Nieuws van jreda-Oraniestad Kapitein Klakkebos op leeuwenjacht Faillissementen Totaal aantal uitgesproken faillisse menten over de maand Juli 1952, 134 (134), te verdelen als volgt In de provincie Noord-Holland (ex clusief Amsterdam 17(12), Amsterdam 20 (31), Zuid-Holland (exclusief Rotter dam en 's-Gravenhage) 14(17), Rotter dam 16 (7), 's-Gravenhage 16 (14), Utrecht 8 (6), Gelderland 8 (13), Noord- Brabant 17 (9), Limburg 2 (5), Zeeland 2 (2), Friesland 4 (-), Groningen - (6), Drente 1 (2), Overijsel 9 (10). Totaal aantal uitgesproken faillisse menten van I Januari 1952 tot 31 Juli 1952 bedraagt 1122(1084). Tussen geplaatste cijfers zijn over dezelfde periode van 1951. BURGERLIJKE STAND. Gemaente SCHOONDIJKE Juli 1952. GEBOORTEN 20, Pieternella Anna, d. van P. van den Broeke en P. C. Verherbrugge. 21, Jeannette, d. van M. M. Dees. HUWELIJKEN: Geen. OVERLIJDEN Geen. INGEKOMEN 19, J. K. la Gasse van Vlissingen. 23, L. P. Schrier en echt genote van Wissenkerke. VERTROKKEN: 11, A. S. Moerland naar Melbourne (Australië). 29, J. Gunter en gezin naar Vlissingen. Gemeente BRESKENS over de maand Juli 1952. GEBOREN: I, Cornelis, z. van Mari- nus J. van de Velde en van Adriana E. de Kraker, wonende te Breskens. 10, Patricia Olga. d. van Cornelis J. Eras mus en van Anna du Bois, wonende te Breskens. 12, Hendrik Jozias, z. van Pieter C. Verpoorten en van Elizabeth M. Basting, wonende te Breskens. 12, Janneke Maria, d. van Bastiaan A. Ver- duijn en van Lena Verplanke, wonende te Breskens. 26, Roelof Bernard, z. van Roelof B. Hemmelder en van Eva C. Stoof, wonende te Breskens. 31, Wil- helmina Suzanna, d. van Izaak Ph. J. Keijmel en van Magdalena S. Brakman, wonende te Breskens. HUWELIJKEN: 4, Bastiaan J. Groo- tenboer, oud 53 j., grondwerker, wo nende te Willemstad en Marie van Overbeke, oud 54 j„ zonder beroep, wonende te Breskens. 5, Abraham A. de Munck, oud 31 j., vis- en garnalen- handelaar, wonende te Breskens en Magdalena Labijt, oud 31 j., zonder beroep, wonende te Breskens. 30, Jacob van Rosevelt, oud 34 j., stuurman Pro vinciale Stoombootdienst, wonende te Vlissingen en Wilhelmina C. Boeckhout, oud 33 j., zonder beroep, wonende te Breskens. OVERLEDEN5, Maria E. Albregtse, oud 70 j., zonder beroep, wonende te Breskens, echtgen. van Dirk Mookhoek. 13, Jacoba Salomé, oud 67 j., zonder beroep, wonende te Breskens (overleden te Oostkapelle). 26, Pieter Gazan, oud 77 j., koopman, wonende te Breskens, echtgen. van Martina de Zomer. 27, Suzanna J. Mullié, oud 64 j., zonder beroep, wonende te Breskens. INGEKOMEN: 2, Abraham P. Ver- hage en echtgen. van Nieuwvliet naar Steenoven 2. 8, Bastiaan J. Grooten ogenblikje staan en keek hem onder zoekend aan. „Het is dat ik weet, dat U practisch nooit drinkt, maar anders zou ik menen, dat U dronken bent". „Ben ik ook," gaf hij toe, „dronken van geluk en dankbaarheid, dat mijn bedrijf zo schitterend floreert en dat ik een hulp heb gekregen in de vorm juffrouw Jacobs, een hulp, zoals er misschien geen tweede te vinden is". Ze schudde niet-begrijpend haar hoofd. „Ik geloof, dat het maar het beste is om niets meer te zeggen,''antwoord de ze, terwijl ze naast hem liep in de richting van haar woning. „Een uitstekend idee," prees hij. „Des te meer kunnen we genieten van deze mooie avond. Kijk eens, wat een prachtige, heldere sterrenlucht? Daar komt vorst van. Let eens op mijn woorden". Bij haar huisdeur gekomen, namen ze met een handdruk afscheid. Een kwartier later was Wijnandse ook thuis. Mevrouw de Rooy zat nog op met een handwerkje. Op een lichtje stond een theepot zacht te pruttelen. boer, van Willemstad naar Burgem. Gerritsenstr. 