LAND- en TUINBOUW ROZENOORD DE ZWARTE VLEK De E.V.O. meldi De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 402 Vrijdag 3 OCT. 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra y Bij de officiële opening van Rozenoord is een kort woord gevoerd door de Heer Van Leeuwen te Middelburg. Hij is belast met de hoofdleiding in de zorg voor de gerepatrieerden uit Indo nesië. Voorwaar een mooie taak als men de moeitevolle omstandigheden kent, waarin deze mensen buiten hun schuld verkeren. Wij trekken er in komsten door en werken onbedoeld mee aan een menslievend werk. De hoofdzaak is, dat Rozenoord ten allen tijde beschikbaar is voor ons doel. Intussen zijn we de Heer Van Leeuwen en verschillende autoriteiten, die aan zijn werk, leiding geven, dankbaar voor hun medeleven met ons tehuis. Tevens werd het woord gevoerd door Burgemeester Van Hootegem uit Sluis. Uit zijn aanwezigheid en zijn woorden bleek wel, hoe hij en de ge meente Sluis meeleven met het wel en wee van Rozenoord. De harmonische verhoudingen liggen dan ook best. Daadwerkelijk was de gemeente tot steun bereid, toen dat nodig bleek. Van nog meer belang voelen wij het aan, dat hij het woord voerde mede namens de Vereniging van Burge meesters en Ontvangers. In de zeer grote belangstelling bij de opening zullen de autoriteiten van West Zeeuwsch-VIaanderen ongetwijfeld vol doende fundering vinden hun blijvende zorg mede over dit algemeen pro testantse werk uit te strekken. Wij houden ons warm aanbevolen. Vorige stand ingekomen bijdragen f 5257,56 Via Ds. Boere te Groede, van een bruiloft f 43, Via Ds. Boere te Groede, van v. d. H. f 10, Totaal f 5310,56 Ds. Boere vertelde ons, dat hij steeds op een bruiloft aan Rozenoord herin nert. Dit lijkt ons een zeer sympathieke gedachte. Op een dag, dat de bruilofts gasten zich verheugen, dat een jong paar het rijke, volle leven aanvat, mag men wel even denken aan hen, die hun best deden in de jaren, die voorbij gingen en de grondslag hebben heipen leggen of behouden voor het heden. Met hartelijke dank voor de goede gaven, Namens het Bestuur, M. Maas, Biervliet. Giro 84634. Geen spiritualiën naar Canada. De Canadese Postadministratie ont vangt nog herhaaldelijk uit ons land postpakketten, waarin alcoholhoudende FEUILLETON 2$- door NIEK VAN DER ZWAAN. „Past U dan maar op, dat ik niet zo boos wordt, dat ik zeg: Aju, mijn heer Wijnandse, ik heb er genoeg van om me voor de gek te laten houden". Wijnandse hief bezwerend zijn han den in de hoogte. „Voor de gek hou den? O, maar dat heeft absoluut niet in mijn bedoeling gelegen. Hoogstens een beetje plagerij, wetende dat je, zoals Daan dat nogal populair uitdrukt, vrij spoedig op de kast zit. Enfin, het is gebeurd en Gerben Wijnandse vraagt zijn adjunct-directrice nederig excuus voor zijn snode daad". Haar boosheid zakte als bij tover slag en een flauw glimlachje kwam over haar gezicht. „Ach, U steekt overal de draak mee. Eigenlijk kan een mens niet boos op U worden". „Wat een geluksvogel ben ik dan," antwoordde hij vergenoegd. „Als je een man was, zou ik voorstellen om dranken zijn verpakt. Bij aantreffen in Canada worden deze dranken uit de pakketten genomen en vernietigd. PTT raadt de afzenders van post pakketten naar Canada derhalve aan, daarin geen spiritualiën te verpakken. Telefoneren met Australië. De openstellingsuren van de radio telefoondienst met Australië (via Lon- den-radio) zijn gewijzigd. Voor tele foongesprekken zal Australië thans dagelijks van 7.00 uur tot 23.00 uur (Ned. tijd) bereikbaar zijn. Beschadiging van aardappels bij machinaal rooien. Er is vrijwel geen land ter wereld waar de aardappel zulk een belangrijke plaats in het menu inneemt als in Nederland. Daarnaast leveren vooral pootgoedaardappelen veel deviezen op. Dat het daarom van belang is de aardappel in uitstekende staat aan de koper af te leveren, behoeft geen be toog. Het is dus begrijpelijk dat de wijze van rooien, waarbij de aardap pel dikwijls beschadigd wordt, op de proefbedrijven wordt bestudeerd om het verlies tot een minimum terug te brengen. Dit geldt speciaal het machinaal rooien, dat ook hier hoe langer hoe meer veld wint in navolging