leerlingenstelsel, tevens directeur van de technische school, de heer W. van den Beukei, sprak gelukwensen uit. Spreker dankte de heer L. P. Non hebei, controleur van het leerlingen stelsel, die veel deed en tot stand wist te brengen voor de leerlingen van dit gewest. Vervolgens werd nog het woord gevoerd door de heren Kuijk en Non- hebel. De heer T. van der Waal, bracht de jongens de financiële voor delen van dit diploma onder ogen. De leerlingen zullen nu een loonsverhoging ontvangen, alsof zij een jaar ouder zijn dan in werkelijkheid, hetgeen neer komt op 712 ct. per uur meer. Met een dankwoord van de voor zitter aan allen, werd de bijeenkomst gesloten. De geslaagden zijn ie prijs, de heer A. Baas uit Sluis, patroon J. H. Baas te Sluis; 2e prijs, de heer C. H. v. Boven uit Sluis, patroon A. J. H. van Elzen te Sluis. F. Barra, Oostburg, patroon P. F. Barra, Oostburg; C. J. Beun, Aarden burg, patroon P. F. Barra, Oostburg; A. Buijze, Cadzand, patroon P. R. Toussaint, Cadzand; A. P. Dierkx, Retranchement, patroon H. Zwier, Retranchement; J. S. Huigh, Schoon- dijke, patroon I. de Bliek, Schoondijke; L. V. Lootens, Sas v. Gent, patroon A. Verhoeve, Sas v. Gent; C. P. Ocké, Slijkplaat, patroon Vic. Ver- straeten, Hoofdplaat; Th. Pijcke, Nummer Eén, patroon J. v. Rosevelt, Breskens; J. Strijdonk, Oostburg, pa troon H. Verweij, Oostburg. Als examencommissie fungeerden de heren J. Barendregt te Oostburg, namens de werkgevers; J. Coppens te Retran chement, namens de werknemers; P. J. v. Strien, leraar ambachtsschool te Oostburg en Th. de Waal, controleur leerlingenstelsel te Middelburg, beiden namens de stichting vakopleiding bouw bedrijf. DUIVENSPORT. Duiven-Mij „Nog Sneller" te Breskens. Uitslag prijsvlucht Arras op Zondag 20 April j.l. Los 10.15 u. Aank. ie duif 12 u. 12 min. 36 sec., snelh. 1155 m. per min. 1 Verm.-Verd. 2 Iz. Porreij. 3 L. Moelker. 4, 5, 64 A. Bondewel. 6, 14 A. de Hulster. 7, 9, 11, 19, 26 48 J. Risseeuw. 8, 30, 61, 74 P. Buize. 10, 23 Jn. Datthijn. 12, 33 34,63 A. Quaars. 13, 31, 46 H. Oosterling. 15 M. Faas. 16, 68 G. Boekhout. 17, 75 Quaars-L. 18, 57 Jn. Faas. ao, 44, 45 A. Haartsen. 21 L. v. d. Wege. 22, 39 A. Verduijn. 24, 47, 58 J. v. Dierendonck. 25, 52 J. Jacobs. 27, 73,76 P. Vermeulen. 28 E. Pieters. 29 Jn. Jansen. 32, 42 W. Bruijnooge. 35, 56 Dierx-Hartog. 36 Post 37 E. Rijkaart. 38, 49, 62 Iz. de Jonge Az. 40 Jn. Wouttiez. 41, 53, 66 J. Carels. 43 W. Fenijn. 50 Versprille-K. 51, 71 en ie overduif P. v. d. Walle. 54, 67 G. Pleijte. 55, 59 Faas Mz. 60 A. de Jonge. 65 W. Klaaijsen. 69, 72 J. Wisse 70 A. Hamer- lijnck. Duivenver. „Strijd in Vrede" te Groede. Uitslag prijsvlucht Arras op Zondag 20 April j.l. Los 10.15 u. Aank. ie duif 12 u. 12 min. 5 sec., snelh. 1131 m. per min. 1 A. Bouwens. 2 J. Stokkerman. 3 J. Robijn. 4 Jan v. d. Wege. 5, 21 I. Vermeulen. 6, 23 J. v. Haneghem. 7 en ie overduif I. de Jonge. 8, 9 P. de Visser. 10, 30 J. Frelier. 11 J. v. Driel. 12 W. Fenijn. 13, 27 A. Faas. 14, 17 J. Vermeulen. 15 G. Schautteet. 