Dinsdag 20 Mei a.s., begint de race om Hollandse luwe DE ZWARTE VLEK Eerste Internationale Beurs voor Landbouw, Zuivelindustrie en Visserij te Utrecht een succes De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN m 8e Jaargang Nummer 382 Vrijdag 16 MEI 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Het begin van de haringteelt-1952 nadert. In Vlaardingen, Scheveningen, Katwijk en IJmuiden worden nu de loggers klaargemaakt. Dinsdag 20 Mei varen ze uit. Dan begint de altijd weer spannende haring- jagerij Wie brengt de eerste haring aan? Het weekend voor het vertrek - Zater dag 17 en Zondag 18 Mei a.s. dus - is het „Vlaggetjesdag". Dan wapperen de vlaggen op de fraai opgekalefaterde pronkende haring schepen te Vlaardingen, Scheveningen en IJmuiden. Zaterdagsmiddags worden in die plaatsen diverse feestelijkheden georga niseerd. Zo zal te Vlaardingen de heer Drs. Van Dijk, directeur van het Bedrijfschap voor Visserijproducten, de Bedrijfschapswimpel hijsen op de VL. 84, het schip, dat vorig jaar de best verzorgde haring in zijn plaats aan voerde. 's Zondags is het kijkdag, zonder meer. 's Morgens worden in de meeste kerken bidstonden gehouden voor de „grote visserij." en 's middags plegen allen naar de kant te gaan om met vele „vreemdelingen" te genieten van het schoon der vloot, die gereed tot haringvangen ligt. Een nationaal bedrijf. De haringdrijfnetvisserij wordt reeds sedert eeuwen door de Nederlanders beoefend. Men noemt haar niet voor niets een nationaal bedrijf. Op school wordt ons geleerd, dat het een Neder lander was, Willem Beukelszoon van Biervliet, die in de 14e eeuw het haringkaken uitvond. Dit haringkaken is een snelle snij dende beweging met een mesje in de keel van de haring, waardoor de inge wanden worden verwijderd en de haring leegbloedt. Daarna wordt de haring gezouten en ontstaat de bekende pekel haring, die, vooral later in het seizoen, geruime tijd houdbaar is. Belangrijke afzetgebieden werden door de uitvinding van het haringka ken veroverd. Men noemde eens de vangst van de kleine haring de grote visserij. We hadden van de 15e eeuw af een aanzienlijke haringhandel. We verkochten onze haring naar de Oost zeelanden in ruil voor graan en naar Frankrijk in ruil voor zout en wijn. Deze haringhandel had koopvaardij schepen nodig. De haring moest ge bracht, de wijn en het graan moesten gehaald worden. Zo stimuleerde de haringvisserij ook de ontwikkeling van onze koopvaardijvloot. De economische betekenis van de FEUILLETON 5. door NIEK VAN DER ZWAAN. In de drukkerij zelve werd reeds volop gewerkt. De zetmachine had al enkele honderden regels gegoten en van de eerste zestien pagina's was een vorm gemaakt, behoorlijk toege- steld op de gloednieuwe tweetoeren- pers, zodat men met het draaien kon beginnen. De nieuw ontvangen Ietter- soorten waren in de kast gedistri bueerd en er was een voorraad pa pier ingekomen, zeker voldoende om een half jaar lang boeken te drukken. Dit alles had een behoorlijke bres geslagen in zijn binnen- en buiten lands kapitaal. Maar Wijnandse had dit vooraf bezien en als goed koop man wist hij, dat de kost voor de baat uitgaat. Het nut van reclame inziende, had hij de burgemeester gevraagd zijn be drijf officieel te willen openen, waarin haringvisserij is algemeen bekend. Niet alleen in Nederland, doch ook daar buiten wordt de Hollandse haring graag gegeten. De visserij geeft Neder land deviezen. De visserij geeftwerk. De visserij geeft voedsel. Enkele cijfers. De haringdrijfnetvloot van Nederland telde in 1939 235 schepen; in 1945 77 schepen en in 1951 209 schepen. Ieder schip vist in het volle seizoen met een vleet, de verzamelnaam van alle netten, van pl.m. 3.000 meter lengte. Per nacht hangen dus in de Noord zee 209 x 3.000 meter is 627.000 meter. Het benodigde touwwerk voor deze vleten, dik en dun door elkaar, heeft een totale lengte van meer dan 3.500 km. De haringdrijfnetvisserij verbruikt jaarlijks pl.m. 32.500 ton zout, wat neerkomt op 65 treinen met 50 wa gons van 10 ton. Het aantal benodigde tonnen, zowel voor de schepen als voor de export bedraagt ruim 1 millioen stuks. De haringdrijfnetvloot voerde in 1951 82.566.000 kg. gezouten haring aan. Bovendien werd 1.682.000 kg. verse haring - haring, die niet gekaakt en niet gezouten is - aangevoerd. Wie