Meer en beier voedsel Internationale Brandweerwedstrijden DE ZWARTE VLEK UESCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAAN DEREN 8e Jaargang Nummer 387 Vrijdag 20 JUNI 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 -Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,— per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Sinds het ontstaan van de Commu nistische Volksrepubliek China, de zelf standige bewindvoering over Indonesië, de onafhankelijkheidsverklaring van de Indiase regering en de overeenkomst van wederzijdse bijstand tussen de U.S.A. en Formosa (Tsjang Kai-Shek), is de belangstelling van de wereld in toenemende mate op Azië gericht. Dit proces is sinds vorig jaar nog enige malen versneld door de Communistische aanslag op Zuid-Korea en de Sovjeti sering van het oude Tibet. Zowel de ECA (Marshall-Plan voor Azië) als de verschillende hulporganisaties der Ver enigde Naties, leggen er wekelijks millioenen aan ten koste, om het nog vrije deel van Azië een beter bestaan te verschaffen, waardoor de lokking van het Roode Heil teniet gedaan zal kunnen worden. Bij dit alles gaat een verbetering van de voedselvoorziening voorop. Irrigatie- werken in verwaarloosde gebieden, ontginning met moderne supertracto ren, bespuitingen tegen schadelijk onge- FEUILLETON io. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Ik heb het een prettige avond ge vonden. Jammer genoeg heb ik een hotelkamer, anders zou ik U ook uit nodigen. Maar ik reken er op, dat U mij de eer aandoet mijn drukkerij te komen bezichtigen". „Dat doen we vast," antwoordde de gastvrouw. „Ik ben werkelijk nieuwsgierig, hoe dat drukken alle maal in zijn werk gaat". Toen Wijnandse vertrokken was, zei Gonnie: ,,'t Lijkt me wel een aardige man, hè? Ik had hem me heel anders voorgesteld". „Hoezo?" spotte Daan, „niet aardig? Met een rooie neus soms en zomer sproeten?" Gonnie maakte haar kapsel los en terwijl ze voor de spiegel stond, ant woordde ze: „Och nee, natuurlijk niet. Maar ouder, en als je hoort: het is de eigenaar van zo'n groot bedrijf, denk dierte en plantenziekten, nieuwe wegen en vervoermiddelen, ja wat niet al, maken daarvan deel uit. Een belang rijk punt is echter ook, dat het zaai en pootgoed kiemkrachtiger moet wor den dan tot dusver en dat het zaad b.v. van rijst een behoorlijke individuele afmeting zal krijgen. Daartoe heeft nu de Voedsel- en Landbouwkundige Orga nisatie, als onderdeel van het V.N. programma, centrale laboratoria en proefstations ingericht. Op de foto ziet U een collectie volwassen rijstplanten, in de tuin van het Onderzoekingsoord Cuttack, in India. Bij elk van de aar den potten staat een bordje met de naam van het land van herkomst. Door de krachtigste planten bij elkaar te brengen en onder de gunstigste om standigheden te doen opgroeien, hoopt men op den duur een soort zaairijst te verkrijgen, met tal van bewonderens waardige eigenschappen w.o. een enorm groot weerstandsvermogen (J. P. de K.) je vanzelf: hij is niet van onze stand". „Tja," filosofeerde Jo, dromerig naar haar schoenen kijkend, „als je maar ping-ping hebt, hè. Dan is het geen kunst. Maar gelijk heb jehij is een snoes". „Wat is dat nu weer voor een uit drukking?" Daan haalde minachtend zijn schouders op. „Ik vind hem een prachtkerel". Mevrouw de Rooy, die de kopjes opruimde van de tafel, zei eensklaps „Zeg Daan, je zei laatst immers, dat Wijnandse een kosthuis zocht?" Daan keek haar met verwachting aan. „Weet U er dan één, mam?" Ze knikte lachend. „Wat zouden jullie er van denken, als we hem vroe gen hier in pension te komen?" Daan plofte van verbazing weer op z'n stoel, vanwaar hij juist was opge staan. „Lieve help, dat zou reuze zijn, zeg 1 Top, we vragen hel hem!" „Ho, niet zo hard van stapel," remde mevrouw de Rooy. „Wat denkt vader er van?" „Vader