KASTPAPIER OSMIA Jan Roovers VKB Versprille's Kleding Breskens VULPEN Fin SMOOR DF Fa.SMOOR DE HULSTER, Breskens fa GEBR. RISSEEUW ZAAK Zaterdag 12 Juli a.s. feestavond LIKDOORNS - EELTPLEKKEN Koffers Reistassen Reis-étui's Reisartikelen Vlissingen OPENBARE AANBESTEDING SPORTCOLBERTS HERENPANTALONS bruin, grijs, groen, beige, enz., In naam der wet Een nuliig geschenk is een f 14,- f 16,- f 22,50 f25,- f32,50 Kapitein Klakkebos op de leeuwenjacht Doet Uw voordeel i met iCtCJ© prijzen 1 P. Hooftman, tel. 132, Breskens Kinderrij wielen P. BOEKHOUT - GROEDE SPBr De ouden van dagen te BRESKENS betuigen bij deze hun hartelijke dank aan het bestuur van de Oranjevereniging voor het mooie en goed georganiseerde uitstapje naar Schouwen-Duiveland, alsmede aan alle ingezetenen, die hiertoe een gift gaven, de collectrices en de muziekvereniging „Uit het Volk - Voor het Volk" voor de wijze, waarop zij bij hun terugkeer zijn verwelkomd. Verder ook aan allen, die op enigerlei wijze belangeloos hun diensten hebben bewezen. Breskens, Juni 1952. die in de navolgende straten hun klanten bezoeken, n.l. Steenoven, Hullustraat, Visserij straat, Scheepvaartstraat en Havenstraat, wordt vriendelijk verzocht dit op Zaterdag 5 Juli a.s vóór 13 uur te willen doen. Dit om moeilijkheden te voorkomen tijdens de dan te houden wielerwedstrijd. Ook de bewoners dezer straten worden beleefd verzocht tijdens de wedstrijd hun kinderen, honden, enz., bij zich te houden, ter voorkoming van ongelukken Op Uw aller medewerking wordt door het wedstrijd-comité gerekend. Ondergetekende deelt zijn geachte cllëntele, onder dankzegging voor het genoten vertrouwen, mede, dat hij per 1 Juli zijn zaak heeft overgedaan aan de Hij beveelt zijn opvolger, In dezelfde gunst aan welke hij zelf jaren lang heeft genoten. Hoogachtend, C. KARELS-Ooiterllng. In aansluiting op het bovenstaande delen ondergetekenden mede, dat zij de van de Heer C. KARELS-Oosterling hebben overgenomen. Door een vlugge en nette bediening hopen zij dezelfde gunst te mogen genieten. Aanbevelend, Fe GEBR. RISSEEUW Groede - Telefoon 72 ter gelegenheid van het kampioen worden van het 3e en 4e junioren voetbalelftal te BRESKENS met medewerking van de accordeon band „MIRIAN" in 't Verenigingsgebouw Aanvang 8 uur. Zaal open 7,30 uur. NA AFLOOP BAL Leden met echtgenote of verloofde vrije toegang. Donateurs op vertoon van kaart f 0,25 per persoon. ZIJ, die nog vóór die datum lid of donateur worden, kunnen ook komen. PIJNLOZE BEHANDELING iedere WOENSDAG van 9,30 lot 6 uur in hel Groene Kruisgebouw le Breskens OOK STEUNZOLEN VERKRIJGBAAR! Mevr. A. SIBBES, pédicure. VOOR near de enige speciaalzaak op dat gebied Reeds vanaf f 5,50 tot f 85,— Walstraat 82 In verschillende kleuren effen rood en blauw geblokt groen en blauw Namens zijn opdrachtgevers. Mevr. M. VERSCHELLING-Willemsen te Breskens en de Heer C. F. ROETS te Groede, zal ondergetekende aanbe steden, overeenkomstig het „Aanbestedingsreglement W. B." respectievelijk