zai de strijd winnen? Dinsdag 20 Mei a.s., begint de haringjagerij. Dan is het „Buisjesdag" -'s Morgens vroeg varen de loggers uit naar de Noord. Duizenden gaan dan - evenals op Vlaggetjesdag - naar de haven om de schepen te zien uitvaren. Woensdag 21 Mei arriveert, wanneer alles naar wens en gewoonte verloopt, de vloot in de namiddag op de haringgronden. Dan wordt de vleet geschoten. In de nacht van Woensdag op Donderdag worden die vleten onder grote spanning binnenboord getrokken. Direct daarna gaat men de haring - we nemen maar aan, dat ze zich laat vangen - verwerken (kaken, zouten, kuipen) en aan de jager (het schip, dat de haring binnen moet brengen) overgeven. Dan begint de eigenlijke jacht. Vier, vijf, soms nog meer sche pen met sterke machines snellen naar de haven. Wie zal het dit jaar win nen? Wie zal nummer 1 zijn? Niemand weet het. Maar de strijd val „verwoed" worden. En als de haring binnenkomt, dan is er vreugde. Daarvan spreekt ook dit bekende oude lied Triomf de vreugde stijg' in top, Hijs Holland! vlag en wimpel op, En doe de jubeltoon nu dav'ren [langs Uw strand. Daar komt de kiel met goud belaên, Zij brengt ons d'ïerste haring aan. 't Is feest in Nederland, 't Is feest [in Nederland. deze onmiddellijk toestemde. Enkele kranten waren aangeschreven, die toe zegden hun verslaggevers te zullen zenden en de notabelen van de ge meente Willemspoort hadden een keu rig in kleuren 'vervaardigde uitnodiging ontvangen om de openingsplechtigheid bij te wonen. Tussen de aankoop van het bedrijf en de heropening waren precies vijf weken verlopen en gedurende deze tijd was Wijnandse practisch niet weg geweest. Verscheidene stedelingen had den hem reeds ontmoet en aangezien hij iedereen, rijk of arm, steeds vrien delijk groette, was de eerste indruk van de „nieuwe drukker," zoals hij in de wandeling genoemd werd, niet on gunstig. Maar vooral steeg hij in achting bij hen, die van hem een uit nodiging hadden ontvangen. Deze no tabelen waren uitgezocht door Miep Jacobs, die zich al spoedig in het nieuwe bedrijf op haar gemak ge voelde. En zo begon op de vijfde Augustus een nieuwe periode in het leven van Ja, dan is er feest in Nederland. De vlaggen wapperen van winkels en wa gens. Men doet zich extra te goed aan het verrukkelijke zeebanketde Malse Maatjes. Een delicatesse en een bron van gezondheid; eiwit, vitamines, vet „bij de vleet". De eerste Internationale Beurs voor Landbouw, Zuivel, Visserij en Tech niek, welke van i t./m. 7 Mei in de gebouwen en hallen der Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht werd gehouden, kan in vrijwel alle opzichten geslaagd worden genoemd. In verschil lende sectoren zijn de deelnemers zelfs zeer tevreden over de bereikte resul taten. Het totaal bezoekcijfer ligt hoger dan werd verwacht, t.w. ruim 60.000 bezoekers. Van buitenlandse zijde ondervond de Beurs zeer grote belangstelling. De Duitsers hadden wat het aantal betreft, de leiding. Zij werden gevolgd door Belgen, Engelsen, Fransen, Italianen, Zweden, Zwitsers en Denen. Niet min der dan 27 nationaliteiten werden ter Beurze opgemerkt. Vastgesteld kon worden, dat het be zoek zeer intensief was en behoorde tot de categorie van direct geïnteres seerden. Mede hierdoor verkreeg de Beurs een zeer levendig karakter, het geen tot uitdrukking kwam in de af gesloten orders. Ook uit de aange knoopte relaties zullen, naar de mening der deelnemers, in de komende weken nog tal van opdrachten voortvloeien. Machines, werktuigen en gereed, schappen voor de zuivelindustrie. De afdeling voor de Zuivelindustrie, ondergebracht in de gebouwen en hal len op het Vredenburg, maakte, dank zij een ruime opzet en uniforme stand- opbouw, een zeer verzorgde indruk. De verkopen werden door de deelnemers redelijk genoemd. Een volledige instal latie, verkocht aan een zuivelfabriek, trok zeer de aandacht, terwijl ook door andere standhouders goede zaken kon den worden afgesloten. Do land- en tuinbouwafdeling. Het aanbod van machines en werk tuigen voor land- en tuinbouw was zeer veelzijdig en geheel aangepast aan de Nederlandse en West-Europese be drijven. Voor Nederland, waar niet minder dan een 80-tal verschillende vormen van bodemcultuur worden aangetroffen, is een dergelijke interna tionale concentratie van werktuigen als op