Indrukken en ontmoetingen Nieuw Zeeland DE ZWARTE VLEK De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 389 Vrijdag 4 JULI 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Bij een dorp op het Zuid-eiland van Nieuw Zeeland woont een boer die 1V2 jaar geleden huisvesting aanbood aan een Nederlands echtpaar en bij hem te werken. De man zou agrariër moeten zijn om op de boerderij te kunnen werken en de vrouw moest de boerin kunnen helpen. Enige tijd voor de aankomst vernam hij dat de man en de vrouw niet als gehuwden doch als verloofden aan boord van het Neder landse emigrantenschip „de Groote Beer", op weg waren. Dit verwekte enige ontsteltenis, want in de woon ruimte welke voor het echtpaar be schikbaar was, was maar 1 slaapkamer. Hij ging met zijn probleem naar de burgemeester van het dorp die de ge meenteraad over het geval inlichtte en raadpleegde. Men kwam tot het zeer eenvoudige en simpele besluit dat er geen enkele moeilijkheid was, want als verloofden verloofd zijn, kunnen zij ook trouwen en dus werd besloten dan aan de verloofden gedurende 3 dagen onder dak in het dorp zou worden verleend. (Men moet in Nieuw Zeeland n.l. 3 dagen op dezelfde plaats wonen alvo rens te kunnen huwen). Daarna zou het huwelijk worden gesloten en zou het jonge paar naar zijn bestemming kunnen vertrekken. Nu het geval via de gemeenteraad eenmaal openbaar was geworden, meende men dat het dorp ook iets moest doen. Er werd een commissie van ontvangst benoemd, die de verloofden van boord zou halen. Ook het gemeentebestuur zou hen ontvangen en hen aan hun tijdelijke gastheren overgeven. Een inzameling werd in het dorp gehouden om een bruidstaart te kunnen bakken ter grootte van een hele tafel. U begrijpt dat het een feest werd toen daar do 2 Nederlandse emigranten arriveerden. Hun huwelijk werd zo waar een plaatselijke nationale gebeurtenis. Toen het voltrokken was en de boer op de achterbank van zijn auto het nieuw bakken echtpaar naar zijn boerderij, die 18 mijl van het dorp gelegen was, reed, begon na enkele kilometers de bruid zenuwachtig uit het raam te turen en na 9 mijl brak zijn in tranen uit. Desgevraagd verklaarde zij, dat zij niet zo eenzaam en zo ver weg van het dorp zou kunnen wonen. Zij ging met huilen door tot op de boerderij waar de tranen bleven vloeien. Na 2 dagen verliet het echtpaar zonder op te zeg gen de boerderij. Met dit voorval wil ik op 2 belang rijke punten in de emigratie naar FEUILLETON I». door NIEK VAN DER ZWAAN. Toen schoot Wijnandse in een gulle lach. „Die Daan!" riep hij uit. „Het mankeert er maar aan, dat je met een verhuiswagen gekomen bent". De jongen kreeg een kleur, maar zette de beide koffers op zijn wagen, waarna hij het voertuig in de richting van de Singel duwde. Wijnandse liep er geamuseerd naast. „Toch vind ik het aardig van je Daan, dat je daarmede rekening hebt gehouden. Ik heb echter alleen maar wat kleren en een paar boeken bij me. Op het kantoor heb ik ook nog wat bezittingen, maar die kunnen daar rustig blijven. Ik ben maar een een zame vrijgezel, jongen". „Maar U zult het bij ons wat ge zellig hebben," verzekerde hij met vuur. In de woning aangekomen, werd er nog eens hartelijk gelachen om Daan Nieuw Zeeland de aandacht vestigen. In de eerste plaats op de instelling van de Nieuw Zeelander tegenover de komst van Nederlandse emigranten. U en ik zijn als emigranten even wel kom en worden in wezen even hartelijk ontvangen als het bruidspaar, waarvan ik U zojuist vertelde. De Nieuw Zee landers zijn Britten. Zij hebben mis schien lang geaarzeld om emigranten van een andere nationaliteit dan de Britse in Nieuw Zeeland toe te laten. Nu zij éénmaal hun vertrouwen gesteld hebben in d« Nederlandse emigrant, staan zij ook klaar om de Nederlandse emigrant van ganser harte en met de grootst mogelijke vriendschap te ont vangen. De Nieuw Zeelanders vormen een eenvoudig en weinig gecompliceerd volk. Wij Nederlanders zijn wellicht heel wat minder eenvoudig en heel wat meer „ingewikkeld" bij onze maat schappelijke verhoudingen. Daarom juist houdt de eerste ontmoeting en de eerste ontvangst een groot gevaar in voor ernstige misverstanden. De Nieuw Zeelandse werkgever die tegen de Nederlandse emigrant, die bij hem zal komen werken, bij de allereerste ont moeting zegt„Noem mij maar Bill", begrijpt niet hoe de Nederlander kan antwoorden „Graag Meneer Bill". Hij gaat dan niet denken wat mankeert er aan die Nederlandse emigrant, maar