BRILLEN „Wt ^EUlemaefter" DE ZWARTE VLEK ROZENOORD ,Hei Woord" De SCHAKE ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 399 Vrijdag 12 SEPT. 1652 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Oiro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Zelfstandige vestiging van Nederl. boeren in Canada Dat Canada uitstekende perspectie ven te bieden heeft aan landbouwemi- granten die zich daar op de duur zelf standig willen vestigen, mag wel als algemeen bekend verondersteld worden. Over de wijze waarop de zelfstandige vestiging in de praktijk in zijn werk gaat zijn belangwekkende gegevens te vinden in het proefschrift, waarmee dr. ir. A. S. Tuinman dezer dagen aan de landbouwhogeschool te Wageningen promoveerde. We lezen daar dat de Canadese landbouwer zich op het ogenblik in een gunstiger economische positie be vindt dan ooit te voren. Oorzaak hier van is de voortdurende toename der bevolking - o.a. door immigratie - waardoor de binnenlandse afzet aan zienlijk is verruimd, terwijl ook de consumptie per hoofd groter is gewor den tengevolge van de stijgende levens standaard. Intussen is de landbouwbevolking van Canada nog steeds te klein om de rijke mogelijkheden van dit enorme land uit te buiten. De situatie is dan ook zo, dat er niet alleen nog mil- lioenen hectaren grond op ontginning liggen te wachten, maar dat er over heel Canada duizenden reeds ontgon nen gronden met opstal te koop zijn doordat de eigenaars geen opvolger hebben. Voorlopig is er dus nog voor geruime tijd aanbod genoeg om te voorzien in de vraag van Nederlanders die zich in Canada zelfstandig willen vestigen. Hoe gaat het overnemen van een bedrijf nu in zijn werk? Zoals bekend kan de emigrant geen kapitaal uit Nederland meenemen, zodat hij eerst als werknemer dienst moet nemen om de nodige gelden bijeen te sparen. Deze gang van zaken is trouwens ge heel in het voordeel van de emigrant, daar hij zodoende gelegenheid heeft om aan zijn nieuwe omgeving te wen nen en ervaring op te doen met de werkmethoden in Canada, die door gaans nogal van de Nederlandse af wijken. Uit de berekeningen van dr. Tuin man blijkt, dat de materiële vooruit gang van de Nederlandse landbouw- emigranten, die sedert 1947 in Canada binnengekomen zijn, in geldswaarde uitgedrukt na het eerste jaar gemid deld 257 dollar bedroeg, na het tweede 1306, na het derde 2492, na het vierde 4124 dollar. Van de tussen 1947 en 1950 aangekomen Nederlandse gezin nen heeft zich thans ongeveer de helft, in hoofdzaak door aankoop, in enkele gevallen door pacht of deelpacht, zelf FEUILLETON 12. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Je blijft toch bij ons koffiedrinken, Ger?" vroeg zijn moeder. Wijnandse keek even naar de bran dende haard en dacht aan de felle oostenwind buiten. Hij bedacht zich niet lang, maar nam de uitnodiging aan. „Graag," zei hij. Tijdens de koffiemaaltijd keek Wij nandse van terzijde naar de jonge weduwe, die maar weinig at. Een vrouw, in de kracht van haar jeugd. Ze was immers nog geen dertig? Het lag op zijn lippen om te zeggen, dat ze moest hertrouwen, maar gelukkig bedacht hij zich tijdig, dat zoiets niet alleen profaan zou zijn, maar ook zeer onkies. Hoe kwam hij opeens aan zo'n gek idee. „U moest eens wat afleiding heb ben, mevrouw," zei Wijnandse op kalme toon. „Komt U mijn drukkerij in Willemspoort eens bezichtigen. Dan OOSTBURG standig gevestigd. Deze vestiging vond gemiddeld een kleine twee jaar na aankomst in Canada plaats. De prijs van de door Nederlanders gekochte bedrijven loopt nogal uiteen maar het gemiddelde bedrag is onge veer 7800 dollar, waaruit volgt dat deze bedrijven gekocht zijn met be hulp van verstrekte credieten. Welke credietfaciliteiten zijn er nu voor de Nederlandse landbouwemigrant be schikbaar? Sommige provinciale rege ringen, zoals die van Nova Scotia, Quebec en New Brunswick, verstrek ken leningen voor de aankoop van een bedrijf; vooral in Nova Scotia, dat leningen tot een maximum van 8000 dollar verstrekt tegen 4V2 pCt. interest, is hiervan reeds door verscheidene Nederlanders gebruik gemaakt. De meeste credieten blijken echter van particuliere zijde gekomen te zijn; hierbij speelt