CORSETTENoë Nekkramp in de Soedan f** v tv fi j§Ér§ Meer zien voorjelzelfde geld levensmiddelen meenemen te DEZWARTEVLEK or DE SCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAAN DEREN 8e Jaargang Nummer 388 Vrijdag 27 JUNI 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Qiro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra 1 pifpfi; ggjgpl Nu de politieke spanning om de Soedan wat is geluwd en Egypte's Faroek het voorlopig heeft afgelegd tegen de meesmuilende Britse Leeuw, trekt het land plotseling de aandacht op geneeskundig terrein, d.w.z. er heerst in zo hevige mate nekkramp (meningitis ofwel hersenvliesontsteking), dat van een epidemie kan worden ge sproken. Zonder moderne bestrijdings middelen en een snel ingrijpen daar mee, behoren deze ziektegevallen bij voorbaat tot sector der hopelozen. Het is daarom een bizonder mooi gebaar van een Amerikaanse fabriek - de Chas. Pifzer Co. Inc. - nadat haar e.e.a. ter ore was gekomen, een groot aan tal capsules „terramycine" te gaan fabriceren en dezer dagen gratis aan te bieden aan de Soedanese Gedelegeerde bij de Verenigde Naties te New-York. Op de foto (links) directeur Dr. C. A. Werner, met (rechts) gedelegeerde Dr. P. M. Kaul, die de kostbare do zen dankbaar in ontvangst neemt. (de K.) Sinds enige tijd bestaat er bij de K.L.M. een zgn. „Multi-Stopover Plan" dat speciaal voor touristen is ingesteld, maar waarvan elke K.L.M.-passagier kan profiteren. Dit plan houdt in, dat een passagier op al de plaatsen, welke door de K.L.M. tussen het begin en eindpunt van zijn reis worden aange daan, kan overblijven, zonder dat hier voor extra kosten in rekening worden gebracht. Hij kan hierbij ook gebruik maken van verschillende routes. Zo kan men b;v. van uit de Verenigde Staten via twee verschillende routes naar Kopenhagen, Frankfurt, Hamburg, Londen, München, Nice, Oslo, Stock holm en Zurich vliegen. Naar Genève bestaan er drie routes, evenals naar Lissabon en Weenen, terwijl men naar Milaan en Madrid via vier en naar Rome zelfs via zeven verschillende routes kan reizen. Zo kan b.v. een tourist uit de Verenigde Staten via Dublin, Londen, Amsterdam, Parijs, FEUILLETON II. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Kent U haar?" vroeg de secreta resse verrast. Hij knikte bevestigend. „Ik ben deze week een avondje bij de familie op visite geweest". „Nou, U burgert hier al gauw in," antwoordde ze. „Dat ben ik ook van plan," ant woordde hij eerlijk. „Ik ben tenminste niet van plan me te isoleren. Wat heb ik daaraan?" „Hoe vindt U Gonnie de Rooy?" vroeg het meisje, zijn laatste vraag negerend. Wijnandse dacht, dat hij een tikje jaloezie in haar stem hoorde. Eigenlijk moest je met je secretaresse nergens anders over praten dan het werk. „Och," antwoordde hij ontwijkend, „ik heb haar in die paar uren ternau wernood gesproken, zodat ik hierover eigenlijk niets kan zeggen. Maar ik Brussel, Zurich, Genève en Nice naar Rome vliegen, terwijl hij terugkeren kan via München, Stuttgart, Frank furt en Dusseldorf. Op deze wijze ziet hij niet minder dan 13 grote Europese steden. Wie verre reizen maakt, moet onder weg wat te eten hebben schijnen vele emigranten te denken. Tenminste, uit Canada wordt bericht ontvangen, dat de immigratieautoriteïten tussen de bagage van de binnenkomende emi granten aanzienlijke hoeveelheden ham, worst en spek vonden. Om te water tanden zou men zo denken, maar watertanden deden de Canadese auto riteiten allerminst, want het invoeren van levensmiddelen is nu eenmaal streng verboden met het oog op de moge lijkheid dat hierdoor mond- en klauw zeer wordt overgebracht. Daarbij komt vond het er wel prettig en ik zal het daar in ieder geval huiselijker hebben dan in mijn stille hotelkamer". „Dat spreekt vanzelf," beaamde ze. „Daan is een aardige jongen. Zijn broer hebt U zeker nog niet ontmoet?" „Willem? Nee, die studeert voor advocaat, hoor ik?" Miep lachte spottend. „Dat zegt men, ja. Enfin, U zult hem niet vaak zien. Maar U zult het er best naar Uw zin hebben. Mevrouw