Itlijnenmlijieiist van de Kon. Marine ajd. Wester Schelde DEZWARTEVLEK ROZENOORD E SCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 391 Vrijdag 18 JULI 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra In de afgelopen oorlog werd door de Britse Marine de behoefte gevoeld aan een mijnenuitkijkdienst. Vele magnetische mijnen werden in de 2e helft van 1940 geworpen in de vaarwaters rond Engeland, in de toe gangswegen tot de havens en in de havens zelf. Het kostte enorme inspan ning deze verbindingswegen met mijnen vegers open te houden voor de scheep vaart, vooral omdat men veelal niet wist of er in een bepaald vaarwater al dan niet mijnen waren geworpen en 10 men hiervoor al een redelijke aan wijzing had, dan wist men toch zeker niet de posities van de afgeworpen mijnen. Het gevolg was, dat de mijnenvegers dagelijks honderden mijlen vaarwater moesten afzoeken naar eventueel afge worpen mijnen. Hiervoor had men onvoldoende schepen. Begin 1941 werd daarom in Enge land eer. „minewatching service" in het leven geroepen, die tot taak kreeg uit te kijken naar afgeworpen mijnen, de posities hiervan te bepalen en deze gegevens door te geven aan het mari tiem hoofdkwartier. In de winter 1944-1945 was er ook een mijnenuitkijkdienst aan de Wester Schelde. Ofschoon de mijnenuitkijkdienst orga nisaties in de afgelopen oorlog het werk van de mijnenvegers hebben ver gemakkelijkt en zodoende hebben bijge dragen geallieerde scheepvaartverlie- zen tengevolge van mijnen tegen te gaan, waren deze organisaties in de meeste gevallen te geïmproviseerd opgezet en waren er te weinig posten om dekkende resultaten voor een be paald gebied te verzekeren. Bovendien beschikte men op de wal- uitkijkposten niet over doeltreffende apparatuur om nauwkeurige peilingen te kunnen doen. In een eventueel volgende oorlog zullen aan de nauwkeurigheid van de positiebepaling hogere eisen moeten worden gesteld. Ongetwijfeld zullen we dan ook te kampen hebben met een tekort aan mijnenvegers en elke aanwijzing, dat er in een bepaald gebied ergens een mijn is gevallen is dan ook belangrijk. Maar de moderne mijn is een vrij ingewik keld instrument en stelt ook de moderne mijnenveger voor een moeilijke taak. Bovendien weten wij niet waar de vijand, wat het mijnenwapen betreft mee te voorschijn komen zal. We moeten er rekening mee houden, FEUILLETON 14. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Hij was mijn beste vriend," zei Wijnandse zacht. Hij begroef zijn ge zicht in de handen en leunde voor over op het bureaublad. Miep liep naar het waslokaal en kwam terug met een glas water. „Hier mijnheer," zei ze hartelijk, „drinkt U wat, dat kalmeert altijd Toen hij gedronken had, vervolgde ze, nog steeds op zachte toon: „U moet het zich niet zo erg aantrekken. U kunt er immers toch niets meer aan doen Na enige tijd kalmeerde hij. Een doosje sigaretten uit zijn zak nemende, stak hij er een op en dacht een poosje na. Het meisje stond tegen haar schrijf bureau geleund en keek hem aan. Opeens werd Wijnandse weer ac tief. Hij keek op zijn horloge en nam daarna de telefoon in de hand. Toen de verbinding tot stand gekomen was, dat sommige mijnen, die in betrek kelijk ondiepe vaarwaters worden ge worpen, niet door mijnenvegers zullen kunnen worden geveegd. Deze mijnen zullen dan op andere wijze moeten worden opgeruimd, b.v. door duikers, die de mijn onderwater onschadelijk maken of naar boven brengen, zodat ze verder kunnen wor den onderzocht, opdat middelen wor den gevonden dit type onschadelijk te maken. Het is hiervoor echter nodig om de positie van een op te ruimen mijn nauwkeurig te weten en de tegen woordige opzet van de mijnenuitkijk dienst is daar in het bijzonder op afge stemd. Aan de Wester Schelde is thans een uitgebreid uitkijkpostennet uitgezet, zowel op het land als op het water. De waluitkijkposten bestaan uit opstellingen (die reeds opgericht zijn) waarop een nauwkeurig peilinstrument kan worden gemonteerd. Voor het doorgeven van geobserveerde mijnacties wordt beschikt over doeltreffende ver- bindingsapparatuur (radio en lijntele- fonie). In materieel en organisatorisch opzicht is de Wester Schelde dan ook gereed. De personeelsbezetting van de posten staat