BRILLEN Indrukken en oiHmoctiip: DE ZWARTE VLEK S&rlüemaeftei-' De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 390 Vrijdag 11 JULI 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,— per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra door mr. ir. B. W. Haveman Tijdens mijn verblijf in Australië heb ik natuurlijk een groot aantal emigran ten ontmoet en gesproken. Bij veel van hen, naar hun ervaringen luisterende, moest ik denken aan een verhaal dat ik tijdens mijn verblijf in West-Australië hoorde. Zoals U misschien weet is de hoofd stad van West-Australie Perth. Aan het einde van de vorige eeuw werd aan de rand van de woestijn, die West- Australië van Zuid- en Oost-Australiê scheidt, goud ontdekt. Leven in de woestijn en dus ook op de plaats waar het goud gevonden werd, is slechts mogelijk wanneer de mens over water beschikt. Water werd er evenwel niet gevonden. Een knap ingenieur kwam op de idee een pijpleiding aan te leg gen van nabij Perth tot Golden Mile, de plaats waar het goud gevonden was. Zijn plan werd in uitvoering gebracht en jarenlang werd er aan de waterpijp leiding gebouwd. Het zou de levens ader van „Golden Mine" moeten wor den, zich uitstrekkende over een afstand van ruim 400 km. In 1902 was de onderneming klaar en begon men te pompen. De ingenieur had uitgerekend dat het water na een week zijn doel zou bereiken, doch na een week kwam er niets. Ook na 14 dagen kwam er geen water. Toen 3 weken voorbij waren sloeg de ingenieur de hand aan zichzelf. Dezelfde avond bereikte het water Golden Mile. In de laatste reken som was blijkbaar een fout gemaakt. Zijn pompen waren zo voortreffelijk ontworpen, dat zij vandaag 50 jaar later, nog dienst doen. Met vele emigranten vergaat het, zij het minder dramatisch, evenzo. Zij maken een foutje in hun laatste be rekening en wel over de tijd die het zal duren om hun doel, een volledige plaats in een nieuwe volksgemeenschap te verwerven, te bereiken. Als hun tijdberekening niet blijkt te kloppen, dan gaan zij diep de put in. Hiermee wil ik - en dit heeft mijn reis ondub belzinnig bewezen - nog niets zeggen omtrent de mogelijkheid om hun doel in werkelijkheid te bereiken. Deze is in de meeste gevallen aanwezig, doch de fout in de tijdberekening en de daarop gebaseerde verwachtingen wre ken zich en brengen menige emigrant in de put, waarin hij niet zou zijn ge komen, als hij beseft had dat het ingroei- ings-proces veel meer inspanning vraagt en veel langere tijd vergt, dan hij in al zijn optimisme oorspronkelijk meent FEUILLETON 13. door NIEK VAN DER «WAAN. „Och ja, ieder in zijn vak," meende Wijnandse. „We doen er nog heel wat bij," verduidelijkte de bloemist, „we verede len zaden, althans, we zijn er nu enige jaren mee bezig en de tuinbouwcon- sulent, die regelmatig komt kijken, toont grote belangstelling voor onze proeven. Daaiin is Daan nogal be dreven, niet?" De jongen knikte een' beetje ver strooid. Wijnandse stond op, nadat hij zijn thee had gedronken. „Ik moet nog even de stad in," zei hij. „Hoe Iaat eet U 's avonds?" „Meestal om zes uur," antwoordde mevrouw de Rooy. „Komt U dat ge legen?" „Uitstekend. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen, dat het in de week wat later wordt, maar dan stuur ik V OOSTBURG te moeten verwachten. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat men zich al die tijd als volkomen eenzame door het nieuwe land zal .be hoeven te bewegen. Het tegendeel is waar. In verschillende plaatsen van Australië zijn uit de burgerij organi saties gegroeid, wier doel het is om de nieuwkomers met uitgestoken hand welkom te heten, met andere Australiërs in contact te brengen en hen over de eerste moeilijkheden van de aanpassing aan een nieuw land heen te helpen. Deze organisaties heten in de ene plaats Good Neighbour Councils, in andere plaatsen New Settlers League of wellicht anders, doch de bedoeling is in alle gevallen hetzelfde. In Bris bane, de hoofdstad van een van de meest belovende staten van Australië, n.l. Queensland, is de New Settlers League een samenwerking van ver schillende organisaties, zoals de plaat selijke Rode Kruisver., de A.M.V.J. en andere maatschappelijke organisa ties. De hele stad is in blokken ver deeld en in elk blok heeft de verte genwoordigster van de organisatie tot taak om contact op te nemen met elke nieuwkomer in haar blok, hem te vragen waarmede de organisatie