Bijzondere Jentoonstelling DE WALVIS DE ZWARTE VLEK De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAAN DEREN 8e Jaargang Nummer 393 Vrijdag 1 AUG. 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Breskens lag daar in al zijn vrede. Over de grote rondbollige kasseien in de Dorpsstraat bonkten drie zware grintwagens van aannemer Monjé het aan ieder menselijk schepsel voor een tijdlang onmogelijk makend zich te doen verstaan. Eerst wanneer ze op hun weg naar de haven rond „de Gla zen Kast" zwenkten, verstierf hun ratelende donder en viel de stilte weer in de lange straat, waar een tram nog tot do onbekende grootheden behoorde. Dan konden de venstertjes uitrustend van hun rammeldans weer stilletjes gaan gluren staan naar de overzijde; van het ouwe Strackje naar het win keltje van Maria de Zeeuw, van do minee naar brigadier van den Brink, van Jewanna van Putte naar de „Canon d'Or". Maar lang zou de rust niet duren. Geroep rees uit de verte. Snelle klom pen kletterden opeens over de straat stenen. Iets geweldigs stond plots te gebeuren en joeg het leven in de stille straat. Het geroep plantte zich voort, zwellend in kracht, groeiend tot bezetenheid „een walvis een walvis voo de kaoje Haren rezen te berge. Een walvis Zo een als die van Jonas, je weet wel! En de mensen holden weg. En de wagenmaker liet het nieuwe wiel, dat hij juist op de as wilde schuiven, neer ploffen. In de smidse zweeg de hoge heldere toon van de hamer dansend op het aanbeeld, de grintwagens waren tot stilstand gekomen en op de haven lieten de schippers de teerkwast rusten en stortte het goudgele graan niet langer in felle scheuten van de schou ders van de zakkendragers in het scheepsruim Een walvis In zijn magazijntje was Oude Jaap Moelker rustig aan het sorteren van de eieren, die hij met de kar en met Flip, de hond, er voor bij de boeren had weggehaald. Flip had zijn hok aan de rand van de Voorste Spuikom en had het daar heel genoegelijk, zo lang geen westerstorm het water in de kom omhoog joeg. Dan moest Flip naar hogere regionen gevoerd worden door Oude Jaap, die nu zo ijverig aan het eieren-tellen was. Maar opeens vergat Jaap zijn tel. Kon hij zijn oren geloven „Een walvi ii s Fel flitste in Jaap de herinnering op. Waarom ook niet Want eens was hij een bekwaam harpoenier, jagend de walvissen tot nabij de Groenlandse kust. Hoe menigmaal had hij de har poen geslingerd in de lichamen der watermonsters. De laatste maal af monsterend van de walvisvaarder had FEUILLETON 16. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Beschouw dit huis maar als het jouwe hoor, lieve kind. Wij zullen het samen best kunnen vinden". Een half uur na aankomst belde Wijnandse zijn zaak op. „En, juffrouw Jacobs, hoe gaat het? Ja, ik ben weer terug in Holland". „Alle* goed gegaan daar was de eerste vraag van zijn secretaresse. „Gelukkig wel," antwoordde Wij nandse niet een zucht. „En in Willems poort? Kunt U het redden tot Maan dagmorgen, of is het noodzakelijk, dat ik vanavond reeds terugkeer?" „Blijft U maar kalm in Utrecht een beetje uitrusten van de vermoeienis sen," antwoordde ze hartelijk. „Het gaat best". Maandagsmorgens zei Wijnandse, na hei ontbijt, tot mevrouw Nieland, die in de woonkamer van het statige herenhuis alreeds een vast hoekje had hij ook zijn laatste harpoen meege bracht naar huis. Vlak bij hem hing het wapen aan de muur. Jaap snelde het duin op en daar zag hij, wat hij nimmermeer had dur ven hopen te zien, een heuse walvis. „Een blauwe" mompelde hij. Ha, hij herkende de deining, die het grote dier in zijn vaart als voor zich uit duwde. Hij zag hoe het dook en hoe het, weer bovenkomend, twee zilver witte waterstralen uitstiet, die in een wolkje uiteenvielen. En Jaap, groot van gestalte en sterk naar venant, voelde zijn spieren jeu ken. In zijn verbeelding zag hij zich- zelve, staande weer op de voorplecht van de sloep, klaar met de harpoen Onder de saamgestroomdé schipper- lui rezen al spoedig gedachten aan vervolging en jacht. Enkele drieste varensgasten schaarden zich om Jaap. Het plan van aanval was gauw ge-, vormd. Een sloep werd klaargemaakt; haken, riemen en lijnen werden er in geworpen; Jaap rende om zijn harpoen. Flip, de hond, snapte niets van het plotseling ontstaande rumoer in huis, van de felle woorden, het geschrei, de tranen. Van de zijde van Mietje, Jaap's ega waren bezwaren