nu voor de boeg en K.M. doet daarvoor een beroep op de Zeeuwen, voor wie het belang van het open houden van de Schelde voor de geal lieerde scheepvaart niet nader behoeft te worden uiteengezet. Het aantal mijnenwachters, dat de Kon. Marine hier nodig heeft is groot, maar omdat de Schelde vooral een Zeeuwse aangelegenheid is, meent de Kon. Marine, dat zij de Zeeuwen in de eerste plaats moet benaderen om dit vaarwater in oorlogstijd te obser veren. Bovendien betekent dit, dat er dan geen of minder marinepersoneel, waarvoor andere oorlogsbestemmingen zijn weggelegd behoeft te worden ingezet voor de mijnenuitkijkdienst. De mijnenwachters uit Zeeland, die thans worden gevraagd, worden pas in oorlogstijd gemilitairiseerd, doch ook dan blijven zij thuis wonen. In vredestijd worden ze natuurlijk reeds opgeleid voor hun taak. Bijzon derheden staan vermeld in de folders, die op alle secretarieën van de ge meenten, waaruit mijnenwachters wor den gevraagd gratis verkrijgbaar zijn. De mijnenwachter verricht in oorlogs tijd geen spectaculaire en ook geen specifieke gevechtstaak. Zijn bijdrage in het bevorderen van de geallieerde bevoorrading kan echter zeer hoog zijn. De mijnenuitkijkdienst wordt dan ook als zeer belangrijk be schouwd en de instelling ervan heeft thans in NATO verband een hoge vroeg hij een ijlgesprek aan met Schiphol. „Ik moet er heen," zei hij, de mi crofoon weer neerleggend. „Ik kan haar onder deze omstandigheden niet alleen laten. Ze zijn in staat om ook haar te vermoorden Ze keek hem ongelovig aan. „Hele maal naar Indië?" vroeg ze. „Ja, natuurlijk. Hier moet geholpen worden. Beiden waren alleen op de wereld, in het geheel geen familie meer. Ik moet er heen Binnen vijf minuten was de verbin ding tot stand en op Wijnandse's in formatie, of er geen mogelijkheid was om per vliegtuig naar Batavia te gaan, werd geantwoord, dat er om half een een toestel vertrok, waarin nog plaats was. Wijnandse reserveerde onmiddel lijk een plaats en zei, dat hij om kwart over twaalf aanwezig zou zijn. Het was nu bijna negen uur. Wij nandse was weer geheel tot zichzelf gekomen. „Juffrouw Jacobs, ik ga vanmiddag met een vliegtuig naar Java en het zal wel een dag of veertien duren, prioriteit. De K.M. zal de Zeeuwen dankbaar zijn, als zij deze haar opgelegde taak met hun hulp op korten termijn kan nakomen. Het spreekt vanzelf, dat andere in de NATO opgenomen landen ook hun aandacht aan de mijnenuitkijkdienst hebben gewijd. De organisatie in België sluit voor wat de Schelde betreft aan op mijnenuitkijkdienst van de Kon. Marine, afdeling Westerschelde. De apparatuur die door de Belgen wordt gebruikt stemt vrijwel overeen met de onze. Hun personele organisatie is echter geheel anders en hun uitkijkposten worden bezet met dienstplichtigen van de Belgische Zeemacht. Vandaar dat zij reeds verder gevorderd zijn met de opleiding en oefening van het perso neel. In Engeland wil men de uitkijkposten ook bemannen met burgers, die zich daarvoor vrijwillig beschikbaar stellen en dit is dan de Home Guard van de Britse Navy. Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat de Britten ook vrouwen in dit korps (de Minewatching Service) opnemen. Het uitkijken is meestal een eentonig bedrijf. Dagen lang gebeurt er soms niets. De op post staande uitkijken moeten echter toch steeds paraat blij ven en als er iets te observeren valt, dit met grote accuratesse en plichtsbe sef uitvoeren. Men heeft in Engeland in oorlogstijd de ervaring opgedaan, dat vrouwen in dit soort taken bijzonder goed voldoen en bij die eentonigheid soms beter hun paraatheid en accuratesse handhaven dan mannen. Dienstname bij de mijnenuitkijkdienst van de Kon. Marine staat nog niet open voor de vrouwen. Het ligt voorlopig ook niet in de bedoeling. Misschien komt het echter nog wel eens zover en gevoegelijk kan worden aangenomen, dat de prestaties van de Nederlandse (en voor wat de Wester schelde betreft de Zeeuwse) vrouwen zeker niet minder gunstig zullen zijn, dan die van de Britse mijnenuitkijksters. Het is een hele tijd geleden, dat we iets over Rozenoord meldden. We stel len ons voor ter gelegener tijd in de krant te komen als daar aanleiding toe is. Wij willen niet onbekend worden, omdat