16 A. Leen- houts. 18 J. de Roecks. 19 J. Ras (str.w.). 20 A. Manhave. 22, 24 Jac. Ras. 25 Vinjé-Elfr. 26, 29 J. Ras-Minn 28 A. Faas. 31 J. den Dekker. 32 J. de Vlieger. 33 J. Merk. Neen, dat stond hem zo ook niet aan. Dat moest verdwijnen. Hij zou de gevel met zand schoon laten spuiten en er een lichtreclame op laten plaat sen „Uitgeverij Wijnandse". Een naam, die bekend moest worden. Opgewekt stapte hij naar binnen en liep langs het lege kantoor rechtdoor naar de drukkerij, waar enkele mensen in een stofjas het oude, afgekeurde zetsel aan het opbinden waren, terwijl de drukkers een oude snelpers demon teerden. Hier zou de moderne Ame rikaanse tweetoerenpers komen. Toen hun nieuwe patroon binnen kwam, groetten ze hem en hij beant woordde deze vriendelijk. „Nog iets bijzonders geweest?" vroeg hij aan de meesterknecht, een flinke, voor zijn taak berekende man van middelbare leeftijd. „Tweeduizend nota's, twee rouwcir- culaires, elk honderd, en vanmorgen nog vijftig geboortekaartjes. Mijnheer Pons heeft alles ingeschreven". Onwillekeurig moest Wijnandse even lachen. Toch wel tragisch met die Pons. Kon moeilijk van zijn zaak, die hij ja ren had gedreven, scheiden en kwam trouw nog elke dag de administratie Voetbal 2e klasse B. Rood WitVlissngen O2; RAC- Alliance r i; TerneuzenTSC I2; GoesDe Baronie 31; Middelburg Internos 64; DoskoMOC t—8. Vlissingen toonde zich weer van zijn beste zijde, maar door het gelijk spel van Alliance, is de overwinning op Rood Wit maar een half succes. De situatie aan de staart is nu zo, dat Vlissingen Moe nog op bezoek krijgt en Rood Wit nog naar Alliance moet. Wint Vlissingen en verliest Alliance, wat we niet verwachten, dan is een beslissingswedstrijd nodig, om uit te maken wie degraderen moet. Goes stelde zich veilig en blijft nog een jaar tweede klasser, terwijl de grote over winning van Moe op Dosko wat vreemd aandoet. Tenslotte smaakte Middelburg het genoegen in een doelpuntrijke wed strijd de kampioenen te verslaan. De stand is nu Internos 21 14 4 3 66 -35 32 Middelburg 21 12 3 6 61 39 27 Dosko 21 11 4 6 50 5i 26 T.S.C. 21 8 8 6 39 34 24 De Baronie 21 9 4 8 40 -48 22 Rood Wit 21 9 3 9 47 56 21 R.A.C. 21 7 6 8 3i 28 20 Terneuzen 21 9 1 11 33 5o 19 Moe 21 6 5 10 36 42 17 Goes 21 5 6 10 40 45 16 Alliance 21 4 7 10 37- 45 15 Vlissingen 21 6 1 14 42- 62 13 3e klasse D. BreskensAxel 21; Corn Boys Sluiskil 23; De ZeeuwenOdio 3O; Nieuw BorgvlietClinge 6O; RCS Meto 2o. De big match om de onderste plaats tussen Corn Boys en Sluiskil, leverde laatstgenoemde weer twee kostbare punten op, zodat nog niet beslist is, wie degraderen zal. Nog drie clubs komen hiervoor in aanmerking. De andere uitslagen zijn van alle belang ontbloot. Dat Axel van Bres kens verloor ligt o.i. in het feit, dat Axel tochal kampioen is en zich wil sparen voor de aankomende promotie wedstrijden. De Zeeuwen boekten een verdienstelijk resultaat tegen Odio en ook de andere thuisclubs bleven de baas over de gasten, wat te verwach ten was. De stand is Axel 22 15 5 2 67- 25 35 De Zeeuwen 20 12 4 4 47 27 28 Odio 21 10 6 5 58- 46 26 Meto 20 9 3 8 50- 4i 21 Breskens 20 9 3 8 57- 54 21 R. C. S. *9 8 3 8 42- 33 19 Clinge 20 8 2 10 5i 56 18 Nw. Borgvliet 20 6 6 8 45 5o 18 Biervliet 19 8 1 10 40. 