*1 C OR SETTEN OOSTburo Nieuwe afdeling intern transport op Najaarsbeurs U. 14 jaar DE ZWARTE VLEK Van Tarzan tot spoorwegman De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 397 Vrijdag 29 AUG. 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 MEDISCHE Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra 211 September Niet in de laatste plaats omdat de а.s. Najaarsbeurs voor een belangrijk deel zal staan in het teken van de Efficiency, heeft de Koninklijke Neder landse Jaarbeurs besloten, op het Croeselaan-terrein een speciale afdeling voor intern transport - het transport binnen de bedrijven - in te richten. Voor de eerste maal zal hier dan een nationale demonstratie worden gege ven met alle middelen en methoden op het gebied van dit interne transport. Medewerking verlenen de Eigen Ver voerdersorganisatie (E.V.O.) en de Contactgroep Opvoering Productiviteit (C.O.P.). Het is de bedoeling, dergelijke de monstraties bij komende Beurzen te herhalen, aangezien deze nationale manifestaties zowel voor industrie als handel van grote betekenis zijn. Voor deze speciale interne tran sportafdeling is een terrein van ruim б.000 m2 gereserveerd. De helft van dit terrein wordt ingenomen door stands. De andere helft is vrijgehouden voor demonstratieruimte, zodat de Beurs bezoeker niet alleen de transportban den, rollerbanen, trucks, wagens enz. ziet staan, maar deze hulpmiddelen ook in bedrijf kan zien. De E.V.O. en de C.O.P. zullen oude methoden tegen over nieuwe demonstreren. Dagelijks zullen vijf of zes dergelijke demonstra ties worden gegeven, elk met een duur van pl.m. een half uur. De nadruk wordt gelegd op de functie van een efficient intern transport-apparaatkostenbe sparing door beperking van het aantal handelingen en het kiezen van voor deliger methoden van verplaatsing en opslag door, gelijk dit in Amerika heet, „mechanical handling". Het beeld van de Beurs zal zo vol ledig mogelijk zijn; d.w.z. men krijgt alle moderne transportmiddelen te zien en de toekomstige koper kan op een voudige en snelle wijze een goed over zicht krijgen van alles, wat op tran sportgebied voor hem van belang kan zijn. In deze Beurs-sector zijn ook ondergebracht Nederlandse bedrijven die middelen voor intern transport exposeren waarin voor ons land via de Jaarbeurs goede exportmogelijkheden liggen, speciaal om buitenlandse bezoe kers op onze industrie van transport middelen attent te maken. Voorts zul len tijdens de Najaarsbeurs speciale dagen voor het intern transport-wezen worden gehouden. De 4e September wordt de dag van „het zwarte goud", FEUILLETON 10. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Neen", antwoordde deze, uit zijn krant opkijkend, „maar als ik het goed begrepen heb, zal ik binnenkort dat genoegen hebben". „Ja," antwoordde Gonnie, „hij komt Zaterdagmiddag thuis en blijft de hele maand December bij ons." „Het volgend jaar hoopt hij, bij leven en welzijn, zijn studie te beëindigen. Dan is hij advocaat en procureur," zei mevrouw De Rooy met merkbare trots in haar stem. „Zo?" vroeg Wijnandse beleefd. „Dat is dan een mooie bekroning van de studie." Maar zijn gedachten verwijlen nog bij het gesprek, dat hij met de wethouder had gehad. Of zijn huisge noten de geruchten ook reeds gehoord zouden hebben. Maar een antwoord kreeg hij die avond niet op zijn vraag. De volgende morgen had hij zijn plan klaar. Toen Miep Jacobs haar want dan zal de vereniging van R.K. Brandstofienhandelaren „St. Theobald" op het Beursterrein „vergaderen". Die dag zullen uitsluitend demonstraties plaats vinden die voor de brandstof- fenhandel van belang zijn. Voorts ligt het in de bedoeling, een dag te wijden aan de levensmiddelen branche, één aan de bouwmaterialen, één aan de textielfabrieken en een dag aan het veilingwezen en de expeditie bedrijven. Ook in Centraal-Afrika is werk voor flinke kerels Niet lang geleden vertelde een onder wijzer op