heeft de neiging te geloven dat de Nederlandse emigrant hem niet goed vindt. De toegestoken hand wordt teruggetrokken en blijft lange tijd terug getrokken. Niet omdat de Nieuw Zee lander minder vriendelijk is, maar om dat het misverstand er tussen zit. Ook de schrielheid die ons in sommige streken een naam verschaft nog erger dan die van de Schotten, kan op de duur als een slagboom tussen emigrant en Nieuw Zeelander neervallen. Men verwacht van geen enkele Nederlander dat hij overmatige uitgaven doet of geld dat hij moet sparen verkwist, maar dit wil niet zeggen dat men steeds maar goede gaven in de vorm van een glas bier of andere kleinigheden op een huiselijke ontvangst kan aanvaarden zonder eens iets terug te doen. En deze neiging hebben maar al te veel Nederlanders van nature zo gauw zij een vreemd land betreden en daar door een soort centenkoorts bevangen wor den. Hierdoor, door deze koorts, wordt hun welslagen vertraagd en soms ernstig belemmerd. Het effect is dus heel anders dan de centenjager zelf meent. Beslissend voor het welslagen van een emigrant is de reputatie, die hij in de kring om zich heen in het nieuwe land opbouwt. Zonder een goede reputatie moet men vechten en strijden om er te komen. Met een met z'n handwagen met de twee kof fers. Mevrouw de Rooy, vertederd, streek haar zoon over zijn borstelige haardos en verzekerde hem, dat het helemaal zo dwaas niet was. Een gezellig ingericht vertrekje, niet groot, maar ruim genoeg voor een vrijgezel, was zijn kamer. Er stond een eenvoudig ledikant in de hoek bij het raam en in het midden een tafel met een paar crapauds. Voorts een grote hangkast, een wastafel en een paar gezellige schemerlampen, terwijl aan de wand, boven zijn bed, een modern boekenkastje hing. Aan de andere wand een ingelijste gravure en op zijn nachtkastje een wekker klokje. Wijnandse knikte tevreden, toen hij alles rustig had opgenomen. Door het raam zag hij het brede Singelwater en de straat voor de woning. „Ik hoop, dat de kamer naar Uw zin zal zijn," sprak mevrouw de Rooy tenslotte, vol verwachting. „Het is meer, dan ik had durven denken, mevrouw. Ik denk wel, dat ik me hier spoedig thuis zal voelen". goede reputatie komen de mogelijkhe den naar de emigrant. Juist met het oog op dit laatste is het van zo groot belang dat de emi granten in Nieuw Zeeland goed be seffen dat zij in een door en door Brits land komen, waar men er vast op rekent, dat een gegeven woord gehouden wordt ook al staat het niet zwart op witmaar zeker wanneer het wél zwart op wit staat. Nieuw Zeeland is in oppervlakte ongeveer acht keer zo groot als ons land maar de bevolking telt nog geen twee millioen zielen. Iedereen kent iedereen nog veel beter dan wij dat elkaar in Nederland doen. In Dunedin, de stad op het Zuideiland, die ik be zocht, waren op dat ogenblik 250 Nederlandse emigranten, waarvan er 244 op een prachtige manier geslaagd zijn. Er waren 6 probleemgevallen, drie er van trachtten aan hun overeen komst te ontkomen door uit te knij pen. Toevallig werden zij op het station in hun kraag gegrepen. Hun reputatie was niet alleen weg, want veertien dagen later toen ik in Auckland op het Noordelijke gedeelte van het Noordeiland was, ontdekte ik dat men daar alles van het geval wist en tobde over de vraag hoe sommige Neder landers toch zo stom kunnen zijn hun eigen ruiten in te gooien. Het is in tussen volmaakt overbodig in Nieuw Zeeland de aangegane verplichting te ontduiken. Indien er, waar dan ook, bezwaren van enige betekenis zouden rijzen tegen een plaatsing, dan is iedere immigratie-ambtenaar bereid onmid dellijk voorzieningen te treffen om de bezwaren weg te nemen of om de be trokken immigrant te herplaatsen. Wie zich tot het immigratiekantoor wendt in zijn district, vindt er altijd een open oor en alle hulp die hij behoeft, om zijn zaak door en door gezond te ma ken. Ik heb de Nieuw Zeelandse rege ring dan ook geadviseerd mensen die onder zulke goede voorwaarden en omstandigheden zo weinig begrig voor het land van ontvangst tonen dan ook maar terug te zenden naar Nederland. Nieuw Zeeland zit in de eerste plaats verlegen om bouwvakarbeiders. Men staat er, wanneer men in dit prachtige land rond reist, versteld van wat de Nieuw Zeelandse bevolking daar opgebouwd heeft. Ook de landbouwproductie moet en kan er belangrijk toenemen, gezien de vraag in de wereld naar producten die Nieuw Zeeland kan leveren. Behalve deze twee groepen hebben