gerezen tegen de voorgenomen gevaarvolle tocht. Vast beraden wierp zij zich tussen harpoe nier en walvis. Maar ook Jaap was onverbiddelijk. Hij ging. Mietje hem achterna. Bij de inscheping herhaalde zich de scene, welke de afvaart reeds aanzien lijk vertraagde. En toen niets meer hielp om de drieste jachttocht tegen te houden, speelde Mietje plotseling haar laatste troef uit door zich onver hoeds om des harpoenieren hals te slingeren en zich daaraan vast te klem men met de kracht der wanhoop. Geen drie Japen zouden toen nog bij machte geweest zijn zulk een stevige omhelzing ongedaan te maken. Ginds in de Schelde scheen intussen de walvis een ogenblik te wijfelen aan gaande de te volgen koers. Kalm dreef het dier voort. Waarschuwde zijn instinct voor de gevaarlijke ondiepten tussen de zandbanken Het dook nog eens, waarop het klaarblijkelijk zijn terug weg zocht naar open zee. Spoedig joeg het weer aan de haven voorbij, om weldra als een stip in de verte te verdwijnen. Mietje had het pleit gewonnen Oude Jaap's felle doch eerlijke drang naar de daad, zijn zonder enige aanstellerij teruggrijpen naar wat eens was ge weest, was uitgelopen op niets en ver drietig hing hij zijn trouwe harpoen weer op de haak. Hij zag naar de gesorteerde eieren en de apart gelegde kneusjes. Opeens glimlachte hij en zei gekregen: „Het spreekt natuurlijk van zelf, dat ik, voor zover U het nodig oordeelt, U gaarne nog steeds van dienst zal willen zijn, zowel met ad viezen als daadwerkelijk. Ik zal U mijn adres geven, zodat U mij op elk ogen blik van de dag zult kunnen bereiken, eventueel telefonisch. Maar ik heb zelf een groot bedrijf en ik ben nu al veertien dagen weg, het is absoluut noodzakelijk, dat ik vanmorgen terug keer naar Willemspoort". Ze keek hem begrijpend aan. „Ja, U hebt gelijk," antwoordde ze en dankbaar liet ze er op volgen„Ik heb al veel te veel van Uw tijd gevergd. En ik ben U zeer erkentelijk voor alles, wat U in deze dagen voor mij gedaan hebt. U hebt werkelijk getoond een echte vriend van Peet en van mij te zijn". „Dit alles was plicht, mevrouw. Mocht U ten aanzien van de zaken, die nu onder Uw leiding staan, nog eens hulp of raad nodig hebben, belt U me dan maar gerust op, want ik zal U steeds zoveel mogelijk helpen. Hier hebt U mijn adres en telefoon- zo'n beetje tot zichzelf„Een mens z'n humeur zou ook wel op een kneusje gaan lijken Maar 't was toch zonde van die walvis Over het dorp zakte weer de vrede. Flip lag al weer met de kop op de voorpoten voor zijn hok. De smid zocht zijn weggeworpen hamer, terwijl de wagenmaker het wiel weer opraapte uit het «tof. Alsof er niets gebeurd was, gluurden de venstertjes weer naar de overkant. Op zijn stoep stond het ouwe Strackje, die eens zijn zwerftocht vanuit Duits land beëindigde te Breskens. En ge- noegelijke trekjes doende aan zijn oude met veel naaigaren omwonden Duitse pijp liet hij zich alles haarfijn vertellen van die „kele krote Fisch". L. B. „Feest van glas" in gemeentehuis van Groede Zaterdagmiddag werd de in het ge meentehuis van Groede ingerichte ten toonstelling van glas en kristal geopend. Deze tentoonstelling werd ingericht op initiatief van de plaatselijke V.V.V., die zich hiervoor van de medewerking wist te verzekeren van H.M. de Koningin, door het afstaan voor deze tentoonstelling van een unieke collectie antiek kristal. Voorts verleende de N.V. Ned. glasfabriek „Leerdam" haar medewerking met een ruime collectie. De heer P. M. Hoste, voorzitter van de V.V.V. „Groede", voerde bij de officiële opening het woord, waarin hij in het bijzonder mevrouw C. J. Boden- hausenGast, hoofd van het Kon. Huis-archief, welkom heette, door wier bemiddeling voor deze tentoonstelling de beschikking werd verkregen over de collectie van H. M. de Koningin. Als vertegenwoordiger van de Com missaris der Koningin verwelkomde spreker mr. J. de Vries, chef van de eerste afd. Prov. Griffie, voorts het volledig gemeentebestuur, de vertegen woordigers van de N.V. Ned. Glasfa brieken en de verdere aanwezigen. Spreker bracht hartelijke dank voor de grote medewerking die de V.V.V. van verschillende zijden ondervond, inzonderheid voor de medewerking van de Koningin, waarna spr. de opvoedende waarde naar voren haalde, die een dergelijke tentoonstelling heeft. Het gemeentebestuur van Groede werd hartelijk dank gebracht voor de grote medewerking, die