Opening nieu School ie we Technische Oostburg DE ZWARTEVLEK Gemeente Breskens De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 380 Vrijdag 2 MEI 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Vrijdagmiddag werd, in tegenwoor digheid van vele autoriteiten, de nieuwe Technische School voor Oostburg en Omstreken geopend. Deze school is gelegen langs de Rijksweg, even bui ten de kom der gemeente Oostburg, in de richting Draaibrug. Het spreekt vanzelf dat deze opening een feestelijk karakter had en de vlaggen der diverse gemeenten, gehesen voor de nieuwe school, verhoogden niet weinig het feestelijk aanzien. De vele genodigden, w.o. de heer Hennequin uit Den Haag, Inspecteur van het Nijverheidsonderwijs, die als vertegenwoordiger van de Minister van Onderwijs aanwezig was, alsmede vele burgemeesters en wethouders der om liggende gemeenten, hoofden van scho len e a., werden het eerst toegespro ken door de voorzitter van de Ver eniging „De Ambachtsschool voor Oostburg en Omstreken", de heer Mijs. Hij heette allen hartelijk welkom, waar bij hij zijn spijt uitdrukte over het feit, dat de Commissaris der Koningin verhinderd was deze opening bij te wonen. Spr. gaf vervolgens een over zicht, te beginnen vanaf de oprichting der school tot op heden, waarbij vele moeilijkheden zijn overwonnen, vooral wat de financiën betreft. Zo is de school in 1908 begonnen met 36 leer lingen, doch allengs groeide dit aantal in de loop der jaren en een belang rijke gebeurtenis was dan ook de vie ring van het 25-jarig bestaan in 1933, waarbij Minister Marchant aanwezig was. In 1944 werd de school door oor- logsgeweld zwaar beschadigd en na de bevrijding bleek dat het herstel der school meer gekost zou hebben dan een nieuwe, zodat alle pogingen in het werk werden gesteld om tot nieuw bouw over te gaan. Dat hieraan heel wat vastzit weet een ieder die iets met nieuwbouw te maken heeft. De heer Mijs sprak dan ook hartelijke woorden van dank tot architect Rot huizen uit Middelburg, de aannemers firma Bossand, de firma Schippers Nauta, die de electrische installatie heeft verzorgd en de schilder P. de Bruijne, allen te Oostburg, die op voortreffelijke wijze hun werk aan de nieuwe school hebben verricht. Een bijzonder woord van dank richtte hij tot de directeur, de heer v. d. Beukei, die in de oude school - die spr. verge leek met een stal - bijzondere presta ties heeft verricht en daarbij het leer- FEUILLETON 3. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Tot zolang moet je maar ergens een hoek vrij maken. En alle oude letter, die niet meer gebruikt wordt, moet in kistjes gepakt worden, want ik krijg verschillende series nieuw let termateriaal, zodat ik de kasten leeg moet hebben. Maak dus even van de nog niet afgekeurde soorten een proef, zodat ik me er over kan beraden". ,,'t Komt in orde, mijnheer". „Uitstekend". Wijnandse keek nog eens rond en trok zich toen terug in het kantoor, overzag de smakeloze meubels en ouderwetse hoge bureaux. Ook hierin wilde hij veranderingen hebben. En personeel op het kantoor. Hij nam de telefoon van de haak en nadat hij verbinding had gekregen met het arbeidsbureau, vroeg hij om een steno-typiste. „En," voegde hij er aan toe, „liefst zo gauw mogelijk. Als het lingenaantal nog wist op te voeren. Onder leiding van de directeur en leraren is veel voor de nieuwe school vervaardigd, o.a. het fraaie ijzeren hek. De heer v. d. Beukei kreeg dan ook als blijk van waardering uit handen van de voorzitter een Parker-vulpen aangeboden, waarbij de echtgenoten der leraren en concierge bloemen wer den aangeboden. Spr. besloot zijn openingswoord met tot burgemeester Hoeksema de hoop uit te spreken, dat de gemeente Oostburg de nieuwe school als een aanwinst zal beschouwen en dat zij niet meer door oorlogsgeweld zal worden verwoest. Vervolgens werd door Inspecteur Hennequin de officiële opening ver richt, die met behulp van een heel mooi tomahawk (sierbijltje) het tradi tioneel gespannen lint verbrak, waarna de genodigden in de gelegenheid wer den gesteld een rondgang door de nieuwe school te maken. Het gebouw is zeer