deze agrarische Beurs te zien was, Gerben Wijnandse, de rustige, maar energieke zakenman, die kalm zijn weg ging, zonder zich aan iemand te storen. Die Maandagmorgen vroeg stroom den de bloemen bij bouquetten en manden vol het kantoor van de „Uit geverij Wijnandse" binnen. En iedere keer, als er weer gebeld werd en de loopjongen, die voor deze gelegenheid zijn Zondagse pak had aangetrokken, bi) de deur een nieuwe zending in ontvanst nam en aan de „baas" over handigde, las deze laatste met stij gende verbazing de kaartjes, want begrijpelijkerwijs waren vele bloem stukken afkomstig van hem volslagen onbekende „grootheden" uit de stad. Natuurlijk was er een bloemenmand van het gemeentebestuur, een dito kleinere van de burgemeester en zijn vrouw privé, voorts een prachtig bloem stuk van een paar oude studievrienden uit Utrecht, maar voor het overige kon hij niet nagaan, waaraan hij de eer van deze attenties te danken had. Eén bloemstuk trof hem. Een kort moment stond hij met het kaartje in van zeer grote betekenis gebleken. De Nederlandse industrie van landbouw werktuigen toonde zich zeer enthousiast over deze eerste agrarische manifesta tie en was alleszins tevreden over de bereikte resultaten. Onder meer werd een proeforder geplaatst voor de leve ring van 200 wiedmachines naar Tur kije, terwijl op de binnenlandse markt eveneens enkele honderden konden worden verkocht. Een fabrikant van vacuum-reminstallaties voor landbouw- wagens slaagde erin, circa 500 van deze installaties te verkopen. Van bui tenlandse zijde bestond voorts belang stelling voor de Nederlandse ploegen, o.m. uit België, Duitsland en Amerika. Op het gebied van tractoren werden goede zaken gedaan. Tal van firma's slaagden er in, ter Beurze tientallen trekkers (een enkele zelfs circa 80!) te verkopen. Houdt men rekening met het feit, dat de waarde van een trek ker toch altijd nog ligt tussen 5000 en 10.000 gulden, dan kan althans wat dit onderdeel betreft, de Beurs een succes worden genoemd. Ook de aardappelrooiers vonden op de binnenlandse markt een goede af zet. Hetzelfde kan worden gezegd van sproei- en spuitinstallaties. De pluimveeteelt. Ook de inzending voor de pluimvee houderij welke op de Beurs een aparte afdeling vormde, heeft zeer veel se rieuze belangstellenden getrokken. Niet slechts van de zijde van de gespeciali seerde bedrijven, doch ook van de plattelandsbevolking. De fokkers en broederijen trokken het grootste aan tal bezoekers. Voorts werden ook in benodigdheden voor de pluimveehou derij goede zaken gedaan. Ook over het buitenlandse bezoek was men zeer tevreden. Uit Zuid- Afrika werd een aanvraag ontvangen voor de levering van kuikens. De uit voering van deze opdracht werd van Nederlandse zijde zeer goed mogelijk geacht. De visserij. Volgens de mededelingen van de vertegenwoordigers van de Visserij op de Jaarbeurs kan de eerste deelneming geslaagd worden genoemd. Weliswaar droeg de inzending in hoofdzaak een informatief karakter, doch men meende over de zakelijke resultaten eveneens tevreden te kunnen zijn. Uit alle Nederlandse visserijplaatsen werden bezoekers ontvangen, terwijl ook van buitenlandse zijde zakelijke belangstelling werd ondervonden. Uit Urk kwam zelfs een grote dele gatie Urker vissers, onder leiding van de burgemeester G. Keyser naar de Visserij-afdeling op de Jaarbeurster reinen. zijn handen: „G. de Rooy, Johanna- singel De Rooy wat drommel, de naam kwam hem bekend voor. Wacht eens natuurlijk, dat was zijn medepassagier op die midd.ag, toen hij in Utrecht ternauwernood de trein had gehaald. Hé, toch aardig van die jongeman, dacht bij. „Met de beste wensen voor Uw bedrijf" stond er op geschreven. Hij zou hem in ieder ge val in een persoonlijk briefje bedan ken. Dat stond vast. Miep Jacobs, de typiste, statig ge kleed in een lange, zwarte japon, keek glimlachend naar Wijnandse, die wat onwennig en bovendien een tikje ze nuwachtig in het kantoor heen en weer dribbelde. „Wat staat U dat jacquet goed, mijnheer," kon ze niet nalaten op be wonderende toon te zeggen. „Zo def tig en toch ook weer niet Zo echt gekleed". Hij kon een lach niet weerhouden. Zelf was hij ook wel wat trots op zijn nieuwe kleding en toch, hoewel hij zich nu al dagen van te voren ver-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1