Plattelandsvrouwenontvingen bezoek. schikbaar stelde. Naast deze collectie is er prachtig glasvlakwerk te bewon deren. Schitterende producten van experimentele glasblaaskunst, alsmede schitterende kleurige stukjes, waar de glasblazers hebben getoverd met licht, kleur en lucht, waardoor ieder sier- stukje apart een lust voor het oog wordt. Het beste wat men kan doen is deze unieke gelegenheid aangrijpen en de tentoonstelling te bezoeken. Aan het oog van de bezoeker zal zich een waar „Feest van Glas" ontrollen. De West Z.-Vlaamse plattelands vrouwenvereniging Ceres" ontving een driedaags bezoek van 26 vrouwen uit de Haarlemmermeerpolder. Het gezelschap arriveerde per extra bus in Breikens, waar het bestuur der vereniging „Ceres" de ontvangst tot in de puntjes geregeld had. De gasten wer den voorgesteld aan hun gastvrouwen, waarna ieder met zijn gast huistoe ging. De volgende morgen was ieder al weer vroeg uit de veren voor de rond rit op Walcheren, die georganiseerd was door Ceres". Via Breskens, waar het gezelschap elkaar ontmoette, ging het naar Veere, waar o m. een bezoek werd gebracht aan de N.H. kerk. Ook de juist aan de gang zijnde ringrijderij trok veel belangstelling. Natuurlijk werd ook de grote tentoonstelling „Oost- vlaanderen vlagt" te Middelburg met een bezoek vereerd. Vooral de prach tige oude, zeer kunstig bewerkte hand werken trokken de belangstelling. Dc stemming werd zeer geanimeerd het ijs was langzamerhand gebroken. Op de Boulevard in Vlissingen werd de koffie gebruikt, waarna men nog ge ruime tijd bleef genieten van het prach tige zeegezicht. Via het veer te Bres kens werd tenslotte de thuisreis aanvaard. Donderdag werd het wat rustiger aan gedaan, 's Morgens konden allen uit slapen. doch 's middags trok men ge zamenlijk naar Cadzand, waar in hotel Noordzee een vergadering was belegd voor de Haarlemmermeer-vrouwen en de leden van de vereniging „Ceres". Mevr. van Cruijningen-Erasmus sprak namens .Ceres" een hartelijk welkom tot de dames uit de Haarlemmermeer polder. Burgemeester J. A. Leenhouts hield een interessante inleiding over de badplaats Cadzand en het natuurreser vaat het Zwin Jammer genoeg kon deze inleiding maar kort zijn, gezien de beperkte tijd die er maar voor be schikbaar was. Niettemin slaagde de burgemeester er in de belangstelling voor Cadzand en het Zwin te wekken. Vervolgens bracht de burgemeester het gezelschap naar een hoek in het duin, daar waar de monding van het Zwin begint. Hier zette hij in het kort de geschiedenis van de Zwingeul uiteen en wees de dames op dc prachtige zoutwater-vegetatie, die het behoud van de mooie schorrebloemen betekend. De schorrebloemen staan nog niet in volle bloei, doch het begin van de prachtige licht-paarse vlakte, de tere kleuren van de uitkomende schorrebloe men was voor de vrouwen een ontroe rend mooi gezicht. Vervolgens werden de bussen weer opgezocht voor de tocht naar Knocke, wijtend aan. „Maar waarom heb je me dit Vrij dag niet gezegd? Toen ik je opbelde, zei je, dat alles in orde was en dat je het wel kon redden Het meisje bloosde. „Nu ja, ik wist toch, wat er gebeurd was en ik be greep wel, dat U die dame ook maar niet zo één-twee-drie in de steek kon laten. En om U niet ongerust te ma ken, zei ik maar, dat alles goed reilde en zeilde. Maar ik heb toch heus mijn best gedaan doch er is ook zoveel ineens gekomen Wijnandse vertederde. Hij stond op en streek haar even over haar golvende haren. „Je bent een schat, Miep," zei hij, voor het eerst haar voornaam noemen de, „en absoluut onmisbaar hier ge worden". Ze rilde onder zijn aanraking en een ogenblik was ze geheel verward. „Kom," vervolgde hij, terugkerend naar zijn bureau en zijn stoel bijschui vende, „laten we maar eens gauw de rommel bekijken". Gedurende de morgenuren zaten die via Retranchement-Sluis ondernomen werd. In Knocke werd allereerst de in wendige mens versterkt, waarna men een rit maakte langs de boulevard met zijn grote hotels. In een prettige stem ming werd de terugreis