CORSETTEN Het eerste lustrum van de Sticliting „Het Vierde Prinsenkind" DE ZWARTE VLEK 'i A.V.R.O.-tocht naar Hilversum schitterend geslaagd. ROZENOORD iKing di, ESCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 379 Vrijdag 25 APRIL 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per' kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra In 5 zomers 2toi6 oorlogsweesjes gratis met vacantie Op 24 April 1947 werd in Dordrecht opgericht de Stichting „Het Vierde Prinsenkind". Geen der oprichters heeft kunnen vermoeden, dat de doelstelling van deze Stichting: „het bezorgen van een vreugdevolle vacantie aan kinderen over wier leven de oorlog zulk een donkere schaduw wierp" bij het Ne derlandse Volk een zó grote instem ming zou vinden. De cijfers spreken klare taal. In zijn vijfjarig bestaan zond „Het Vierde Prinsenkind" 21016 door de oorlog verweesde en/of lichamelijk getroffen kinderen naar de prachtige kampen, die welwillend door de Regering ter beschikking werden gesteld. Dit zou onmogelijk geweest zijn, indien ons volk niet op ondubbelzinnige wijze had getoond, dat het zich van de oorlogs slachtoffers niet wil afmaken met een wekelijkse uitkering in geld alleen. Door middel van „Het Vierde Prinsen kind" heeft onze natie uiting gegeven aan haar medegevoel met de duizen den weduwen en weesjes van hen, die de hoogste tol aan de oorlog hebben betaald. De uitzending met vacantie was wel de meest sympathieke vorm die kon worden gekozen. Immers, de kinderen worden voor een korte periode ont trokken aan de zorgensfeer van iedere dag, terwijl daarnaast de moeders de ervaring opdoen, dat de offers, die door haar en haar gezinnen werden gebracht niet vergeten zijn. Dank zij de spontane en belangeloze medewer king van honderden voortreffelijke jeugdleiders, doktoren, verpleegsters, aalmoezeniers, geestelijke verzorgers betekende de geboden vacantie veel meer dan ontspanning alleen. „Het Vierde Prinsenkind" heeft steeds mogen rekenen op grote medewerking van de Regering en de Gemeentebe sturen. Dit impliceert echter niet, dat de overheid geldelijke steun verleende. Het particulier initiatief zorgde voor de benodigde gelden, en daarmede deed Nederland de eens in het donkerste uur van de oorlog en terreur afgelegde belofte: „Voor de kinderen van hen, die vallen, zal worden gezorgd" gestand. Het eerste lustrum van „Het Vierde Prinsenkind" zal zonder enig feestelijk vertoon worden herdacht. Veel meer ligt het in de bedoeling Nederlanders in binnen- en buitenland een enkel moment te laten stilstaan bij het leed, FEUILLETON 2. door NIEK VAN DER ZWAAN. De in Nederland uitgebroken oorlog sneed voor hem plotseling de moge lijkheid af om terug te keren. In Indië wilde hij evenmin blijven, als het ware een voorgevoel hebbende, dat hij hier ook niet lang zou kunnen zijn en zodoende belegde hij al zijn geld in Amerikaanse fondsen, waarna hij in de zomer van 1940 naar Engeland vertrok, waar hij zijn diensten aan bood aan de Nederlandse regering. Vijf jaren droeg hij de wapenrok en als eerste luitenant keerde hij in het bevrijde, maar hopeloos ontredderde Nederland terug. Zonder middelen van bestaan, maar desondanks gefortuneerd. Zijn Amerikaanse fondsen hadden hem in de oorlog geen windeieren gelegd en nadat hij eerst een poosje vertoefd had bij zijn moeder, die kort voor het uitbreken van de oorlog naar Neder land was vertrokken, maakte hij een k, MEDISCHE A. V O Langestraat 38 a OOSTBURG dat de oorlog bracht in het leven van kinderen, die bij het wegvallen van de natuurlijke verzorgers, voor rekening kwamen van ons gehele volk. „Kinderen van ons Volk", dat moe ten zij voor ons blijven, deze oorlogs slachtoffertjes. Het lijkt ons juist hier aan nog eens te