onbekend weer onbemind maakt. En degenen, die zich met ons interes seren voor het wel en wee van ons Tehuis zullen het op prijs stellen op de hoogte te blijven. voor ik terug ben. Ik geef U volledige volmachten gedurende mijn afwezig heid. Ik zal enkele blanco checques tekenen, zodat U steeds over voldoen de geld zult kunnen beschikken. Han del verder, zoals U denkt, dat het nodig is. Indien er een mogelijkheid daartoe bestaat, zal ik over enkele da gen vandaar uit radiografisch opbellen". Het normale werk bleef die morgen liggen. De loopjongen kreeg een briefje mee naar mevrouw de Rooy, waarin deze verzocht werd een koffer met kleding te pakken. Zelf zond hij een telegram naar Amerika voor overboe king van de passage op de K.L.M.- rekening in New-York en een op dracht tot storting van een bedrag op de bank in Batavia, zodat hij daar bij aankomst over voldoende contanten zou kunnen beschikken. Zijn pas was in orde, zodat hij met de Nederlandse douane geen last zou hebben. Om half twaalf was hij klaar voor de reis. Een taxi werd besteld en na een stevige handdruk nam Wijnandse van zijn secretaresse afscheid, nadat deze eerst nog vlug een paar krenten- Wij danken al degenen, die tot nog toe ons met gaven steunden. We wil len er op verzoek nogmaals de nadruk op leggen, dat al uw gaven ten dienste komen van het oude huis. Het nieuwe gedeelte is geen afdeling om giften en gaven voor te vragen. Dat zal zich zelf moeten bedruipen en al gaat het ons wat langzaam, we hebben goede en gegronde hoop, dat dat ook spoedig het geval zal zijn. Maar ambtelijke molens malen langzaam; men kan ook daar geen ijzer met handen breken. Dus, geduld, dat is een schone zaak. Wanneer dat veilig op de proef ge steld is, hopen we weer nadere mede delingen te kunnen doen. Wij verantwoordden tot heden aan ingekomen giften f 4679,56 Van buiten W. Z.-Vl. bijgekomen f 540, Van N.N. te Oostburg f ro, Totaal f 5229,56 U ziet, men heeft ons toch niet ver geten. Wij zijn dankbaar en menen, dat aller steun onze protestantse zaak ten volle waardig is. We ontmoetten natuurlijk wel eens aan- en opmerkingen, soms gemoedelijke, soms sarcastische. Er zijn nu eenmaal zoveel zinnen als er mensen zijn, zolang we onze zinnen nog persoonlijk mogen gebruiken. Het zou mij zeer aangenaam zijn, als men mij de enkele opmerkingen eens op papier zou willen toezenden. Dan kwa men we zo gemakkelijk tot een ge- dachtenwisseling ten bate waarschijn lijk van ons tehuis. Want als men het niet bedoelt als bate, dan doet men beter te zwijgen en het werk aan ons over te laten, in de hoop dat de goede „Men" iets beters te doen heeft. Over het algemeen loopt het met de afbre kende critiek nog al af. Wij wensen niets dan het positief opbouwende werk, wat we aan onze protestantse geest verplicht zijn. In deze geestesge meenschap danken we alle medewer kenden hartelijk en bevelen we ons werk verder in hun goede aandacht aan. Ende versaegt niet 1 1 Namens het Bestuur, M. Maas, Biervliet. Giro 84634. FILMNIEUWS Luxor Theater te Breskens brengt a.s. Zondag een zeer spannende film, die ieder liefhebber van de motorsport zal boeien. Bill wordt aangenomen als nieuweling op de race-baan. Zijn ouders zijn er op tegen en zijn ook .teleurge steld, omdat hun andere zoon naar Spanje is vertrokken. Bill ontmoet Dotty en samen gaan zij in een flat broodjes had gehaald in een bakkerij aan de overkant. „Hier," zei ze op hartelijke toon, „eet dat nu straks in de auto op. Be looft U me dat?" Hij keek haar een ogenblik geroerd aan. „Hoe zou ik dit kunnen weige ren?" Wijnandse stak de broodjes in zijn wijde jaszak, zette zijn hoed op en verdween, nageoogd door Miep Jacobs, die nog lange tijd in dezelfde houding bleef staan, in diep nadenken ver zonken. Toen keek ze rond. Op het bureau van haar patroon lag het nood lotstelegram nog. Ze vouwde het dicht en legde het daarna in een der laden van zijn bureau. Toen ze 's middags wilde gaan eten, bedacht ze eensklaps dat ze geen sleutel had van de voordeur. Enfin, dan moest Oosterhout, de chef, de zijne maar zolang lenen. Dan kon daarvan wel een duplicaat gemaakt worden. HOOFDSTUK VI. Drie dagen later arriveerde Wijnandse

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1