de Rooy is een schat en Jo, hun jongste dochter, is een hartelijk, spontaan kind. Daan is een lobbes, die geen vlieg kwaad zou doen. Alleen Gonnie nu ja, ik mag haar nu eenmaal niet erg". „Waarom niet?" „Och, weet U, ze voelt zich, omdat ze onderwijzeres is. Bovendien zit ze in allerlei verenigingen en deelt daar zo'n beetje de lakens uit. Ze heeft verscheidene bestuursfuncties". „Een beetje naijver?" Miep trok haar neus omhoog. „Stel je voor. Enfin, U zult haar spoedig genoeg leren kennen". Wijnandse fronste zijn wenkbrauwen. ,4? MEDISCHE o Langestraat 38 a STBUR G nog dat de Canadese autoriteiten zeer goed op de hoogte zijn van het feit, dat in Nederlaud aan de emigrant strenge voorschriften zijn gegeven, dat het verboden is om levensmiddelen mee te voeren in de bagage. Het mee nemen van levensmiddelen is dus niet alleen gevaarlijk en nutteloos, want deze worden in beslag genomen en vernietigd, maar tevens loopt de emi grant het risico te worden verplicht voor lange tijd in quarantaine te .ver blijven of naar Nederland te worden teruggestuurd. En wat voor Canada geldt, geldt voor Australië en Nieuw-Zeeland ook levensmiddelen zijn verboden. Men zij dus gewaarschuwd, gaat men emigreren, neem de bagage mee, maar laat de levensmiddelen achter. Bovendien moet men geen stro of hooi als verpakkings middel gebruiken. Rijwielbanden en schoenen moeten goed gereinigd wor den alvorens ze worden ingepakt. 1 Binnen de prachtige wallen van het mooie Retranchement vond de fokdag voor Rundvee plaats, een voor de veehoudrrs ter plaatse tot nu toe ongekend evenement. Achter het voetbalterrein vonden het vee en de eigenaars een goed plaatsje. De heer C. J. Almekinders-Masclee opende de fokdag met een hartelijk welkom tot ieder een, waarna het keuren een aanvang nam. Door het uitvallen van een veewagen liep de organisatie aanvankelijk wel wat in de war. Later, toen gekeurd werd in twee ringen, verliep alles wat vlotter. De Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. de Casembroot, bracht, vergezeld van de referendaris der 3e afdeling der Prov. Griffie een bezoek aan de tentoonstelling. Burgemeester Leenhouts stelde het bestuur voor, waarna de Commissaris een wandeling over het terrein maakte. Op zijn eigen vlotte wijze onderhield de Commissaris zich met de landbouwers, die hun vee vergezelden. De Commissaris bleek heel wat van het wel en wee der veehouderij af te weten. Nadat het hoge gezelschap vertrokken was, werd in vlot tempo verder gekeurd. De jury, bestaande uit de heren M. Kleine- pier, Middelburg, B. van Waes, Oostburg, G. Tas, Waterlandkerkje en P. Lampert, Biggekerke, had soms geen lichte taak. Vooral voor de oudere koeien en die voor de ie en 2e maal gekalfd hadden, was het vaststellen van de ie prijs zeer moeilijk. Vóór de lunch werd het gezelschap door de Commissaris der Koningin in hotel Luteijn ontvangen. De landbouwers en veehouders kregen gelegenheid hun hart eens te luchten over sommige, voor de landbouw belangrijke kwesties. De Commissaris bleek van ver schillende problemen al op de hoogte en zou deze kwesties aansnijden ter bestemder plaatse. Aan de heer C. J. Almekinders reikte de „Dat schijnt hier in de stad een inge kankerde kwaal te zijn om elkaar over de hekel te halen. Specifiek klein bur gerlijk. Foei, juffrouw Jacobs, daar moet U zich als intellectuele vrouw toch boven verheven gevoelen". „Ja," bekende ze berouwvol, „U hebt gelijk, mijnheer. Maar ik flap er wel eens meer wat uit, dat ik beter voor me kon houden". Wijnandse dacht na. „Een meisje, dat haar brood verdient als onderwij zeres en verdei verschillende bestuurs functies bekleed in het verenigings leven, moet dat nu bepaald een draak zijn?" Ze tekende, enigszins verlegen, met haar vinger figuren op het vloeiblad van haar bureautje. „Och, weet U, ze is zo heel anders als de meeste meisjes uit Willemspoort. Misschien komt dat, omdat ze school juf is, misschien ook niet, maar in ieder geval heeft ze een air over zich van „Ik ben juffrouw de Rooy". Be grijpt U? Ze wil