4,5 liter Ferrari per KIM. op zoek naar triomf. DE ZWARTE VLEK PERZIE HEEFT DE OLIE De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 383 Vrijdag 23 MEI 1952 BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra In het aardige Franse stadje Garches, in het Ziekenhuis Poincaré, bevindt zich sinds enige tijd een internationaal ge oriënteerd centrum voor de behandeling van kinderverlamming. De bedoeling is, dat de staf van verplegend personeel regelmatig wordt vervangen door anderen, en dat men - onder de ver trouwde leiding van gespecialiseerde dokters - beter bekend zal geraken met de modenste technieken tegen ver lamming, waar en wanneer men daar van ook gevallen mocht aantreffen. Een en ander is mogelijk geworden door de gezamenlijke zorg van de „Unicef" (een afdeling van de Verenigde Naties) en de Franse regering. Het bestaande ziekenhuis werd uitgebreid, verbeterd en voorzien van de beste instrumenten. De eerste groep verpleegsters be stond uit 14 meisjes van tien verschil lende nationaliteiten. Zij moesten voor af een bizondere cursus volgen en tij dens hun verblijf, naast het practisch trainen, heel hard studeren. Op be paalde middagen ontvingen ze onder richt in de laboratoria. De foto toont enigen van hen in de kliniek voor therapeutische baden. Zo als bekend, worden daar de door kinderverlamming getroffen lichaams delen onder water gemasseerd, wat de behandeling aanmerkelijk vergemak kelijkt. Het doel is, bepaalde spieren tot leven te brengen, die onder nor male omstandigheden geen dienst doen. Bovendien heeft de ervaring geleerd, dat bij vroegtijdig ingrijpen verschil lende spieren ophouden te verstijven. Vanzelfsprekend is hiermee veel tijd gemoeid, doch het aantal van hen, aan wie niets meer van de gevreesde ziekte te zien is, wordt over de hele wereld met de dag groter. (J. P. de Klerk). Dezer dagen vertrok de K.L.M. Constellation PH-TEY-Limburg van het Amsterdamse vliegveld Schiphol naar New-York met aan boord de 4,5 liter Ferrari van de wereldbekende coureur Alberto Ascari, die zelf reeds 3 Mei per K.L.M. naar de Nieuwe Wereld is vertrokken. Ascari hoopt met deze wagen uit te komen in de Grote Prijs van In dianapolis, welke op 30 Mei a.s. wordt verreden. De reden van zijn vroege vertrek naar Amerika houdt verband met het feit, dat Signor Enzo Ferrari geen enkele risico wil nemen en zo doende Ascari ruimschoots in de ge- FEUILLETÖW 6. door NIEK VAN DER ZWAAN. „We zullen het hopen," antwoordde hij luchtig, op zijn polshorloge kijkend. „Apropos, al half twaalf. Vindt U niet, dat de banketbakker laat is met zijn gebakjes? Wiit U even bellen? De wijn is er toch al, niet? Mooi, dan ga ik onderwijl eens even kijken in de druk kerij, hoe ze er voor staan, want ik wil - voor de middag alles tot in de puntjes in orde hebben". In de drukkerij was echter alles al gereed voor de officiële ingebruikstel ling van de tweetoerenpers. De grote stapel opdikkend romandruk stond onder het inlegapparaat en het eerste vel lag reeds onder de nijpers van de cylinder. Tjonge, hij voelde zich toch zenuw achtig, nu het grote ogenblik weldra aangebroken zou zijn. Het was hem eindelijk als een verlossing, toen de torenklok het middaguur aankondigde. tegenheid stelt geheel te acclimatiseren en het circuit met zijn wagen te ver kennen. Het rode race-monster is per trein van Milaan naar Schiphol gekomen om verder door de lucht te worden vervoerd, vanaf Shannon in gezelschap van een racepaard. Dat het inladen van deze racewagen niet maar een, twee, drie is gegaan, bewijst wel het feit, dat speciaal een metalen raam is geconstrueerd met een kiein platformpje bovenop om de wagen gelegenheid te geven zijn draai te maken. Aldus werd de auto op zijn velgen - de banden waren gedemonteerd - tegen de hel ling opgetrokken, die was voorzien van een soort goot om het gevaarte in de koers te houden. In het toestel werd de wagen vastgezet met stevige Eerst maar een stukje eten in het hotel, doch hij kon niet veel naar binnen krijgen en de ober, die de mensen kende, begreep wel, wat er deze mid dag aan de eetlust van de gast man keerde. De openingsplechtigheid verliep ge heel volgens het van te voren opge maakte program. En was derhalve een succes. De burgemeester hield in het nieuwe bedrijf een hartelijke redevoe ring, waarin hij de nieuwe eigenaar geluk wenste met zijn initiatief en hem een goede toekomst voorspelde. Daar na zette hij de tweetoerenpers aan, waarmede op symbolische wijze de „Uitgeverij Wijnandse" geopend was. De zetmachine ging in werking, de andere persen gingen eveneens draaien en de zetters stonden ijverig achter hun bok de glanzende letters te plaat sen in hun haak. Tezamen met de andere genodigden bezichtigde de burgemeester de drukkerij beneden, de zetterij boven en het aangebouwde papiermagazijn, dat nog niet geheel gereed was en waarbij Wijnandse, nu weer honderd procent zakenman, in kettingen die veel geleken op sneeuw kettingen, terwijl als extra verzekering van de velgen draden werden gespan nen naar de haken in de wand