H. NICOLM, Breskens Fa. £i(non,ade,-üetfeó Gemeente Breskens. afwezig Kunótdandei Horlogerie J. HOVESTADT NUTSSPAARBANK TE OOSTBURG Alg. Ass. kantoor Fa I. P. BOIDIN, Markt 15 „De razende ruiter" II H.H. Hotelhouders! IE MEISJE sprong voor „Scheldestroom II", door een doelpunt van Keijmel. Na de rust kon Keijmel de stand tot 2o opvoeren. De Terneuzenaren beantwoordden dit met een serie aan vallen. Doelman Mookhoek, die een uitstekende wedstrijd speelde, kreeg menig schot te verwerken, die hij echter alle goed stopte. Eén keer echter moest hij zwichten, toen door een dekkings- fout in de Breskense verdediging een Terneuzenaar vrij voor het doel k\yam te liggen en een onhoudbaar schot loste, 2i. Nu was het weer de beurt aan de Breskense aanval en een minuut voor het einde stelde v. d. Heuvel de overwinning veilig, 3I. Even voor het einde vuurde v. d. Sande nog een keihard schot op doel, maar jammer genoeg floot de tijdop nemer voor het einde, nog voordat de bal in het Terneuzense net lag, waar door de eindstand 3I bleef. Het was een sportieve en aantrek kelijke wedstrijd, die uitstekend geleid werd door scheidsrechter Castel. Dinsdag j.l. speelde Scheldestroom I een vriendschappelijke wedstrijd tegen Luctor II uit Middelburg. Deze ploeg speelt in de Ie klasse van de Zeeuwse waterpolo-competitie. Na een goede wedstrijd wist Scheldestroom I te win nen met 31. Geslaagd. Een dezer dagen slaagde te Utrecht voor het diploma Gezel Metse laar de heer L. P. Visser te Breskens. Bouw vismijn gegund. De bouw van een nieuwe vismijn te Breskens is gegund aan de laagste inschrijver, de firma L. v. d. Klippe en La Gasse te Vlissingen, die had in geschreven voor een bedrag van f 83.581. Met het begin van de bouw zal zo spoedig mogelijk een aanvang worden gemaakt. Schoondijke Intern. Athletiekwedstrijden. Zondag 17 Augustus a.s. zal te Schoondijke een internationale 25 km. wegwedstrijd worden gelopen, waaraan zal deelnemen de bekende Nederlandse kampioen en recordhouder, tevens Olympisch deelnemer, Janus van de Zande, met daarnaast vele bekende Nederlandse en Belgische lange afstand lopers. Verder zijn er diezelfde dag internationale wedstrijden op het ge meentelijk sportterrein voor meisjes, dames, junioren en heren. De loop nummers zijn 60 m., 80 m., 100 yards, 300, 800, 1000 en 3000 m. Ook hoog springen staat op het programma. Bekende favorieten, zoals Lankriet, van Poucke, Timmerman, Dobbelaere, Bilius, Rootsaert, Walker, enz., zullen die middag uitkomen in de verschillende nummers. Het belooft een hele mooie sportmiddag te worden. Verfilmd. Het dagelijkse leven in deze ge meente is dezer dagen op initiatief van de plaatselijke muziekvereniging „Oefe ning Kweekt Kunst" verfilmd. Eerst werden opnamen gemaakt van het gemeentepersoneel en de burgemeester en daarna van de leerlingen der ver schillende scholen. Ook een brandweer oefening, enkele sportwedstrijden en de drukte tijdens een wielerkoers te Sas- put, benevens verschillende leuke dorps tafereeltjes werden verfilmd. Besloten werd met een opname van een optocht door de gemeente, waaraan door vele plaatselijke verenigingen werd deelge nomen. Binnen enkele maanden zal de film voor de bevolking worden ver toond, waarvoor reeds nu grote belang stelling bestaat. De geluidsopnamen van de muziek- en zangvereniging en van een paar jeugdclubs konden reeds direct per gramofoonplaat worden be luisterd. Deze bijzondere gebeurtenissen trokken uiteraard veel belangstelling in de gemeente. Retranchement Muziekuitvoering. Een muziekgezelschap uit Wezenbeek bij Brussel, dat na een dagtocht over Walcheren te Cadzand-bad een uit voering