rijders uit, o.a. Jan Meiderdres, J. Stoltenkamp. In de 250 cc. klasse 15, waaronder W. Plet, G. v. Oosten, Piet den Haan. In de 350 cc. 12 rijders, onder wie D. Groeneveld, D. Hoek, J. v. d. Sluis en P. Rozenberg. Over het gehele land heeft men grote verwachtingen van deze wedstrijd, vooral ook omdat tussen onzeNationalen een felle strijd verwacht wordt. Immers de wedstrijd telt mee voor het kampi oenschap van Nederland. Etten, dat op nationaal sportgebied reeds naam heeft verworven, zal dit aantrekkelijke evenement aan de reeks toevoegen. Op het 6 km. lange circuit is een geluidsinstallatie aanwezig, welke ver zorgd wordt door de heren P. Nortier en N. van Noordwijk. F1LMN1EUWS ,,De razende ruiter" II Luxor Theater te Breskens brengt U Zondag a.s. Tom Mix de bekende cowboy en zijn trouwe kameraad „het paard Tony". Deze tweede episode brengt U het slot van het verhaal van misdadigers, die trachten onrust te zaaien tussen blanken en Roodhui den. Tom, de beschermer der Indianen zorgt ervoor dat de bende geen schijn van kans krijgt, ook al zijn zij in het bezit van het middel de X 94. Een verhaal zo spannend, zo machtig, zo vol avonturen, dat U van het begin tot het einde ten volle zult genieten. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Breskens en het daaronder behorende ambtsgebied werd gedurende de maand Juli ingelegd f 89365,49, terugbetaald f 165265,71. Het laatste door dat kantoor uitge geven boekje draagt het nummer 17543 Plaatselijk Nieuws. Biervliet. Harmonie wordt internationaal vermaard. Als eerste prijswinnaar met lof bij het internationaal concours te Dour (Belgie) in Augustus van vorig jaar, werd Biervliet'» Harmonie met de drie overige prijswinnaars uitgenodigd deel te nemen aan het groot Galaconcert te geven op Zondag 3 Augustus 1952 in het Pare Communal in deze ge meente. Met twee autobussen, een voor de Harmonie en de andere voor de sup porters, toog men Zondag op reis naar de in de Borinage, het Belgische mijn- district, gelegen plaats Dour, provincie Henegouwen. Voor de aanvang van het concert maakte de Biervlietse Harmonie en de Fanfare „La Liberté Vezonienne" een muzikale rondgang, voorafgegaan door het organiserend comité. Laatstge noemde vereniging verzorgde het openingsconcert gevolgd door het eerste optreden van de Biervlietse Harmonie, welke Washington Grays van C. S. Grafulla, Bagatelle van Rixner, Introduction Elégie et Capric- ciosa van Meindert Boekei en Blue Devils van Ch. Williams ten gehore bracht. Na elk stuk brak een daverend applaus los, wat door het lang aan houden de bijzondere waardering onder streepte. De dirigent dhr. Jasper Anthonisse werd door de burgemeester dienst is. Ze is van onschatbare bete kenis voor mijn bedrijf". Gonnie de Rooy scheen iets tegen Miep te hebben, want ze antwoordde: „Nu, dan hebt U het getroffen. Haar vroegere bazen waren anders niet zo erg over haar te spreken. Enfin, U woont nog niet zo lang in Willems poort, want anders zoudt U weten, hoe de inwoners van onze stad over haar denken". Wijnandse keek haar verstoord aan en leunde achterover in zijn stoel. „Maar wat hebt U dan in 's hemels naam tegen haar? Ik zou niet weten, wat er op het meisje is aan te mer ken. Ze doet haar werk uitstekend en niet alleen dat. Zonder dat ik er om vraag, behartigt ze op voortreffelijke wijze mijn belangen, van mijn zaak wel te verstaan. Overigens," vervolgde hij, iets kalmer, „wat de mensen van haar zeggen, raakt me niet in het minst. Als er mensen zijn in Wiliems- poort, die het niet op haar voorzien hebben, moeten ze haar maar uit de weg gaan. Ik blijf bij mijn mening, dat ik het uitstekend met haar getrof- van Dour, dhr. M. H. Harmegnies, hartelijk