een lagere school de geschie denis van de wandaden door de wrede hertog van Alva in de Nederlanden bedreven. Op zeker ogenblik stak een jongetje, dat met gloeiende wangen had zitten luisteren, zijn vinger op en vroeg: „Meester, en waar bleef Tarzan dan?" Uit dit voorval blijkt wel hoe zeer de Tarzan-verhalen tot de ver beelding spreken en het is dan ook niet te verwonderen dat de meeste mensen, wanneer zij de binnenlanden van Afrika horen noemen, het eerst aan Tarzan en de aap Tsjita denken. Het is overigens waar dat Rhodesie, dat in het hartje van Afrika ligt en 33 maal zo groot is als Nederland, voor het grootste gedeelte bestaat uit gebieden, waar men eerder zou ver wachten een in pantervel geklede Tarzan te ontmoeten dan een nette plaats ingenomen had, keek hij haar, na de gewone groet, even aan. Blijk baar voelde het meisje zijn blik op zich rusten, want zij keerde zich naar hem toe. Onmiddellijk begreep Wijnandse dat ook zij reeds van de roddelpraatjes gehoord had. Hij nam de hoorn van het telefoontoestel en vroeg het arbeids bureau aan. Toen de verbinding tot stand gekomen was, informeerde hij, of ze ook een boekhouder ingeschre ven hadden staan en op het bevesti gend antwoord zei hij, dat ze er dan maar een moesten zenden om te sol liciteren. „Hebben jullie bijgeval ook typistes beschikbaar?" vroeg hij verder. „Ja," klonk het van de andere kant „dat is te zeggen: een beginnelinge, die haar diploma nog niet gehaald heeft. Ze zoekt werk." „Laat haar maar komen," besloot Wijnandse. Hij legde de microfoon weer neer en draaide zich naar zijn secretaresse. Op rustige toon zei hij „Juffrouw Jacobs, U heeft vanaf heden ontslag als typiste-secretaresse." Ze keek hem met verschrikte ogen In het midden van het demonstratie terrein zal een platform worden aange bracht. Aan de ene zijde zal een spoor wegwagen worden geplaatst, teneinde te kunnen demonstreren op welke wijze op de snelste manier kan worden ge laden of gelost. Aan de andere zijde is plaats voor een vrachtauto. Het terrein rondom het platvorm zal worden ver stevigd met rijplaten voor demonstra ties met vorkheftrucks e.d. (Jb.) Europeaan. De natuur - hoogland met uitgestrekte steppen, hier en daar af gewisseld met bossen - is er van een opvallende pracht en grootsheid; het klimaat is, daar Rhodesië buiten de eigenlijke tropen ligt, niet te warm, terwijl duizenden jaren oude ruïnes spreken van onbekende, mysterieuse volkeren die hier eens gewoond moe ten hebben. Maar Rhodesiè is ook een modern land dat zich in een toestand van snelle opbloei bevindt. Niet alleen is de blanke bevolking in de laatste tien jaren meer dan verdubbeld en zijn er moderne steden verrezen, maar de grote verwachtingen, welke men van dit gebied koestert, blijken wel heel duidelijk uit het feit, dat er steeds meer Engels en Amerikaans kapitaal in de ontwikkelingsplannen van Rho desiè wordt gestoken. Naast de tabaks cultuur in het zuiden zijn vooral de kopermijnen in het noorden van be lang; de uitvoer van koper bedraagt nu al 85 pCt. van de gehele export aan. Gedurende enkele momenten wa ren hun blikken r§jht op elkaar gericht, maar tenslotte antwoordde het meisje zuchtend „Zo, dus U hebt de praatjes die er over mij gingen, ook reeds ge hoord?" „Ja," antwoordde hij, „en daarom kan ik U niet langer in Uw huidige functie gebruiken." Ze liet haar handen, die even van emotie trilden, in de schoot rusten. Daarna vroeg ze met toonloze stem „Wanneer moet ik vertrekken?" Wijnandse deed, alsof hij stom ver wonderd was. „Vertrekken? Wie heeft het nu over vertrekken? Ik heb alleen maar gezegd, dat ik U niet langer in Uw tegenwoor dige functie kan handhaven. Dal om verdere kletselarij te voorkomen. Met ingang van dit ogenblik benoem ik U tot procuratiehoudster en adjunct- directrice van de uitgeverij Wijnandse. Tijdens mijn afwezigheid zult U de gene zijn, die hier in het bedrijf de lakens uitdeelt en de