Emigreren? Maar laai Uwjirus his! DEZWARTEVLEK Een vliegende slier De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 395 Vrijdag 15 AUG. 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Een ongeluk zit in een klein hoekje, zegt het spreekwoord. Een schoen of een Betsband zijn betrekkelijk kleine voorwerpen; het brokje Hollandse klei, dat aan vele Hollandse schoenen en fietsbanden kleeft is weer een heel stuk kleiner; en het mond- en ktauwzeer- virus dat in dit brokje klei kan zitten is zo klein dat het alleen met behulp van een microscoop te onderscheiden is. Toch kan zulk een onooglijk brokje klei, dat mond- en klauwzeervirus be vat, in landen waar mond- en klauw zeer niet voorkomt en het vee dus zeer gevoelig is voor deze ziekte, onnoemelijke schade aanrichten en uitgroeien tot een nationale ramp. In Maart van dit jaar heeft één Duitse emigrant die ver geten had zijn schoenen te poetsen, met het gevolg dat er in de Canadese provincie Saskatchewan mond- en klauwzeer onder het vee uitbrak, dit land voor millioenen dollars schade berokkend. Door een snel en drastisch ingrijpen kon erger worden voorkomen, maar het is begrijpelijk dat na deze ervaring landen als Canada, Australië en Nieuw Zeeland zeer strenge eisen zijn gaan stellen omtrent te nemen ontsmettingsmaatregelen. Het is daarom nodig een dringend beroep op alle emigranten te doen om zich stipt aan de ontsmettingsvoor- schriften te houden, geen hooi of stro bij de verpakking van hun bagage te gebruiken (Uw borden en glazen komen in krantenpapier of met houtwol ver pakt net zo veilig naar de overkant), hun schoenen, werkkleding enz. naar de opgegeven ontsmettingsdiensten te «turen en hun eventuele fiets- of auto banden met zorg te reinigen. Naar Nieuw Zeeland mogen trouwens hele maal geen banden worden meegenomen, terwijl het meenemen van bloembollen, pootaardappelen, zadenenz. vooralle lan den verboden is. In dweilen, stalbezems, zakken en borstels die bij de verzorging van vee gebruikt worden voelt het mond- en klauwzeervirus zich al heel bijzonder thuis; deze mogen daarom in geen geval meegenomen worden. En al die heerlijke worsten en zijden spek, die nog maar al te vaak in de bagage van emigranten worden aangetroffen en die door het virus net zo zeer op prijs worden gesteld als door u, beho ren al evenzeer tot de strikt verboden goederen. En men bedenke wel dat „verboden" in dit geval niets anders dan „verbo den" betekent. Op het voorbalkon van FEUILLETON 18. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Kent U Blommers, de koekfabrikant, aan het andere einde van de stad?" „Die grote dikke vent, die altijd in een rode auto rijdt?" „Juist. Bij hem heb ik, bijvoorbeeld, ook enige tijd gewerkt. Maar hij kon zijn handen niet thuis houden en aan gezien ik van hem walgde, ben ik zo vrij geweest op zekere dag niet meer terug te komen, snapt U? Ik had nu wel naar zijn vrouw kunnen gaan en het haar vertellen, maar dan was dat mensje misschien ook ongelukkig ge worden - ze vereert dal varken name lijk - en dat gunde ik haar niet. Daar is ze te goed voor. Daarom ben ik gewoon op staande voet weggegaan en heb hem met de administratieve rommel laten zitten. En dat was voor hem veel grotere straf. Hij heeft me zelfs nog gedreigd, dat hij een eis tot schadevergoeding zou indienen, omdat de tram moge een ieder het bordje „verboden met de bestuurder te spre ken" als een uitnodiging opvatten om een gezellig babbeltje te beginnen - bij nietnakoming van de ontsmettings voorschriften loopt de emigrant de kans helemaal niet op het schip te worden toegelaten «n met hangende pootjes weer naar huis te moeten. En als een poging tot ontduiking van de voorschriften bij de inscheping toeval lig niet mocht worden opgemerkt dan is ontdekking bij aankomst in de ha ven van bestemming toch vrij wel zeker; en in dit geval wordt de emigrant of meteen weer teruggestuurd of hij moet maandenlang in quarantaine verblijven, zonder inkomsten en met een grote kans dat hij zijn toekomstmogelijkhe den in het nieuwe land voorgoed be derft. Stel dus niet lichtvaartig uw emigra tie in de waagschaal en loop niet als de eerste de beste rat in de val om een enkel stukje spek dat u per sé wilt meenemen. Er heerst in Canada of Australië heus geen levensmiddelen- schaarste