BRILLEN „Vliegende Hollanders" verbinden W. Europa en Mexico DE ZWARTE VLEK 25rülemac&ei" Raadsvergadering. De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD" VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAAN DEREN 8e Jaargang Nummer 403 Vrijdag 10 OCT. 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR <S DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Mexico is het 64ste land in de wereld en het 14de op het vasteland van Amerika, dat aan het luchtnet van de K.L.M. zal worden toegevoegd. Op 27 October a.s. wordt de nieuwe K.L.M. lijn Amsterdam-Shannon-Gander-Mon- treal-Monterrey-Mexico City, die een maal per week met DC-6 vliegtuigen zal worden gevlogen, officieel geopend. Deze opening zal geschieden door Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, die met zijn gevolg ook de openingsvlucht zal meemaken. Z.K.H. zal in Mexico een bezoek brengen aan de voornaam ste industriestad Monterrey en aan Mexico City, waar hij de Nederlandse tentoonsteiling zal openen. Dr. Albert Plesman, President Di recteur van de K.L.M., zal eveneens deze openingsvlucht meemaken. Het ligt in zijn bedoeling om aan de Mexi caanse President, de heer Miguel Ale- man ter gelegenheid van deze officiële vlucht, een zilveren doos aan te bieden met zilveren muntstukken van alle 63 landen, waarmee Mexico door de „Vlie gende Hollanders" wordt verbonden. Aan de officiële openingsvlucht zul len twee vluchten voorafgaan, mede in verband met de a.s. Nederlandse tentoonstelling in Mexico City. Deze beide vluchten zullen op 14 en 21 October worden uitgevoerd. Met de eerste vlucht op 14 Oct. zal een groep journalisten uit Nederland, België, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Duits land op uitnodiging van de K.L.M. naar Mexico reizen. Deze journalisten zullen door de President van Mexico in audiëntie worden ontvangen. Hij zal de journalisten een speciaal vliegtuig ter beschikking stellen om o.m. bezoe ken te brengen aan Vera Cruz, waar in 1519 Fernando Cortez, de Spaanse veroveraar van Mexico voet aan wal zette en aan de grote industriestad Monterrey. Op 23 October zal het ge zelschap journalisten weer naar Europa terugkeren tesamen met een achttal Mexicaanse journalisten, die voor 10 dagen de gasten zullen zijn van de K.L.M. Zij zullen niet alleen enkele dagen in Nederland verblijven, maar ook een bezoek aan Parijs brengen. Mexico, of liever de Verenigde Sta ten van Mexico (want het land is ver deeld in 28 Staten, één bondsdistrict en drie territoria), heeft een opper vlakte van bijna twee millioen km2. Dit is 60 maal Nederland of een opper vlakte welke gelijk is aan die van Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk en de Beneluxlan- den tezamen. Het land telt ruim 25 FEUILLETON 26. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Nee," antwoordde hij beslist, „dat is niet waar. In één ding heb je gelijk Inderdaad ben ik tegenover jullie an ders dan tegenover je oudste broer. Maar een hekel heb ik niet aan hem. Eigenlijk vind ik je nog te jong, om met jou over deze dingen te spreken, maar nu ik bemerk dat je erg fijnge voelig bent - dat bewijst het feit dat je aanvoelt, dat ik anders ben tegen Willem - wil ik je wel zeggen, waarom dit het geval is. Kijk eens, beste meid, je broer is hard bezig om zich onmo gelijk te maken. Op elke manier. Hij heeft om zijn hoofd een aureool ge vlochten van zelfgenoegzaamheid. Hij gevoelt zich ver verheven boven alle andere mensen, jullie incluis. Hij ziet met een welwillende geringschatting op nagenoeg iedereen neer. Hij is, wat je in de volksmond noemt, hevig over het paard getild. En dat is fout. OOSTBURG millioen inwoners, waarvan meer dan 30 pCt. in de steden woont. Ongeveer 10 pCt. van de bevolking bestaat uit blanken, 20 pCt. uit de oorspronkelijke bewoners, de Indianen en de resterende 70 pCt. uit Mestiezen en Mulatten. De officiële taal is Spaans, maar in het binnenland worden nog vaak de In diaanse talen gesproken. Ondanks het feit dat veel nog niet ontgonnen is, is Mexico toch het eerste zilverland ter wereld, het tweede voor lood, het vierde voor goud en het ze vende voor petroleum. In totaal telt het land ongeveer 30.000 mijnen. Of schoon het land goede autowegen be zit, heeft de luchtvaart juist door de enorme afstanden zich zeer sterk ont wikkeld. Er zijn in Mexico meer dan 40 luchtvaartmaatschappijen, die de verbindingen tussen de steden onder houden en men treft er niet minder dan 36 grote en 210 kleine vliegvel