verantwoording draagt. Ik zal Uw salaris verhogen en voorts krijgt U natuurlijk een aandeel van Noord-Rhodesié. Om het koper en andere producten te vervoeren zijn na tuurlijk spoorwegen nodig. Er wordt op het ogenblik hard gewerkt aan de uit breiding van de bestaande spoorlijnen, maar daarbij is er nog steeds een te kort aan spoorwegpersoneel. Er liggen hier dan ook - mits zij zich ten spoe digste aanmelden - goede vooruitzich ten voor flinke jonge Nederlanders, die een behoorlijk salaris willen verdienen. Er zijn in het geheel 240 vacatures voor leerling-stoker, leerling-rangeerder en leerling-conducteur met gunstige arbeidsvoorwaarden en snelle promotie kansen. Naast spoorwegmannen kunnen in Rhodesie trouwens in het algemeen energieke kerels (liefst ongehuwd), die hun vak goed verstaan, een plaats vinden. Gevraagd worden mensen met een algemene technische bekwaamheid, die niet te zeer gespecialiseerd zijn in één enkel vak, die dus b.v. niet alleen fitten maar ook lassen kunnen. Ook bestaan er kansen voor hen, die zich als „farm-assistant" een posi tie willen verwerven op een plantage, terwijl flinke bouwvakarbeiders er eveneens terecht kunnen. Men ziet: al behoort de Tarzan-ro- mantiek dan tot het verleden en is Rhodesie bezig zich tot een modern land te ontwikkelen, toch is het nog steeds een gebied waar doortastende bekwame lieden, die hun handen uit de mouwen kunnen steken en niet bij moeders pappot blijven zitten, zich een goed bestaan kunnen veroveren. Bazar Vrij Evang. Gem. te Breskens. 18 e verantwoording ingekomen giften: I gehaakt kleed, 3 slabbetjes, 2 baby-borstrokjes, 2 wollen kindertruien, 2 kinderrokjes en 2 blousjes, 1 speel- pakje met blousje, 3 wollen kinder jurkjes, I tafellaken, 1 sierkussen, 8 gehaakte kleedjes, 2 slopen, I onder jurk, 1 stel boekensteunen, 1 fruitschaal, 2 bloemenvazen, 21 snoer kralen, 20 corsages, 1 jongenstrui, I slipover, I paar sokken, 1 kg. vet, 2 badhand doeken, I kip, I konijn, 2 hanen, I meisjesschortje, 3 overtrekken voor kussens. Bazar Ned. Herv. Kerk te Breskens. 17e verantwoording ingekomen giften: Fa. H. en M. te A. 3 fl. eau de cologne, 3 fl. parfum; fa. P. te A. 6 fl. eau de cologne; N.N.ontbijtlaken; mevr. A. te A. handwerktas en lec- tuurbakje; mevr. M. te A. doos zeep en kleedje; mevr. v. D. te W. 2 baby- overgooiertjes; werkgroep dames- schortje; via fa. v. P. en V. gift van f 25,—. in de winst. Dit is mijn antwoord op de roddelarij van de Willemspoorters. Ik zal er voor zorgen, dat Uw promo tie in de krant gepubliceerd wordt". Het meisje had met stijgende ver wondering en vreugde geluisterd en toen hij uitgesproken was, keek ze hem maar half gelovend aan. „Neen," antwoordde ze hoofdschud dend, „dat is onmogelijk dat is „Niet onmogelijk," antwoordde Wij nandse, „want dit is een promotie, die U ten volle verdiend hebt. Lieve help, wat zou ik toch zonder U moeten be ginnen? Dacht U, dat ik U nog wil missen? Geen denken aan. We zullen een contract opmaken, zodat ik er ze ker van ben, dat U me niet ontglipt. O, het is uitsluitend egoïsme van me, dat ik U in deze nieuwe functie be noem. Nu ben ik enigszins zeker van Uw voortdurende medewerking. Stel je voor, dat U bij mij net zou doen als U bij die dikke koekfabrikant gedaan hebt. Ik zou me geen raad weten Nog voor hij geheel uitgesproken was, stond Miep op, liep op hem toe en nam zijn rechterhand, die van zijn Ter gelegenheid van de feestelijkheden bij de opening van het Oranjeplein en de viering van de jaardag van H. K. H. Prinses Wilhelmina, op Zaterdag 30 Augustus, wordt door het Gemeentebestuur aan alle kinderen van Breskens t/m 14 jaar die middag een tractatie aange boden. De bonnetjes, waarop deze tractatie wordt verstrekt, kunnen Zaterdagmorgen (dus morgenochtend) door de kinderen worden afgehaald tussen 9,30—ix uur bij de heer C. v. d. KREEKE op het Oranjeplein.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1