A. Het bouwen van een woonhuis met bijbehorende werk zaamheden aan de Dorpsstraat no. 66 te Breskens. B. Het bouwen van een woonhuis met bijbehorende werk zaamheden aan de Steenoven te Breskens. De inschrijvingen zullen geschieden in percelen, comb, percelen en in massa. Zolang de voorraad strekt zijn vanaf heden bestekken en voorwaarden met tekeningen verkrijgbaar bij het ARCHITECTENBUREAU J. C. P. LOONEN te BRESKENS, tegen betaling van f 5,per stel of worden toegezonden na ontvangst van een postwissel a f 5,50. Bij ongeschonden inlevering wordt op de dag der besteding f 5,per stel terugbetaald. De aanbestedingen zullen plaats vinden voor A. Op Maandag 7 Juli 1952 en B. Op Donderdag 10 Juli 1952 volgens een in de nota van inlichtingen aan te geven plaats en uur. De ArchitectJ. C. P. LOONEN Dorpsstraat 69 te Breskens - Telefoon 204 HEEFT EEN RUIME SORTERING IN In kamgaren en gabardlnestof Oranjeplein Telefoon 130 Luxor Theater te BRESKENS brengt U ZONDAG 29 JUNI a.8. het onstuimig verhaal over de Maffia's en hun leider GIULIANO De strijd van de wet tegen het oer-lnstlnct. Toegang 16 Jaar. door G. Th. ROTMAN. 43. „Klakkebos, jongen, je bent er ge weest!" dacht de kapitein. Maar op datzelfde ogenblik viel er 'n schot en de leeuw viel morsdood neer! De andere leeuw had namelijk zo lang op het geweer zitten kluiven, tot het plotseling afging. Je ziet 't dus maar weer ais de nood op 't hoogst is, is de redding 1 nabij 42. De andere leeuw verdween, dode lijk verschrokken van het toneel. De kapitein wilde al 'n zucht van verlich ting slaken, maar hij slikte hem weer in, want opeens sprong het touw stuk, de palmboom sprong met 'n ruk over eind en de arme luchthelden werden als pijlen uit een boog weggeschoten 250 gram Pinda'» 49 cent 100 gram geurige Thee 53 cent 250 gram fijne Koek|es 59 cent 150 gram Vruchtenhartjes 33 cent 150 gram Zuurtjes 25 cent 1 fles heerlijke Limonadesiroop 79 cent U weet het toch Mevrouw Wij geven voor leder Q |Hon volgeplakt zegelboekje gUlUcil terug. Dus allen naar Voor nieuwe Werkschoenen, hout gepend f 14,50 per paar. Leder-, rubber- en Plasticzolen. Badschoen- tjes in wit, groen en bruin. Schoenmakerij L. DE PAGTER, Wal straat 105, Vlissingen. Loop niet met pijnlijke voeten Schoenen vergroten 75 cent. Verbreden, knobbels inzetten, enz., 50 cent. Onze machine doet het. Schoenreparatie's in één dag klaar. Schoenmakerij L. DE PAGTER, Walstraat 105, Vlissingen. te koop, voor elke leeftijd. Tevens het adres voor MOFFELWERK. Strtttweg O 71 Rijwielhandel Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens. DUIVENSPORT. Duiven-Mij. „Nog Sneller" te Breskens. Uitslag prijsvlucht Moescroen op 22 Juni j.l. Jonge duiven. Los 9.05 u. Aank. ie duif 9 u. 55 min. 45 sec., snelh. 1512 m. p. min. 1 W. v. d. Burg. 2, 3, 27, 47 J. Vermeulen. 4 G. Pleijte. 5, 50 en ie overduif J. Jacobs. 6, 60 A. Quaars. 7, 36 W. Fenijn. 8, 14, 82 A. Bondewel. 9, 25, 92 W. Bruijnooge. 10, 34» 54» 99 M. Quaars. 11, 66 K. v. d. Voorde. 