ongetrouwde vrouwen voorrang. Niet zozeer omdat er zo enorm overschot van ongetrouwde mannen in Nieuw Zeeland zou zijn, maar wel omdat er „Aan ons zal het niet liggen, mijn heer Wijnandse," zei ze op hartelijke toon. „Indien U wilt, kunt U beneden, bij ons aan tafel eten. Maar als U daartegen bezwaar hebt, willen wij het op Uw kamer brengen". Wijnandse weerde dit laatste beslist af. „Integendeel, mevrouw, ik za! het prettig vinden, als ik als huisgenoot in Uw midden wordt opgenomen. En dan zal ik graag, net als alle anderen, aan de tafel in de huiskamer aan zitten". Ze loosde een zucht van verlichting. „Wij zullen het als een eer beschou wen U in ons midden op te nemen. Over een paar minuten is er thee, dan zal ik U waarschuwen". „Fijn". Toen de vrouw vertrokken was, opende hij zijn koffers en deed de inhoud in de kast, terwijl hij de enkele boeken, die hij bij zich had, in het rekje zette. Daarna ging hij in een der crapauds zitten en rookte een sigaret, waarna hij nog eens de ka mer rond keek. Het leek hem hier wel. Hier was tenminste weer de hand van een zorgzame vrouw merk- veel uitstekend georganiseerde ver pleeginrichtingen bestaan, waar men verpleegsters en huishoudelijk perso neel nodig heeft en waar zeer goede arbeidsvoorwaarden worden aangebo den. Terloops wijs ik er hier nog even op, dat een gediplomeerd verpleegster in Nieuw Zeeland eerst dan als gedi plomeerd ten volle te werk gesteld kan worden, als zij de Engelse taal volkomen beheerst. Zij, die dit niet doen, zullen aanvankelijk met minder verantwoordelijk werk worden belast om ongelukken te voorkomen. Het wordt meisjes precies zo als de man nen zeer kwalijk genomen, als zij haar reputatie bederven door de verplich ting te aanvaarden als verpleegster of in huishoudelijke arbeid werkzaam te zullen zijn en terstond na aankomst gaan solliciteren om de baan van secre taresse of een andere administratieve betrekking te krijgen. Ik deed de indruk op, dat men dan nog liever heeft, dat het meisje trouwt. Ik 10U ernstig willen waarschuwen tegen verkeerde en verdraaide voor stellingen van zaken. Wie naar Nieuw Zeeland komt wordt er vriendelijk ont vangen en al degenen, die bij de pro ductie werkzaam kunnen zijn, komen voor emigratie er heen in beginsel in aanmerking. In het bijzonder zou ik de aandacht van de Nederlanders wil len vestigen op het Zuideiland. Dit deel van Nieuw Zeeland maakt een zeer goede ontwikkeling mee. Het belangrijkste is dat Nederland naar Nieuw Zeeland mensen emigreert die onze reputatie hoog houden. Dit geldt overigens ook voor de overige landen waarheen Nederlanders emigreren. Wat in het bijzonder van belang is, is dat wij geen beunhazen doen vertrekken. Ik juich het daarom toe, dat de Nieuw Zeelanders bij het nemen van de beslissing omtrent de toelating van de emigrant grote aan dacht aan zijn arbeidsverleden beste den. Indien uit dit verleden niet blijkt, dat de betrokken emigrant de algehele geschiktheid bezit voor het beroep, waarin hij zegt te willen gaan werken, dan wordt hij omdat dit een beroep is waarin Nieuw Zeeland een goed werker maar geen beunhaas nodig heeft, in den regel afgewezen. Toch is er nog wel een weg om naar Nieuw Zeeland te komen, ook voor hen die hier te lande geen be roep uitoefenen wat voor Nieuw Zee land aanvaardbaar is. Ik ben er zeker van dat een jongeman, die hier te te lande b.v. als boekhouder of als kapper of in een ander voor Nieuw Zeeland weinig essentieel beroep werk zaam is en bij wie het ernst is om in een ander beroep naar Nieuw Zee baar. Er werd geklopt. „Binnen," zei hij, verwachtend naar de deur kijkend. De jongste dochter trad binnen, guitig lachend. „Welkom in huize de Rooy," zei ze plechtig. „Ik stoor toch niet? Nee? Hoe lijkt U de kamer? We vinden het allemaal fijn, dat U bij ons bent. Echt fijn. Vindt U de kamer prettig?" vroeg ze nogmaals. Hij knikte bevestigend en drukte zijn sigaret uit in de grote koperen asbak. „Prima," verzekerde hij eerlijk; „bo ven alle verwachtingen". „Voelde U zich niet eenzaam in dat hotel? Ja, he? Het lijkt me wel leuk eens voor een paar dagen of desnoods een week in een hotel te logeren, maar altijd nee, hoor. Niets huise lijk. Ik ben een echte huispiet, weet U?" „Dat was ik vroeger ook. Maar de oorlog gooide al mijn plannen in el kaar en toen moest ik wel van huis wegblijven," antwoordde hij, geamu seerd door de onbevangenheid van het

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1