40 17 Zeelandia 20 5 3 12 33- 65 13 Corn Boys 18 5 2 11 39- 47 12 Sluiskil l9 4 2 13 27- 72 10 4e klasse H. KoewachtOostburg 22; Honte- nisseHoofdijlaat 75; EMMPSK 26; AardenburgHulst 2o. Een plotselinge ommekeer in de staart nu PSK het klaar speelde met flinke cijfers hun wedstrijd te winnen. Het ziet er maar benauwd uit voor Hoofdplaatwinnen ze Zondag hun wedstrijd tegen Oostburg - wat niet uitgesloten is - dan nog zal er een beslissingswedstrijd nodig zijn tegen PSK. Een zware opgave voor Hoofd plaat. Mogen we slechts hopen dat ze niet te zwaar zal zijn. Tenslotte ligt West Z.-Vl. ons meer na aan het hart dan Oost Z.-Vl. De andere uit slagen waren van geen belang meer. Dat Aardenburg van Hulst won, ver- bijhouden, hoewel zijn vrouw en kin deren al druk aan het inpakken wa ren voor de reis naar het nieuwe vaderland. „Mooi, luister eens, Kees; morgen is er werk aan de winkel, geen zet werk, maar verzetwerk. Morgen komt de zetmachine en de tweetoerenpers kan over een week ook hier zijn Deze laatste neemt nogal wat ruimte in. Bovendien krijg ik over enkele dagen ook nog een degelaulomaat. Daar, in de hoek bij het raam, moet de zeimachine komen. Die bokken moeten daar dus zo spoedig mogelijk verdwijnen. Trouwens, met uitzonde ring van de zetmachine, gaat de hele zetterij naar boven „Maar het papier dan, mijnheer?" „Zodra ik de vergunning heb, wordt er achter de drukkerij een stuk aangebouwd, dat als papierma gazijn gaat fungeren." (Wordt vervolgd). wondert ons niets. Ook Hulst zal zich sparen voor de promotie wedstrijden. De stand is Hulst Hontenisse Ria Steen Aardenburg Oostburg Koewacht IJzendijke E.M.M. P.S.K. Hoofdplaat 19 16 0 3 70 - 26 32 19 11 4 4 62 - 42 26 18 11 1 6 67-41 23 19 10 2 7 74-41 22 19 7 4 8 38-35 18 19 7 4 8 41 -44 18 19 5 6 8 33-56 16 20 6 3 11 44-53 15 17 5 4 8 29-40 14 20 6 I 13 42-83 13 19 4 3 12 41 - 81 11 RECTIFICATIE In het verslag van de Bestuurdersbond van het N.V.V., gehouden te Oostburg en voor komende in ons vorig nummer, st^at ver meld, dat dhr. P. v. d. Hooft uit Groede het hoog tijd vond, dat de prijzen-commissies er komen, aangezien grof misbruik wordt ge maakt door smeden, schilders, aannemers en timmerlieden, door maar te rekenen wat zij goeddunken. Genoemde heer schrijft ons nu dat hij dit niet heeft gezegd. Zijn woorden waren: „dat het goed zou wezen dat er prijzen- commissies werden ingesteld, aangezien „er in verschillende bedrijfstakken misbruik „werd gemaakt". Wij hebben ons hierover tot de betreffende correspondent gewend, die beweert dat hij de verschillende bedrijfstakken alleen maar ge noemd heeft in zijn verslag ter verduidelij king voor de lezers. De Redactie. FILMNIEUWS „Tazan's wonderbron" Luxor Theater te Breskens brengt U a.s. Zaterdag de nieuwe Tarzan in de zeer spannende film „Tarzan's