natuurlijk een belangrijke rol de goede naam en het vertrouwen dat de betreffende immigrant zich heeft weten te verwerven. Als interest wordt bij deze particuliere leningen gemid deld 4.85 pCt. in rekening gebracht, terwijl de aflossingstermijn varieert van 3 tot 4o jaar met als gemiddelde 11 jaar. Wanneer men de verschillende gevallen van vestiging nagaat, blijkt dat gemiddeld 28,5 pCt. in contanten betaald is en 71,5 pCt. als crediet opgenomen. Naast de aankoop van bedrijven doen zich natuurlijk nog andere finan ciële problemen voor, zoals de aan schaf van landbouwwerktuigen en le vende have of het aanbrengen van verbeteringen. Om hierin tegemoet te komen, kunnen uit hoofde van de „Farm Improvement Loan Act," een wet die in 1945 van kracht geworden is, kortlopende leningen van ten hoog ste 3000 dollar aan landbouwers ver strekt worden. Dit geld wordt niet rechtstreeks door de regering geleend, maar door particuliere banken, waarbij de regering zich echter voor 10 pCt. van het eventuele verlies garant stelt. De bank mag niet meer dan 5 pCt. interest eisen, terwijl de aflossingster mijnen variëren van I tot 10 jaar. De hierdoor geopende mogelijkheid is tot dusver een groot succes gebleken en vele Nederlanders hebben er reeds van geprofiteerd; deze leningen zijn echter niet bedoeld voor de aankoop van bedrijven, maar moeten beschouwd worden als „sluitstuk" om een reeds aangekocht bedrijf in werking te bren- bent U er een dagje uit en eten we samen in een restaurant". „Goed," antwoordde ze, „dat neem ik aan. Ik wil wel eens zien, hoe een drukkerij er eigenlijk van binnen uit ziet". „En voorts moet U afleiding zoeken. Bezigheid. Houdt U er geen hobby's op na?" Ze haalde haar schouders op. „Vroe ger wel," antwoordde ze lusteloos. „Maar onder de gegeven omstandig heden lijkt het me geen doel te heb ben „Kom, kom, ik begrijp best, dat U Uw leven weer geheel opnieuw moet inrichten, maar ik ben er van overtuigd dat Peet het met me eens zou zijn, als ik zeg: Maak er weer wat van. Toon ergens belangstelling voor. Elke wonde sluit zich op de duur. Ook deze". Hij bleef nog een uurtje nababbelen en tegen drieën nam hij afscheid van de beide vrouwen met de belofte spoedig weer eens terug te zulien komen. In de stad liep hij eerst naar een gen of te verbeteren. Voor hen die nog kapitaal in Nederland hebben staan, bestaat volgens de deviezen- voorschriften der Nederlandsche Bank de mogelijkheid om twee jaar na het vertrek naar Canada een bedrijfsinven- taris van Nederlands fabrikaat (waar onder ook vee begrepen wordt) tot een waarde van hoogstens f 8000,- te ontvangen; zij die hiervan geen ge bruik maken, kunnen na dezelfde pe riode ook deviezen krijgen tot een bedrag van f 1520,-. Als voorwaarde wordt hierbij echter gesteld dat de emigrant zich inmiddels zelfstandig gevestigd heeft. Overigens wordt reeds bij de oor spronkelijke plaatsing van de Neder landse emigrant bij een werkgever zo veel mogelijk rekening gehouden met de toekomstige vestigingsmogelijkheden in een bepaald gebied, hetgeen de kansen om spoedig te slagen - vooral wanneer de emigrant zich een goede naam in zijn omgeving weet te ver werven - aanmerkelijk vergroot. Er moge in dit verband nogmaals aan herinnerd worden dat zij die het volgend jaar nog naar Canada willen vertrekken zich reeds nu dienen aan te melden. Na de vacantie komen we thans weer eens terug met een herinnering voor Rozenoord. Volgens de krant heeft de nieuwe Minister van Sociale Zaken zijn Ministerieel leven ingesteld op de vraag stukken der werkeloosheid en ouder domsverzorging. Zijn voorganger had aangaande het laatste punt zeker ook goede bedoelingen, doch deze zijn geen werkelijkheid geworden. Laten we thans hopen op een dusdanige regeling, dat het ouderdomspensioen op de een of andere wijze opname in een tehuis mogelijk maakt. Bij de stijgende ouder dom zijn dan voor vele bejaarden vele levensmoeilijkheden in de avond van het leven opgelost. Over de morele verplichtingen van het jonge geslacht ten dezen zullen we thans niet uit weiden. De stand der giften was de laatste maal f 5229,56 Bij van buiten West Zeeuwsch-Vlaanderen f 28, Totaal f 5257,56 Intussen