CORSETTEN Koning Willem III bezochi Biervliet DEZWARTEVLEK Feest van Gtote Groede Internationale wedstrijden te Schoondijke. De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 392 Vrijdag 25 JULI 1852 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 V Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,-per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Wij vonden in het Sluisch Weekblad van Vrijdag 6 Juni 1862 een verslag over het bezoek van Koning Willem III aan Biervliet, enkele dagen daarvoor. Omtrent 's Konings komst te Bier vliet werd het volgende gemeld Reeds vroeg in de morgen wapper den de vlaggen van de torens, publieke gebouwen en van alle particuliere hui zen en alles liet aanzien, dat men zich op een groot feest had voorbereid. En waarlijk, het was een feest. Men ver wachtte een bezoek van onzen zoo dierbaren en beminden Vorst, en onze verwachting werd niet teleurgesteld. Omstreeks io'A uur werd door het gelui der klokken de komst van Z.M. met Hoogstdeszelfs gevolg aangekon digd en werd Z.M. aan de erepoort, vooi Hoogstdenzelven opgericht, door de bevoegde autoriteiten opgewacht en verwelkomd. Na een daverend „Hoe zee" en „Lang leve de Koningbe gaf de trein zich in beweging. Voor- afgegaan door een eerewacht te paard, welke eerewacht bestond uit 48 ruiters, onder kommando van den Heer J. W. van de Garde, met deszelfs onder- kommandanten L. Verdeghem, L. Spe- lier en D. Ongenua. Hierop volgde het muziekgezelschap, onder leiding van den Heer W. Maarleveld; alstoen de afdeeling Metalen Kruis, onder leiding van de Heren W. de Jonge en C. Michielsen, 24 leden in getal en ten slotte ecne eerewacht te voet van 54 man, uit alle standen, aan welks hoofd prijkte W. Leenhouts, een man van 91 jaren, en waarbij als kommandant zich had geplaatst de Heer P. Lij baart, waarop de trein werd besloten door de tweede helft der eerewacht te paard, achter de rijtuigen van Z.M. en Hoogst deszelfs gevolg. Na door de opgegevene straten ge reden te zijn tot aan het huis van den Wel Eerw. Heer N. J. Krom, is Z.M. aldaar afgestapt, en door de beide geestelijken dezer Gemeente, de Wel- Eerw. Heren Krom en van Dongen, verwelkomd in bijzijn van den Ed. Achtbaren Raad, waarna Z.M. zich in de voor Hem bestemde zaal heeft be geven en opgewacht werd door de Echtgenoote van genoemden Heer Krom, welke Hem imsgelijks met een hartelijk welkom heeft begroet. Na aldaar eenige oogenblikken te hebben vertoefd, heeft Z.M. zich onmiddellijk te voet naar de Kade begeven, alwaar Z.M. zich eenen geruimen tijd heeft opgehouden, en na door het Gemeente bestuur omtrent alles ingelicht te zijn FEUILLETON 15. door NIEK VAN DER ZWAAN. De kapitein wist van het drama, dat zes dagen geleden had plaats gevonden. Ja, die Nieland was inmiddels al be graven. „Wij konden er niets aan doen, mijnheer Wijnandse," veront schuldigde de kapitein zich, „want we hebben deze post eerst sedert eer gisteren bezet. Tien kilometer verder is niemandsland en wat daarachter gebeurt, weten wij momenteel niet. Maar mevrouw Nieland is op het ogenblik veilig bij landgenoten. Uw begeleiders zullen wel moe zijn; ik zal U een paar van mijn mannetjes mee geven. Het is hier niet ver vandaan Een half uur later stopte een mili taire auto voor een kleine woning. Wijnandse stapte uit en liep de galerij op. Ongetwijfeld had men binnen reeds de auto gehoord, want er kwam iemand uit de woning. „Bronkhorst," stelde de man in het MEDISCHE jz O Larigestraat 38 a OOSTBURG wat tot welzijn voor deze gemeente noodzakelijk was, heeft Z.M. verzocht aan den WelEerw. Heer N. J. Krom, Hoogstdenzelfden naar de Kerk te ge leiden, alwaar op een der glazen eene afbeeiding prijkt van onzen onvergete- lijken W. Beukels. Na omtrent alles onderricht te zijn wat Z.M. begeerde te weten, is Z.M. weder tot aan de woning van genoemden Heer Krom teruggekeerd, alwaar Z.M. zich weder in Hoogstdeszelfs rijtuig heeft begeven, na vooraf aLcheid te hebben genomen van de bevoegde autoriteiten, en hier mogt den EelEerw. Heer Krom de bijzondere eer te beurt vallen van den Koninklijken handdruk. De ger stdrift van de Gemeente was dan ook algemeen en een ieder be ijverde zich om het meest, om door het aanhoudend geroep