3. 8, Frans van Oosten- brugge, van Stellendam naar W 6. 8, Jannis Leenhouts en echtgenote van Eist naar Grote Kade 4. 14, Pieter Goe- seije en echtgenote van Nieuw Lekker- land naar Duinstr. 1. 10, Maria M. Maas-Steijaert, van Groede naar Boule vard 26. 12, Pieter W. Woittiez, van Oegstgeest naar Dorpsstr. 22. H.Neeltje Verduijn, van Baarn naar Kon. Emma- straat 3. 16. Marinus Versprille, van Amsterdam naar Noodplan D 11. 23, Alfred A. de Bree en gezin, van Sluis naar Noodplan F 9. 26, Alida de Meijer-Geelhoed en zoon van Biervliet naar Noodplan F 7. 25, LeoA. A. Vis ser van Londen (G.B.) naar W 57. VERTROKKEN: 10, Anna E. van Druten, van Dorpsstr. 21 naar 's-Gra venhage. 10, Dirk M. van Melle en gezin, van Scheepvaartstr. 6 naar Schoonhoven. 10, Engelbertus B. de Groote, van Spuiplein 17 naar Bever wijk. 11, Cornelis van Oostenbrugge, van W 6 naar Burdett (Can). 12, Jo zef Poortvliet, van 3e Zandstr. 5 naar Eecloo (B). 14, Abraham A. de Munck en echtgenote, van Scheldekade 30 naar Vlissingen. 15, Gerard de Jager, van Dorpsstr. 74' naar Sluis. 15, Jan H. Bontenbal, van Dorpsstr. 74 naar Vlis singen. 15, Pieter A. van Binsbergen, van Dorpsstr. 74 naar Vlissingen. 15, Adriaan de Groote, van Dorpsstr. 74 naar Vlissingen. 15. Dirk van Roon, van Dorpsstr. 74 naar Sluis. 15, Dirk A. van der Stelt, van Dorpsstr. 74 naar Kruiningen. 18, Marinus 1. Verschelling van Noodplan E 20 naar Rotterdam. 18, Johanna P. Verschelling-van den Broecke, van Noodplan E 20 naar Rot terdam. 31, Marie A Polak, van W 50 naar Rotterdam. INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Redactie BRESSIANEN Wist U, dat er in Breskens een visclub bestaat, die prijzen uitreikt aan sportvissers, die op dat gebied een bijzondere prestatie verrichten en wel in de vorm van medailles, etc. Nu, ik wist het ook niet, voor Zondag j.l., toen de bestuursleden dezer club mij de eer aandeden, om mij op originele wijze en met een toepasselijk woord een ere-medaille met lint om te hangen. Volgens de toespraak, voor mijn uit zonderlijke vis-prestatie van Zondag middag j.l., toen ik met zeer ruw weer en onder grote belangstelling van de zijde van het publiek, kans heb gezien een vis te verschalken. Het was wel een paling onder de maat, doch het met ware heldenmoed op mijn post blijven, terwijl mijn rubberlaarzen vol water liepen, was volgens de heren al ruim voldoende om het eremetaal te verdienen. Daar ik er van overtuigd ben, dat een visclub in Breskens werkelijk in een behoefte voorziet, gezien het grote aantal sportvissers, zou ik deze allen willen verzoeken zich als lid van deze club te willen melden bij de woord voerder van het bestuur, die mij het eremetaal heeft uitgereikt, de heer J. Hovestadt, Mercuriusstraat, Breskens. Hierbij, mijne heien bestuursleden, vraag ik excuus voor mijn vrijpostig heid ongevraagd uw mooie club in het volle daglicht te plaatsen. Ik was zo ontroerd, ik kon niet anders. U, mijnheer de redacteur, dankend voor de plaatsruimte, teken ik, Amateur-vissertje, Manus. Op Wijnandse's verwonderde ge zicht antwoordde ze, na hem begroet te hebben: „Ik dacht, ais