de nieuwkomer misschien kan helpen, hem in aanraking te brengen met Austra liërs waar hij persoonlijk of zakelijk iets aan kan hebben en hem uitnodi gingen te doen toekomen voor ge meenschappelijke avonden tot kennis making met de Australische bevolking. Uit wat ik tot nu toe gezegd heb op te maken, dat de Nederlandse emi grant in een door de Australische be volking gespreid bedje zou stappen, zou verkeerd zijn. Men is vriendelijk, men is behulpzaam, maar iedere Austra liër verwacht dat de emigranten ten slotte hun eigen boontjes zelf zullen doppen. Dit is een karaktertrek van de Australiërs. Hij doet het zelf en verwacht het van anderen. Zonder dit te begrijpen kan men Australië niet begrijpen en zal een emigrant zich vreemd voelen of op den duur ernstige teleurstellingen on dervinden. De gemiddelde emigrant verwacht vooral in het begin al te veel hulp van anderen. Tasmanië is een prachtig eiland. In Hobart, de hoofdstad trof ik op een ontmoetingsavond, een groep van 150 wel slagende emigranten aan. In het bijzonder denk ik hier aan de Gro ningse groep Pinkster/van der Laan, die kort geleden een regeringsopdracht wel even een boodschap. Tot straks dan". In de stad liep hij een banketbak kerswinkel binnen en bestelde een taart, waarvoor hij nog juist genoeg rantsoenbonnen bij zich had en ver zocht het gebak te laten bezorgen bij de familie de Rooy. Hij deed er zijn kaartje bij. Daarna maakte hij een stevige wandeling door de stad, ter wijl verschillende ingezetenen, die hem kenden, beleefd groeten. HOOFDSTUK V. Vier weken gingen voorbij. Wij nandse vegeteerde uitstekend in zijn nieuwe pension. Na een gezellige Za terdagavond, waarin de komst van Wijnandse prettig gevierd werd onder het genot van een stuk taart, volgde een rustige Zondag, waarop men ge zamenlijk naar de kerk ging. Uit de kerk passeerden ze Miep Jacobs, die langzamer met een vriendin liep en die haar patroon met een vriendelijke knik groette. Wijnandse beantwoordde de groet door even zijn hoed af te nemen. kreeg om een school te bouwen ter waarde van ongeveer 500.000 gulden. Ook herinner ik mij van die avond een gesprek met het echtpaar Van Dongen-Tassi, waarvan de vrouw te gen mij zei„Zeg U uit mijn naam aan alle Nederlandse vrouwen van mannen die over emigratie denken, dat een van de eerste vereisten voor het welslagen van emigranten is, dat hun huwelijk door en door goed is". Na deze zeer vreugdevolle ervaring op het Zuidelijkste puntje van Austra lië viel het mij bitter tegen in een dorp op de Noordelijke oever van het eiland, waar ongeveer een 100-tal Nederlandse emigranten een goed be staan vinden, te moeten vernemen, dat hier doodgewone nijd en onderlinge afgunst het leven van alle emigranten vergallen. De een gunt de ander de verdienste van een penny-per-uur-méér niet en gaat dan verdachtmakingen rondvertellen. Midden in de bossen van West-Australië, op een zagerij van de staat met ongeveer 80 man perso neel, ontmoette ik een achttal emigran ten, die in 2 groepen verdeeld niet meer met elkaar spraken uit afgunst, omdat sommigen meer verdienen dan de anderen. U kan van mij aannemen dat dit meer verdienen uitsluitend be rust op hogere prestatie of grotere bekwaamheid. Dit is een van de meest onaange name aspecten van de emigratie, die ik in Australië aantrof. Ik hoorde van predikanten en R.K. geestelijken, dat zij er dag aan dag en Zondag op Zondag tegen vechten, tegen deze on derlinge afgunst. Ik ben ook zeer onder de indruk gekomen van de zware eisen, die door de emigratie gelegd worden op de schouders van degenen, die als geeste lijken zich t.b.v. emigranten naar Austra lië begeven, om daar deel uit te ma ken van de kerk waartoe zij behoien of zich aangetrokken voelen, om van daaruit de Nederlandse emigranten achtergrond en ondergrond te geven. De emigranten, al te zeer gericht om binnen hun foutief tijdschema tot wel slagen te komen, vergeten vaak het allerbelangrijkste en kloppen in vele gevallen al te laat aan de deur van hen bij wie zij zich in de eerste plaats hadden moeten melden, n.l. de geeste lijken van de kerk waartoe zij beho ren, om het even of dit een Neder lander is dan wel een Australiër. In West-Australie, met zijn prach tige tarwegebieden, vooral onvergete „O ja, dat is waar ook, juffrouw Jacobs is bij U in dienst, niet?" vroeg Gonnie aan Wijnandse. Was het ver beelding, of bemerkte hij een tikje spot, gemengd