aanvaard. De douane leverde, evenals in het heen gaan, geen moeilijkheden, waarna op Sluis aangereden werd. In hotel ,,De Eenhoorn" vond ten slotte nog een afscheidsavond plaats, waar de stemming door zang een hoogtepunt bereikte. Mevr. D. J. Jonge- jans-Molenaar bracht namens de ver eniging Haarlemmermeer hartelijk dank aan ..Ceres" voor de schitterende ont vangst en de prachtige tochten, die aangeboden waren Het bezoek is door de enorme gastvrijheid onvergetelijk ge worden. Spr. verzocht „Ceres" volgend jaar op bezoek te komen in de Haar lemmermeerpolder, liefst in de tijd, dat de bloembollen bloeien. Met groot ge juich werd de uitnodiging aanvaard. Mevr. van Cruijningen sprak een amusant slotwoord, waarna de avond node gesloten werd met het zingen van het Zeeuws-Vlaamse volkslied. BURGERLIJKE STAND. Gemeente OOSTBURG over de maand Juni 1952. BEVALLEN: 2, M. de Wolf-van Hoorn, z.; 3, R. M. Loete-van den Bossche, x.; 31 Mei, S. J. Crooijmans- Corthals, z.; 7, A. van Tilborg-van Pamelen, d.; 10, S. Risakotta-Wat- tilete, z.; 9, W. J. Groninger-van dor Werft, z.; 12, E. C. Grahame-Smooren- burg, z. 12, J. C. M. Alberti-van Sprang, d.13, B. L. Vermeire-de Neve, z.15, J. M. Nieuwenhuise- Verherbrugge, z. 18, M. Focke-van Praag, d.; 19, J. A. Jansens-Molewijk, d.; 18, J. M. de HuIIu-de Jager, d.; 24, M. M. Vermeulen-Jaqueloot, z.; 25, M. A. Faes-van de Velde, d.; 27, L. M. Loos-van de Velde, z.; 29, R. M. Verbeke-Goethals, d.; 30, E. S. L. van den Hemel-van 't-Westeinde, d. 1 Juli, A. Hallatu-Mainasje, d.; 30, C. Kempe-van Strien, d. OVERLEDEN: 4, M. C. de Wispe- laere, echtg. van R. C. Lekens, 54 j.; 9, P. Rabout, 52 j.; 10, J. A. Fremouw, 3 dagen; 14, S. Both, echtg. van P. D. van der Werf, 25 j.; 16, P. N. Lim, echtg. van P. Bovendeur, 37 j.; 14, D. Luteijn, echtgenoot van C. L. van Meenen, 80 j. 14, A. J. de Bie, wedn. van L. Willems, 68 j.; 26, A. Delmé, echtg. van J. F. Bogaard, 62 j. Plaatselijk Nieuws. Biervliet Raadsvergadering. De raad kwam Dinsdagavond in spoedeisende vergadering bijeen. Alle leden waren aanwezig. Als gevolg van de aanleg van riolering, bleek het nood zakelijk de Beukelsstraat en de Molen dijk te herbestraten. Dit besluit werd dan ook enkele vergaderingen terug genomen. Er bleek toen nogal vraag te bestaan naar oude keien, zodat enkele firma's genegen waren deze in zekere verhouding te ruilen voor nieuwe klinkers. Hierdoor rijpte bij B. en W. de gedachte dat het voor de gemeente aantrekkelijk zou zijn door een dergelijke ruil de Beukelsstraat en Molendijk van een nieuw klinker beiden in een drukke bespreking ge wikkeld, alleen onderbroken door Oosterhout, die gemerkt had, dat de „baas" er weer was en nu vroeg, wat er met al die bestellingen, die niet onmiddellijk uitgevoerd konden wor den, cmdat de eerste druk uitverkocht was, moest gebeuren. Wijnandse luisterde geduldig naar zijn uiteenzetting en besloot toen, dat de oplaag van de tweede druk met de helft verhoogd moest worden. „Neem de voorraad papier op en als er te kort is, meldt het me terstond, dan zal ik meteen bij bestellen. En als je denkt niet op tijd klaar te komen, moet er maar een paar avonden over gewerkt worden. Ik zal bovendien pro beren er nog een paar zetters bij te krijgen". Onderwijl belde hij zijn collega in Groningen op en gaf een advertentie voor personeel door aan een paar dagbladen. 's Middags werd Wijnandse harte lijk begroet door zijn huisgenoten, want hij was die morgen uit de trein meteen doorgegaan naar de zaak. (Wordt vervolgd). wegdek te voorzien, met betrekkelijk geringe kosten. Een dezer dagen kreeg de gemeente een gunstige aanbieding van een firma uit Eeclo, waarop B. en W. besloot aan de raad voor te stellen hierop in te gaan. Aan materiaalkosten vergt de 2100 m2 nieuw te leggen klinkerbestrating met aftrek van de waarde der uitkomende oude keien plm. f 11000,De kosten van het onder profiel brengen en bestraten blijven precies hetzelfde als bij herbe strating met de oude keien, zoals eerst het plan was, zodat