bijvoorbeeld niet, dat wij haar Gonnie noemen, zoals wij, meisjes, elkaar op vergaderingen en Commissaris een medaille uit voor de koe Siska 155929 R met de hoogste productie. De koe gaf in 1643 dagen 30.763 kg. melk met een gemiddeld vetgehalte van 3,98 pCt. De medaille was geschonken door de Coöp. aan- en verkoopvereniging „Zecova". Na de lunch verliep het keuren wat vlotter, doch het was ruim 6 uur, eer de kampioene bekend gemaakt kon worden. Het was Juliana 36/240275, geb. 2 Juni 1948. Eigenaar J. A. Poissonnier, Retranchement. Het praedicaat reserve kampioene werd ver leend aan Marie 155898 K S, geb. 19 April 1943. Eigenaar P. J. Vercouteren te Retran chement. Burgemeester Leenhouts reikte na afloop aan de eigenaar van de kampioene een fraaie beker uit. Voorts aan iedere ie prijs-winnaar een fraaie medaille. De burgemeester sprak er in een kort woord zijn grote vreugde over uit, dat in een kleine gemeente als Retran chement een dergelijke grote veedag georga niseerd kon worden. Ook een kleine gemeente kan door samenwerking tot grote dingen komen. De heer Almekinders dankte nog voor de grote medewerking en belangstelling. De uitslagen van de keuringen waren Stieren boven 1 jaar: ia Dijken Jantje's Adema, J. A. Poissonnier, Retranchement. 2 Bert, Joh. Provoost, Re tranchement. Stieren geboren van 1 Juli '52 t/m 31 Dec.'52: 1 Maarten, J. A Poissonnier, Retranche ment. 2 Nellie's Nico II, Gebr. Basting, Re tranchement. Stieren geb. van 1 Jan. '52 t/m 30 April '52: ia Johanna's Frits, L. de Regt, R'ment. ib Doortje's Diamant, C. J. Almekinders, Re tranchement. ic Gretha's Adema, Abr. de Meij, Retranchement. 2 C. J. Almekinders- Vercouteren, Retranchement. 3 Idem. Vrouwelijk Fokvee. Vaarskalveren geb. v. 1 Jan. t/m 30 April'52: ia Olga, F. J. Poissonnier, Retranchement. ib Irma, P. J. Vercouteren, Retranchement. 2a Olga, H. Provo, Retranchement. 2b Truuske, C. J. Almekinders-Masclee, Retranchement, 3a Foekje VI, Gebr. Basting, Retranchement. 3b Annie, J- F. Scheele, Retranchement, Graskalveren geb. van 1 Juli t/m 31 Dec.'51: ia Lena, Iz. Basting, R'ment. 2a Henriëtte, P. J. Vercouteren, R'ment. 2b Martha, H. Provo, R'ment. 3a Lyda v. Ida, Gebr. Basting, R'ment. 3b Gretha V, Gebr. Basting, R'ment. Vaarzen geb. van 1 Jan. t/m 31 Juni '51: ia Juliana 38, J. A. Poissonnier, R'ment. lb Hilda, P. J. Vercouteren, R'ment. ic Magda's Lena, J. Dekker, R'ment. id Jantje's Zwarthak, J. A. Poissonnier, R'ment. ieFetje, J. P. Vercouteren, R'ment. if Anna, Z. C. Risseeuw, R'ment. 2a Geertje Laars 36, C. J. Almekinders-Masclee, R'ment. 2b Martha, eig. idem. 2c Anna XXVI, P. M. Baas, R'ment. 2d Alida, S. v. d. Sluijs, R'ment. 3a Bartje 2, C. J. Almekinders-Masclee, R'ment. 3b Liza, J. de Hullu, R'ment. 3c Eigje 4, C. J. Alme kinders-Masclee, R'ment- 4a Boukje 4, J. Dek ker, R'ment. 4b Stien 4, Joh. Provoost, R'ment. 4c Pietje 6, Iz. Basting, R'ment. 4d Coriana, C. J. Almekinders-Vercouteren, R'ment. Kalfvaarzen geb. 1 Juli '50 t/m 1 Jan. '51: 7 maanden drachtig ia Bertha, J. Dekker. 2a Magda, Abr. de bijeenkomsten bij de voornamen noe men. Iedereen zegt natuurlijk Miep tegen me „Behalve ik," interrumpeerde Wij nandse ondeugend. „Nu ja," verweerde ze zich, een kleur krijgend, „ik bedoel, als we als meisjes en jongens onder elkaar zijn. En ik zou gewoon nijdig worden, als men juffrouw Jacobs tegen me zei. En zo wordt zij kwaad, als we haar Gonnie noemen". „Och," vergoelijkte hii, „per slot van rekening heeft ieder mens z'n eigenaar digheden. Heus, juffrouw Jacobs, het is heel mooi, dat U spoedig klaar bent met een eigen oordeel omtrent de mensen met wie U in aanraking komt, maar het is in de meeste gevallen toch beter, om Uw eigen mening niet te verkondigen. Overigens, ik herinner me een meisje, dat enige tijd geleden te gen me zei, dat ik in de eerste plaats het beste van de mensen moest denken". Opnieuw kreeg ze een kleur. „Ja," bekende ze timide „en dat meisje heet Miep Jacobs. Ik moet alweer erkennen,

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1