Dames! VKB Versprille's Kleding, Breskens Firma Smoor de Hulsier Op alle andere goederen geven wij zolang nog 10 pCt. korting Re-ïle-£uoc Aüio-kaahi Auta-lcaa^ii u~ati ÏLecLe^ancL Gemeente Breskens. Een ladder in Uw Kous? C. v. d. KREEKE, Oranjeplein 3 - Telefoon 80 „De razende ruiter" I or uit- oorbe- ïet ge- Het •soneel zichter emene vaste an het ,k van lan de :e". an het aorstel itting. uitgaven, dus met een tekort van f 825,03 voor wat betreft de gewone dienst. Voor de t.b.c.-afdeling belopen de geraamde inkomsten f 1792,18 en de uitgaven f 1450,33, zodat hierbij nog f 341,85 beschikbaar is voor on voorziene uitgaven. Burgemeester F. A. van Rosevelt sprak als bestuurslid naar aanleiding van deze begro tingen als zijn mening uit, dat in de nabije toekomst naar verhoging van de contributie opbrengst gezocht zal moeten worden, die men het liefst zou zien in de vorm van vrijwillige bijdragen. Lukt het niet om de inkomsten op te voeren, dan dreigen ingrijpende bezui nigingen en zou het op den duur noodzake lijk kunnen blijken om b.v. één zuster over twee gemeenten te verdelen, wat ten koste gaat van de patiënten. Bij de hierna volgende bestuursverkiezing werden de heren F. A. van Rosevelt, P. J. van Bortel en I. Luteijn herkozen. In de vacature van de heer Crans- berg werd vervolgens gekozen de heer P. Risseeuw. Ten slotte trad nog als bestuurslid af de heer A. W. Risseeuw, die sedert 1946 als secretaris fungeerde, doch zich niet meer her kiesbaar kon stellen in verband met het feit, dat hij reeds ruim een jaar geleden metter woon naar Oostburg vertrokken is. Nadat de heer A. P. de Roo zijn benoeming in deze vacature meende niet te kunnen aanvaarden werd als tweede nieuw bestuurslid gekozen de heer J. M. van Baal. Tot de scheidende secretaris sprak de voor zitter zeer waarderende woorden, voor de wijze waarop deze zich in de moeilijkste na oorlogse jaren met hart en ziel aan de weder opbloei van de vereniging had gewijd. De heer Risseeuw zei met leedwezen af scheid te nemen en de vereniging te verlaten met zijn beste wensen voor de toekomst. Bij de hierna volgende rondvraag nam de heer F. A. van Rosevelt de gelegenheid te baat om als bestuurslid (vice-voorzitter) en als burgemeester hulde te brengen aan de scheidende voorzitter, met wie hij meer dan 25 jaar in het bestuur heeft mogen samen werken. Spr. memoreerde, dat de heer Cransberg in 1912 bij de oprichting der afdeling, zitting nam als gewoon bestuurslid en kort daarna eveneens fungeerde als commissaris voor het materieel, welke functie hij tot op heden bleef vervullen, waardoor hij als stille werker, de laatste pl.m. 15 jaar tevens als voorzitter, heel veel voor de afdeling heeft gedaan. Hulde werd hem gebracht voor de stand vastigheid, die de heer Cransberg, ook in moeilijke jaren voor het bestuur, heeft be toond, waarbij herinnerd werd aan algemene vergaderingen die door een 100-tal leden werden bezocht toen men een twintig jaar geleden belust was op relletjes als gevolg van minder prettige verhoudingen in het bestuur. Als blijk van waardering voor zijn grote verdiensten op Groene Kruis-gebied werd de heer Cransberg op voorstel van de burge meester onder algemene instemming benoemd tot erelid van het bestuur. De heer Cransberg zei, hoewel hij wars is van huldebetoon, deze benoeming zeer te waarderen. Hierna