heeft er geen bezwaar tegen," ziek" in de goede betekenis. Het be stuur van de Kon. West Vlaamse Brandweerbond heeft gemeend haar oprechte dank te moeten tonen door het uitreiken en op de borst spelden van het eremetaal, verbonden aan het erelidmaatschap der Bond, het is mij een grote eer met deze plicht belast te zijn, aldus spreker. Na een daverend applaus dankte de burgemeester met gevoelvolle woorden voor de hem op deze wijze betoonde eer. De wedstrijden. Met een toepasselijk woord opende de burgemeester van Sluis de wedstrij den en sprak zijn hoop uit, dat zij een sportief verloop zouden hebben. De opdracht bestond in het bestrijden van een veronderstelde brand in een maga zijn met brandgevaarlijke goederen. Door een instorting als gevolg van een explosie is de doorgang van het maga zijn versperd, waardoor de brand van twee zijden bestreden diende te wor den, terwijl met een derde straal de brandgevaarlijke goederen (een acety leen- en zuurstofcylinder) afgekoeld dienden te worden. Als in twee lange bakken de rode en witte houten schij ven door twee nauwe openingen ge spoten waren en op de aangegeven plaats beland waren, was de brand ge blust. Het uitrollen der slangen, het nemen der aangegeven opstakels zoals wegovergangen, sloot en tuinmuur en het opbergen der materialen na de blussing werden eveneens gewaardeerd. De Jury bestond uit de heren A. J. W. Matthijsen, Cdt. Brandweer te Mid delburg; J. Pilaar, Cdt. brandweer te Goes; M. Wijne, Cdt. brandweer te Westdorpe; J. Snelleman, Cdt. brand weer te Sas van Gent; T. Jansen, Cdt. brandweer te Hulst en dhr. G. Kortus, adjunct Inspecteur Brandweerwezen te Breda, als wedstrijdleider. De deelne mende Belgische korpsen kwamen uit in de Ere-afdeling, terwijl de West Zeeuws-Vlaamse korpsen in een eigen afdeling uitkwamen. In de Ere-afdeling vielen de prijzen als volgt ie prijs (beker) het korps van Marke (B.); 2e prijs (vergulde medaille) het korps van Brugge (B.); 3e prijs (zil veren medaille) het korps van Gulle- gem (B4e prijs (bronzen medaille) het korps van Avelgem (B.); 5e prijs het korps van Nieuwpoort (B). De afdeling West Zeeuws-Vlaamse korpsen Ie prijs (beker) brandweer van Sluis; 2e prijs (vergulde medaille) brandweer van Aardenburg; 3e prijs (zilveren medaille) brandweer van Breskens; 4e prijs (bronzen medaille) brandweer van Waterlandkerkje; 5e prijs brandweer van Oostburg; 6e prijs brandweer van Schoondijke; 7e prijs brandweer van antwoordde deze, wanhopig pogingen in het werk stellend om zijn stijve boord los te krijgen, „als hij zich ten minste niet iedere avond behoeft aan te kleden als een opgedofte aap. Dat verwenste boord 1" „Och, die arme paps 1" Jo schaterde het uit. „Kom hier, schat, dan zal ik je even helpen". Ze ging naar hem toe, gaf hem een zoen op zijn kale kruin en peuterde daarna rustig het al half verfomfaaide boord los. „Ziezo, spreek met Jo en het komt in orde. Asjeblieft, ouwe dibbes, toch ben je lief". En andermaal gaf ze hem een klinkende zoen, ditmaal op z'n wang. Maar meteen trok ze een vies gezicht, onderwijl over zijn wang strijkend. „Bah! Stoppels. U hebt zich vanavond niet eens geschoren". „Och wat," bromde De Rooy, ver tederd door de liefkozingen van zijn jongste, zijn oogappel. „Nu hebben jullie gezien, dat Wijnandse een heel eenvoudig mens is. Ik had dat boord niet eens behoeven om te doen. Als ik jullie zin gedaan had, zat ik nu ook nog in m'n zwarte pak". Cadzand; 8e prijs brandweer van Groede. Voor de beste bevelvoering in elke afdeling werd een wisselprijs bestaande uit een vaantje uitgereikt en wel in de Ere-afdeling aan de commandant van het brandweerkorps van Avelgem, dhr. René Seijnaeve en in de afd. Ned. korpsen dhr. de Kramer, commandant van de brandweer van Waterlandkerkje. De brandweer uit deze gemeente kreeg woorden