met jaloezie in haar stem? Hij ging er echter niet op in en antwoordde rustig, dat dit inder daad zo was en dat hij een uitste kende kracht aan het meisje had. Ver der werd er niet over gesproken. Na de maaltijd maakte Wijnandse met Daan een wandeling door de om geving van Willemspoort en 's avonds zat men rustig te lezen, 's Maandags middags kwam de hele familie een bezoek brengen aan de drukkerij, waar Wijnandse als een prettig gastheer de belangstellende mensen enigszins op de hoogte stelde van de werkzaamhe den in een drukkerij. Eind October kwam de eerste partij boeken, gedrukt bij de Uitgeverij Wij nandse, van de binder. Er was belang stelling genoeg voor. De reizigers wa ren niet met lege handen teruggekomen. Dagelijks kwamen er bestellingen van diverse boekhandelaren. Van de eerste exemplaren had Wijnandse een aantal lijk mooie kleuren en in de Zuid-Oost hoek van deze staat, een strook die geïrrigeerd is, waar zuivel- en gemengde bedrijven zich goed ontwikkelen, bos bouw en tabaksteelt in volle ontwikke ling zijn. Ik denk aan Zuid-Australië, waar de uiterwaarden van de grootste Australische rivier de Murrey ingepol derd zijn en waar de boeren zeker aan tientallen Nederlandse agrarische ge zinnen uit de veebedrijven werkgele genheid kunnen geven. Een groot probleem vormt de huis vesting. Door dit te zeggen vertel ik niets nieuws. Maar ik wil er wel op wijzen, dat de Nederlandse emigranten die door de Australische Regering als emigrant aanvaard worden en in kam pen gehuisvest worden totdat zij eigen huisvesting hebben gevonden, er be trekkelijk goed aan toe zijn. De meeste kampen die ik bezocht heb, voldoen aan alle eisen die men daaraan zou willen stellen, zij het, dat het begrip luxe er volkomen vreemd aan is. Een ernstige waarschuwing moet ik wel laten horen ten aanzien van de genen, die op eigen risico emigreren en daartoe in het bezit moeten zijn van een huisvestingsverklaring. Vooral wanneer het gaat om gezinnen met een betrekkelijk groot aantal kleine kinderen. Mijn waarschuwing gaat niet alleen uit naar de huisvesting op zich zelf, als men een betrouwbare huis vestingsverklaring heeft, maar men moet er zeker van zijn dat men in de nabijheid van zijn huis ook inderdaad werk vindt. Immers is men niet zeker van een dergelijke betrekking, dan wordt men door het huis en het gezin geblokkeerd om elders, zeg 1500 km. verder, zijn geluk te beproeven. De Nederlandse emigranten in Austra lië drommen te veel samen in de mil- lioenensteden Sydney en Melbourne. Velen die thans in Australië zijn en nog meerderen die in de toekomst naar Australië zullen vertrekken, zullen een veel minder moeilijke weg te doorlo pen krijgen, als zij zich in de minder grote steden, de kleine steden en in de dorpen zouden vestigen. Daar is een minder scherpe concurrentie van hon derdduizenden tegen honderdduizenden, daar kent men elkaar beter en trekt men elkanders lot eerder aan. Precies zoals hier in Nederland. Tenslotte deze raad: Als U emigratie naar Australië overweegt, leer goed Engels, want daar spreekt men dat, bereid U goed voor met behulp van de maatschappe lijke organisaties die hier te lande zich daarmede bezighouden, bezin U er op of U en Uw vrouw geschikt zijn voor emigratie en het overwinnen van de daaraan verbonden moeilijkheden en de harde werkelijkheid van een begin op speciale wijze laten binden en deze boeken werden geschonken aan de burgemeester en een aantal andere autoriteiten in de stad, terwijl hij er voorts de bibliotheken van verschillen de plaatselijke verenigingen mee ver rijkte. Verder zond hij aan verschillende kranten een exemplaar ter bespreking en natuurlijk kreeg de familie de Rooy ook een exemplaar. De eerste druk was, nog voor ze geheel gereed was, uitverkocht, zodat Wijnandse inmiddels de tweede druk op de persen liet leggen, want de orders kwamen nog steeds binnen. De recensies in de verschillende bladen waren goed. Ook dit stimu leerde de verkoop. En nog voor Sint Nicolaas zou zijn tweede boek gereed zijn, waarvoor ook reeds bestellingen binnenkwamen. Zijn zaak ging uitste kend, zodat hij een tweede zetmachine kocht en daarvoor een tweede ma- chinezetter in dienst nam. Bovendien trad hij in onderhandeling met een andere schrijver, van wie hij twee manuscripten kocht, zodat de tweede machinezetter ook behoorlijk aan het

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1