practisch ingericht, waarbij direct opvalt de vele ramen, waardoor veel licht valt in de ruime lokalen, waarin het voor de jongens een genot moet zijn om zich in hun vak te bekwamen. Opvallend is ook de mooie klok, geschonken door de oud-leerlingen. Er bevinden zich in de nieuwe school twee tekenlokalen, twee theorielokalen, bankwerkerij, smeden- en timmermans werkplaats, benevens een directeurs-, leraren- en conciergekamer, terwijl ook de wasgelegenheid in de werkplaatsen, alsmede de ruimte voor de kleren weg te hangen er keurig uitzien. Achter de school bevindt zich een ruime over dekte fietsenbergplaats. Vele nieuwe machines staan naast de oude opgesteld, waarbij leerlingen der school demonstreerden voor de bezoekers. Na deze rondgang verkreeg de heer Hennequin het woord, die zijn bewon dering uitsprak over de wijze, waarop de bevolking van W. Z.-Vlaanderen zich opwerkt uit de chaos van de oorlog. Hier is het niet „veel ge schreeuw en weinig wol", maar wel „veel wol en weinig geschreeuw". Het was hem dan ook een groot genoegen deze mooie school te mogen openen, waarbij hij nog een korte beschouwing gaf over de vernieuwing van het onder wijs. Vervolgens sprak Burgemeeste Hoek- zema, die de nieuwe school niet alleen een sieraad noemde voor de gemeente Oostburg, maar voor de gehele streek. kan morgen". Men beloofde hem nog dezelfde avond een jongedame te sturen. Ver volgens belde hij een plaatselijke kan- toormeubelhandel op en vroeg of ze een vertegenwoordiger wilden sturen met een modellenboek. „Ik wil enkele moderne bureaux, kasten en stoelen hebben," verduidelijkte hij. Ziezo, dat was dat. In de ouder wetse armstoel gezeten, stak hij een sigaret op en bladerde wat in de boe ken, die op het schrijfbureau lagen. Geen wonder, dat er niet veel ver diend werd in deze zaak. Was dat ook een administratie! Enfin, hij zou er zich niet over ergeren en de zaak economisch ge zond maken. Naar goede boeken was altijd vraag en goede boeken zou „Uitgeverij Wijnandse" binnenkort op de markt brengen De deur ging open en iemand trad binnen, klopte aan het loket. Wijnandse stond op en opende de tussendeur. Het was de machinezetter, die deze middag kwam solliciteren. Wijnandse bood hem een stoel en bekeek zijn Hij sprak de hoop uit dat deze school nog vele goede vakmensen zal mogen voortbrengen. Vele sprekers voerden hierna nog het woord, o.a. de heer Iz. Risseeuw als oud-bestuurslid, de heer Hoolhorst, directeur van het Lyceum te Oostburg, de heer v. Dijk, directeur der Rijkslandbouwwinterschool te Schoondijke, die wees op de vele machines, benodigd in het agrarisch bedrijf en waarvoor goede vakmensen noodzakelijk zijn, de heer Joh. Ie Clercq te Sluis, Burgemeester van Rosevelt te Schoondijke, die sprak namens de Ver. van Burgemeesters en Secretarissen, de heer Visscher, direc teur der Techn. School te Middelburg, Architect Rothuizen, de heer Dhondt uit Draaibrug, die de voorzitter een album met de handtekeningen van de oud-leerlingen, die de klok hebben ge geven, aanbood, de heer Hillebrand te St. Laurens, hoofdbestuurslid B.S.C.M., de heer de la Viënne te Zuidzande, die sprak namens de Vakgroep schilders, de heer Denie, directeur der Ambachts school te Terneuzen, de heer D. Luteijn te Oostburg, namens de Smedenbond en namens de onderwijzers in practisch hoefbeslag, de heer P. Vermeulen, hoofd der school te Cadzand, namens de Ned. Onderwijzersvereniging, afd. W. Z.-Vl., mej. Verhage, directrice van de Landbouwhuishoudschool te Schoondijke, terwijl als laatste spr. het woord voerde de directeur der nieuwe school, de heer v. d. Beukei. Hij sprak woorden van dank tot de architect, de aannemers, onderaanne mers en allen die bij de bouw be trokken waren, voor de prettige manier van samenwerken. Vervolgens werd de voorzitter een mooie album aangeboden met foto's, zowel van de oude als de nieuwe school, terwijl een verkleinde album werd aangeboden aan de heer Hennequin en de architect. De voorzitter beantwoordde in het kort de verschillende sprekers, waarbij hij als aandenken de heer Hennequin de tomahawk aanbood, die deze ge bruikt had