Modemagazijn DAALHUIZEN Firma H. E. DAALHUIZEN Ir. BLUM's confectiebedrijf Breskens 5.eu~eltigdZeeuws Wikkelbedrijf Groenewoud 80, ielef. 767, VLISSINGEN machinestiksters leerling machinestiksters leerling perser Werp geen veevoeder weg. Onze aanbieding deze week: P. HOOFTMAN, Tel. 132, Breskens Kleurenfoto's V.V.V.-feesien Folohandel BACK Verloren Net meisje Nette werkster Reparaties kunstgebitten „Wosa-Jersey" Japonnen en Mantelcostuums „WOSA-JERSEY" Vlissingen overhandigd. Daarna worden de Graaf en rijn lieftallige vrouw rondgeleid langs de deelnemende stands. Tegen 9 uur zullen de bezoekers zich met hun gevolg van hofdames en edellieden terug naar het Kasteel be geven vanaf de Grote Markt. Wanneer het half millioen? Komend weekend wordt de 500.000ste bezoeker aan „Breda Oranjestad" ver wacht. De gelukkigen, die als 499.999ste, 500.000ste en 500.001ste het terrein zullen betreden, zal een grote verrassing ten deel vallen. Sluiting der feestelijkheden, Aangezien van vele zijden misver stand bestaat omtrent de sluitings datum der feestelijkheden, wordt door het Bestuur van de Stichting „Breda Oranjestad 1952" officieel bekend ge maakt, dat op 31 Augustus a.s. deze feestelijkheden definitief zullen eindigen PREDIKBEURTEN Zondag 17 Aug. Aardenburg, 10,30 uur, Ds. van Royen, Oosterlittens St. Anna ter Muiden, 2,30 uur, Cand. Homan, Hulst Biervliet, 9,30 uur, Ds. Wiebosch Bed. H. Avondmaal 6 uur, Ds. Wiebosch Dankzegging Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom Collecte Class. Studiefonds en Jeugdwerk 6,30 uur, geen dienst. Groede, 9,30 uur, Ds. Boere Collecte Alg. Chr. doeleinden Cadzand, 10,30 uur, Ds. Kuijlman Hoofdplaat, 10 uur, Ds. Eijgendaal Collecte Class. Studiefonds Nieuwvliet, 10 uur, Eerw. Heer de Visser Oostburg, 10 uur, Cand. Homan, Hulst Retranchement, 9,30 uur, Ds. van Bork Schoondijke, 9,30 uur, Ds. Schopenhauer Bediening H. Doop Collecte Class. Studiefonds Zaterdagsavond 7 uur, avondgebed St. Kruis, 9 uur, Ds. van Royen Sluis, 7 uur, Cand. Homan Waterlandkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma Collecte Class. Kerkewerk IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Zuidzande, 9 uur, Ds. Kuilman Doopsges. Gom. Aardenburg Geen opgave Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Eyang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, Ds. v. d. Vrie Nieuwvliet, 10 uur, Ds. de Smidt Retranchement, 2,30 uur, Ds, de Smidt Cadzand, 6,30 uur, Ds. v. d. Vrie Geref. Kerk Breskens 10 en 3 uur, Ds. Oldemans, Beekbergen Bevestiging ambtsdragers Zondagsdienst doktoren. Zondag 17 Augustus 1952 Breskens, Groede, Schoondijke Dr. v. d. Maas, Breskens, tel. 22. Oostburg, Aardenburg, Eede: Dr. Kesteloo, Aardenburg, tel. 52. Sluis, Cadzand, Zuidzande Dr. Timmer, Cadzand, «el. 25. Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-Vl. Zondag 17 Augustus 1952 Zr. de Jong, Cadzand, tel. 65. Plaatselijk Nieuws. Groede Feest van glas. Woensdag bracht de Commis saris der Koningin in Zeeland met zijn echtgenote een officieel bezoek aan de tentoonstelling „Feest van glas" te Groede, waar zij om ongeveer 3,15 uur namens het gemeentebestuur door burgemeester Everaars werden ver welkomd. Aan mevrouw de Casembroot werd door mejuffrouw Hetty Everaars een bouquet rose anjers aangeboden. Daarna werden zij door de burge meester op de tentoonstelling rondge leid, waar zich intussen ook de 4000 e bezoekster had aangemeld. De geluk kige was mevr. Bakker-v. d. Broecke uit Schoondijke, die door de Commis saris in een geestig speechje, namens de glasfabriek „Leerdam" 12 kristallen onderleggers werd overhandigd, terwijl door de V.V.V. haar een doos bonbons werd aangeboden. De Commissaris en mevr. de Casembroot bleven geruime tijd op de tentoonstelling en onderhiel den