hebben onze oudjes uit het advocaat, wien hij de kwestie, waar over mevrouw Nieland met hem ge sproken had, uiteenzette. De jurist be loofde de zaken zo goed mogelijk te zullen onderzoeken. Vermoeid, maar tevreden kwam hij 's avonds weer in Willemspoort. Zaterdags werd het bericht van de benoeming van Miep Jacobs gepubli ceerd. Intussen was er een contract opgemaakt, dal door beiden werd ge tekend. „Zo," constateerde Wijnandse vol daan. „Daarop geef ik vanavond een klein fuifje, jongedame. En daaraan ontkom je niet. Ik bel straks mijn moeder in Utrecht op en dan gaan we na het eten met z'n beiden naar de stad. Moeder voegt zich bij ons - en misschien ook mevrouw Nieland - en dan gaan we gezamenlijk ergens heen. Een betere chaperonne als mijn moe der zal er zeker niet te vinden zijn. De één of andere verdwaalde Willems poorter zou er misschien wat van kunnen denken, als hij ons vanmiddag met z'n tweeën zag". „Denken is het ergste niet," lachte oude gedeelte een reisje gemaakt naar Schouwen. Om half negen vertrokken, koffie te Kruiningen, daarna over Bergen op Zoom naar veer Zijpe, om te 2 uur het middagmaal in Zierikzee te nuttigen. Vervolgens een rondrit door Schouwen en dezelfde reis terug. Om 10 uur 's avonds waren ze weer goed en wel in Sluis. Niettegenstaande de lange rit, die wel wat vermoeiend was, is er veel genoten. De stemming zat er goed in en zelfs de „jeugd van boven de 80" liet zich niet onbetuigd, maar zette steeds nieuwe versjes in, bijgevallen door de „overige jeugd". Veel dank is verschuldigd aan de leveranciers, die door giften in natura flink hebben geholpen mede de kosten te dragen. Ook de diaconieën droegen bij en ze zullen van het welslagen met genoegen kennis nemen. Op zo'n dag kan men lange tijd teren en een lange tijd te voren hopen. De thuisblijvers werden die dag getracteerd. Deze maand zal het nieuwe gedeelte van Rozenoord officiëel worden ge opend. We kunnen en mogen daar niet op vooruit lopen. Aan de nodige belangstelling zal het niet ontbreken. Dat die dag een mijlpaal moge zijn op de weg van de zorgen voor onze Protestantse Stichting, die we geza menlijk met warmte mogen koesteren ten bate van hen, wier levenszon ondergaat. Namens het Bestuur, M. Maas, Biervliet. Giro 84634. Op uitnodiging van de Culturele Commissie van de Prov. Kerkverga dering van Zeeland der Ned. Herv. Kerk geeft de Stichting „Het Neder lands Volkstoneel" te Oostburg een opvoering van „Het Woord". Dit stuk is geschreven door de Deense dichter-predikant Kaj Munk, de grote vertegenwoordiger van het openlijke Deense verzet, die in 1944 door de Duitsers werd vermoord. De criticus Johan Winkler betitelde dit toneelspel als „een stuk zonder hoofdrollen". „Want élke rol is een hoofdrol. Geen enkele figuur kan uit dit drama worden gemist. De oude trotse boer Nikkel Borgen is als ver tegenwoordiger van het mensehjk-zelf- bewuste Christendom de levende tegen stelling van de nederige, arme kleer maker Petertwee vaders, die hun kinderen, welke elkaar liefhebben, niet aan elkaar gunnen. Die tegenstelling alleen al kon een heel toneelstuk vul len. Maar er zijn nog meer ho/'.dfigu- ren. De stralende, liefdevolle Inger, de Miep. „Jawel, want ze denken hier alle maal hardop. En nu hindert mij dat wel niet zo heel erg, want per slot van rekening ben je mijn naaste mede werkster, doch het is misschien beter dat we de schijn vermijden". Hij keek in zijn spoorboekje en vervolgde„Om kwart voor drie met de trein hier vandaan. Dan nemen we een taxi, halen moeder op, nadat we daar eerst thee gedronken hebben en daarna gaan we de stad in. 's Avonds eten we in een rustig restaurant, waar ik een mooi strijkje weet. Geen jazz of iets dergelijks, maar mooie muziek. En dan zullen we trachten kaarten te krijgen voor het U.S.O. Ik geloof dat dit orkest vanavond een uitvoering geeft. Wacht, ook dat kan ik telefonisch te weten komen. Ga je er mee accoord?" Haar schitterende ogen gaven hem het antwoord en hij belde Utrecht op. Het werd een prettig weekend. Me vrouw Nieland bleek die dag afgereisd te zijn om de Zondag bij een oude schoolvriendin door te brengen en

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1