BRILLEN De inkooporganisatie van een luciitvaartmaats Emigratie is geen „sprong in het duister" DE ZWARTE VLEK „i&e ^riffemaefier" DE SCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 394 Vrijdag 8 AUG. 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Ofschoon Nederland van ouds een land is geweest, welks zonen als pioniers naar alle delen der wereld plachten te trekken, werd emigratie vóór de laatste wereldoorlog nog steeds in brede kringen beschouwd als een soort „fortuinzoekerij". Na de oorlog is er in dit opzicht veel veranderd. Tienduizenden Nederlanders zijn sinds dien naar Canada, Australië, Nieuw- Zeeland en andere landen geëmigreerd, bijna ieder heeft wel een familielid, dat zich in een dezer landen een nieuw bestaan heeft opgebouwd en „emigra tie" is voor ons een begrip geworden, even gewoon als trein, radio of Ver enigde Naties. En dat is ook begrijpe lijk. Want niet alleen hebben de oor log en de moeilijke jaren direct daarna ons een groter mate van reali teitszin en doortastendheid bijgebracht, maar ook ervaren wij dagelijks meer hoezeer wij met de immigratielanden aan gene zijde van de oceaan één grote economische en culturele een heid vormen, hoe nauw de bandon zijn, die „hier" met „ginds" verbinden. De bevolking van Nederland is de laatste jaren in een snel tempo toege nomen en hoewel ook de industrie zich uitbreidt en dus het aantal be schikbare arbeidsplaatsen eveneens toe neemt, kan dit het aanbod van nieuwe arbeidskrachten toch niet ten volle op vangen. In nog sterker mate geldt dit voor de landbouw. Terwijl het betrek kelijk eenvoudig is om een nieuwe fabriek te bouwen, die aan zo-en-zoveel mensen werk geeft, is het een heel wat kostbaarder en langduriger ge schiedenis om nieuw land aan te win nen, door drooglegging bijvoorbeeld; en bovendien gaat door de aanleg van fabrieksterreinen en de groei der ste den weer voortdurend bouwland ver loren. Voor boerenzoons, die op den duur een eigen bedrijf willen beginnen, wordt dit dus met de dag moeilijker. En wanneer men dan weet dat in Canada b.v. nog onmetelijke en vrucht bare gebieden op bebouwing liggen te wachten, dat talloze boeren in dat land geen opvolger hebben, zodat hun boerderijen in verval dreigen te raken - wat ligt dan meer voor de hand dan dat Nederlandse boerenzoons en land bouwers, die denken aan de toekomst mogelijkheden van hun kinderen, zich in dit land gaan vestigen Natuurlijk is emigratie geen Zon dagsuitstapje; het is een beslissende stap, die wel degelijk met overleg ge schieden moet. De eerste jaren in het FEUILLETON 17. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Hè," zei Jo impulsief, „ik ben blij, dat U er weer bent. Het is zo vreemd zonder U in huis, zo leeg Ze zweeg verbaasd en keek naar het spotlachend gezicht van haar zuster en de goedmoedige glimlach bij haar vader. „Josieriep ze verschrikt uit, de hand voor haar mond houdend, ter wijl ze diep bloosde, „zeg ik soms weer iets geks?" Wijnandse keek haar vriendelijk knikkend aan. „Het is best hoor Joke. En helemaal niet gek. Ik vind het pret tig, dat je me gemist hebt. Alleen, we hadden immers afgesproken, dat we niet meer zouden U-en?" „O ja, dat is waar ook. U ik bedoel: je moet maar niet meer zo lang weggaan. We kunnen.je immers niet meer missen Daan, die juist een hap eten had OOSTBURG andere land zijn doorgaans moeilijk, maar voor wie niet van vandaag of morgen denkt - en is juist de boer niet gewend steeds op lange termijn te denken? - zeer zeker niet onover- koombaar. Trouwens, wanneer wij de resultaten van de laatste jaren nagaan, blijkt uit het opmerkelijk hoge per centage geslaagde emigranten wel, dat de Nederlander zijn traditionele veer kracht en doorzettingsvermogen, waar door hij zich altijd snel en met succes, zonder zijn eigen karaktertrekken en cultuurwaarden op te geven, in het nieuwe land heeft weten aan te pas sen, niet heeft verloren. Het is dan ook bekend, dat de Ne derlandse emigrant in den vreemde bijzonder gewaardeerd wordt; deze „goodwill" heeft tot gevolg, dat de Nederlander, mits hij van aanpakken weet, van de zije van het immigratie land op alle medewerking rekenen kan. Het is dus onjuist om emigratie te beschouwen als „een sprong in het duister". Wanneer men zich behoorlijk