toegesproken, waarna hij een prachtig bouquet aan de dirigent over handigde. Hierop ging het Biervlietse gezelschap met de burgemeester van Dour en het organiserend comité voor op, onder het spelen van de marspa rade naar het gemeentehuis voor een officiële ontvangst. Hier onderstreepte de burgemeester van Dour nogmaals het prima gehalte van Biervliets Har monie en deed een beroep, in de toe komst verzekerd te zijn van de mede werking van het kleine maar excel lente muziekgezelschap van Biervliet. Immers, aldus spreker, wij kunnen niet meer zonder U, want ons muziekmin- nend publiek zou er geen genoegen meer mee nemen als wij hen een concert aan zouden bieden van lager gehalte dan het Uwe. Het applaus wat U oogstte spreekt ten bewijze van mijn woorden in deze boekdelen. De soliste saxophoon-sopraan in het stuk „La bagatelle" VRn Rixner, mej. Saartje Faas, werd aan de burgemeester voor gesteld. Hierna bracht de burgemeester een dronk uit op de Biervlietse Har monie, waarbij hij de hoop uitsprak, dit gezelschap in de toekomst nog vele malen te Dour te mogen horen con certeren. Na het optreden van het Franse gezelschap „Fanfare Municipale de Guissignies, trad Biervliet ten tweede male op, welk tweede concert besloten werd met een taptoe. Weer sprak de burgemeester van Dour zeer waarderende woorden en overhandigde met de gebruikelijke omhelzing aan de negenjarige tamboer Camieltje de Krijger, door wiens subliem spel een ieder in vervoering raakte, een prachtig bouquet, waarna de heer van der Oost de' kleine rond de kiosk op de schou ders droeg, terwijl de kleine virtuoos een daverende ovatie kreeg. De burge meester omhelsde de niets vermoedende dirigent op hartelijke wijze, terwijl hij ook twee kussen op de wang in ont vangst moest nemen. Tot slot speelde de Harmonie van Biervliet het Wilhel mus, wat vol eerbied staande door de 6000 toehoorders werd aangehoord, ter wijl door de Biervlietse supporters,enige Rotterdammers en drie in Frankrijk woonachtige Nederlanders uit volle borst werd meegezongen. Een verzoek om nog enkele nummers te spelen werd met tegenzin afgewezen door de diri gent, in verband met de lange reis en het late uur. Terwijl de „Harmonie des Mineurs de L'escarpelle" (Frankrijk) voor het slotconcert het podium be klom, marcheerde de Biervlietse Muziek vereniging onder het spelen van de marsparade af. Zondagnacht om 4 uur keerde het gezelschap zeer tevreden over het ondervonden eerbetoon en het grote succes, oververmoeid in Biervliet terug. Hoofdplaat Wielrennen Zaterdag j.l. had de 4e ronde van Sasput-Slijkplaat-No. Een voor nieuwe lingen plaats. Slechts 13 renners ver schenen aan de start voor de 60 km.- koers over 16 ronden. Daar het parcours slecht was, had den vele renners bandenpech, zodat na de eerste ronde drie renners met een aanzienlijke achterstand doorkwamen. Van Boven was zelfs zo ongelukkig zijn fiets te breken, maar hij kreeg toestemming een collecte te houden. fen heb". Gonnie haalde haar schouders op en zweeg verder over dit onderwerp. Maar Daan, die klaar was met de maaltijd, schoof zijn bord een eindje op zij, rolde een sigaret en sprak, onderwijl zijn aandacht aan dit werk bepalende: „Gonnie heeft nu eenmaal wat tegen Miep en zij niet alleen, nog andere meisjes uit de stad. Maar ik vind het een leuke meid en als Ger zegt, dat ze een uitstekende kracht is, dan kan ik me levendig voorstellen, dat hij het voor haar opneemt. Dat zou ik ook doen". „Ten slotte hebben we allemaal onze gebreken en fouten," zei vader de Rooy, voorzichtig zijn pijp stoppend. „Niemand is volmaakt. Gonnie heeft haar fouten en Miep Jacobs eveneens. En als Ger tevreden over haar is, dan doet de rest er niet toe. Ik heb inder