U zo lang werkt, zult U nog wel een lekker warm kopje thee lusten als U thuis komt". „Maar m'n lieve mens!" riep hij uit, getroffen door haar zorg, „daarom had U toch niet op moeten blijven? Mor genochtend moet U er weer vroeg uit". „Ja en U ook," troefde ze terug. „Bovendien staat Jootje morgenochtend vroeg op, zodat ik toch kan uitslapen. Ik kan U toch niet in een donker huis laten komen? Hier," zei ze, hem een volgeschonken kopje voorzettend, waar na de traditionele koekjestrommel voor de dag kwam, „het zal U best sma ken". Toen de klok het middernachte lijk uur aankondigde, ging in de huis kamer het licht uit en het duurde geen tien minuten, of Wijnandse lag in bed en viel bijna direct in een zware slaap. 53. Niets had hij dan water in z'n veldfles. Hij gebruikte het druppeltje voor druppeltje en zonder morsen, maar op de zesde dag was de fles schoon leeg. „Ach!" zuchtte hij, „mijn leven zou ik er voor geven, als ik maar één enkel druppeltje water had Belgische ouden van dagen naar Zeeuwsch-Vlaanderen Zaterdag a.s. zal een groep van 200 ouden van dagen uit Ertvelde (Oost Vlaanderen) een bezoek brengen aan Zeeuwsch-Vlaanderen, waar o.a. Sluis, Breskens, Terneuzen en Hulst zullen worden bezocht. In Breskens wordt gegeten, terwijl in Hulst de voornaam ste bezienswaardigheden zullen bezocht worden. 17 Aug., dag der Polen. Bij al de festiviteiten, die thans in Breda plaats vinden, is het ongetwijfeld een goed idee geweest, een dag te be stemmen om de bevrijders van deze stad te eren. Hiervoor heeft men Zondag 17 Augustus gereserveerdDe Dag der Polen. Na een H. Mis in de kerk van de Paters Capucijnen, zullen door depu taties van Poolse verenigingen uit Nederland en Frankrijk kransen gelegd worden bij het Poolse monument in het Wilhelminapark. Generaal Stanislas Maczek (commandant van de Eerste Poolse Pantserdivisie, die Breda be vrijd heeft), zal na een minuut stilte, een toespraak houden in de Poolse en Engelse taal. In de middag- en avonduren zullen op het feestterrein Valkenberg demon straties gegeven worden door de R.K. Poolse Vereniging „Polonia" uit Breda, de Poolse vereniging „De Vrolijke Emigrant" uit Heerlerheide en de Poolse Vereniging „Sokol Polonais" uit Dourge (Frankrijk). Deze vereni gingen zullen o.m. nationale volksdansen in costuum uitvoeren, terwijl zij tevens een programma van typisch Poolse volksliederen ten gehore zal brengen. Naast deze Poolse dag is er in de Expositiehal Valkenberg een Poolse tentoonstelling ingericht, getiteld „Wij vertellen over ons". Deze tentoonstel ling is geopend van 15 t/m 31 Aug. HOOFDSTUK VII. Toen Wijnandse enige tijd in Wil lemspoort gevestigd was, had hij op een namiddag bezoek van een der wethouders van Willemspoort. De man had een leidende functie in een der pannebakkerijen en Wijnandse ver wachtte, dat hij over een drukwerk- order zou komen spreken. Het pakte echter anders uit. Nadat de man op zijn gemak gesteld was en een van Wijnandse's sigaren had op gestoken, vertelde hij, dat hij de secretaris was van de plaatselijke so ciëteit en dat hem, namens enkele leden, verzocht was te vragen, of Wij nandse er wat voor voelde om ook lid te worden. „Het is heel rustig en eenvoudig," meende wethouder Barendsma te moe ten verduidelijken. We beschikken over een bovenzaaltje van „Het Gulden Vlies" en daar hebben we een kran tenkamer en een biljardzaaltje. Een