van de Verenigde Staten. Daar heeft men om de beschadigingen te voorkomen alle onderdelen van werktuigen, die met de aardappel in aanraking komen, met rubber bekleed. De studiegroep, die de V.S. in 1950 heeft bezocht, beveelt deze methode ook voor Nederland aan, wil men onze positie, vooral bij de levering van aard appels voor consumptie handhaven. Machines met staafkettingen bescha digen de aardappels aanzienlijk; of schoon dit afhangt van de lengte van de weg. Hier dienen de staven met rubber bekleed te worden. In Amerika is men zelfs zover, dat ook de draad- korven van rubber zijn voorzien. Laat men, wanneer men machinaal rooit, hiermee rekening houden, mede omdat de beschadigingen niet direct zichtbaar zijn, maar eerst aan de dag treden, nadat ze uit de bewaarplaatsen komen of de consument hebben be reikt. Verschillende fabrikanten zijn er reeds toe overgegaan hun machines van rubber te voorzien. Voorzover men echter nog een oude machine zonder deze bescherming gebruikt, dient men samen de vredespijp te roken, maar dat gaat nu eenmaal niet. Evenwel wil ik het toch goed maken. Ik nodig je dan bij deze uit Sinterklaasavond mijn gast te zijn, niet hier in Willemspoort, maar in Utrecht, bij mijn moeder thuis. Daar is ook mevrouw Nieland en die zit een beetje in de put, zodat ik haar van tijd tot tijd een beetje moet op beuren, anders gaat het verkeerd met haar". Ze dacht even na. „Neen," zei ze tenslotte, „hoe hartelijk ook aangebo den, kan ik Uw uitnodiging niet aan nemen, want ik wil mijn moeder die avond niet alleen laten". Zo? Ja, dat kan ik begrijpen. Maar ook daarvoor is een oplossing. Je brengt je moeder mee. We gaan met een auto naar Utrecht, zodat we haar netjes halen en weer thuis brengen. Afgesproken „Ik weet het nog niet," antwoordde ze weifelend. „Laat ik er vanmiddag eerst eens met moeder over praten. Ik denk niet dat ze het leuk zal vinden als ze die avond niet thuis is". „Zoals je wilt". dus op zijn hoede te zijn. Het gaat om een verbetering, die niet slechts het eigen bedrijf, maar tevens onze nationale economie ten goede komt. Sedert enige tijd ondervinden ver voerders moeilijkheden aan de Neder lands-Duitse grens bij de versluiting van hun vracht- en bestelwagens. De oorzaak is dikwijls gelegen in het feit, dat enkele Duitse douane-posten het Certificaat van Goedkeuring, afgege ven door Nederlandse douane-autori teiten en internationaal vastgesteld volgens de Conventie op het Interna tionaal vervoer, niet erkennen. Zij eisen naast dit Certificaat tevens het speciale Duitse Zollverschluss-anerkenntnis De E.V.O. achtte dit in strijd met de tussen de West-Europese landen getrofien overeenkomst. Zij wendde zich via een grote Duitse vervoers organisatie tot het Bondsministerie van Financiën en verzocht maatregelen te treffen Dit Ministerie deelt thans mede, dat aan alle Duitse douane-posten opdracht 's gegeven Certificaten van Goedkeu ring, afgegeven door de bevoegde douane-autoriteiten in Nederland, België, Frankrijk, Zweden en Zwitser land, te erkennen ais officieel document voor de wagenversluiting. Het aanvra gen en overleggen van het Duitse douane-document kan dus thans achter wege blijven. Crltlek op woningpolitiek van B. 81 W. Tijdens de raadsvergadering van Maandagmiddag voteerde de raad een bedrag van f 1750,boven het ge meentelijke aandeel in de kosten van de wegaanleg Oostburg-Waterland- kerkje-IJzendijke. Dit als gevolg van h«t feit, dat de aanbesteding f 55.000, hoger uitviel, dan aanvankelijk werd geraamd. Het bezwaarschrift van de heer J. E. L. Marteijn, tegen de heffing van baatbelasting werd afgewezen. Op het bezwaarschrift van de heer P. M. de Klerck werd de aanslag baatbelasting teruggebracht op f 35,70. Zoals be kend werd de baatbelasting verordening ingesteld in verband met de economische verbetering der bedrijven door het wegbreken van het voormalige door de gemeente aangekochte pand van de heer Ph. de Vuijst. Een nieuwe verordening op de „Maar bent U op Sinterklaasavond dan niet bij de De Rooy's?" vroeg ze verwonderd. Hij schudde ontkennend het hoofd. „Nee, ik wil op die avond hun familie intimiteit niet storen. Overigens Hij zweeg. Ze