deze f rrooo, aH extra kosten zijn te beschouwen. Uit de discussie's bleek, dat de raad veel voor deze gunstige oplossing voelde. De heer S. G de Lijzer oordeelde ech ter de vervanging van het materiaal niet noodzakelijk en betoogde dat het onderhoud aan een klinkerweg groter was dan aan een keiweg. De heer Kaan, gemeente-opzichter, lichtte het een en ander uitvoerig toe en bestreed de zienswijze van de heer de Lijzer met betrekking tot het onderhoud. Inder daad zijn de keien onverslijtbaar, maar door hun behakking met een te smalle voet, treden door het tegenwoordige zware vorkeer veelvuldig verzakkingen op. Het voorstel van B. en W. werd, met alleen de stem van de heer de Lijzer tegen, aangenomen. De heer de Lijzer informeerde ook nog of de afgraving aan de Haven straat al klaar was. De voorzitter deelde mee, dat het niet om de afgraving ging, maar om het bouwrijp maken der achter de nieuwe woningen gelegen grond, welke in profiel gebracht is met de van de voormalige plaats der schuur afgegraven grond. Kermiakoers voor nieuwelingen. Op Kermis-Maandag werd te Biervliet een nieuwelingenkoers verre den over 60 km. in 30 ronden. Burge meester Kostense lostte na een kort stimulerend woord tot de renners, het startschot, waarop de strijd tussen de 32 deelnemers ontbrandde. De eerste ronden gelukte het geen der coureurs de leiding te nemen, hoewel verschil lende pogingen gedaan werden. Allengs voerde het peloton haar tempo op, waardoor het veld lang uitgetrokken werd. De Jongh uit Made ging het eerst er vandoor, nagezet door Jacobs uit Breda en Steen uit Leur. Dit drie tal reed een zodanig stevig tempo, dat in de tiende ronde de eerste ren ners door hen gedubbeld werden. De verdere wedstrijd domineerde het drie tal overtuigend, zonder dat de ande ren kans zagen hun positie te verbete ren. In het peloton ging het er maar om een gunstige positie te krijgen voor de vierde plaats. De vele premies, die door de toeschouwers en middenstand van Biervliet uitgeloofd werden gaven ook de achterblijvers een kans de kosten, die het deelnemen aan wed strijden nu eenmaal met zich mee brengen, goed te maken. Zo wist O. v. Qukelberghe uit Groede, een der W. Z.-Vlaamse favorieten, op deze wijze 5 premies in de wacht te slepen. On der grote spanning ging de laatste ronde in, terwijl de toeschouwers zich geinteresseerd afvroegen wie het eerst de finish zou passeren. Het was P. Jacobs uit Breda, die in een lange spurt onbedreigd won. Tweede werd P. de Jongh uit Made even voor M. Steen uit Leur, die derde werd. Om de vierde plaats ontstond een felle strijd, die W. Wouters uit Bladel won. De verdere uitslag was 5 J. Looijen, Steenbergen; 6 J. Hultermans, Wouw; 7 Ch. Luijsterburg, Nieuw Vosmeer; 8 J. Westdorp, 's-Heerenhoek; 9 J. v. Dijk, Rucphen; 10 W. M. Daiiien, Oud Gastel. De favoriet C. Keepers uit Roosendaal werd gediskwalificeerd, omdat hij zich, terwijl de koers al be gonnen was, onderweg bij de renners voegde. Eervol ontslag. Met ingang van 1 Aug. j.l. is aan de besteller ie klasse, F. B. Boer- jan, eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. Oostburg Mooi uitstapje. Onder leiding van de heer en mevr. De Wit en de heer Vis werd door een zestiental leerlingen van het Koningin Wilhelmina Lyceum een zwerftocht gemaakt door Zuid Engeland. De tocht werd grotendeels te voet afgelegd en alle bagage gedragen, terwijl bovendien het terrein nogal heuvelachtig was. Toch waren er geen uitvallers. De eerste dagen genoten allea bij prachtig zomerweer van Dover's krijt- kusten waarbij vooral de Shakespeare- klif de aandacht trok. Via Folkestone trok men naar Canterbury. Hier wer den een paar dagen besteed aan het bezichtigen van de stad en omgeving. In de kathedraal troffen zij de „rode deken" aan, wier aftreding onlangs nog is geëist in verband met zijn pro- communistische gezindheid. Hierna werd de thuisreis weer aanvaard. Was bij de heenreis de boottocht naar Dover een mislukking vanwege de dikke mist, bij de terugreis was het helder