wonderbron". Door de Chimpasee Chita worden Tarzan en Jane opmerk zaam gemaakt dat een vliegtuig is neer gestort. Dit vliegtuig behoort aan een Aviatrice die een rondvlucht wilde maken rond de wereld. Tarzan dringt door in een verborgen vallei en vindt Gloria, zij heeft al die tijd gewoond bij een stam van inboorlingen, die haar niet willen laten gaan, omdat zij ge dronken heeft van de wonderbron, waardoor zij de eeuwige jeugd heeft verkregen. Een film vol spanning en avontuur. Plaatselijk Nieuws Schoondijke. Wielerwedstrijd. Voor de op Woensdag a.s. alhier te houden wielerwedstrijd zijn nu reeds de volgende renners ingeschreven: A. Goethals, Watervliet; J.v.d.Ameele, Nieuwvliet; W. Steyn, Vlissingen; R. Calon, IJzendijke; M. Wisman, Amster dam; A. Sebregts, Eindhoven; P. de Jong, Made; W. Knoester, Schevenin- gen; M. Dominicus, Nieuwdorp; P. v. d. Lijke, Groede; J. van Opstal, Belfeld; A. Heren, Roosendaal; L. v. Mierloo, Amsterdam; J. Baardwijk, Vlijmen; A. van Sluis, Vlissingen; Abr. Dierix, Re tranchement; G. van Boven, Sluis; O. van Quekelberghe, Groede, J. Dierx, Retranchement; A. Hoogaarts, Zundert; J. van Ranst, Middelburg; P. Timmer man, Lewedorp; G. Damen, Lieshout; J. Kuys, 's-Hertogenbosch, N. Oost hoek, 's-Heerenhoek, T. Wijchen, Goes; C. Luysterburg, Nieuw-Vosmeer; A. v. Steen, Leur; C. Keepers, Roosendaal; F. Schets, Vlissingen; W. Duner, Oud- Gastel. (Zie de raambiljetten). Vergadering. In de Dinsdag j.l. in Hotel „De Zwaan" alhier gehouden vergadering van de Onderlinge Paardenverzekering Mij., gevestigd te Schoondijke, trad het Bestuur en bloc af en werd een nieuw bestuur gevormd, bestaande uit de he ren: C. den Hamer, Schoondijke; C. Almekinders, Retranchement; C. J. Manneke, Breskens; E. de Smet, Sint Kruis en C. Haverbeke, IJzendijke. Bij het verdelen der functies werd de heer C. den Hamer tot Voorzitter benoemd en de heer E. de Smet tot Vice-V oorzitter. Oostburg Mei-viering De gezamenlijke Democratisch-Socialis- tische Verenigingen in W. Z.-Vl. zullen ook dit jaar de i Mei-dag niet onop gemerkt laten voorbijgaan. Reeds des morgens komen de Vlissingers over om met muziek en vlaggen een rond gang door Breskens te maken. Des mid dags is er in het concertgebouw te Vlissingen een kinder-bijeenkomst. Op 3 Mei wordt alhier in hotel De Vuijst een bijeenkomst gehouden, waar de heer K. Suurhof, 2e voorzitter van het N.V.V. en lid van de 2e Kamer zal spreken. Ook zal onder leiding van Mevr. van den Broecke-de Man een Mei-spel worden opgevoerd, getiteld „Volhouden" van N. Korfï-Zernike. Een voor deze gelegenheid gevormd korps onder leiding van de heer J. Gosseije, alhier, verleent muzikale mede werking. Ook worden nog enkele kin- derdansen uitgevoerd onder leiding van de dames E. Scheen, alhier en I. Schieman te Groede. Biervliet Thuiskomst uit Korea. De heer B. Westdorpe, die 1V2 jaar in Korea was als oorlogsvrijwilliger, wordt begin Mei thuis verwacht. Er is enorm veel belangstelling voor het a.s. muziekconcours. Op 22 Mei a.s. zal het er in onze gemeente