werd het woord gevoerd door de heer H. I. Brakman, die - nu bovenvermelde feiten hem eerst op de vergadering ter ore waren gekomen - zei namens het bestuur van de Prov. Zeeuwsche Vereniging te mogen spreken, wanneer hij de afdeling Schoondijke feliciteerde met haar 40-jarig jubileum. Ver der bracht hij in welgekozen woorden hulde aan de scheidende voorzitter, die hij met zijn 40-jarige dienst in het belang van het mens lievende Kruiswerk als voorbeeld stelde. Met een dankwoord van de heer Cransberg, waarin hij zijn beste wensen uitsprak voor de toekomst van de vereniging, werd de al gemene vergadering gesloten. In de hierna volgende bestuursvergadering kwam de verdeling van de functies aan de orde. De heren F. A. van Rosevelt, I. Lu teijn en A. J. de Klerck meenden zich niet beschikbaar te kunnen stellen, op grond van drukke werkzaamheden en reeds te vervullen bestuursfuncties in verschillende verenigingen. De heer J. M. van Baal zei in verband hier mede zijn benoeming tot voorzitter node te willen aanvaarden en op aller medewerking te vertrouwen en zal als commissaris voor het materieel tevens de zorgen hiervoor op zich nemen. De heer P. Risseeuw liet zich op dezelfde wijze zijn benoeming tot secretaris welgevallen. Breskens Demonstratie en concerten. De Vereniging voor Vreemdelingen verkeer en de Winkeliersvereniging Ons Belang" alhier hebben voor de maand Augustus en begin September verschillende concerten en een demon stratie georganiseerd. Morgenavond wordt begonnen met het optreden in de duinen van de gymnastiek- en schermvereniging „Medioburgum" uit Middelburg, Verder zullen in de loop van de maand telkens des Zaterdags avonds achtereenvolgens optreden de band „Mirian" uit Breskens, de Accor deonvereniging „Crescendo" uit Vlis- singen, terwijl Zaterdag 6 Sept. besloten wordt met een uitvoering door de band der Ambonnezen „Suara Maluku" uit Middelburg. Geslaagd. Deze week slaagden te Middelburg voor het Middenstandsdiploma mej. M. Risseeuw, Schoondijke en de heren Catseman, Groede; A. Brugge, J. Jacobs-Mookhoek, J. Jacobs Pz., A. Verduijn, A. Versprille, O. de Wittte en D. van Wijck, allen te Breskens en leerlingen van de heer J. C. Ie Bleu te Breskens. Overplaatsing. Met ingang van 1 Augustus wordt de wachtmeester der Rijkspolitie J. Lucieer van de groep Breskens overgeplaatst naar Ouddorp. De ouders, die hun kinderen met ingang van i September a.s. de Openbare lagere school wensen te laten bezoeken, kunnen hiervan aangifte doen (liefst schriftelijk) bij het hoofd der school, de heer DE PREE, Dorpsstraat 87 B. De kinderen moeten vóór October zes jaar geworden zijn. Geslaagd. Dinsdag j 1. slaagde te Breda voor het hoofdacte-examen deel B, de heer Z. C. Risseeuw, onderwijzer aan de O.L.S. te Breskens. Voetbal. Maandagavond speelde op het voetbalveld te Breskens, het personeel van de machinefabriek van Fa. van de Sande, onder zeer slechte weersomstan digheden, een vriendschappelijke voet bal wedstrijd tegen het personeel van de Fa. Gebr. Maas. Deze wedstrijd werd gewonnen door de ploeg van v. d. Sande met 42. De rust ging in met een gelijke stand 2—2. Het was een zeer spannende en aantrekkelijke wed strijd, die geleid werd door de heer Vermeulen. Overgangsexamen. Bij het overgangsexamen 3e leerjaar M.T.S. te Vlissingen, slaagden de heren G. v. d. Laan en J. v. d. Heuvel, beiden te Breskens. Waterpolo. Vrijdag j.l. werd in het zwembad te Breskens een competitie-wedstrijd gespeeld tussen „Scheldestroom I" en „Scheldestroom II", dte een 21 uit slag gaf in het voordeel van „Schelde stroom I". Na 3 minuten spelen gaf Jac. Keij- mel een hard schot op goal, die door doelman Verschoor op prachtige wijze gekeerd werd, waarna de bal echter bij de vrijliggende Versprille terecht kwam. Deze schoot de bal hard in de rechter benedenhoek. 