zich met verscheidene bezoekers en spraken tevens hun bewondering uit over al hetgeen hier was bijeen gebracht. Ook aan mevr. de Casembroot werd door „Leerdam" een kristallen bokaal met het wapen van Zeeland aangeboden. Wat de tentoonstelling zelf betreft, deze mag zich in een grote belang stelling verheugen. In verband hiermee is de tentoonstelling dan ook verlengd tot en met Zaterdag 16 Augustus a.s. Reparaties aan Electromotoren, Transformatoren, Dynamo's, Stofzuigers, enz. Dorpsstraat 48 Tel. 200 vraagt nog enkels ervaren Kind aangereden. Toen het 2-jarig zoontje van de heer A. M. bij het gehucht „Boerenhol", Maandagmiddag plotseling de weg over stak, werd het gegrepen door een juist passerende Belgische auto. Het kind bekwam een hoofdwonde en een her senschudding. Dokter Ossewaarde uit Breskens verleende de eerste hulp. In bewusteloze toestand werd het slacht offertje naar het ziekenhuis te Oostburg gebracht. Auto-ongeluk. Een vrachtauto met aanhang wagen van de heer v. B. uit Eede, die op weg was naar Breskens, is, door het breken van de trekboom der aanhangwagen, tussen Schoondijke en Breskens van de weg geraakt. Behalve de bestuurder, L. van R., bevonden zich 2 kinderen van v. B. in de wagen. De 12-jarige S. v. B. liep een hersenschudding op en moest naar het ziekenhuis te Oostburg worden overgebracht. Schoondijke Dodelijk ongeval. De 58-jarige C. H„ vrachtrijder en kolenhandelaar alhier, was Maandag morgen te Sluiskil bezig om een lading cokes over te brengen uit een spoor wagon op zijn vrachtauto. Toen hij bij deze werkzaamheden tussen de auto en de wagon kwam te staan, reed de auto plotseling achteruit en raakte H. tussen beide voertuigen bekneld. Met zware inwendige kneuzingen werd hij in het ziekenhuis te Sluiskil opgenomen, waar hij de volgende dag aan de be komen verwondingen is overleden. Dit tragische gebeuren heeft in Schoondijke grote verslagenheid ver wekt, daar de heer H. een algemeen geacht ingezetene was. Ook in het kerke lijke leven nam hij, als ouderling der Herv. Kerk een vooraanstaande plaats in. Tevens had hij ook zitting in het bestuur van enkele verenigingen. Hoofdplaat Gestoord# vacantie. De 18-jarige jongeman Van G. uit Eindhoven, die zijn vacantie doorbracht op de hofstede van de landbouwer de B. te No. Een, moest op weg naar de weide door een hek. Plotseling sloeg dit hek dicht en trof van G. ernstig aan het hoofd, bij het oor. Het inroe pen van medische hulp bleek noodza kelijk. Toen dokter van der Maas uit Bfeskens ter plaatse kwam, achtte hij overbrenging naar het ziekenhuis te Oostburg noodzakelijk, waar geconsta teerd werd, dat van G. een zware hersenschudding had opgelopen. IJzendijke Ongeval De landbouwerszoon O. W. uit IJzen dijke viel bij het bevestigen van een voer tarwe toen de zg. menreep brak van de wagen en kwam tussen de paarden terecht. Met een diepe hoofd wonde moest hij zich onder dokters behandeling stellen. Aardenburg Kampioenschieting De alhier gehouden jaarlijkse kam pioenschieting op de staande wip van de schuttersvereniging „Sint Sebas- tiaan" uit deze gemeente, werd gewon nen door de heer J. de Rijcke, die evenals vorig jaar de meeste punten behaalde, n.l. 12 en werd hiermede kampioen voor 1952, waarvoor hij een fraaie beker kreeg. Tenniswedstrijd De tennisclub „S.J.E.F." uit Aardenburg speelde te Brugge een tenniswedstrijd tegen „De Gazel", een tennisclub van de N.V. Desclé en Cie. Na de enkelspelen had „De Gazel" een ruime voorsprong. Daarna wist S.J.E.F." enkele dubbelspelen te win nen, doch de totaal uitslag was 96 voor de gastheren. Sint Anna ter Muiden Feestcomité gevormd. In deze gemeente is een comité ge vormd in verband met de komende festiviteiten bij de overdracht van het gerestaureerde dorpsplein. Zitting in dit feestcomité