knikte begrijpend, haar lippen stijf op elkaar geklemd. „Overigens is daar nog de factor Willem de Rooy, nietwaar? O, U hoeft me niets te vertellen. Ik begin U iedere dag beter te kennen. Maar ik geef U groot ge lijk, hoor!" „Vrouwen," zuchtte Wijnandse, „zijn eigenlijk veel te bij. Wat ben ik eigen lijk begonnen met jou in zo'n hoge functie aan te stellen? Over enige jaren zit jij op mijn plaats en ben ik er uit gesmeten". Ze keek hem verwijtend aan. „Dat weet U wel beter," antwoordde ze zacht. Maar geen van beiden bevroed den ze op dit moment, dat het meisje inderdaad over een paar jaren de plaats van Wijnandse ingenomen zou hebben Na het eten vertelde Miep, dat haar reinigingsrechten werd voorgesteld, waarin een nieuw bedrag aan reinigings rechten ad. f 5,werd opgenomen. Het oude bedrag was f 4,—. De raad ging hiermee zonder hoofdelijke stem ming accoord. Zo ook met de voorge stelde verordening op de precario rechten. Over beide verordeningen ontstond eerst enige discussie. Na enige opmerkingen door de heren J. Leenhouts (P.v.d.A.) en P. Daansen (Gem. Bel.), over de tekortkomingen van de Architect, die de R. K. Bijz. Lagere School ontwierp, werd op grond van art. 72 der L. O.-wet voor het herstel van de in de kelder ontstane scheuren een bedrag van f 396,ver leend. De gemeenterekening 1950 werd de raad ter controle aangeboden. Door de afkoop van de vermakelijkheidsbe lasting door het circus Géant, voor het optreden te Oostburg, blijkt de ge meente achteraf bezien een strop te hebben geleden. Volgen» de heer Schipper» werd zeker f 20.000,als entree door het circus ontvangen, wat f 4000,aan vermakelijkheidsbelasting zou hebben betekend. B. W. heeft echter het circus door een som van f 1200,voordien laten afkopen. Dhr. Leenhouts meende, dat de in de ver ordening genoemde normen bindend waren voor B. en W. De voorzitter zei, dat B. en W. met de uitvoering der verordening belast zijn en de ver ordening B. en W. ruimte biedt een dergelijke afkoop toe te passen. Over de uitgevoerde deurreparatie aan de woningen van de Kroonwijk was dhr. Schippers het geheel niet eens. Dit is geldverspilling, aldus spr., want de achterdeuren zijn nog verre van waterdicht. Het water stroomt bij regen nog dwar» door de deur heen; dit is je reinste kwakzalverij. De voor zitter zegt een onderzoek toe en zal die maatregelen nemen, die tot een afdoende oplossing leiden. Voorts oefende dhr. P. Schipper» (P.v.d.A.) ernstige critiek uit op het woningbeleid van B. en W. De voor- malige gemeente-opzichter, dhr. Hoorn weg, aldus dhr. Schippers, is door B. en W. niet fraai behandeld. Daarom keurde spr. het ten sterkste af, dat zij trachten betrokkene nog meer te du peren door hem uit de woning te krijgen. Gelukkig heeft dhr. Hoornweg te Assen een nieuwe werkkring gevon den, maar nog geen woonruimte. De voorzitter meende, daar Hoornweg nu in een andere gemeente werkt, hij maar in die gemeente moet gaan wo nen. Dhr. Schippers repliceerde, dat de voorzitter zelf steeds een andere gedragslijn volgt, door maar mensen naar Oostburg te halen, ongeacht of zij al of niet in Oostburg werkzaam moeder de Sinterklaasavond liever thuis doorbracht en dat zij haar moeder dus moeilijk alleen kon laten. „Maar," voegde ze er aan toe, „ik dank U in ieder geval voor Uw uitnodiging en zal er graag een volgende maand ge bruik van maken". Hoe komt men alles steeds te we ten in Willemspoort? Wijnandse had er zijn hoofd al eens over gepijnigd. Ook in huize de Rooy scheen men niet onkundig te zijn van het feit, dat Wij nandse, hoe goed hij zijn mening over de oudste zoon des huizes ook trachtte te maskeren, hem niet bepaald vriend schappelijk genegen was. Want toen de drukker Dinsdagsavonds vroeg naar zijn kamer ging, werd er een half uur later aan zijn deur geklopt. Hij zat nog een sigaret te roken en had een elec- trisch kacheltje bij zijn voeten staan, terwijl hij in een boek zat te lezen. Ja," riep hij, min of meer verwon derd, want als hij eenmaal op zijn kamer was, kreeg hij in de regel geen bezoek meer. De deur werd geopend en Joke trad binnen met een kopje koffie en een

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1