tijd ook een knecht gehad die een beetje vreemd was, een dromer. Liep 's avonds altijd aan de buitenkant van de stad te dwalen en praatte een beetje in zichzelf. Was wel eens ver strooid, maar als bloemist had ik een In de 9e ronde ondernam v. d. Lijcke een uitlooppoging, die met succes be kroond werd. Ronde na ronde ver grootte hij zijn voorsprong, zodat hij met r minuut voorsprong de eerste plaats bezette. Ook v. Quekelberghe reed een goede koer». Hoewel hij 2 keer was platgevallen wist hij beslag te leggen op de 2e plaats. De verdere uitslag luidt 3 Willemstein, Vlissingen; 4 Wage, Moerkerke; 5 Luijsterburg, N.- Vosmeer; 6 van Sluys, Vlissingen; 7 Batselaere, IJzendijke; 8 Dierkx, Re- tranchement; 9 v. d. Ameele, Nieuw- vliet; ro van Boven, Sluis; II Termont, IJzendijke. Sluis Competitie-zwemwedstrijden. Zaterdagmiddag hadden in het zwembad te Sluis zwem- en polo wedstrijden plaats, waaraan door de volgende verenigingen werd deelgeno men „De Bruinvis," Sas van Gent; „Luctor et Emergo," Middelburg; „De Schelde," Terneuzen; „Scheldestroom," Breskens; „S.Z.V.," Souburg; „De Zee hond," Vlissingen en ,,'t Vrije," Sluis. Nadat burgemeester Van Hooteghem een kort welkomstwoord had uitge sproken, werd met de wedstrijden be gonnen. De uitslagen waren als volgt: 25 m. rugslag jongens 12 en 13 jaar: 1 F. van Giezen, Luctor 22 sec. 2 W. de Vries, Bruinvis 23.2. 3 J. Dirkx, Luctor 24.4. 25 m. vrije slag meisjes 14 en 15 jaar 1 E. Kolfi, Zeehond 16 sec. 2 M. Hu- brechtse, S.Z.V. 16.8. 3 L. Boers, Schelde 16.9. 50 m. schoolslag jongens 14 en 15 jaar: I J. Sampon, Bruinvis 44 sec. 2 R. Mondeel, Luctor z.t. 3 K. Poer- stamper, Luctor 46.5. 100 m. schoolslag jongens t/m 17 jaar: 1 K. Nelen, Bruinvis 1 min. 34 s. 2 K. Seijbel, Luctor 1.37.6. 3 K. Pauwe, S.Z.V. 1.37.8. 100 m. vrije slag dames: I A. de Bie, Zeehond 1 min. 25.3 s. 2 E. Kolfi, Zeehond 1.27. 3 M. Hubrechtse, S.Z.V. 1-34- 100 m. vrije slag heren 1 C. Verbeek, Zeehond 1 min. 13.2 sec. 2 A. Sampon, Bruinvis 1.13.4. 3 C. Wagenaar S.Z.V. 1.13.5. 3 x 50 m. wisselslag estafette dames: 1 De Zeehond, Vlissingen 2.08.3. 2 S.Z.V., Souburg 2.18.3. 3 Schelde I, Terneuzen 2.19.1. Waterpolo. DamesZeehond ISchelde I 9o. Heren: Zeehond IBruinvis II 5I; Schelde IIScheldestroom II 13. School-uitstapje. De leerlingen van de hoogste klasse der O. L. School maakten, onder lei ding van het onderwijzend personeel, een driedaagse trip. Per fiets werd ge reden naar de jeugdherberg de „Bleye Haghe" te Axel. Van daaruit werden tochten per trein en per fiets gemaakt naar de omgeving van Antwerpen en Gent. Eede Kalveren-smokkel Dicht in de buurt van de grens zagen ambtenaren der Invoerrechten en Accijnzen dat uit een vrachtauto enkele kalveren werden gelost. Enige ogenblikken later kwam uit België een personenauto aangereden, met de ken- prima vakman aan hem. Hij verzorgde de planten als een moeder haar kinde ren. De mensen in de stad mochten hem niet en de jongens scholden hem na. En ze hebben hem ten laatste het leven zo zuur gemaakt, dat hij ontslag genomen heeft en naar elders is ver trokken". „Ja," bevestigde mevrouw de Rooy, „de mensen zijn soms verbazend hard tegenover elkaar. En helaas vind je dat ook onder onze stadgenoten". Na de maaltijd haalde Wijnandse enkele sigaren van boven en vertrok toen weer naar zijn kantoor. Tot laat werd er die avond gewerkt en toen Wijnandse om elf uur eindelijk het sein gaf tot beëindiging van de arbeid, deelde hij aan de mannen elk een si gaar uit en betuigde zijn tevredenheid over hun prestatie». „Ik weet wel," zei hij, „dat het niet altijd prettig is om 's avonds een paar uur over te werken, maar ik stel Uw extra hulp in deze dagen toch erg op prijs. Als