den aan. De handelsbetrekkingen tussen Mexico en Nederland zijn nooit bijzonder nauw geweest. Het Nederlandse aandeel in de Mexicaanse handel is nog geen half pCt. Toch zou het vreemd zijn als er niet een Nederlander ergens in de ge schiedenis van Mexico opduikt. Want vooral in de 17de eeuw zwierven vele Nederlanders over de gehele wereld. In Mexico was het de waterbouwkun dige Hendrik Maartenz, die door de Spanjaarden was uitgenodigd om de stad Mexico, die toen in een groot meer lag en slechts over dammen was te bereiken, van het overtollige water te verlossen. Hij ontwierp een kanaal en een tien kilometer lange tunnel, waardoor het water een uitweg kreeg. In 1675 werd dit werk met grote feestelijkheid in bedrijf gesteld. En de Nederlander Hendrik Maartenz kreeg zijn standbeeld in Mexico City. Door de nieuwe luchtlijn hoopt de K.L.M. de handelsrelaties tussen Mexico en Nederland te verstevigen, want Mexico behoort zonder twijfel tot de rijkste landen ter wereld met inderdaad ongekende mogelijkheden. Ook op toeristisch gebied heeft Mexico veel aan te bieden. Het is een land met een woest, bergachtig natuur schoon. Het klimaat is er subtropisch tot tropisch en de historische en ar chitectonische bezienswaardigheden zijn er van een omvang en een verscheiden heid als nergens ter wereld. De bouwwerken van de vroegere bewoners (de Talteken, Maya's, To- tonacs, Azteken, Mixteken) waaronder tempels, pyramiden en paleizen en de 5000 dikwijls overdadig versierde ker ken verhogen ongetwijfeld de touris- tische aantrekkelijkheid van dit land, dat behoort tot de rijkste en de schoonste ter wereld. Dat is misschien dan ook de oorzaak, dat ik wat gereserveerd tegenover hem ben, maar een hekel heb ik niet aan hem. Hoogstens heb ik medelijden met Willem. Hij zal zich nog eens ge plaatst zien voor grote teleurstellingen in het leven. Waar hij komt en spreekt maakt hij zich onmogelijk. En het ergste is, dat hij het zelf niet in de gaten heeft. Hij leeft in de vaste over tuiging, dat overal waar hij komt, men met zekere eerbied en bewondering naar hem opziet, omdat hij Willem de Rooy is, de man, die weldra advocaat, jurist zal zijn. In Amsterdam, waar hij studeert, valt zo'n houding natuurlijk niet op. Maar in zo'n klein stadje als d't heeft iedereen hem direct door". Hij dronk zijn kopje leeg en ver volgde zachter: „Jij, zijn zuster, ziet in hem alleen een broer, waarvan je houdt. Dat is gelukkig en begrijpelijk. De zusterlijke liefde, die jij voor hem hebt, maakt je blind voor zijn fouten. Je hebt bepaalde mensen die aan een minderwaardigheidscomplex lijden Dit maakt hun leven dikwijls erg moeilijk Maar bij Willem is het net andersom. De raad van Groede kwam Dunder- avond 1.1. in openbare zitting bijeen, voorzitter burgemeester J. C. Everaars. Na opening der vergadering door de voorzitter, zegt deze mede namens de wethouders stelling te nemen tegen een artikel in één der Provinciale bladen, waarin ondermeer gesproken wordt over de vismeelfabriek te Bres- kens, dit is niet juist. De vismeelfabriek ligt op Groede's grondgebied. En voorts, dat de aansluiting van deze fabriek voor afvoer van afvalwater op de zuiveringsinstallatie, als gevolg van de ligging op Groede's gebied dezer instal latie, vertragend heeft gewerkt. Ook dit bestreed de voorzitter met kiem en tekende er bij aan, dat het gemeente bestuur van Groede steeds alle mede werking hierbij aan Breskens heeft verleend. Evenals in 1951 zal ook voor 1952 aan het gemeentepersoneel een tege moetkoming in de kosten van genees kundige verzorging gegeven worden, met dit verschil dat nu niet f 50, maar f 60,— maximaal wordt verstrekt, aldus conform het verzoek van de minister van binnenlandse zaken. Als gevolg van het de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen wegverkeer, heeft het Provinciaal bestuur ingezien, dat de lange smalle traverse der Pro vinciale weg, die zich door Groede slingert, het verkeer niet meer onge vaarlijk kan opvangen en het gevaar voor de burgerij hierdoor aanmerkelijk is verhoogd. Ter voorkoming van ongelukken heeft het Prov. bestuur besloten de traverse te verleggen over de voormalige trambaan der S.B.M., langs het gemeentehuis, op voorwaarde, dat de gemeente zelf Va der kosten of f 40.000,voor haar rekening neemt. De heer J. P. Risseeuw (V.V.D.) vond het een groot schandaal, dat G.S. de gemeente als het ware dwingt, deze f 40.000,te betalen, want als de gemeente het bedrag niet betaaldt, ver betert de