van lof te horen, hoewel slechts de vierde prijs door haar werd behaald. Dit korps wist met slechte slangen toch nog gunstige resultaten te bereiken. Demonstratie. Tijdens de pauze demonstreerde de brandweer van de badstad Knocke haar nieuwe vol-automatische magyrus- ladder, waarmee een nuttige hoogte van 30 meter bereikt kan worden onder een hoek van 75 graden, terwijl een last van 100 kilogram zich op de top kan bevinden; bij elke verkeerde behandeling schakelt het mechanisme automatisch uit, terwijl, als de ladder onder een kleinere hoek dan 75 gra den opgesteid staat en op zekere hoogte overbelast zou worden, dan maakt een belsignaal dit kenbaar. De top staat in telefonisch contact met de bediening van de ladder, zodat bevelen, enz. ge makkelijk doorgegeven kunnen worden. Op een hoogte van 30 meter werd gedemonstreerd met een waterstraal van 10 atmosfeer. Het was verbluffend hoe snel de ladder vanaf ingeschoven horizontale ruststand op volle hoogte en tegelijk go graden op zijn verticale as kon draaien. Als laatste werd onder luid applaus de Nederlandse en Bel gische vlag in de top van de ladder ontplooid. Nog een decoratie. De heer G. Kortus, Adjunct-Inspec teur van het Brandwezen te Breda, welke bijzonder actief is in het opvoe ren van het gehalte der Zeeuwse brand weerkorpsen, mocht uit handen van de heer A. Geers, Inspecteur van de Brandweerinspectie West Vlaanderen, tevens Commandant van de brandweer van Brugge, als blijk van grote waar dering mede voor diens grote werk zaamheid en belangstelling voor de Belgische brandweer, het eremetaal ontvangen, wat hem tot lid maakt van de Koninklijke Belgische Brandweer maatschappij. Spr. wees in zijn toe spraak tot de heer Kortes op de nauwe samenwerking, welke er bestaat tussen de brandweren in beide landen en dat uit de Nederlandse vakbladen veel wordt overgenomen door de Bel gische korpsen. Tot de burgemeester van Sluis richtte spr. namens de Bel gische Brandweerinspectie woorden van welgemeende dank voor al hetgeen deze heeft willen verrichten om door „En die arme paps gevoelt zich maar het lekkerst in zijn manchester broek en z'n boezeroen, nietwaar?" „Zo is het," antwoordde het slacht offer. „Ja, maar nu weet ik nog niet, wat jullie ei van denken," meende mevrouw. Gonnie, die klaar was met het lange golvende haar, verklaarde, dat zij het uitstekend vond. „Waar wou U hem stoppen, mams?" vroeg Jo. Haar moeder keek het meisje ver baasd aan. „Stoppen?" herhaalde ze. „Wat bedoel je?" „Nu ja," verduidelijkte ze lachend, „ik bedoelwelke kamer U hem wilt geven". „De kamer van Daan. Hij kan dan wel op de zolder in het kleine achter kamertje gaan slapen, niet jongen?" „Al was het in de schuur bij de geit," antwoordde deze droog. Vader de Rooy geeuwde. „En nu naar bed," commandeerde hij. „Voor uit, naar boven. Ik vind het welletjes voor vandaag". Enige minuten later was het rustig Burgemeester van Sluis onderscheiden Zaterdagmiddag werden te Sluis Internationale Brandweerwedstrijden ge houden, welke zo langzamerhand een Sluisse traditie beginnen te worden. Immers het is de derde maal, dat deze wedstrijden in drie achtereenvolgende jaren plaats vinden. Aan het eind van de koffiemaaltijd in het R.K. Parochie huis sprak de heer M. Notebaert, tresaurier van de Koninklijke West Vlaamse Brandweerbond en Kapitein- Commandant van de brandweer van Gullegem, woorden van lof aan het adres van de Burgemeester van Sluis, dhr. P. F. van Hootegem, voor al het geen deze heeft gedaan voor de ont wikkeling van het brandweerwezen in Zeeuwsch-VIaanderen en niet in onbe langrijke mate voor de brandweer korpsen van Belgisch Vlaanderen door het organiseren en stimuleren van deze zo belangrijke wedstrijden. De burge meester is als het ware „Brandweer-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1