en trouwenshet is toch eigenlijk te dwaas dat mensen die flink en ondernemend genoeg zijn om zich aan gene zijde van de oceaan een nieuwe toekomst te willen gaan opbou wen, diezelfde toekomst weer op zulk een kinderachtige manier zouden ver spelen! En nu we het toch over flinke en ondernemende mensen hebben er is in Canada nog altijd ruim plaats voor Nederlandse boeren en landarbeiders die van aanpakken weten. Maar wie nog in 1953 vertrekken wil doet er goed aan zich meteen, liever nog vandaag dan morgen, aan te melden. Hoe langer hij zijn aanmelding uitstelt, des te kleiner wordt zijn kansna September is zijn kans in ieder geval verkeken, want dan worden geen aan vragen meer in behandeling genomen. Dient dus, wanneer u volgend jaar naar Canada wilt, nu uw aanvrage in bij een der officiële aanmeldingskan toren, die u tevens alle mogelijke in lichtingen kunnen verschaffen. Daar er in dit opzicht wel eens verwarring heerst, wijzen wij er nog eens op dat aanmelding niet alleen bij het Gewes telijk Arbeidsbureau of een bijkantoor daarvan kan geschieden, maar ook bij de kantoren van het Algemeen Emi gratie Comité, de Christelijke Emigratie Centrale en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Hoeveel radioluisteraars telt Nederland? Het aantal aangegeven radio-ontvang- toeftellen in Nederland bedroeg op 1 ik niet een maand vooruit had opge zegd, maar toen ik hem antwoordde, dat ik dan eens een boekje van hem zou opendoen, heeft hij toch maar eieren voor zijn geld gekozen." Wijnandse moest on willekeurig lachen. „Ik kan me voorstellen, dat die dikzak wel even nijdig geweest zal zijn," zei hij, haar ondeugend aankijkend. Ze haalde haar schouders op en liep naar de kast om haar mantel aan te trekken. En Wijnandse bekroop de lust haar te plagen. Hij liep op haar toe, alsof hij haar wilde helpen met haar mantel, maar toen hij vlak bij haar was, deed hij, alsof hij zich be dacht en trad weer een pas terug. „Nee," zei hij, met een uitgestreken gezicht, „laat ik nu voorzichtig zijn. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Stel je voor, dat ik je aanraakte. Liet je me natuurlijk ook meteen in de steek en zat ik met de rompslomp". Ze keek hem een ogenblik aan, maar wendde zich meteen weer om. „Zo bedoel ik het natuurlijk niet. U wilt U toch niet op één lijn stellen met Blommers? Ik ken waarlijk het Augustus j.l. 1.690.806 tegen 1.684.564 op 1 Juli. Op 1 Juli waren er 482.658 aange slotenen op het Rijksradiodistributienet tegen 482.807 op 1 Juni. Een stier van bijna 700 kg. onder nam dezer dagen een grote luchtreis per K.L.M.-vliegtuig, nl. van New York naar Rome en kwam op de plaats van bestemming aan zes kilogram zwaarder, dan hij uit New York was vertrokken. Zonder twijfel is deze gewichtsver meerdering te danken aan de goede zorgen van de dierenoppasser onder weg en aan de rustige nacht, die het dier al kauwend in het K.L.M.- dierenhotel op de Amsterdamse lucht haven Schiphol doorbracht. Ook op dit gebied heeft de burger luchtvaart grote vooruitgang geboekt, want 's werelds eerste vliegende stier, Nico XI, die in 1924 onder zeer grote belangstelling per K.L.M. Fokker van Rotterdam naar Parijs vloog, had zich, volgens het rapport van de vlieger, onderweg uit pure nood tegoed gedaan aan het hout van de cabine. De K.L.M. is momenteel bezig met het ontwerpen van speciaal beladings materiaal voor het steeds stijgende vervoer van koeien, stieren, kalveren, schapen, enz., evenals dit het vorige jaar is geschied voor het transport van renpaarden over de Atlantische Oceaan, waarvan er tot nu toe 106 per „Vlie gende Hollander" hebben gereisd. Schiphol, grootste attractie in Nederland. Schiphol, de internationale lucht haven van Amsterdam heeft vooral de laatste jaren grote belangstelling onder vonden van de zijde van het publiek. Onlangs passeerde de 500.000ste be zoeker van dit jaar de controle en daarmede is het totaal aantal personen, dat sinds Juli 1946 Schiphol bezocht, gestegen tot ruim 4,5 millioen. Een gemiddelde dus van ongeveer 900.000 bezoekers per jaar. Daarmede even aart Schiphol de meest bekende toeris tische attracties in Europa, zoals b.v. de Parijse Eifeltoren. In de zomermaanden heeft Schiphol het allure van een veelzijdig recreatie oord. Er zijn verschillende restaurants