voorbereidt en zich door een betrouw bare instantie als het Gewestelijk Ar beidsbureau of een der kantoren van het Algemeen Emigratie Comité, de Christelijke Emigratie Centrale of de Katholieke Centrale Emigratie Stichting laat voorlichten, is emigratie voor hem, die over een zekere ondernemingsgeest beschikt en niet tegen enige aanvangs- moeilijkheden opziet, een nuchtere en reële wijze om voor de toekomst van zichzelf en zijn nakomelingen zorg te dragen. Misschien is het in dit verband nuttig even te vermelden, dat land bouwers, die in het bovenstaande aan leiding zien, de mogelijkheid van emi gratie serieus in overweging te nemen en speciaal hun oog op Canada als toekomstland gevestigd hebben, zich, wanneer zij nog in 1953 willen ver trekken, reeds in Augustus van dit jaar dienen aan te melden. Een luchtvaartbedrijf, zoalsde K.L.M., dat jaarlijks een kleine half millioen passagiers vervoert naar vele landen en werelddelen, meer dan 90 vestigingen heeft in 75 landen en ongeveer een 12.000 man personeel, heeft, dat spreekt wel vanzelf, een groote in genomen, moest ijlings zich omdraaien en proestte het uit. „Nu zeg ik natuurlijk weer iets geks," concludeerde het meisje in haar heerlijke naïviteit, verlegen. „O nee," antwoordde Gonnie droog komisch. „Het klinkt alleen maar als een liefdesverklaring, zie je?" Van verlegenheid wist de achttien jarige zich nu geen houding meer te geven en ze zat met een rood gezicht voor zich op het bord te kijken. Wijnandse kreeg medelijden met haar en antwoordde lachend: „Het hindert niets hoor, beste kind. Ik vind het fijn, als je het precies zo zegt, als het op je tong komt. En het doet me veel genoegen, dat je tijdens mijn af wezigheid aan me gedacht hebt". Nu was het Daan, die niet nalaten kon een opmerking te maken. „Gonnie gaf Joke nu wel een steek met haar gezegde, dat het alleen maar als een liefdesverklaring klonk, maar gisteren zei Gonnie zelf: Hè, het is toch vreemd, als Ger er niet is. Of is dat soms niet zo?" Nu was het de beurt aan de oudste kooporganisatie nodig, die moet zorgen voor de aanschaffing van vele en «oms ook wel zeer vreemde zaken. De inkooporganisatie is nog verdeeld in verschillende afdelingen. Zo is er een afdeling die zorg draagt voor de uniformen van het personeel, een an dere houdt zich bezig met de aan schaf van kantoorbenodigdheden en weer een andere met die van kantoor machines of drukwerken. Een lucht vaartbedrijf is nu eenmaal erg veel zijdig. Een van de meest interessante af delingen van deze inkooporganisatie is wel die afdeling welke, zoals dat heet, zorg draagt voor de inkoop en export van levens- en genotmiddelen. Een zeer belangrijke afdeling ook. Want is het met de luchtvaart niet hetzelfde gesteld als met de vrouw in het huwe lijk, die de liefde van de man door gaans wint door wat er bij hem door de maag gaat? Maar wat de vrouw slechts wat meer inspanning en wat guldentjes kost, Icopt bij een lucht vaartmaatschappij in de millioenen. De K.L.M. geeft jaarlijks een 3 tot 4 millioen gulden daarvoor uit, waarvan voor ongeveer 500.000 gulden naar 66 buitenlandse stations wordt gezon den, die vanuit Schiphol worden be voorraad. Maar per slot van rekening moet de K.L.M. ook voor 500.000 klanten zorgen. De bevoorrading van de vliegtuigen vereist dan ook de grootste zorg en toewijding van het personeel van deze afdeling, die over ervaren vakmensen, in dit geval inkopers, beschikt. Want jaarlijks moeten 80.000 kg. vlees, 80.000 liter blikgroenten, 5000 liter puntasperges, om van de grote ver scheidenheid in verse groenten maar niet eens te spreken, worden inge kocht. 800.000 eieren en 25.000 kg. boter, 40 balen amandelen, duizenden kippen en kuikens, honderdduizenden liters melk (ook voor het personeel op de grond) en vele blikken zalm en vruchten op sap worden jaarlijks in de K.L.M.