Provincie de traverse niet, zodat zij haar verantwoording op de rug van de gemeente afwentelt. Als er een bedrag van f 10.000,off 15.000, van de gemeente gevorderd zou wor den had Risseeuw geen bezwaar. Maar f 40.000,daar kan hij geen steun aan geven. Voorts wees spreker op het uiillioenen-bedrag wat de wegenbe lasting opbrengt en het bedrag wat naar het wegenfonds gaat. Zonder hoofdelijke stemming werd besloten het door de Provincie gevraagde ge meentelijk aandeel in de traverseom- legging bij te dragen. Risseeuw wenste geacht te worden zich van stemming te hebben onthouden. Een voorstel van B. W. inzake wegverbetering van de Ellenstraat, Walenstraat en Slijkstraat werd op voorstel van B. W. teruggenomen, ter behandeling tijdens de vergadering van 16 October. In afwachting van het bij de kamer van koophandel ingewonnen advies over de wensen van de plaatselijke winkeliers met betrekking tot de winkelsluiting werd in principe beslo ten de sluitingsuren te bepalen op voor werkdagen op 7 uur, 's Zaterdags 8 uur, geen verplichte halve dagslui ting en koopavond in te stellen, ter wijl aan de kappers, uitsluitend om hun kappersbedrijf uit te oefenen, ge legenheid gegeven wordt tot 8 uur klanten te bedienen. Aan kolentoeslag voor on- en min vermogenden werd in 1951 f 1040, en in 1952 f 1137,uitgegeven. Op voorstel van B. W. werd besloten voor het stookseizoen i952-'53 de kolentoeslagregeling te continueren. Ook de regeling van gemeentelijke bij dragen in de ziekenfondspremie voor on- en minvermogenden zal ook in 1953 gelden. Het geraamde bedrag hiervoor is 400 a 500 gulden. Het Terlingenfonds was bereid f 850, extra te geven in de woningverbetering van dhr. J. Roets, op voorwaarde, dat de gemeente ook zo'n bedrag extra gaf. In verband met een gewijzigde premieregeling, die werd uitgebreid met de z gn. Duw-regeling, is het ge vraagde gemeentelijke extra offer niet nodig. Immers Roets kan nu naast de f 1400,Terlingensubsidie, 'k deel der verbeteringskosten, is f 1166, uit het Duw-fonds krijgen. Over de benoeming van een lid voor het Burgerlijk Armbestuur ontstond enige discussie. De beide wethouders kwamen met een voordracht van B. en W. waarop twee candidaten, n.l. A. Salomé en J. A. Luteijn. De P.v.d.A.- fractie verklaarde bij monde van de heren Vermeulen en Vinjé liever een candidaat uit de arbeidersklasse be noemd te zien, aangezien deze nog niet Hij lijdt aan een meerwaardigheidscom- plex, als ik dat zo noemen mag. En dat is veel erger. Hij is inderdaad niet dom, heeft een flinke kop en kan be hoorlijk leren. Is waarschijnlijk bij de andere studenten vergeleken een uit blinker en krijgt daardoor complimentjes van zijn leermeesters. Dat versterkt hem in zijn zeifoverschatting. Hij ge voelt zich een genie, maar in werke lijkheid is hij een student, die een zekere mate van ontwikkeling heeft verkregen en enigszins boven de mid delmaat uitsteekt. Dat is alles. Als hij straks ergens als advocaat gevestigd is, zal hij een menigte desillusies te verwerken krijgen. Het is dan ook te hopen, dat zijn ogen open gaan voor het te laat is". „Weet je, ik heb het mezelf al eens eerder afgevraagd, waarom de mensen in onze stad een antipathie tegen Wil lem hebben. De laatste tijd dacht ik dat het afgunst was, naijver als je wilt. Omdat hij in de gelegenheid is om voor advocaat te studeren. Er zijn heel wat mensen in Willemspoort, die het een ander niet gunnen, dat het hem goed gaat. Dat is met jou, Ger, ook het geval geweest. Je zult natuurlijk zelf ook wel weten, dat er over je geroddeld werd. In verband met Miep Jacobs. Natuurlijk weet je dat. Ik heb het gemerkt. Maar ik veronderstel Ger, dat jij je er weinig van aantrekt, om dat je zo anders bent dan de meeste mensen hier. Doch nu Willem weer een paar dagen thuis is, viel het mij op, dat bepaalde mensen hem een beetje meewarig aankijken. En toen ben ik gaan nadenken en heb ook op jou gelet, ik dacht, dat je een hekel aan hem had. Maar nu weet ik dan, dat dit niet het geval is. Alleen vind ik het zo jammer, zie je, dat Willem in onze stad niet goed aangeschreven staat. Want hij is toch onze broer en wij allen zijn erg trots op hem, omdat hij straks meester in de rechten zal zijn. Alleen zou ik graag willen, dat hij gezien was in Willemspoort. Vader hoopt, dat hij hier zijn practijk zal be ginnen. De advocaat in deze stad, Meester de Vries, is al oud en zai misschien wel gauw zijn werk neer leggen".

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1