van het vliegtuig. FILMNIEUWS „Kleine mensen langs de grote' weg" Luxor theater te Breskens brengt U a.s. Zondag een spannend en indruk wekkend filmwerk. Dit is het verhaal van een man die uit het leger terug keert en geen werk kan vinden. Zijn vrouw Linda permitteert zich gaarne wat luxe, terwijl er zo goed als geen inkomen is. Op een avond is er alleen nog eten voor hun zoontje en hier ontstaat een ruzie door, waarna Paolo mismoedigd wordt en de deur uit gaat. In een autogarage, waar een kennis van hem werkt, bespreekt hij om een auto te stelen en inderdaad dit gebeurd ook. Op weg naar de koper komen zij terecht in een meting en hier vloeien de gevolgen uit voort. De heler die in gesprek is heeft voor hun geen tijd en zij kunnen terug keren. Onderweg biecht Paolo zijn vrouw alles op. Zij beweegt hem zich aan te geven, totdat zij het zelf maar gaat doen en met de polite in de garage komt. De auto staat rustig in de garage en er is niets aan de hand. Zondag en Maandg matinée „Naar de speeltuin", met Heleentje. BURGERLIJKE STAND. Gemeente SCHOONDIJKE over de maand April 1952. GEBOREN 15, Adriaan Cornells Gabriel, zn. van A. G. Contant. 30, Gilles Boudewijn. zn. van A. G. v. d. Siikke. 24, te Oostburg, Izaak Abraham, zn. van H. J. de Bliek- De Iraanse regering van premier Mossadeq, kan voor het ogenblik tevre den zijn. De internationale toestand laat niet toe, de rechten van de oor spronkelijke eigenaresse - de Engelse maatschappij „Anglo-Iranian" - daad werkelijk te beschermen. De Westerse mogendheden hopen, dat de heer Mos sadeq nu ten minste zo wijs zal zijn, de te verkopen olie - hoe dan ook - aan Engelse of Amerikaanse onderne mingen te leveren. Dit is trouwens de reden, waarom men in de Verenigde Naties voorlopig zulk een soepele hou ding heeft aangenomen Het geval op zichzelf blijft onsma kelijk. Ah bij ons de petroleumbaas op een goede morgen zou ontdekken, dat een ander zijn opslagterreintje - met alles wat er op of aan zit - onder beheer had genomen, dan zou hij alle politieposten alarmeren en net zoveel actie ontketenen als nodig is, om de brutale overval oneedaan te maken. Hij zou in géén geval een voorstel van de politie aanvaarden - stel u voor - om de zaak maar op te geven en naar huis te gaan! In de oliestad Abadan is men doende, erepoorten op te richten en de huizen te tooien met guirlandes van Oosterse kleurenmengeling. De Perzen vatten de huidige gang van zaken n.l. op als een grootse overwinning en de partijgangers maken van de gelegenheid gebruik, wat zieltjes te winnen! Men zal pogen Mos- sadeq's populariteit te vergroten, om daarmee de oppositie in het Parlement de wind uit de zeilen te nemen. Of de (vele) leden van de communistische Toedehpartij zich hierdoor óók van de wijs zullen laten brengen, is niet te voorspellen. Vast staat, dat de onbe suisde daden van de Perzische rege ring nog heel lang zullen nawerken en dat de strijd om de olie achter de schermen wordt voortgezet Aardolie, een vloeistof, die de wereld in beroering brengt. In de centrale laadstations wordt dag en nacht gezwoegd, om de zwartgroene brei op te pompen en door te zenden naar de raffinaderijenbehalve in Perzie. lichtingen gaf. Gedurende de rest van de middag zat men in het kantoortje, dat uiteraard propvol was en dronk men wijn, proefde van de gebakjes en werden er dure sigaren gerookt. Wijnandse was tevreden en een paar malen keek hij zijn secretaresse veelbetekenend aan, alsof hij wilde zeggen: Misschien heb je toch nog wel gelijk gehad. Misschien zijn er toch nog wel meer mensen gelukkig, om dat ik het ben. Er is misschien geen reden om cynisch te zijn Maar het meisje had het te druk met bedienen. En van achter de grote, hoge schuif deuren snorden de persen in hun re gelmatige cadans en klikten de ma trijzen uit het magazijn van de zet machine. Ja, Wijnandse kon tevreden zijn. Desondanks was hij blij, toen om half vijf eindelijk de laatste genodigde verdween en hij met Miep achter bleef temidden van de volle asbakjes, lege wijnglaasjes en schoteltjes en schots en scheef door elkaar staande stoelen. „Laat de rommel maar liggen tot morgenochtend," zei hij timide, „dan kan de werkster het wel opruimen, juffrouw Jacobs. Ik vind het voor van daag wel genoeg. Mij dunkt, we moesten er maar een streep onder zetten". „Goed, mijnheer. Overigens heb ik me vandaag afgevraagd, wat of ik nu eigenlijk ben: een typiste of een dame d' honneur". „U bent haast onbetaalbaar, juffrouw Jacobs. Mag ik U hartelijk danken voor Uw bizondere service van deze middag?" „Dat mag, op voorwaarde, dat U niet meer zo slecht van de mensen denkt. Laten we beginnen met goed te denken van de mensen. Er zou niet veel van deze wereld terecht komen, als we allemaal als cynicus door het leven gaan". Hij lachte even, terwijl hij nog een sigaar nam uit het kistje op zijn bureau. „Er schuilt veel waars in Uw woorden, juffrouw Jacobs, maar nu stel ik voor, dat we het debat staken en naar huis gaan. Het is weliswaar

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1