kamer mei volledig pension nieuw woonhuis Modemagazijn DAALHUIZEN Firma H. G. MUIZEN CoEilectiemagazijn JACOBS-VAIDIXHOORN, Breskens Ir. ét CÜ V Speciale aanbieding: JACOBS Co. - BRESKENS Manleis en Zwaggers Kamgaren Manlelcosiuums Zomer j aponnen in effen en gebloemd Toppers - Blouses - Rokken Jongens- en Meisjeskleding Sporl- en Regenkleding Moderne kapsels F. TER POORTEN ,N Zomerstoffen Rok- en Cosiuumsioffen DAMES! Wilt U geld verdienen? neiie kostganger iw-oA. eteg-ante. en duwifycune. kl&ditiq, Zomerfaponnen Voor de kinderen Vlissingen Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer. v OS Hist, lie ,s s OH cd Partij D v. d. cd 2 (G c u I'S <32; Kath. Pa: MéS 0 Q P td 1918 13 7 2 30 22 1922 16 11 2 32 20 1925 13 11 1 30 24 1929 12 11 2 30 24 1933 14 10 4 28 1 22 1937 17 8 3 31 2 23 1946 13 8 10 32 29 1948 13 9 8 1 32 27 1952 12 9 6 2 30 30 pa Q 5 5 7 7 Q> pi 15 10 P 6 3 3 3 5 4 cd 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 uur kwamen de beide verenigingen weer bijeen en met de Biervlietse mu ziek voorop ging het naar de Markt, alwaar door deze vereniging een prima concert werd ten gehore gebracht. Tijdens de pauze debuteerde de deze winter opgerichte zangvereniging „Excel- cior," onder leiding van de heer A. Jansen uit Terneuzen, niet onverdienste lijk. Na de pauze zette de Koninklijke Harmonie, onder leiding van1 haar directeur, dhr. Jasper Anthonisse, het concert weer voort tot 10 uur. Hierna kwamen de beide verenigingen weer bijeen in café v. d. Sande. Dhr. C. B. Jansen, voorzitter der Biervlietse ver eniging, verwelkomde nogmaals de be zoekers, welke toespraak werd beant woord door de voorzitter van Angerlo, die zijn dank uitsprak voor de grote gastvrijheid. Vervolgens voerde burge meester Kostense het woord, waarbij hij diet namè de heer Willems noemde, die in deze gemeente geboren en ge togen, thans onderwijzer is in Angerlo, en als promotor van het contact gezien moet worden Tot het nachtelijk uur bleef het gezelschap bijeen. Zondagmiddag vertrokken de bezoe kers weer naar Angerlo, met prettige herinneringen aan Biervliet. Breskens. Reis ouden van dagen. Ook nu weer is het door de Oranje vereniging alhier georganiseerde uit stapje met de ouden van dagen op Zaterdag j.l. uitstekend geslaagd. Deze keer ging de tocht met twee grote autobussen van de S.B.M. naar Schou- wen-Duiveland. Met de boot van 7.25 uur werd vertrokken en vanaf Vlis- singen ging het in één ruk door naar Bergen op Zoom, waar koffie werd gedronken. Vervolgens werd de tocht voortgezet naar het veer Anna Jacoba PolderZijpe, waar overgestoken werd naar Schouwen-Duiveland. Jammer is, dat de boot aldaar niet geschikt is voor het vervoer van grote touringcars, zodat bij het op- en afrijden van de boot veel tijd verloren ging. Dit kon echter de stemming niet bederven en opgewekt ging het na de overtocht op Zierikzee aan, waar in hotel „Concor dia" smakelijk werd gegeten van de meegenomen belegde broodjes. Van hieruit werd een rondrit over het eiland gemaakt, waarbij in Wester- schouwen en Brouwershaven nog even werd uitgestapt. Vanaf Zierikzee ging het weer langs dezelfde route huiswaarts, waarbij in l^ergen op Zoom voor de tweede keer werd gegeten. Daar één van de collectrices, die de reis mee maakten, een accordeon bij zich had, was de stemming onderweg uitstekend; er werd dan ook flink meegezongen. Met de boot van 9.15 uur arriveerde men weer op de plaats van bestem ming, waar men werd opgewacht door de plaatselijke muziekvereniging, als mede zeer veel ingezetenen. Zo trok