Op Java LID- enJUINBOÜW ROZENOORD DE ZWARTE VLEK DE SCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCN-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 404 Vrijdag 17 OCT. 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Op het dichtstbevolkte eiland van de Indonesische Archipel, Java - waar ook nog duizenden Nederlanders werkzaam zijn - is in verscheidene gebieden de rust weergekeerd en vindt het leven voortgang, in de dorpen (de dessa's), op de rijstvelden (de sawah's), in en op de rivieren (de kali's) en visvijvers. Op de foto zien we Javaanse vissers aan het werk met een soort kruisnet - 't is in de omgeving ven Tjinindi - zich misschien nauwelijks bewust van het feit, dat vis een uiterst belangrijk deel van de voedselvoorziening in het Verre Oosten is en dat zónder hun vangst, samen met die van duizenden van hun collega's, de volksgezondheid overal in groot gevaar zou komen. Er heerst namelijk in heel Azie, van Siam tot Celebes en van Sumatra tot Formosa, een permanent gebrek aan proteïnen, naar dokters van de Verenigde Naties onlangs rapporteerden. Men is nu doende in goedbeschermde, afgesloten vijvers, in de verschillende landen die hiervoor belangstelling hebben getoond, vis uit te poten en de bevolking te leren hoe zij daarmee de visstand op peil kunnen houden. Natuurlijk zijn er nog jaren mee gemoeid - aangenomen, dat men de raadgevingen blijft opvol gen - doch het doel is belangrijk ge noeg om het te proberen. (J. P. de K.) De eerste jaren in het nieuwe land Zoals bekend vormt de landbouw nog steeds een der belangrijkite grond slagen van de Canadese economie. Door de industriële expansie echter van de laatste jaren worden steeds meer arbeidskrachten aan de landbouw ont trokken, met het gevolg dat talloze landbouwbedrijven geen opvolger heb ben en tienduizenden bosbedrijven te koop staan. Nederlandse landbouwers zijn dan ook in Canada zeer welkom, terwijl hun kansen op een spoedige zelfstandige vestiging buitengewoon gunstig te noemen zijn. Het zij zowel bovengenoemde facto ren als de geaardheid van de Neder lander, die aan de Nederlandse land- bouwmigratie naar Canada een geheel eigen karakter geven. Zelfstandige vestiging is hierbij nl. vooropgezet doel, hetgeen overigens niet alleen voor landbouwers maar ook voor am bachtslieden geldt. In verband hier mede staat dat de landbouwmigratie naar Canada een typische gezinsmigra tie is. Slechts io van de naar Canada vertrekkende emigranten is alleenstaand. Een ander kenmerk van de Neder landse emigratie naar Canada is de omstandigheid dat deze ondanks het feit dat emigranten meestal in grote groepen vertrekken - een sterk indivi dueel karakter draagt. Dit hangt vooral samen met de omstandigheid dat de Canadese landbouw in de winter (be halve op de gemengde bedrijven) vrij wel stilligt en de vraag naar agrarische arbeidskrachten dus pas in het voor jaar begint. Wil de landbouwmigrant door deze seizoenschommelingen niet gedupeerd worden, dan dient zijn plaatsing van te voren verzekerd te zijn, hetgeen dus een individuele geval- tot-geval behandeling vereist. Deze individuele behandeling is ook in zo verre van groot belang dat de emigrant hierdoor meer aanzien in de Canadese maatschappij krijgt en spoediger als ge lijkwaardig lid in de gemeenschap wordt opgenomen. Het practische nut hiervan is daarom zo groot, omdat de eerste jaren in het nieuwe land nu een maal altijd zwaar zijn. Ten eerste im mers komt de emigrant zonder kapi taal aan; ten tweede is zijn kennis van het Engels helaas vaak gebrekkig (er mag in dit verband dan ook nog eens met nadruk gewezen worden op de noodzaak, zich vóór het vertrek een redelijke kennis van de Engelse taal