de plaatselijke V.V.V. steeds mocht ontvangen. Ook de beschikbaarstelling van het gemeentehuis voor het unieke „Feest nummer - hij overhandigde haar zijn kaartje - en ten aanzien van de heer Bronkhorst Hij heeft opdracht om U maandelijks op de hoogte te hou den van hetgeen op Uw onderneming gebeurt. Ik heb wel de indruk, dat hij berekend is voor zijn taak". Wijnandse keek op zijn horloge en stond op. „Over een half uur gaat mijn trein. Staat U me toe, dat ik nu ga vertrekken?" Ze stond eveneens op en kwam met uitgestoken hand naar hem toe. „Mijnheer Wijnandse, ik dank U hartelijk voor alles, wat U dezer da gen deed. Dit zal ik nooit vergeten Hij drukte haar slanke hand en streek er met zijn andere liefkozend over heen. „Mevrouw, we zijn in de we reld om elkaar te helpen. Ik ben er van overtuigd, dat Peet het in het tegenovergestelde geval net zo gedaan zou hebben. Maar blijf nu niet pieke ren Zoek wat afleiding ga wat wandelen in de stad Ze boog het hoofd. „Ik zal het pro beren," antwoordde ze met een inge houden snik. van glas" werd op zeer hoge prijs gesteld. Spreker hoopte dat de tentoonstel ling een succes zou zijn voor de V.V.V., doch ook voor de ondernemer, de N.V. glasfabriek „Leerdam", die de moeite heeft willen nemen een gedeelte van haar kleurige glas in Groede te exposeren. Namens de Commissaris der Koningin sprak mr. J. de Vries, chef der Prov. Griffie, de grote waardering van het Prov. bestuur uit, dat de V.V.V. „Groede" een dergelijk cultureel eve nement naar een plaats als Groede weet te trekken, vooral uit het oog punt van de bevordering van het vreemdelingenverkeer. De Provincie staat zeer sympathiek tegenover het initiatief van de actieve V.V.V.Groede'. Namens het Prov. bestuur sprak de heer de Vries de wens uit, dat een groot aantal bezoekers zullen komen genieten van schitterend kunstgenot. Burgemeester J. C. Everaars legde er de nadruk op, dat men door het organiseren van culturele evenementen de aandacht van landgenoten en buiten landers wil vestigen op Groede als be scheiden badplaats, dat met zijn unieke scheepvaart naar de Schelde, een zeer aparté plaats als badplaats inneemt. Ook de burgemeester bracht dank aan allen, die met zoveel clan mede werkten aan de totstandkoming van de tentoonstelling. De heer F. Dorsman, gemeente ambtenaar, werd dank gebracht voor de bijzondere wijze waarop deze zich voor de tentoonstelling heeft ingespan nen. Aan mevr. C. J. Bodenhausen Gast bood de burgemeester, namens het gemeentebestuur, een prachtige tuil rose anjers aan. De heer A. H. C. de With, waar nemend directeur van de N.V. glas fabriek „Leerdam", bracht hartelijk dank aan H.M. de Koningin, die Haar prachtige collectie kristal heeft willen tentoonstellen naast dat van de N.V. glasfabriek „Leerdam". Spreker noemde het zeer verheugend, dat naast de voortschrijdende mechanisatie het oude handwerk van glasblaaskunst, zich heeft kunnen handhaven. Aan mevr. Bodenhausen werd een prachtige kristallen tafelschel aange boden, waarna de echtgenote van de burgemeester, mevr. J. C. Everaars, de tentoonstelling met een slag op de kristallen gong opende. De expositie ruimte werd door de aanwezige gasten direct druk bezocht. Er is heel wat mofis te zien, daar in Groede's sierlijke raadszaal. Allereerst is daar een prachtige col lectie antiek kristal, dat H.M. de Koningin voor de tentoonstelling be- Na een kort afscheid van zijn moe der vertrok Wijnandse naar bet station en was een klein uur later weer in zijn bedrijf. Miep Jacobse begroette hem met een blijde lach. En met een zucht van verlichting. „Gelukkig, dat U er weer bent," zei ze met overtuiging. „Ik zou me anders geen raad meer geweten hebben Er is zoveel post, die nog beantwoord moet worden. Ik heb zelf al zoveel mogelijk gedaan Dan zijn er twee nieuwe manuscripten gekomen en weer een heleboel bestellingen. Er is al twee keer opgebeld uit Groningen, of U iets kunt zetten en drukken voor een collega U weet wel, diezelfde firma van laatst En er is prijsopgaaf ge vraagd voor drukwerk door verschil lende mensen Er is ook een order uit Gouda, van een firma, die ik hele maal niet ken Hemeltje, wat ben ik blij, dat U er eindelijk bent. Ik was ten einde raad Ze legde vermoeid de handen in haar schoot en leunde achterover in haar stoel. Wijnandse keek haar ver-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1