en winkeltjes en de rondleiding is deze zomer een attractie temeer, aangezien een tot locomotief verbouwde jeep de bezoekers in een aantal open wagens langs de interessantste plekjes voert. Om eventuele pa's en ma's een rustige rondleiding of rondvlucht boven Amster dam te bezorgen, is er nu een echte onderscheid we! tussen een heer en een proleet". Wijnandse gaf toe aan een plotseling bij hem opkomende opwelling. „Dan zal ik trachten me als een heer te ge dragen" zei hij, eveneens zijn jas aan schietend, „en je naar huis brengen." Miep keek hem verbaasd aan. „Waar om?" vroeg ze. „Ik ben geen baby!" „Dat weet ik," antwoordde hij, on verstoorbaar zijn handschoenen aan trekkend. „In dat geval zou ik je in een wagentje naar huis rijden. Maar het is inmiddels bij half twaalf en dan loopt een fatsoenlijk meisje niet meer alleen op straat. Eh geen tegen- sprekingen! Ik acht het, als je patroon, niet verantwoord, nu ik je zo laat heb laten werken, je alleen naar huis te laten gaan". „Bespottelijk," mokte ze. „Willems poort is geen Chicago". „Gelukkig maar. In dat geval zou ik misschien ook nog een lijfwacht voor mezelf nodig hebben met een paar machinegeweren". Hij opende de kan toordeur. „Mag ik U verzoeken?" „Dus U brengt me werkelijk thuis?" ouderwetse kinderspeeltuin ingericht, compleet met «chommel», rekstokken, ringen, wippen, draaimolen», een klim- kooi en een zandbak. Het aantal verloren geraakte kinde ren, dat de K.L.M.-omroep steeds te verwerken kreeg, is op slag ziender ogen minder geworden. POSTER IJ EN Minimum formaat visitekaartjes. Het onlangs genomen besluit van de Wereldpostvereniging om de minimum omvang van poststukken vast te stellen op 7 x 10 cm., heeft in den lande nogal wat ongerustheid verwekt, vooral onder de verzenders van visitekaartjes. In de eerste plaats dient hierbij te worden opgemerkt, dat deze bepaling eerst op 1 Juli 1953 van kracht wordt, terwijl daarna nog een overgangs periode van 2 jaar volgt, waarin tegen de verzending van kleinere stukken geen bezwaar zal worden gemaakt. Deze bepalingen zijn door de Wereld postvereniging uiteraard vastgesteld voor het postverkeer met het buiten land. Daar het echter voor de Nederlandse postdienst van het grootste belang is, dat de bepalingen voor het binnen landse verkeer met die voor het buiten landse postverkeer overeenstemmen, zal PTT bevorderen, dat de hiervoor ge noemde minimum afmetingen metter tijd ook zullen gelden voor de in het binnenlandse verkeer te verzenden post stukken. Ook hierbij zal een ruime overgangs termijn in acht worden genomen en wel zodanig, dat de bepaling in geen geval vóór 1 Juli 1955 definitief van kracht zal worden. FILMNIEUWS Luxor Theater te Breskens brengt U Zondag a.s. een der prachtigste en ontroerendste films van dit jaar „Hoe groen is mijn dal". Een film met ge noeg romantiek en dramatische hande lingen om drie films te vullen. Rijk en mild in hun humor, krachtig in hun hartstochten, roekeloos in hun gedrag, machtig en onvergankelijk hun levens geschiedenis, dat zijn de stoere mijn werkers. Het is een der weinige films, waarvan gezegd kan worden, dat men zichzelf een rijke ervaring onthoudt, als men haar overslaat. Dit is het ver haal van mensen die eens zo gelukkig waren en van een dal, dat eens zo groen was. vroeg ze, nog steeds verbaasd. „Inderdaad. Ik voel me min of meer verantwoordelijk voor je. En ik zou vannacht niet rustig kunnen slapen, als ik niet wist, dat je heelhuids, zon der beschadiging, aanranding of iets dergelijks thuis was gekomen". „Maar de mensen begon ze, protesterend. „Klets niet," zei hij onparlementair; „er loopt misschien geen kip meer op straat en bovendien interesseert het mij niets wat de mensen zeggen. En als ze ons zien," vervolgde hij, de zware buitendeur sluitend en de sleu tel in zijn zak stekend, „zullen ze hoogstens denken, dat mijn secretaresse een oogje op me heeft of „Mijnheer Wijnandse begon ze nogmaals, terwijl ze hem met fonke lende ogen aankeek. Maar Wijnandse viel haar eveneens in de rede en ver volgde „Of ze denkenWijnandse heeft een oogje op zijn secretaresse. En waarom zou ik me die luxe eigen lijk niet veroorloven? Ik ben vrijgezel en jij bent het ook". Het meisje bleef in de straat een

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1