eigen te maken); en ten derde wijken de werkmethoden in Canada veelal in 'hoge mate af van die in Nederland. Vooral de sterke mechanisatie, met name in de Prairie-provincies met zijn voor Nederland begrippen enorme be drijven, waar dus van de agrariër een grote kennis van motoren e.d. verwacht wordt, is iets waar de Nederlander aanvankelijk nogal onwennig tegenover zal staan. De individuele plaatsing en de „good will", die de Nederlander in het alge meen zich in Canada verworven heeft, kunnen de landbouwemigranten daarom een grote steun zijn, mits hij door flink aanpakken zijn goede reputatie weet te handhaven. Voor velen zijn ook de kerkelijke organisaties van Nederlandse afkomst een belangrijke steun, waardoor zij zich minder alleen voelen en zich sneller in de Canadese samenleving inpassen. Er zijn dus veel factoren aan te wijzen die de eerste jaren in het nieuwe land vergemak kelijken en hierop berust ook het suc ces van de Nederlandse emigratie naar Canada. Zelf-doen, zelf aanpakken blijft echter steeds het voornaamste wie uitsluitend op steun van anderen rekent, heeft grote kans te mislukken. Niets wordt in Canada zozeer gewaardeerd als zelf standigheid, energie en taai doorzet tingsvermogen. Mestverwerking in de moderne stal. Een van de belangrijkste doeleinden van de moderne mestverwerking is het bereiken van de hoogste graad van hygiëne in de stal. Daarom wordt de mest langs een met rubber beklede mestgoot door een rubberhark, die voortdurend langzaam voortbewogen wordt, onmiddellijk uit de stal ver wijderd. Dat deze mechanische reiniging, voor al in de grote bedrijven een aanzien lijke arbeidsbesparing betekent, behoeft niet nader te worden toegelicht. Neder landse veebedrijven hebben daarom deze methode reeds overgenomen. Een schrikdraad, die boven de schof ten van het vee is uitgespannen, dwingt de beesten bij het mesten iets achter uit te gaan. Kromt het dier de rug, dan voelt het de stroom. Zodoende komt de mest op de juiste plaats in de goot terecht en wordt de ligplaats niet bevuild. Natuurlijk wordt op dit bedrijf geen stro meer gebruikt, omdat dit wegens de warmte-isolerende eigenschappen van de rubber stalvloer overbodig is geworden. Bovendien is rubber minder hard en levert een uitstekende ligplaats, zodat dikke knieën en rheumathiek niet meer voorkomen. Een ander voordeel is, dat de atmosfeer stofvrij is; het onhygiënische broeinest voor bacteriën, gevormd door het mengsel van stro, mest en urine is verdwenen. Het verdere transport van de mest levert ook een aanzienlijke besparing van arbeid op. Het stro, dat men ge bruiken wil voor de bemesting van het land kan men veel beter met de mest die in een tank verzameld is, terplaatse mengen. Mengen in elke gewenste ver houding wordt hierdoor mogelijk ge maakt. Het afzonderlijk bewaren van de mest in tanks, afgesloten door een laagje olie, biedt niet alleen het voor deel, dat de aanzienlijke stikstofverlie- zen van de gewone composthoop wor den opgeheven, maar ook bestaat nu de mogelijkheid voor weidebemesting strovrije veemest te gebruiken. Gemakkelijk kan de mest nu met een rubberslang worden verpompt of uitgespoten. Betere melkhygiëne, belangrijke ar beidsbesparing, verbeterde toestanden van het dier, een betere mestverzorging en aangenamer werkomstandigheden zijn de eerst opvallende voordelen van deze nieuwe perfectie in het gemo derniseerde veebedriif. Reeds geruime tijd is de vrouwen vereniging van Sluis bezig aan werk zaamheden voor een bazar voor Rozen- oord. Dat is een loffelijk streven, dat bij het bestuur van ons tehuis reeds lang in goede aarde is gevallen. Gelijk het zaad moet het nu ook uitgroeien. Daarvoor zijn meer bepaalde gegevens nodig. Met Mevrouw en Ds. Groenveld spraken we voorlopig af, de bazar a.s. FEUILLETON 27. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Ik wil het wel doen," antwoordde hij, hoewel hij er inwendig weinig voor voelde, doch hij kon dit aardige kind niets weigeren. „Goed," besloot hij, „zodra de gelegenheid zich voordoet, zal ik eens met hem praten. En nu gauw naar beneden, want ze zullen niet weten waar je blijft". Het meisje lachte even en liep toen op hem toe. Onbeschroomd drukte ze een kus op zijn wang en zei op kin derlijke toon: „Ger, je bent een schat". Toen liep ze de kamer uit, Wijnandse in een verdwaasde houding achter latend. De volgende dag - Woensdag - be zocht zijn moeder met mevrouw Nie- land zijn drukkerij. Zelf begeleidde hij de dames door het bedrijf en vertelde hen op eenvoudige wijze iets van de druktechniek, zodat beiden zich enigs zins konden voorstellen, hoe een boek tot stand kwam. 's Middags aten ze gevieren - Miep was ook van de partij - in het hotel, waar Wijnandse enige weken gewoond had en hij zag tot zijn genoegen, dat er weer enige kleur kwam op het ge zicht van de jonge weduwe. Toen de wagen weer voor was ge reden om de dames terug te brengen naar Utrecht, omhelsde Wijnandse zijn moeder op tedere, hartelijke wijze. Miep, die op korte afstand stond te kijken, werd ontroerd. Wat moet hij veel van zijn moeder houden, dacht ze. Welk een geluk zal de vrouw bescho ren zijn, die door hem ten altaar ge voerd wordt. Zijn volle, grote liefde zal voor haar zijn. En op dit moment kwam Miep Jacobs tot de ontdekking, dat zij Gerben Wijnandse lief had. HOOFDSTUK IX. Des avonds - het was de dag voor Sinterklass - haalde Wijnandse op weg naar huis Willem de Rooy in. De be groeting was enigszins vormelijk en gedachtig aan de woorden van Jo, vroeg Wijnandse, nadat men eerst een paar woorden had gewisseld over de ingevallen dooi „Zeg, Willem, doe me een plezier en kom na het eten even óp mijn ka mer, wil je? Ik wou wat met je be spreken". Willem keek de ander even aan, maar niets op zijn gezicht verried, wat er op dit ogenblik in zijn binnenste omging. „Best,"antwoorddehijkorten bondig. Het avondmaal verliep, als gewoon lijk, onder gezellige kout. Men sprak over het komende Sinterklaasfeest en Wijnandse veroorzaakte een teleurstel ling, toen hij meedeelde, dat hij die avond niet van de partij zou zijn, daar hij afgesproken had dit feest bij zijn moeder in Utrecht te vieren. Jo keek hem begrijpend aan. Alleen Daan kon niet nalaten te zeggen: „Josie, wat jammer Ger. We hadden er zo vast op gerekend, dat je thuis zou zijn". „Voor mij is het aardiger als ik bij mijn oudje ben, anders is zij de ge hele avond alleen en voor jullie is het immers veel leuker, als er geen vreemde bij is". Maar dit woord wekte een storm van protest op. Zelfs Willem betoogde, dat hij niet als een vreemde werd be schouwd, maar als een huisgenoot. „Overigens," voegde hij er aan toe, zijn pap rijkelijk bestrooiend met sui ker, „kan ik me begrijpen, dat je lie ver bij je moeder bent. Ook dat is in je te eren". „We zullen Sinterklaas vragen het cadeau op je kamer te brengen," zei Gonnie, die bij uitzondering eens uit gelaten was. „Zet je schoen maar klaar Ger en een goeie grote, anders is er geen ruimte genoeg". „Stil nou!" mopperde Daan, „anders is de aardigheid er af!" Wijnandse lachte. „Hij zal het toch met maat vier en veertig moeten doen. Ik heb geen grotere". Na de maaltijd stak Wijnandse een sigaar op en verdween naar boven, op de voet gevolgd door de oudste zoon, die, op de vraag van zijn moeder waar hij heenging, schertsend ant woordde: „Een geheimpje, moeder.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1