gaf, bracht ook op de markt alhier enige nummers ten gehore. De plaatselijke muziekvereniging „Ons Genoegen" liet zich evenmin onbetuigd. Een en ander trok veel belangstelling. Collecte. Te Retranchement heeft de collecte ten bate van de vereniging „Het Hoogeland" f 16,opgebracht. ADVERTENTIES aV De Heer en Mevrouw STREEF- L KERK—Kieffer geven mei grote blijdschap kennis van de ge boorte van hun Dochtertje GEORGINE ALBERTINE Breskens, 6 Augustus 1952. Dorpsstraat 31 De Burgemeester van Breskens brengt ter openbare kennis, dat hij van 11 Aug. t/m 16 Aug. a s. zal zijn. Waarnemend Burgemeester is Wethouder J. v. HANEGHEM. Voor een goed Schilderij Pasteltekening Aquarel of Ets naar Dorpsstraat 30 Ook artistiek Aardewerk Imit. Indische beeldjes Hummels, enz., enz. Groede Glastantoonstelling boekte 2000ste en 2500ste bezoekster. Dat het „Feest van Glas" in deze gemeente veel bezoekers trekt, blijkt wel uit het feit, dat Dinsdagmiddag reeds de 2000ste bezoekster van de tentoonstelling werd genoteerd. Het was mevr. Holden uit St. Helens (En geland), die bleek zelf in een bekende glasfabriek werkzaam te zijn. Zij werd hartelijk toegesproken door burge meester Everaars, die haar namens de directie van de glasfabriek Leerdam een mooie kristallen vaas aanbood. Verder werden aan mevrouw Holden bloemen aangeboden door het ge meentebestuur en een doos bonbons door de V. V. V. Reeds Donderdag noteerde men de 2500e bezoekster, n.l. mevr. Ornée uit Breskens, die eveneens een kristallen souvenir ontving. IJzendijke Aanbesteding. Namens het gemeentebestuur is door het architectenbureau Van Santbeek en Schoonis uit Sas van Gent aanbe steed het verbouwen van de voormalige tramremise tot brandweergarage en badinrichting. Ingeschreven werd als volgt Gebr. Streijdonck, Oostburg f 29.500 E. de Boever Zn., Biervliet - 29 400 P. F. van Driessche, Kuitaard - 27.500 Gebr. v. d. Poel, Terneuzen - 27.500 Gebr. v. Steenbergen, Philippine- 27.300 De raming was f 25.200. De gunning is aangehouden. Geslaagd. Te Rotterdam slaagde voor het Textiel-Brevet (warenkennis) en voor de vakgroep verkoopkunde-etaleren, de heer A. de Rijcke te IJzendijke. Oostburg Verkeersongelukken. De motorrijder M. alhier, kwam in de Zuidzandse straat in botsing met een personenauto. De duo-passagiere werd van de motor geslingerd en liep verwondingen aan de benen op. In de Nieuwstraat botsten een Neder landse en een Belgische auto. Laatst genoemde werd beschadigd. In de Zuidzandse straat kon de motorrijder T. uit Cadzand niet tijdig genoeg uitwijken voor een overstekend kind, waarbij hij ernstig kwam te vallen. Vergadering voetbalvereniging. In hotel „De Eenhoorn" te Oostburg vergaderde de voetbalvereniging onder leiding van de heer Ph. de Vuijst. Jammer genoeg was de opkomst niet erg groot. Na de jaarverslagen werd Dames polshorloges vanaf f 29,50 Heren polshorloges vanaf f 19,50 Het prachtige 15-steens anker merk horloge „OLMA" voor f 51,75 Blm-bam klokken vanaf f52,50. Alle goede soorten en merken Wekkers Alles met schriftelijke garantie I Mercuriusstraat 12 - BRESKENS - Telefoon 136 Even een berichtje en we komen U gaarne bezoeken Bijkantoor van de Nutsspaarbank te Middelburg Rentevergoeding tot f 10.000,2i/,o Inleggers-kapitaal per i Maart 1952: f 7.884.560,15 Zitdag te BRESKENS Woensdagavond van 7-9 uur, bij de heer Iz. DIRKX, Van Zuljenstraat 5 Luxor Theater te BRESKENS brengt U ZONDAG 10 Aug. a.S. TOM MIX In De vlucht met de X 94 werd de bendeleider noodlottig. Toegang 14 Jaar. in hotelverpakking f 5,40 per duizend. uitvoerig gesproken over de begroting 952-53Door de degradatie van de club naar de vierde klasse is