1o voorSchelde- itroom I. Deze stand bleef, ondanks hard vechten, tot de rust gehandhaafd. Na de rust wist midachter v. Quekelberghe (Sch. II) zich van Jac. Keijmel los te werken en bracht de partijen op gelijke voet. Met nog anderhalve minuut te spelen kwam bij het opzwemmen Scheldestroom I sterk in de aanval. Door een misver stand in de achterhoede van Schelde stroom II, kwam de goed opzwem- mende Keijmel vrij te liggen. Dadelijk werd de bal naar hem toegespeeld en met een hard schot bezorgde hij Schel destroom I de leiding. Met Schelde stroom II in het offensief kwam het einde. Scheidsrechter Bondewel leidde uit stekend. Bazar Ned. Herv. Kerk te Breskens. 13e verantwoording ingekomen giften Ontvangen via fa. v. P. en Vr.gift van f 200,2 asbakjes, 2 vulpotlo den, 2 sleutelhouders, spanningmeter, 1 wesco-olievulapparaat, 3 zeemlappen, 2 natuursponsen, 3 ac. mesjes, 4 siga rettenkokers, 3 asbakken, 2 ac. potlo den, 2 zitkussens, 2 G. M. wegenkaar ten, een Benelux-kaart, een asbak, een sigaaraanstekei, 6 rubber-flesstoppen, 2 dozen was, een auto-asbakje en -bloe- menvaasje; Fa. S. 3 dozen pakjes custard; Fa. A. B. 3 sigarettenkokers, 3 potloden; Fa. B. te U twee boeken; Mevr. v. d. V.-N. theemuts met thee pot. Bazar Vrij Evang. Gem. te Breskens. 14e verantwoording ingekomen giften: I wollen damesborstrok, 3 baby- borstrokjes, 1 meisjesborstrokje, 1 meisjestrui, 1 paar meisjessokken, 1 jongensslipover, 1 paar sierklompjes, 3 paar wollen herensokken, I wollen babyjasje met mutsje, I wollen meisjes- rok, 2 schenkkurken, 5 dozen postpa pier, 3 boeken, 2 herendas3en, 10 stuk ken toiletzeep, 2 pakjes schampo, 2 zakkammetjes, 2 sierbordjes, 2 snoer kinderkralen, 8 kinderboeken, 2 ge haakte kleedjes, 1 kinderschortje. Cadzand In vasto dienst De heer P. de le Lijs alhier, is aangesteld als besteller in vaste dienst bij de P.T.T. NAAIMACHINEHUIS BRESKENS Wij halen ze voor U op. Ook In Nylons. NIEUWE MODELLEN Stofknopen. Gespen en Ceintuurs over- trekken wij voor U. Woensdag gebracht, Zaterdag klaar 1 Zaterdag gebracht, Woensdag klaar Door het grote succes met onze opruiming gaan we hier nog mee door t/m Zaterdag 9 Augustus a.s. Oranjeplein Telefoon 130 Luxor Theater te BRESKENS brengt U ZONDAG 3 AUG. a.s. Het geheim van de X 94. TOM MIX HIJ vocht voor de Indianen en het opperhoofd stierf voor hem. 14 jaar. Ontvangen de nieuwe (België Nederland Luxemburg en Noord-Frankrijk tot Parijs) en met alle verharde wegen Zuidzande Geslaagd. Maandag slaagde te Rotterdam voor het examen Textiel-Brevet A, verkoopkunde etaleren, de heer J. de Groote, alhier. IJzendijke Ingebruikneming raadhuis. Op Vrijdag 22 Augustus a.s. hoopt men het 17e eeuwse raadhuis, dat in de laatste oorlog nogal beschadigd was en nu weer geheel is gerestaureerd, officieel in gebruik te nemen, waarbij naar alle waarschijnlijkheid