12, 21 B. Seekles. 13 E. Pieters. 15, 31, 38, 94 W. Klaaijsen. 16, 18, 19, 23,33 A. Haartsen. !7» 37» 63» 85» 107 G. v. Grol. 20, 89, 98 A. v. d. Voorde. 22 Quaars-L. 24, 30, 32, 42, 68, 103 J. Carels. 26, 72, 86, 88 P. Buize. 28, 35, 59» 79» 9° Pleijte. 29, 83 Verm.-Verd. 39 A. Boekhout. 40, 53, 61, 77 J. Faas. 41 A. Ver- duijn. 43 J. Adam. 44, 56, 106, 111 J. v. Gijs. 45, 62 Rijkart-Wiersma. 47 M. v. d. Broeke. 48, 76 A. Hoogstad. 49, 101, 104 J. Woittiez. 51, 67, 69, 73 A. v. d. Heuvel. 52 J. Datthijn. 55 Faas Mz. 57, 109 M. de Visser. 58, 64,93 H. Oosterling. 65, 112 Dierx-Hartog. 70, 116 P. Blaakman. 71, 73, 95, 118, 119 Versprille- H. 75, 80, 84, 115 Versprille-K. 78, 69 L. Moelker. 81 J. Faas. 87, 91 A. Post. 97. 108 Quekelberghe. 100 J. Jansen. 102 A. de Jonge. 105 de Jonge-M. 110 G. Boekhout. 113 J. Wisse. 114 J. v. Dierendonck. 117 Morel Zn. Idem oude duiven. Los 9.05 u. Aank. ie duif 9 u. 50 min. 37 sec., snelh. 1676 m. per min. 1 J. Quaars-L. 2 J. Faas. 3 P. Blaakman. 4 Faas Mz. 5 H. Oosterling. 6 A. de Jonge. 7 W. v. d. Burg. 8, 9 J. Wisse. 10 M. de Visser. 11 J. Carels. 12 A. Bondewel. 13 G. v. Grol. ie overduif W. Klaaijsen. Idem Dourdan. Los 6,30 u. Aank. le duif 10 u. 10 min. 25 sec., snelh. 1529 m. per min. 1 Dierx-Hariog. 2, 17 L. v. d. Wege. 3, 14, 16 A. Hamelijnck. 4, 30 Iz- Porreij. 5 J. Carels. 6 W. Klaaijsen. 7, 9, 22 P. v. d. Walle. 8 P. Buize. 10, 24 W. Fenijn. 11, 13, 26 J. v. Gijs- 12, 37 E. Pieiers- 15 A. Boekhout- 18 J. v. d. Broecke. 19 M. de Visser. 20, 31 W. Bruijnooge 21 J. Faas 23 Verm.-Verd. 25 P> Vermeulen. 27 J- de Meester. 28, 35 A. Bondewel 29 Ver sprille. 32 G. Pleijte. 33 J. Pleijte. 34 L. v. d. Wege. 36 A. Quaars. le overduif J. Risseeuw. Duivenver. „Strijd in Vrede" te Groede. Uitslag prijsvlucht uit Dourdan op Zondag j.loude duiven. Los 6.30 u. Aank. ie duif 10 u. 10 min. 11 sec., snelh. 1514 m. p. min. 1, 4, 9 H. v. d. Hemel. 2 A. Manhave. 3, 16, 26, 27 R. Dusarduijn. 5 D. Aarnoutse. 6, 22, 28 Joh. v. d. Wege. 7, 8 A. Verstraete. IO» r3» 23» 32 G. Dusarduijn 11, 12 Joh. de Krijger. 14, 29 Jac. Ras. 15, 30 J. Vermeulen. 17 G. Schautteet. 18 J. v. Haneghem. 19, 31 W. Fenijn. 20 A. Weeda. 21 M. Robijn. 24, 25 C. Brakman. 33 S. Dusarduijn. 34 Jac. Becu. ie overduif I. de Jonge. Uitslag prijsvlucht uit Moescroen op Zondag j 1., jonge duiven. Los 9.05 u. Aank. ie duif 9 u. 55 min. 3 sec., snelh. 1478 m. per min. 1 J. den Dekker. 2, 15,38, 45 C. Verstraete. 3, 12, 46, 50 Jac. Becu. 4 I. de Jonge. 5, 22 W. Fenijn. 6, 31 Joh. v. d. Wege. 7, 34, 37 A. Hendriks. 8 A. Verstraete. 9 I. Vermeulen. 10, 17 Jac. Robijn. 11, 13, 47 J. v. Haneghem. 14, 36, 42 J Merk. 16, 32, 35, 44, 49 J. P. Risseeuw. 18 J. v. Driel. 19 J. Risseeuw. 20 I. Quaars. 21, 40 C. de Poorter. 23 M. Robijn. 24 C. Ekkebus. 25 G. Schautteet. 26 Ras- Minnaart. 27 F. du Bois. 28, 33 I. Schippers. 29» 41» 43 J- v. d. Wege. 30, 39 J. de Roecks. 48 F. v. d. Wege. ie overduif C. Ekkebus,

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 4