hebben de herenJ. G. J. Bodderij, W. Bodderij, R. Marteijn, L. v. d. Vijver en P. Kaestecker. Sluis Reis ouden van dagen. De ouden van dagen uit „Rozenoord" maakten een uitstapje naar Schouwen en Duiveland. In Zierikzee werd het middagmaal gebruikt en daarna een tocht over het eiland gemaakt. De oudjes hebben een aangename tocht gehad en keerden ten zeerste voldaan terug. Oostburg Auto slipte. Een Belgische auto, die met tamelijk grote snelheid door de Nieuwstraat reed, slipte tengevolge van de door de regen glad geworden straat. Door het krachtige remmen maakte de auto een draai van 180 graden en kwam met de zijkant tegen de daar ter plaatse geparkeerde Rode Kruisauto terecht. Beide wagens werden slechts licht be schadigd. Persoonlijke ongelukken kwa men niet voor. De politie stelde een onderzoek in. Breskens Rijwiel ontvreemd. Zaterdagavond bemerkte de heer A. V. tot zijn schrik, dat zijn rijwiel, het welk hij voor een café had gezet, ver dwenen was. Daar de heer V. nog met de boot van 21.25 uur n"r Vlis- singen wilde en de tijd voor vertrek was aangebroken, spoedde hij zich aan boord, waar hij tot zijn niet geringe verwondering, -zijn rijwiel aantrof. Benoeming De heer P. Ridderbos, thans werkaaam ter secretarie van Bruinisse, is benoemd tot ambtenaar ter secre tarie te Breskens. Bazar Ned. Herv. Kerk te Breskens. 15e verantwoording ingekomen giften: Mevr. v. H. gehaakt kleedje; via werkgroepwollen shawl, 3 paar jongenisokken, 1 paar herensokken, 1 paar sportkousen, 3 paar handschoenen, 2 damesrokjes, 2 japonschorten; N.N. kinderjurkje (gehaakt); mevr. v. d. S. wollen kinderjurkje; N.V. B. B. v. d. L. f 10, Bazar Vrij Evang. Gem. te Breskens. 16e verantwoording ingekomen giften: 10 mappen schrijfpapier, 2 dozen bonbons, 1 bloemenvaasje, 5 gehaakte kleedjes, 1 paar meisjeskousen, 2 busjes thee, I zeepdoosje, 1 meisjes-directoir, meisjeshemd, 2 asbakken, 1 bonbon schaaltje, 1 stel onderzetjes, 4 paar babysokjes, 1 bedsprei, 6 eierdopjes en 6 lepeltjes, 9 balpennen, 2 gehaakte kleedje», 1 sierkussen, 1V2 knot katoen, knot wol, 2 babytruitjes, 1 Sier- doosje, 3 tafelmatjes, 1 theepot. Gevonden voorwerpen. Een haarlint met linthouder. Inlichtingen bij de jachtopziener Visser te Groede. Een portemonnaie met inhoud, een Zeiss-Ikon sleutel, een aantal foto's, een portemonnaie met inhoud. Inlichtingen postbureau Rijkspolitie te Groede. Een blauw kinderjasje en 2 paar kinderschoenen (bruine sandalen). Inlichtingen bij de Rijkspolitie te Breskens. Met grote blijdschap geven wij kennis van de voorspoedige geboorte van ons Dochtertje Cornelia Wilhelmina Johanna. J. DE LIJZER. J. E. DE LIJZER-de Lege Breskens, 11 Aug. 1952- Geeft het mee of zet het buiten. ELKE DINSDAG, ELKE VRIJDAG op gezette tijd. Beleefd aanbevelend. 100 gram geurige Thee 53 ct. 150 gr. heerlijke Snoepjes 29 ct. Koekje van de week 250 gr. 55 ct. Profiteert nog van de Palmolive aan bieding. En U weet Voor fijne kaas Uw adres van de kan iedereen nu ZELF MAKEN met onze KLEURENFILMS. Zijn belangrijk in prijs verlaagd. Vraagt Inlichtingen bij St. Jacobsstraat 27 Telefoon 2336 VLISSINGEN een ZILVEREN ARMBAND (aandenken). Terug te bezorgen asn het bureau van dit blad. gevraagd. Mevr. LUTEIJN-Vroon, Spulplein 13, Breskens, vraagt werk voor nog enkele dagen per week. Inlichtingen bureau v. d. Blad. Sneller, beter en goedkoperDrogisterij D. A. CRINCE, Ph. van Kleefstraat 31, Breskens. wkM. elegante en duuïgume kleding Uw collectie Japonnen voor de winter is niet compleet, wanneer U hierin geen van Nederlands beste fabrikaat hebt opgeno men. ioo pCt. wol, moderne kleuren. Van draad tot eindproduct. De ideale JERSEY voor de beter geklede vrouw. Alleenverkoop Nieuwendijk 39 Telefoon 2579

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 3