ook de Commissaris der Koningin, jhr. mr. de Casembroot aanwezig zal zijn, benevens tal van andere genodigden, onder wie vele burgemeesters. Op diezelfde dag zullen ook de torenklokken van de Herv. Kerk in gebruik worden genomen. Tevens zal er in het gerestaureerde raadhui» een schilderijententoonstelling worden ge opend onder de titel „Nederlands romantisch schoon". De schilderijen komen uit het Stedelijk Museum te Amsterdam. Getracht zal worden des avonds een bekend muziekgezelschap te laten con certeren. Des Zaterdags zullen kinderspelen, een ballonwedstrijd, schietwedstrijden, enz., worden gehouden. Geslaagd. Voor het examen bouwvakopleiding (timmerman), gehouden in de R. K. technische school te Hulst, slaagde de heer M. Hamelijnck, alhier. Aardenburg Benoemd. Met ingang van 1 September is benoemd tot leraar aan de R.K. lagere landbouwschool alhier, de heer Ch. Bukkens te Sluis. Middenstandsexamen. Voor het te Bergen op Zoom ge houden middenstandsexamen slaagden: J. Aerts, J. Carpentier, M. S. Dhaenens en A. Luteijn, allen te Oostburg. A. de Baere, G. Mabesoone en J. Verplanke, allen te Aardenburg. J. v. d. Bunder, St. Kruis. H. Hamelijnck, IJzendijke. Te Middelburg slaagden voor het midden standsexamen J. A. de Bliek, BreskensA. P. Boeije, IJzendijke; mej. M. van de Bussche, Sluis; J. J. Duininck, Aardenburg; J. B. Fokke, Sluis; J. J. du Fossé, Sluis; mej. L. E. M. Hoegen, Sluis P. H. Jansen, Waterland kerkje mej. M. S. Leenhouts, Schoondijke; A. Meesen, IJzendijke. Gevonden voorwerpen. Een grijs wollen vest, een zilveren ketting met twee medaillonnetjes, een dames-pols horloge. Een jongenjasje gev. op het strand. Inlichtingen bij de Rijkspolitie te Breskens. 1 portemonnaie met inhoud. Inlichtingen ter gemeente-secretarie te Schoondijke. Zondagsdienst doktoren. Zondag 3 Augustus 1952 Breskens, Groede, Schoondijke Dr. Ossewa&rde, Breskens, tel. 91 Oostburg, Aardenburg, Eede: Dr. Buskop, Oostburg, tel. 60 Sluis, Cadzand, Zuidzande Dr. Beek, Zuidzande, tel. 8 Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-VI. Zondag 3 Augustus 1952 Zr. Catsman, Groede, tel. 52. PREDIKBEURTEN. Zondag 3 Aug. Aardenburg, 10,30 uur, Ds. Blom Bed. H. Doop. St. Anna ter Muiden, 2,30 uur, Ds. v. Bork Biervliet, 9,30 uur, Eerw. Heer de Visser Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom Collecte wederopbouw 6,30 uur, geen dienst. Groede,. 9,30 uur, Ds. Boere Cadzand, 10 uur, Ds. Nobel, Veldhoven Hoofdplaat, 11 uur, Ds. Eijgendaal Collecte kerkrestauratie Nieuwvliet, 10 uur, Ds. v. d. Graafï Oostburg, 9 uur, Ds. Blom Collecte Kerk en Wereld Retranchement, 10 uur, Ds. van Bork Bediening H. Avondmaal Schoondijke, 9,30 uur, Ds. Eijgendaal Zaterdagsavond 7 uur, avondgebed St. Kruis, 9 uur, geen dienst. Sluis, 7 uur, Ds. v. d. Graaff Waterlandkerkje, 2 uur, Ds. v. d. Graaff IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Bediening H. Doop Zuidzande, 10 uur, Ds. Kuilman Doopsgez. Gem. Aardenburg Geen opgave Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, Ds. v. d. Vrie Nieuwvliet, 10 uur, Ds. Enter Jr. Retranchement, 2,30 uur, Ds. Enter Jr. Cadzand, 6,30 uur, Ds. V. d. Vrie Geref. Kerk Breskens Geen opgave Elke Zaterdag alhier verkrijgbaar losse nummers a 25 cent van de Fa. SMOOR DE HULSTER, Bresken».

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 3