het ook mogelijk in klas-verband een les van anderhalf uur te geven. Cadzand Raadsvergadering. Maandagmiddag kwam de gemeente raad bijeen. Afwezig was de heer de Neef, die op familiebezoek in Amerika is. Onder de ingekomen stukken waren o.m. verschillende goedkeuringen van eerder genomen raadsbesluiten. Voorts werd een schrijven van G. S. voorge lezen in verband met het verkrijgen van een maximum toeslag boven de drankwet, voor enkele café's in het kustgebied. De heer Goossens, opzichter van het Staatsbosbeheer, lichtte het beplantings plan toe, dat de Ned. Heide-Mij. voor de gemeente opstelde. Gedacht is o.m. aan een beplanting van populieren rond de begraafplaats en van lindebomen rond de Ned. Herv. Kerk. Langs de nieuwe zuiveringsinstallatie zijn struiken en bomen gedacht, die de vogelstand bevorderen, die er dan op hun beurt weer voor zullen zorgen dat er niet te veel vliegen komen rond de zuive ringsinstallatie. Voor de lagere beplanting zijn strui ken uitgezocht, die na het eerste plant- jaar weinig onderhoud vragen. Vooral heeft men er rekening mee gehouden, dat van alle soorten de meest wind- harde werden uitgezocht, daar Cadzand steeds te kampen heeft met harde zeewind. Op dit plan zou een rijkssub sidie komen van tenminste 50 pCt. Het kleuteronderwijs ligt de ge meente zeer na aan het hart. Echter de Stichting Kleuteronderwijs kampt met grote moeilijkheden. Kinderen zijn er genoeg, ruim 40, en ook de leer kracht is bij de kinderen en ouders zeer gezien en stellig voor haar taak berekend. Het gaat echter om de finan cien, die sinds de oprichting van de kleuterschool al zorgen baren. Met het werven van donateurs trachtte men het onderwijs gaande te houden. Nu echter ontstaan er steeds grotere te korten, die niet meer ingelopen kunnen worden. Op verzoek van de voorzitter van het Stichtingsbestuur Openbaar Kleuteronderwijs greep de raad een parig in. Met een subsidieverhoging van f 400,hetgeen neerkomt op f 800,per jaar, is het kleuteronder wijs voorlopig weer verzekerd. Daar de stichting echter een particuliere in stelling is, zullen de inwoners van Cad zand, en vooral de jongere gezinnen, in deze hun taak moeten begrijpen. Met het lidmaatschap van de stichting maakt men het mogelijk dat ook op een betrekkelijk kleine gemeente prima kleuteronderwijs gegeven wordt. De brandverzekering van de woning wetwoningen werd verhoogd met 20 van de thans verzekerde bedragen. De ziektekosten-regeling van het rijkspersoneel werd ook van toepassing verklaard op het gemeente personeel. Aan verschillende personen werd ontheffing verleend van hondenbelasting en schoolgeld. Ten behoeve van de classicale gezins zorg in West Z.-Vl. werd een subsidie verleend van f 30,07 over de verzor- gingsdagen van 1950 in deze gemeente. Aan de heer K. Hamelinck en ds. W. Praas werden vergoedingen toege kend voor hun kinderen, die elders bijzonder onderwijs volgen. De begroting 1953 werd aangeboden, die van 1952 gewijzigd i. v. m. de wer kelijke kosten van de aanleg van de riolering en de zuiveringsinstallatie. De vergoeding van het Rijk in deze wer ken is nu definitief vastgesteld op f 33.088,De reserve van de ge meente voor dit werk was f 35000, zodat voor de resterende f 40.000, een geldlening moet worden afgesloten. Reeds in de vorige raadsvergaderin gen was een voorstel van het Vrije van Sluis aan de orde gekomen, waarin dit lichaam voorstelde de Ringdijk be langrijk te verbeteren, waardoor een betere verbinding met de kust zou worden verkregen. Daar echter twee jaar geleden het waterschap niet mede werkte aan de verbetering van de Mariaweg, waardoor de gemeente zich 65 pCt. subsidie zag ontgaan, voelde de raad er bitter weinig voor nu wel f 28000,in de verbetering van de Ringdijk bij te dragen. Een voorstel van het waterschap om de kosten, die voor rekening van het Vrije komen samen te delen, werd dan ook afge wezen. De heer Cappon bracht toen een voorstel in stemming om in het geheel geen subsidie te verlenen. De stemmen staakten hierover in de vorige vergadering, zodat dit voorstel thans weer aan de orde kwam. Met vier stemmen tegen en twee voor, die van de heren van Cruijningen en Cappon, werd dit voorstel verworpen. Een voor stel van de heer Bril om f 15000, subsidie te verlenen werd met vier voor en twee tegen, die van de heren Kools en Cappon, aangenomen. De burgemeester sprak de hoop uit, dat het Vrije van Sluis het offer, dat de gemeente in de aanleg van deze weg brengt, zal weten te waarderen. Tijdens de rondvraag brak de heer Kools nog een lans voor de aanleg van waterleiding in de Zwarte Polder. Vooral 's zomers is dit voor de mensen die pensiongasten ontvangen een zeer urgent vraagstuk. Daar de leiding reeds ligt tot aan het kampeerterrein, zal bij de waterleiding-mij. aangedrongen wor den op spoedige aanleg. Ook zal nog maals bij de P. Z. E. M. aangedrongen worden op zeer spoedige electrificatie van deze wel zeer misdeelde wijk. Groede Geslaagd. De heer C. Boere uit deze gemeente is te Utrecht geslaagd voor het pro- paedeutis examen tandheelkunde. Geslaagd. Bij het deze week in Rotterdam gehouden examen voor Arts is o.m. geslaagd de heer J. H. de Bliek uit Arnhem. Ouderavond. Gisteravond had in de Nutskleuterschool te Groede een ouderavond plaats, die druk bezocht was. De voorzitter, de heer J. v. d. Hooft, sprak het openingswoord, waarbij hij in het bijzonder welkom heette Mej. W. Nijkamp, Tnsp. van de Nutskleuterscholen in Nederland. Mej. Nijkamp behandelde hierop het onderwerp: „De kinderen op school en thuis". In de pauze werd thee aangeboden. Van de gelegenheid tot het stellen van vra gen werd een druk gebruik gemaakt. Ook werd het werk van de kinderen bezichtigd, waaronder het strand van Groede te bewon deren viel. Aardenburg Bevordering. Bevorderd tot monteur-electricien bij de P.Z.E.M. de heer J. P. de Feijter, alhier.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2