en had men een prachtige overtocht. Muziekuitvoering. Zaterdag was het feest in Oost burg. Hier had een actief comité, uit de burgerij gevormd, evenals vorig jaar, het initiatief genomen een buiten lands muziekgezelschap uit te nodigen om te komen concerteren. Zaterdagmiddag arriveerden de corp sen, The Frickley Colliery Band uit Engeland en het Tirools Orkest uit Langenfeld (Oostenrijk) op het Ledel- plein, waarna een mars werd gemarkt door de gemeente. In hotel Mabesoone werd de EngeLe band en in hotel De Vuijst werden de Tirolers door burgemeester Hoekzema verwelkomd. De muzikanten werden door het bestuur van de Oostburgse Harmonie voorgesteld aan diegenen uit de gemeente (voornamelijk leden van de Harmonie) die zo welwillend waren hen gastvrijheid te verlenen. Des avonds concerteerden de beide gezelschappen op de markt, die voor dit doel prima in orde was gebracht. Naar schatting 1500 mensen woonden de uitvoeringen bij. Het concert van de Tirolers werd afgewisseld met jodelen en volksdansen, waarbij vooral de kleine jodelaar zeer in de smaak van het publiek viel. Ver volgens betrad The Frickly Colliery Band het podium. De keurige rode uniformen zorgden, evenals de nationale Tiroler klederdracht, voor een fleurig geheel op het podium. Ook de Engelse band bleek het nodig te vinden, even als de Tirolers, af te wijken van de gedrukte en verkochte programma's, wat voor de bezoekers niet zo erg prettig was. Veel succes oogstten de drie vrolijke matrozen, die een prach tig nummertje op de piston gaven. Burgemeester Hoekzema bracht na afloop van de concerten hartelijk dank voor het gebodene en bood als her innering aan Oostburg iedere muzikant een speldje van de Eenhoorn aan. Het initiatief-comité, dat steeds tracht de inwoners van West Z.-Vl. wat muzi kaal kunstgenot te verschaffen, komt alle hulde toe. Raadsvergadaring. De gemeenteraad van Oostburg kwam Dinsdagavond in openbare vergadering bijeen. De notulen werden ongewijzigd vastgesteld. Onder de ingekomen stukken waren ver schillende goedkeuringen van eerder genomen raadsbesluiten. Het Kon. Besluit van de herbenoeming voor 6 jaar van burgemeester mr. K. Hoekzema, was voor Wethouder van Kampen aanleiding de burgemeester namens de raad van harte geluk te wensen met deze herbenoeming en hem tevens te danken voor het vele werk, dat hij in het belang van Oostburg met zo veel kracht heeft doorgezet. Het is niet eenvoudig om aan het hoofd te staan van een gemeente. Niet altijd krijgt men die waardering waarop men recht heeft. Doch er zal altijd critiek blijven zowel op bouwende als afbrekende. Spreker hoopte namens de raad, dat de burgemeester tot in lengte van dagen aan het hoofd der gemeente Oostburg zal staan. De burgemeester dankte voor het vertrou wen dat de raad steeds in hem gesteld heeft en hoopte voor de komende jaren op een even vriendschappelijke medewerking van raad en secretarie, als tot nu toe. De politieverordening werd gewijzigd. Er aan toegevoegd werd een artikel, dat ingrij pen mogelijk maakt bij hinderlijk lawaai van onvoldoende tegen geluid afgeschermde mo toren. De kwestie ontstaan over de toegangsweg tot de werkplaats van de heer D. Luteijn werd opgelost. Uit het verslag van de schooltandarts mevr. Mijs is komen vast te staan, dat het experiment met de tandverzorging van het kleuterschoolkind volkomen geslaagd mag worden geacht. Voor de behandeling kwamen 285 kinderen in aanmerking, waarvan er 43 niet voor be handeling verschenen. I kleuter was volko men onhandelbaar. g moesten verwezen worden naar de tand arts, 48 kleuters waren te ver voor iedere behandeling, slechts 57 peuters hadden een mooi gaaf gebit. 68 kleuters werden behandeld en hierbij werden 123 vullingen aangebracht. Mevr. Mijs werd hartelijk dank gebracht voor de behandeling. De classicale gezinszorg der Ned. Herv. Kerk in West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeg en verkreeg een subsidie over de jaren 1950 en

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2