-keukens op Schiphol Airport tot heerlijke maaltijden verwerkt. Dranken zijn aan boord der vliegtuigen eveneens gezier.e producten. Aan wij nen gaat er per vliegtuig één soort rode en één soort witte wijn mee, die lang op vat geweest is en dus van zeer goede kwaliteit. Hetgeen ook is vereist in verband met de temperatuur verschillen onderweg. dochter om te blozen. Ze wierp haar broer een woedende blik toe, hetgeen alleen maar tengevolge had, dat Daan grinnikte van pret. Per slot van reke ning wilde hij zijn jongste zus helpen en dit doel was bereikt. Mevrouw de Rooy gooide diploma tiek het gesprek over een andere boeg en vroeg: „Kon U wel zo lang gemist worden uit Uw zaak? Ik hoorde ten minste van Ad, dat is een zwager van me die bij U werkt, dat het heel druk is". Wijnandse legde even zijn vork neer en antwoordde: „Inderdaad is het erg druk. Aan één kant gelukkig natuurlijk. Maar ik moet eerlijk bekennen, dat ik een uitstekende plaatsvervangster heb in juffrouw Jacobs. Zij maakt zich wer kelijk zeer verdienstelijk. Als ik haar gedurende deze dagen niet op deze plaats had gehad, zouden er inderdaad heel wat moeilijkheden zijn ontstaan". „Josie," riep Gonnie verbaasd uit, „dat had ik toch nooit achter haar ge zocht. Weet U, ze hield het vroeger nooit lang bij iemand uit. Dan was ze een poosje bij deze en dan weer bij Alleen al 12.000 flessen van dit kostelijke vocht worden jaarlijks op de K.L.M.-lijnen geserveerd, terwijl op de luxueuse „Cosmopolitan" dienst naar New York jaarlijks 5000 flessen cham pagne het verblijf aan boord veraan genamen, afgezien nog van de apera- tief en dessertwijnen. Ruim 170.000 flesjes limonade en coca cola verfrissen jaarlijks de K.L.M.-passagiers, terwijl rookartikelen en chocolade de gezellig heid aan boord eveneens verhogen. Zo worden jaarlijks een 600.000 pakjes sigaretten en ruim 160.000 sigaren voor de passagiers ingekocht, alhoewel sigaren in verband met het ventilatie systeem niet aan boord mogen wor den gerookt. Maar behalve de normale bevoor rading, komt de inkooporganisatie ook zoveel mogelijk aan bijzondere wensen van de luchtreizigers tegemoet zoals bijv. voor speciale babyvoeding, spe ciaal dieet, enz. Internationale Motorraces te Etten Snelheid, spanning, duivels bochtenwerk Zondag a.s. om half een zal het nieuwe circuit in West Brabant blijk geven van zijn technische kwaliteiten. Rijders uit Engeland, Zweden, Zwitserland, Oosten rijk en Nederland zullen dat gaan be wijzen. Volgens enkele grote cracks, die het circuit getest hebben, is het een der snelste en aantrekkelijkste circuits van Europa. „Zal etten het snelste circuit van Nederland zijn Dat is de grote open vraag voor 10 Augustus. Niet alleen het circuit biedt grote mogelijkheden, doch ook het rennersveld is van bij zonder Internationaal gehalte. In de Internationale klasse 350/500 cc., wordt een snelle strijd verwacht tussen onze landgenoten C. Fokke Bosch (A.J.S. en Norton), Simons (Velocette en Norton), B. Burik (Velocette), de Engelsen C. Petch (A.J.S.-Vincent HRD), H. Ranson (A.J.S.-Norton), E. Barrett (Norton), G.Morgan (Velocette), C. Mason (Velocette-Norton), de Zwit ser Rene del Torchio (Norton), de Oostenrijker S. Vogel (Norton), de Zweden B. Ericsson (Norton) en E. Carlsson (Norton) en de Ier R. Matthews (Norton). Ook in de 125 cc. belooft het een spannende strijd te worden door de aanwezigheid van Dick Renooy (Eysink) en L. Simons op zijn nieuwe Mondial. De Junioren-races, die zeer sterk bezet zijn, beloven zeer interessant te worden, temeer daar er een revanche verwacht wordt van Zandvoort. In de 125 cc. Junioren komen 19 een ander. Niet, dat ze ontslagen werd o nee. Maar ze kreeg er zelf dan ge noeg van en nam haar ontslag, als het zo uitkwam. Dan was ze weer een poosje thuis en als dat begon te ver velen, nam ze weer ergens anders een baantje als boekhoudster of steno typiste, net zo het uitkwam. Ze is erg ongedurig". „Nu," antwoordde Wijnandse droog, „daarvan heb ik nog niets gemerkt. Het werk schijnt haar wel te bevallen en ze heeft er bijzonder veel hart voor. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik met haar een lot uit de loterij heb ge trokken". „Misschien gaat ze haar leven bete ren," merkte Gonnie schamper op. Deze uitdrukking ergerde Wijnandse. •„Ik weet van haar vroegere leven niets af dan wat ze zelf verteld heeft, maar ik heb een zeer hoge dunk van dit meisje. Ze is zeer ontwikkeld en ik heb, ondanks mijn jeugdige leeftijd, toch wei zoveel mensenkennis, dat ik kan beoordelen of iemand deugt of niet. Ik acht haar echter zeer hoog en prijs me gelukkig, dat ze bij mij in

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1