men in optocht naar het Spuiplein, waar door vele oudjes nog een paar rondedansjes werden gemaakt op de vrolijke tonen van de muziek. De voor zitter der Oranjevereniging sprak als slot van deze gezellige dag woorden van dank tot allen die op enigerlei wijze hebben medegewerkt om dit uit stapje mogelijk te maken. Bevorderd. De heer Jac. Besemer alhier, hoofdchaufieur bij de S.B.M.is vanaf I Juli a.s. bevorderd tot controleur. Reizen. Met de S.B.M. Touringcars zijn dezer dagen weer mooie en succes volle tochten gemaakt, o.a. drie-daagse uitstapjes van Retranchement naar Z.-Limburg en omgeving. Van IJzen- dijke naar Luik, enz. Verder school reisjes naar Oosterhout en Avifauna te Alphen a/d Rijn en een uitstapje van ouden van dagen naar het eiland Schouwen-Duiveland, enz. Wij verna men dat het met deze bussen prettig reizen is, daar deze Maatschappij over zeer goed materiaal beschikt en over bekwame chauffeurs. Nieuw Bestuur v.v. „Breskens" Het nieuwe bestuur van de voet balvereniging „Breskens" ziet er thans als volgt uit C. J. Erasmus, voorzitter; A. Fenijn, vice-voorzitter; J. Jacobs, secretaris penningmeester; K. C. Praat, 2e secre taris-penningmeester; A. J. de Baare, P. J. Faas, P. Kramer, J. Neufeglise en W. Vergouwe, commissarissen. Engels jacht in nood. Zondagnacht verkeerde onder Cadzand een Engels jacht in moeilijk heden. De inmiddels gewaarschuwde reddingsboot „President J. Wierdsma" alhier voer onder bevel van schipper Slis ter assistentie uit. Het jacht „Bleu Bird" had slechts één man aan boord, die reeds 36 uur in touw was geweest en niet meer in staat om de sleeptros vast te maken. Een lid der bemanning van de reddingsboot is overgesprongen om de tros vast te maken, waarna het naar hier kon worden gesleept. Bazar Ned. Herv. Kerk te Breskena. ioe verantwoording ingekomen giften Ontvangen goederen via werkgroep 4 pannelappen, 1 paar sokken, 3 paar handschoenen, damesschortje, sier- kleedje. Mej. C. wollen shawl. Mevr. F. wollen truitje. Mevr. d. F. gebor duurd damesschortje. Fa. Th. te R. een wasklok. Fa. T. te A. 24 doosjes schoencrême. Fa. S. te G. theelichtje. P. 12 pak Imi. Fa. M. te H. ca. 30 pakjes shampoon, toiletspiegeltje, 6 tan denborstels. Fa. L. te Z. twee dames schortjes. Bazar Vrij Evang. Gem. te Breskens. 9e verantwoording ingekomen giften 1 borstrokje, 1 boekomslag, 2 jongen*- slipovers, 1 presenteerblaadje, 1 zwab ber, 1 tabakspot, 1 album, 1 sauslepel. 1 wollen babyjurkje, 2 wollen baby- overgooiertjes, gift Nieuwvliet f 3.-, 1 kindersjoelbakje 1.10 m. lang, 1 wol len tafelkleed, 10 knot wol, 1 inktstel, 2 asbakken, 4 broches, 16 snoer kralen, 1 cassette (6 lepels en 6 vorken), l paar herensokken, 1 paar meisjesschoenen Cievonaen voorwerpen. Bij de reis van de ouden van dagen uit Breskens, is in één der bussen een regenjas blijven liggen. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij het Bur. v. d. blad. PK &.DI K BEURTEN. Zondag 29 Juni Aardenburg, 10,30 uur, Ds. Blom St. Anna ter Muiden, 11 uur, Ds. Groenveld Biervliet, 9,30 uur, Ds. Wiebosch Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom Bed. H. Doop Voorber. H. Avondmaal Collecte wederopbouw 6,30 uur, Ds. van Beusekom Cadzand, 10 uur, Ds. Enker van Koudekerke Groede, 9,30 uur, Ds. Boere Hoofdplaat, 11 uur, Ds. Wiebosch Nieuwvliet, 10 uur, Ds. v. d. Graaff Oostburg, 10 uur, Ds. Fournier Retranchement, 10 uur, Ds. Barnouw,Schiedam Schoondijke, 9,30 uur, Ds. Schopenhauer J Zaterdagsavonds 7 uur, avondgebed St. Kruis, 9 uur, Ds. Blom Sluis, 9,30 uur, Ds. Groenveld