voor het lint door te hak ken. Verder dankte hij nogmaals de directrice der Landbouwhuishoudschool te Schoondijke en haar collega uit Goes voor de vervaardiging der gor dijnen, benevens allen die door het zenden van bloemstukken hun belang stelling toonden voor deze bijzondere gebeurtenis. Na dit officiële gedeelte werden de glazen gevuld en versnaperingen aan geboden, die door meisjes van de Landbouwhuishoudschool werden rond gediend en bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen. getuigschriften. De man maakte een behoorlijke, rustige indruk en Wijnandse besloot hem te nemen. „Morgen krijg ik een Linotype met drie magazijnen. Kunt U daar op werken?" „Zeer zeker, mijnheer". Wijnandse sprak nog even met hem en het slot was, dat de man reeds de volgende morgen aanwezig zou zijn. Wijnandse hield van spijkers met kop pen slaan. Toen de man vertrokken was, zei Wijnandse tot zichzelf; Ziezo, nu zul len we Utrecht eens bellen om de pui van het gebouw wat op te frissen en daarna de lichtreclameletters bestel len. Tijdens deze telefoongesprekken kwam de man van de kantoormeubels binnen en deze ging een half uur later weg met een verheugd gezicht en een belangrijke order. Wijnandse keek op zijn horloge: half zes. Eerst maar eens wat gaan eten. „Kees!" riep hij naar achteren. De meesterknecht kwam zo vlug Nationale Herdenkingsdag Zaterdag 3 Mei 1952. Evenals vorige jaren zal op de Nationale Herdenkingsdag ter her denking van de in de oorlog en bij de bevrijding gevallenen een stille tocht naar de begraafplaats gemaakt worden. Vertrek van het gemeentehuis af om 19.40 uur. Na het tijdsein van 20.00 uur, hetwelk per sirene zal worden aangegeven, zullen 2 minuten van stilte in acht worden ge nomen. o Naar aanleiding van het hier boven omschrevene verzoekt de burgemeester aan de ingezetenen van 's avonds 18.00 uur af de vlaggen halfstok te hangen. ATHLETIEK. Zeeuws-Vlaamse overwinningen in de Middelburgse Singelloop. De Middelburgse Singelloop is een volkomen overwinning geworden voor Marathon uit Vlissingen, met haar Zeeuws-Vlaamse lopers. Bij de junioren was het natuurlijk de Hotkenaar Daan Haak, die de over winnaar van het vorige jaar, de Hellas athleet de Roo uit Goes, naar de tweede plaats verwees. Bij de senioren was het geheel een Zeeuws-Vlaamse aangelegenheid en het werd zelfs een vinnige strijd tussen Oost en West Zeeuws-Vlaanderen. Piet van Acker lag bij de start al direct vooraan, Staf Dobbelaere lag helemaal achteraan. Booy, die laatstgenoemde in de gaten probeerde te houden, lag na ongeveer 500 meter geheel inge sloten, midden in het peleton. Dobbe laere, die de zeer ongunstige positie van de Oost Zeeuws-Vlaming zag, riep van Acker toe, dat hij moest proberen er van tussen uit te trekken, wat deze dan ook op slag deed. De Schoondijkenaar spurtte nu ook uit volle macht langs de buitenkant van het peleton, tot bij van Acker. Op slag lagen deze twee West Zeeuws- Vlamingen ongeveer 50 meter voor op de groep, met Booy er hopeloos mid den in. Toch gelukte het aan Booy tot bij de weglopers te komen, maar zodra hij aansluiting had, verhoogde Dobbelaere het tempo zodat Booy nog maals een grote inspanning moest doen. mogelijk naar voren. „Tot hoe lang werken jullie?" „Tot half zes, mijnheer". „Hoe staat het met de letterproeven?" „Ze zijn ze aan het trekken, mijn heer, op de proefpers". „Mooi, ik ga even eten. Blijf jij hier tot ik terug ben en als er iemand komt of opbelt, ik ben in het hotel. Daar kun je me telefonisch bereiken". Drie kwartier later was Wijnandse weer terug. Op z'n bureau lagen de verschillende letterproeven. Kees kwam naar voren, toen hij zijn patroon hoorde. „Je kunt nu wel gaan, Kees". „Jawel, mhnheer. Goeden avond, mijnheer". „Dag Kees". Op z'n gemak bekeek Wijnandse de afdrukken van het aanwezige letter materiaal. Veel goeds was er eigenlijk niet meer bij. Het beste was misschien, om alles maar in één keer op te rui men. Enkele vellen legde hij even apart. Deze leken hem nog wel. De rest was oud, plat en bovendien foei lelijk. Weg er mee

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1