enkele maal is er wel eens een lezing of zo. De bedoeling is, dat we er 's avonds rustig kunnen zitten lezen en roken of een kaartje leggen of zo". Wijnandse begreep onmiddellijk dat dit een grote eer was. Hij wist wel door G. Th. ROTMAN. regenbuitje afzakken, met van die lange pijpestelen. Het water gutste bij stro men de kuil in, zodat de arme Klakke bos er weldra tot aan z'n knieën instond, ,,'t Is hier hollen of stilstaan!" mopperde hij. Men zal hier een groot aantal docu menten kunnen aanschouwen betref fende Poolse wapenfeiten van vlak vóór, tijdens en na de laatste wereldoorlog. In het bijzonder zal de geschiedenis van de Eerste Poolse Pantserdivisie belicht worden. Het merendeel van de inzendingen is afkomstig uit het Pools Oorlogsmuseum in Londen, hoewel ook diverse voorwerpen door Poolse ver enigingen en perticulieren in Nederland en België in bruikleen werden afge staan. Een klein gedeelte van de tentoon stellingsruimte is ingenomen door een Hongaarse expositie. De in Nederland wonende Hongaren hebben in samen werking met de Polen de kans aange grepen over hun land en volk te ver tellen. Deze tentoonstelling draagt de naam „In Nederland levende Honga ren". Zij geeft een keur van typisch Hongaarse kunstvoorwerpen, kleder drachten, handwerk, aardewerk en boeken te zien. Orangeris van 18 t/m 21 Augustus. Een deel van de Bredase Midden stand maakt zich op om van 18 t/m 21 Augustus een braderie te houden, welke ter gelegenheid van de grote stadsfeesten omgedoopt is tot orangerie. Deze Orangerie zal op Maandag 18 Augustus, 's middags om 2.30 uur ge opend worden door de Burgemeester van Breda, en wel door een korte plechtigheid aan het begin van de Tol- brugstraat, nabij het pand „De Trap- kes". 's Avonds om 8 uur vindt de officiële ontvangst en rondleiding plaats van Graaf Hendrik III en Mencia de Men- doza met hun gevolg, allen gestoken in de originele Middeleeuwse kledij. De stoet vertrekt, gezeten in open landauers, om 7.45 uur vanaf het Kasteel van Breda (Koninklijke Mili taire Academie). Via Cingelstraat en Haven zal zij zich begeven naar het pand „De Trapkes" aan het begin van de Tolbrugstraat, alwaar de hoge gasten zullen worden toegesproken en aan hen geschenken zullen worden zoveel van plaatselijke sociëteiten af, dat het niet gemakkelijk was als vreem deling om daar in te komen. Dat men hem nu reeds vroeg lid te worden was een goed teken. En hij nam de uitnodiging onmiddellijk aan. Ook op deze manier kwam je er een beetje in. Wethouder Barendsma toonde zich verheugd. Wellicht had hij verwacht, dat de drukker eerst nog enige dagen bedenktijd zou vragen. En zo deed Wijnandse zijn intrede in de plaatse lijke sociëteit, waar hij met de voor naamste ingezetenen van Willemspoort nader kennis maakte en al spoedig met verschillende zakenlieden op goede voet kwam. En na enkele weken moest hij erkennen, dat het hem wel eens goed deed, als hij 's avonds op zijn gemak een uurtje in de sociëteit kon zitten lezen en roken. Tenslotte was het bij de Rooy wel gezellig, maar altijd tamelijk druk. Enkele weken na zijn Indische reis, zat Wijnandse te lezen, toen Barendsma tegenover hem gingzitten,nadat de man nen een korte groet gewisseld hadden. „Ik zou je graag even onder vier ogen willen spreken, als dat kan," begon Barendsma schoorvoetend. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2