Bediening H. Doop Waterlandkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Zuidzande, 10 uur, Ds. Kuijlman Doopsgez. Gem. Aardenburg Geen opgave Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, Ds. v. d. Vrie Nieuwvliet, 10 uur, Ds. Praas Retranchement, 2,30 uur, Ds. Praas Cadzand, 6,30 uur, Ds. v. d. Vrie Geref. Kerk Breskens 10 en 3 uur, Ds. Ringnalda, Aardenburg Crapaud garnituren f 376,f 415,f 455,f 493, Old Flnlsche clubstellen f 537,f 650, GEDURENDE 14 DAGEN 10 pCt. KORTING Voor ruime keuze en voordelige prijzen in onze afdelingen ook grote maten (ruime zortering) Voor het nuttige geschenk, dat wij mochten ontvangen bij mijn vertrek naar Delft, betuigen wij aan alle sportvrienden van V. V. „Breskens", onze hartelijke dank. Speciaal aan de heer A. v. d. VELDE, voor het vele werk hieraan door hem verricht. Fam. Iz. OOSTERLING. Breskens, Juni 1952. Noodplan F 15 De Burgemeester-Strandvon der van Breskens zai op Dins dag 1 Juli a.S., om II uur voormiddags in het openbaar verkopen: een ijzeren boei, liggende nabij het machinegebouw der kustwacht aan de Nieuwe Sluis. vereisen een sterke en toch soepele permanent. Daardoor kunt U het kapsel gemakkelijk in het model houden. We hebben meerdere soorten permanentwarm, lauw, koud en geven gaarne advies welke voor Uw haar het beste is. Volledige garantie. St. Tacobssiraai 19- VLISSINGEN Telefoon K 1184 - 2762 Grote verscheidenheid. Alles met bijpassende garnering. Wij vragen bespraakte dames voor het huis aan huis demonstreren van onze speciale maatcorsetten. Zeer hoge ver diensten, vrij reizen en alle sociale verzekeringen. Dames, die met het vak niet bekend zijn, worden door ons volledig ingewerkt. U gelieve te schrij ven aan Handelsonderneming „Succes" Prinsengracht 1041, Amsterdam(C) Telefoon 39548. Notaris A. H. M. VAN DEN HOEK te Groede zal ten verzoeke van het Burgerlijk Armbestuur te Breskens, in café „Centraal", aan het Spuiplein te Breskens, OP WOENSDAG 2 JULI a.s., des namiddags 7,30 uur, overgaan tot de openbare verkoop bij instel en toe wijzing van TWEE WOON HUISJES aan de Nieuwe Sluis te Breskens, plaatselijk bekend W 89 en W 89a, op en met het recht van erfpacht van de grond, kad. bek. Gemeente Breskens sectie B nrs. 456, 546 en 547 samen groot 8,05 aren. Erfpachtscanon f 4,13 per jaar. Lasten voor rekening koper vanaf 1 Januari 1952. Betaling koop som 1 maand na toewijzing. Betaling veilingskosten 8 dagen na toewijzing. Te aanvaarden vrij van huur bij beta ling koopsom. Gevraagd te Breskens mat huiselijk verkeer. Geen baroeps. Brieven onder nr. 3880, aan het bureau van dit blad. Heer zoekt In Breskens. Ongeveer f 110,per maand. Brieven onder nr. 388, aan het bureau van dit blad. Uit de hand te koop staande Visserijstraat 17, Breskens. Te bevragen bij L. ERASMUS-Krijger, Scheldekade, Breskens. Een zeer grote collectie brengen wij U in een ver scheidenheid van modellen en kleuren, met aangeknipte, korte en driekwart mouw. Ook speciaal in grote maten^ tot en met maat 54, zijn wij altijd ruim ge sorteerd. brengen wij een kort jasje, in dubbele Jersey, vlot modelletje en sterk. U kent toch onze Wosa-Jersey Japonnen en Najade-Jersey blouses en Rokken Nieuwendijk 39 Telefoon 2579 Zondagsdienst doktoren. Zondag 29 Juni 1952 Breskens, Groede, Schoondijke Dr. Eggink, Schoondijke, tel. 6. Oostburg, Aardenburg, Eede: Dr. de Rijk, Aardenburg, tel. 24. Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-Vl. Zondag 29 Juni 1952 Zr. de Jong, Cadzand, tel. 65.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 3