om spannen, wie van de 20 deelnemende corpsen de beker uit het vuur zal slepen, die Biervliet nu in het bezit heeft en die gewonnen werd vorig jaar op het concours te Hulst. De Bond van Muziekverenigingen in Zeeuws-Vlaanderen heeft, mede in ver- band met het II 0-jarig bestaan van de Kon. „Harmonie" besloten, om dit jaar het concours in deze gemeente te organiseren. De Kon. „Harmonie" zal als gast- vrouwe fungeren, terwijl het gemeente bestuur een belangrijk bedrag heeft uit getrokken voor de officiële ontvangst van de besturen der deelnemende ver enigingen. Het concours zal gehouden worden in de boomgaard van de heer Camiel Calon, die deze spontaan en gratis voor dit doel afstond. Er zijn vele prachtige medailles be schikbaar gesteld, o.m. door de Com missaris der Koningin in Zeeland, door de Burgemeester en het gemeentebestuur van Biervliet, door ingezetenen uit deze gemeente etc. Ook de Kon. Fanfare uit Watervliet, die al geruime tijd lid is van de Bond, zal deelnemen aan het concours. Wel een internationaal gezelschap dus, dat om de trofeeën gaat kampen. Uitgekomen wordt in de volgende afdelingen Derde afdeling (fanfare). Verplicht nummer „Hestia," ouverture, M. J. Cerfontaine. 1„Oefening baart Kunst," Hoofdplaat. 2. „Excelsior," Terhole. 3. Chr. fanfare „Hosanna," Axel. Tweede afdeling (fanfare). Verplicht nummer Uranus," concertstuk, M. J. Cerfontaine. 4. „Nut en Genoegen," Nieuwvliet. 5. „St. Cecilia," Philippine. 6. „Kon. Aardenburgse Fanfaren," Aardenburg. Tweede afdeling (Harmonie). Ver plicht nummer „Tzigane," G. H. Boedijn 7. „Concordia," Axel. Eerste afdeling (fanfare). Verplicht nummer: Overture Symphonique" van G- H. Boedijn Keuzenummers „Stella," overture van A. Delhaye en „Druses," ouverture Fantastique van Fr. Jakme. 8. „Ons Genoegen," Retranchement. 9. Kon. Fanfare „Eendracht maakt Macht," Watervliet (B.) Eerste afdeling (harmonie). Verplicht nummer „Kleine overture in klassieke stijl" van Joh. Pala. Keuzenummer ,The Geisha," selectie van S Jones, arr. S. P van Leeuwen. 10. Harmonie Terneuzen," Terneuzen. 11. „De Volharding," Zaamslag Afdeling Uitmuntendheid (fanfare)- Verplicht nummer „Caesar en Cleopa tra," dramatische ouverture van G H. Boedijn. Keuzenummers ,,A Handelian Suite," van D. Wright en Pax" hymne van F. Register. 12. „Eendracht maakt Macht," Groede. 13. „Uit het Volk - Voor het Volk,' Breskens. 14 Kon. Muziekvereniging „Veronica," Zuidzande. 15. „Elk naar zijn Krachten," Hoek. 16. „Geduld Overwint," IJzendijke. Ere-afdeling (fanfare). Verplicht num mer „Ouverture Philadelphique" van P. Gilson. Keuzenummers „Bagatelle" van Joh. Rixner, arr. P. Molenaar en „Scherzo" van Meindert Boekei. 17. Harmonie,Oostburg 18. „Weldoen door Vermaak," Clinge. Ere-afdeling (harmonie). Verplicht nummer „Fridolin," ouverture van P. van Mever- Keuzenummer „Precisiosa," ouverture van C. M. von Weber. arr. P Molenaar. 19. „Oefening kweekt Kunst," Schoon dijke. Vaandelafdeling „Fanfare". Verplicht

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2