de belang stelling voor de wedstrijden gedaald en daarmede ook de inkomsten. Men overwoog dan ook om te trachten èn het donateursgeld èn de belangstelling voor de club te verhogen. De aftredende voorzitter, de heer Ph. de Vuijst, werd bij acclamatie herkozen. In de vacature A. Brakman, kon ter vergadering niet worden voorzien. Men zal echter alsnog trachten hiervoor iemand te vinden. Tot slot wekte de voorzitter de spelers ten zeerste op aan de training regelmatig deel te nemen. Waterlandkerkje De kermis. Ter gelegenheid van de kermis had Zondag een palingbolling plaats op de baan bij de heer Bron, waarvoor veel animo bestond. Maandag werd het traditionele „hoepeltje-bollen" gehouden waarvoor eveneens veel belangstelling was en waaraan fraaie prijzen waren verbonden. Cadzand Autobotsing. Bij Potjes kwamen een Nederlandse en een Belgische auto met elkaar in botsing. Laatstgenoemde sloeg over de kop en belandde in de sloot, terwijl de Nederlandse wagen in de berm reed. Enkele dames uit de Belgische auto, die licht gewond waren, werden door de omstanders bevrijd. De zich daar ter plaatse bevindende A.N.W.B.-wegwijzer werd stukgereden. Geslaagd. Te Rotterdam slaagde voor het Textiel-Brevet (warenkennis) en voor de vakgroep verkoopkunde-etaleren, de heer A. Vasseur te Cadzand. Aardenburg Geslaagd. Te Rotterdam slaagde voor het examen sterkstroommonteur V. E. V., de heer C. J. Verploeg, alhier. Zondagsdienst doktoren. Zondag 10 Augustus 1952 Breskens, Groede, Schoondijke Dr. Jongsma, Groede, tel 2. Oostburg, Aardenburg, Eede: Dr. de Rijk, Aardenburg, tel. 24. Sluis, Cadzand, Zuidzande Dr Staal, Sluis, tel. 21. Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-Vl. Zondag 10 Augustus 1952 Zr. de Graag, Groede, tel. 52. gevraagd voor halve dagen. C. v. d. KREEKE, Naaimachinehandel, Breskens. Middenstandsexamens Bij de te Terneuzen gehouden exa mens voor het middenstandsdiploma slaagden de volgende candidaten I. J. Brugge, IJzendijke; I. J. Dubois, Nieuwvliet; J. Frelier, Groede; J. L. Fremouw, Cadzand; J. van Haele, IJzendijke; J. A. van Haneghem, Zuid zande; L. I. van der Hooft, Groede; Pa. Ja. van Houte-Karels, Zuidzande; A. J. de Koster, Hoofdplaat; Ha. Pa. Aa. Metz, Sluis; A. E. Minnaert, Hoofd plaat; Ga. Ea. van Morrelgem, Sluis; G. B. Neijssen, IJzendijke; J. J. Roegies, Hoofdplaat; G. P. S. Verhoosel, IJzen dijke; H. C. M. v. d. Waeter, Biervliet. Gevonden voorwerpen. Een bril in etui. Inlichtingen ter gemeente-secretarie te Groede. 2 katrollen. Inlichtingen ter gemeente-secretarie te Schoondijke. PREDIKBEURTEN Zondag io Aug. Aardenbuïg, 10,30 uur, Ds. Blom St. Anna ter Muiden, 2,30 uur, Ds. Blom Biervliet, 9,30 uur, Ds. Wiebosch Bed. H. Doop. Collecte kerkherstel Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom 6,30 uur, geen dienst. Groede, 9,30 uur, Ds. Boere Cadzand, 9,30 uur, Ds. Kuijlman Hoofdplaat, 10 uur, Ds. Eijgendaal Bediening H. Doop Nieuwvliet, 10 uur, Ds. v. d. Graafif Oostburg, 9 uur, Ds. van Bork Retranchement, 10,30 uur, Ds. van Bork Schoondijke, 9,30 uur, Ds. Derksen, Utrecht Zaterdagsavond 7 uur, avondgebed St. Kruis, 9 uur, Ds. Blom Sluis, 7 uur, Ds. Kuijlman Waterlandkerkje, 2 uur, Ds. Kuijlmah IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Zuidzande, 11 uur, Ds. Kuilman Collecte noodl. kerken en personen Doopsgez. Gem. Aardenburg Geen opgave Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, de heer Buijs Nieuwvliet, 10 uur, Ds. v. d. Vrie Retranchement, 2,30 uur, Ds. v. d. Vrie Cadzand, 6,30 uur, Ds. Enter Jr. Geref, Kerk Breskens 10 en 3 uur, Ds. Snoey, Waddinxveen

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 3