we Sinterklaas en de Kerst dagen achter de rug hebben, zal het wel rustiger worden. Tot zolang hoop nelijke bedoeling de kalveren over te nemen. Toen de ambtenaren aan de betrokken personen een halt toeriep, sprongen deze in hun auto's en reden snel weg, met achterlating van twee kalveren, ter waarde van plm. f 250, Breskens Geslaagd. Te Middelburg slaagde voor typiste mej. C. de Winde, alhier, leerlinge van het instituut Nieuwenburg. Turndemonslratie. In het kader van de feestelijk heden in de maand Augustus, georga niseerd door de V. V. V. en Winke liersvereniging te Breskens, had Zater dag j.l. een turndemonstratie plaats, gegeven door de gymnastiek- en scherm- veteniging „Medioburgum" uit Middel burg. De plaatselijke muziekvereniging haalde bovengenoemde vereniging af aan de boot en zo ging het in optocht naar de duinen. Er was veel volk op de been, doch daar het weer erg buiig was, woonden slechts een matig aantal bezoekers de demonstratie bij. De leden van „Medioburgum" gaven goed werk te zien. Geslaagd. Maandag slaagde te Breda voor costumière, mej. J. Verduijn, leer linge van mej. D. de Koene te Breskens. Geslaagd. Te Rotterdam slaagde voor het Textiel-Brevet (warenkennis) en voor de vakgroep verkoopkunde-etaleren, de heer A. Versprille te Breskens. Bazar Ned. Herv. Kerk te Breskens. 14e verantwoording ingekomen giften Mevr. de R.2 knotten wol, gehaakt kleedje; mevr. v. H. gehaakt kleedje; mevr. M. gebreid kleedje; mevr. v. VI. te H.gehaakt kleedje; via mevr. v. d. V.D. 17 haakpennen, aanvat- ters, 2 stel bretels, 10 m. zomerjapon- stof, 2 wollen herenshawls; N.N. kin derjurkje; dhr. v. d. B. te T twee schemerlampjes; dhr. L. te T.een broodmes; mevr. v. d. H.J. meisjes rokje met truitje; mevr. J. W. sokjes en damesjumper; mevr. Rtruitje; mevr. W.—F. een nachtzak; via werk groep 2 paar paplappen, een luier- broekje, 2 damesschortjes. Bazar Vrij Evang. Gem. te Breskens. 15e verantwoording ingekomen giften: i wollen kinderhemd, i jongens- slipover, i paar kindersportkousen, 5 flesjes eau de cologne, 1 kruikeniak, 1 haarzakje, 1 kinderslobbroek, 3 spel denkussens, 12 knotten wol, 42 pot loden, 13 doosjes kleurkrijtjes, 1 pijpen- rekje; 1 doos grabbelton-artikelen, 18 kindercorsages, 12 washandjes, 20 stukken toiletzeep, 1 kg. cacao, 7 sier- kleedjes; 1 kinderkapstokje, 6 flessen limonade siroop, 4 kg. bloem, 4 dames- schorten, 9 dozen boenwas, 6 pakjes thee, 24 rollen pepermunt, 4 heren zakdoeken, 1 geborduurd tafellaken. Waterpolo Zaterdag j.l. speelde „Scheldestroom II" uit Breskens een competitie-wed strijd te Sluis tegen „Schelde II" uit Terneuzen. „Scheldestroom II" behaalde een verdiende 31 zege. De rust ging in met een 1o voor- ik op Uw medewerking te kunnen reke nen. als het nodig mocht zijn". Toen het personeel vertrokken was en Wijnandse nog een ronde door de drukkerij had gemaakt, zei hij, terug gekeerd in het kantoortje, waar de kachel nog lekker brandde, tot het meisje dat nog druk aan het tikken was „Mij dunkt, dat het voor vandaag wel letjes is, niet? Of ben je van plan om de gehele nacht door te werken?" „Als het nodig mocht zijn," ant woordde ze, zich even naar hem draaiende, „waarom niet?" „Je bent een wonderlijke vrouw," zei hij, peinzend tegen de kast leunend, de armen over elkaar; „wat was toch eigenlijk de reden, dat je in het ver leden dikwijls geheel onverwachts bij je bazen wegging? Voor zoyer mij be kend is geworden in dit kletsgat, heb je er nog al enige versleten". Ze kleurde even. ,,Dat had verschil lende oorzaken. Soms beviel het werk me niet. Soms ook beviel de patroon me niet langer, begrijpt U?" „Maar half," bekende hij eerlijk. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2