van „Leve de KoningHoera 1" enz., zijn dankbaar hart uit te storten voor den zoo dier baren Vorst. In het rijtuig gezeten zijnde werd Z.M. door genoemden kommandant der Eerewacht te paard, namens de gehele gemeente bedankt voor de hoge eer, die de plaats had mogen genieten, door het bezoek van Z.M., met de vurige bede, dat het den Allerhoogste mogt behagen, zijne jaren tot in lengte van dagen te sparen, op dat men nog lang door Z.M. mogt geregeerd worden, tot welzijn van allen en tot heil van het dierbaar Va derland. Hierop begaf de trein zich weder in beweging, en werd Z.M. door de eerewacht te paard tot op de be stemde plaats uitgeleide gedaan tot aan IJzendijke. Wijders alle eer aan ons achtbaar Bestuur, dat door onbekrompenheid en hartelijke toegenegenheid de ondubbel- zinnigste blijken heeft gegeven dat het een ieder, in welken stand of rang ook, in de gelegenheid wilde stellen om door allerlei volksvermaken dezen plegt'gen dag te vieren. Vervolgens is dit feest gesloten door eene demon stratie ter e«re van onzen beminden Vorst. Met de muziek aan het hoofd, gevolgd door het Gemeentebestuur en verdere corporation, benevens eene aanzienlijke vrouwenschaar en meer dan duizend ingezetenen, doorkruiste men alle straten, onder het spelen en zingen van „Wien Ncêrlandsch Bloed," enz., waarna het vuurwerk werd afge stoken. Nog lang zal deze heugelijke dag in gezegend aandenken bij allen blijven, witte costuum zich voor. „U bent meneer Wijnandse uit Holland?" De mannen drukten elkaar stevig de hand. „Ja, die ben ik. Is mevrouw Nieland bij U?" De ander knikte. „Gaat U even mee. Ze verwacht U". Wijnandse werd in een vertrek ge laten, waar niet alleen mevrouw Nie land zat, doch ook een andere dame, iets ouder. Waarschijnlijk mevrouw Bronkhorst. Toen Wijnandse binnen kwam, stond de laatste onmiddellijk op, knikte even naar de bezoeker en ging met de man in het wit buiten het vertrek. De jonge weduwe zat in een klein rieten fauteuiltje. Ze hief haar gezicht naar hem op. Haar ogen waren rood gezwollen. Ze zag er verslagen uit. Rustig kwam Wijnandse op haar toe en drukte zacht haar hand. „Mijn har telijke deelneming, mevrouw," zei hij met warmte in zijn stem. „Ik ben ge komen om te helpen en te troosten". Ze keek hem opnieuw aan. „Troos ten? Ik ben niet meer te troosten Wij waren gelukkig Peet bemoeide terwijl wij ons verheugen mogen, dat niets de rust heeft gestoord en alles in de beste orde is afgeloopen. In Groede (West Zeeuwsch-Vlaan- deren) wordt van i 14 Augustus a.s. een tweetal tentoonstellingen gehouden, die de moeite van het zien waard worden. Het gaat hier over een gecombi neerde kristalexpositie, die allereerst voor een gedeelte bestaat uit een aan tal gebruiksvoorwerpen van grote historische waarde, afkomstig uit het Huisarchief van Hare Majesteit Koningin Juliana. Hieronder zijn kristallen bekers en schalen nog door de Prinsen Maurits en Willem IV gebruikt, het kostbare en brillante kristalwerk van President Truman aan Koningin Wilhelmina ge schonken bij haar 40-jarig regerings jubileum. Als curiositeit valt o.m. te bezichtigen de bokaal, waarin aan Koningin Wilhelmina in t9to de ere- wijn werd aangeboden door de Magi straat van Antwerpen. De geschied kundige waarde van deze expositie wordt nog beklemtoond door een col lectie fraaie foto's, die de ontwikkeling in de glasbewerkingsindustrie, zoals het graveren, slijpen, etsen en beschilderen op aanschouwelijke wijze in beeld brengen. Verder richt de Glasfabriek Leerdam, die op het gebied van glas werk een internationale vermaardheid verwierf een speciale stand in, alwaar men een indruk verkrijgt van het inge wikkelde fabricage-proces; men kan er de verschillende grondstoffen zien en betasten. Specimen van machinale productie en handwerk, apart gerangschikt in afdelingen van kunstnijverheidsglas, ge legenheids- en souvenirkristal, alsmede ook van kookglas zullen in een feeste lijke vloed van licht en bloemen te zien zijn. Feest van Glas is een tentoonstel ling, die gehouden wordt in het kader van de Touristenweek 1952, die tel- kenjare door de plaatselijke Vereniging voor Vreemdelingenverkeer wordt ge organiseerd, om de pensiongasten en strandbezoekers te plezieren. Zo staan ook een recital op het programma, alsmede concerten door de plaatselijke muziekgezelschappen. Tijdens het te zich nooit ergens mee, was goed en vriendelijk voor iedereen Heeft hij dit verdiend? Afgeslacht als een stuk vee hebben ze hem en ik ik kon niet helpen Opnieuw barstte ze in een zenuw achtig huilen uit. Wijnandse stond wat onhandig neer te zien op het schokkende lichaam. Woorden van troost kwamen hem op de lippen, maar hij dorst ze niet uit te spreken. Het was, alsof iets onzicht baars hem weerhield. Overigens, wat zou het thans geven? Eindelijk vatte hij moed. „Ik ben gekomen om U te helpen en U te halen. Hier is niets meer voor U dan een herinnering. Hier kunt U onder deze omstandigheden toch niet blijven. Misschien later Keer met mij mee terug naar Holland". „Holland?" antwoordde ze bitter. „Wat moet ik daar doen? Ik heb er geen familie meer, zelfs geen kennis sen. Wie zal mij willen hebben?" „Mijn moeder is een oude vrouw, die een rustig huis bewoond in Utrecht. Zij zal het zich een eer beschouwen, brengen bezoek aan Groede door de bekende muziekmaatschappij uit Brus sel „Kunst en Vaderland" wordt een muzikale optocht georganiseerd, het welk door een uitgebreid taptoe voor het raadhuis zal worden afgesloten. „Feest van Glas" zal op Zaterdag 26 Juli te 3 uur worden geopend. Zondagmiddag werden te Schoon dijke, onder gunstige weersomstandig heden en onder grote belangstelling, de internationale sportwedstrijden ge houden. Het was een z.g.n. Trialmeet tussen een Zeeuwse athletiekploeg, de vereniging Vlierzele Sportief en Brugge. Voordat de trialmeet een aanvang nam, vonden er meisjes-junioren wed strijden plaats. Óm drie uur werden de trialmeet- ploegen voorgesteld, waarop de Schoon- dijkse muziekvereniging „Oefening Kweekt Kunst" de beide volksliederen ten gehore bracht, in gepaste eerbied aangehoord door de athleten en het publiek. Burgemeester A. F. van Rosevelt sprak de athleter. vriendelijk toe. Spr. wees op het grote nut van deze wed strijden, in verband met de steeds toe nemende vriendschap tussen beide landen. Hij eindigde met de wens uit te spreker, dat de wedstrijden in het teken van sportiviteit zouden staan. De heer F. Kolijn, voorzitter der afd. Zeeland van de K.N.A.U., nam van de gelegenheid gebruik Gerrit de Pagter, die zijn athletiekloopbaan met de Schoondijkse wedstrijden beëindigde, toe te spreken. Dhr. Kolijn overhan digde de Pagter een herinneringsge schenk, terwijl dhr. Naerebout, voor zitter van „Marathon," de scheidende bloemen aanbood. Voorts kreeg de Pagter vele handen te drukken. Prestaties. De Zeeuwen hebben zich duchtig geweerd tegen de Belgische ploegen. Goed succes behaalde de Zeeuws- Vlaamse lange-afstandloper Staf Dob- belaere op de 1500 m. met de mooie tijd van 4 min. 13.3 sec. Steijns uit Hontenisse, die eerst dit jaar de ge lederen der Zeeuwse athleten is ko men versterken, behaalde bij de 800 m. een eervolle derde plaats. Dobbelaere, Steijns, Bilius en Rootsaert weerden zich goed in de 4 x 1500 m. en gaf Zeeland de eerste plaats op dit num mer. Van Acker bezorgde Zeeland op de 5000 m. de derde plaats in de nog goede tijd van 16 min. 57.6 *ec' Bij kogelstoten bleef de eerste plaats voor als U bij haar wilt komen inwonen". „Maar hier de plantage „Dat maak ik wel in orde. Maakt U zich nu nergens meer zorgen over. U hebt de laatste dagen al genoeg doorgemaakt De volgende dag besteedde Wij nandse aan het orde stellen op de zaken der overledene. Het beste leek hem, dat hij de gastheer van mevrouw Nieland, de heer Bronkhorst, maar voorlopige volmachten gaf om het be drijf van de overledene verder te be heren. Ten slotte ging de weduwe daarmede accoord en stemde ze toe in een terugkeer naar Holland. De reis naar Batavia geschiedde ditmaal in een militaire vrachtauto, wederom onder zware militaire bege leiding. Eenmaal werd het transport vanuit een hinderlaag beschoten, waar bij een der militairen werd gewond. De auto slopte onmiddellijk, terwijl de Nederlandse militairen op zoek gingen naar de sluipschutter, doch deze was in het donkere bos verdwenen en on- verrichterzake keerden de jongens te rug, waarna de reis werd voortgezet

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1