herinneren, immers het is weer zoveel jaar geleden, dat wij de heilige belofte aflegden deze kinderen te adopteren als een ereschuld aan hen, die in hun laatste levensuur ongetwijfeld zullen hebben gefluisterd: „Zorg voor onze kinderen". Opnieuw zien bijna 4000 door de oorlog getroffen kinderen verlangend uit naar hun vacantie in de kampen van „Het Vierde Prinsenkind". Het Bestuur van „Het Vierde Prinsen kind" zal aan de verwachting van deze kinderen alleen dan kunnen voldoen, als in dit lustrumjaar „feestgaven" bin nenstromen op gironummer 477800 ten name van de penningmeester der Stich ting te Dordrecht. De A.V.R.O.-tocht naar Hilversum, die op 15 April j.l. werd ondernomen door een aantal West Zeeuws-Vlamin gen mag zeer geslaagd worden genoemd. Om pl.m. 11 uur arriveerde het ge zelschap in Rotterdam-Hillegersberg, waar in het schitterend gelegen „Plas wijk-paviljoen" geluncht werd. Van een boottocht over de Kralingse plassen maakten velen gebruik. Om pl.m. 2,30 uur bereikte men Hilversum en al gauw zag men de trotse A. V. R. O.-studio's voor zich. Door de hoofdingang werden de Zeeuws Vlamingen naar het studio-restaurant geleid, waar een kopje thee zich heer lijk liet smaken. A.V.R.O.'S. propa- gandachef, de heer J. C. v. d. Kaa, verwelkomde het gezelschap met een korte toespraak, waarin hij o.a. zei dat een dergelijke tocht het contact tussen luisteraars en omroep verstevigt. Hierna werd onder deskundige lei ding het Studio-complex bezichtigd. Men kreeg hierdoor een volkomen beeld van de verschillende uitzendingen. Vervolgens stond een rondrit door het Gooi op het programma. Het Paleis Soestdijk trok de aandacht van velen. Ook het Hilversums raadhuis is het bekijken waard. Om 6 uur was men paar reizen naar de Verenigde Staten, aanvankelijk met de bedoeling om daar een bron van inkomsten te scheppen. Gelijktijdig behartigde hij er Nederlandse belangen, maar in de zo mer van 1946 had hij er genoeg van en keerde voorgoed naar Nederland terug. Hij beschikte nu over een redelijk kapitaal, waarvan hij zelfs zonder meer zou kunnen leven. Maar hij voelde zich nog te jong om te rentenieren en wilde werken. De letteren hadden hem indertijd aangetrokken, maar na de dood van zijn vader had hij zijn studie moeten afbreken, omdat terug keer naar Nederland niet mogelijk was. Met zijn moeder had hij overlegd, wat hij zou doen. Om zijn studie weer te hervatten, daarvoor voelde hij niets. En geruime tijd was hij besluiteloos. Tot op een dag zijn oog viel op een advertentie in de dagbladen, waarin een drukkerijbedrijf te koop werd aan geboden wegens vertrek van de eige naar naar Canada. Dit leek hem, daar hij enige typografische kennis had op gedaan, een geschikte oplossing om terug in het Studio-restaurant, waar een prima verzorgd diner stond te wach ten. Om 7,45 uur werd men de grote studio-zaal binnengelaten, waar om 8,15 de Bonte Dinsdagavondtrein aan ving, na een kort begroetingswoord door de omroeper Lex Braamhorst. De Bonte-Trein-artisten vielen bij het publiek zeer goed in de smaak. Rens van Dorth toonde zich een uit stekend schetsspeler, conferencier en liedjeszanger. Ook de Swinging Nightin gales oogstten veel applaus. Het hoog tepunt was wel Nicky Nobel, welke een daverend gelach veroorzaakte. De muzikale verzorging was van het A.V.R.O.-theaterorkest, o.l.v. Gerard van Krevelen in goede handen. Kort om een Bonte Trein met veel humor, zoals wij die van de A.V.R.O. gewoon zijn. Om pl.m. 9.45 u. werd de terug tocht aanvaard. Het A.V.R.O.-comité te Oostburg hoopt een dergelijke tocht in de toe komst nog eens te herhalen. Na enige tegenvallers in de regeling, veroorzaakt door kapotte lampen en slecht weer, hebben we dezer dagen de filmplaatjes van de heer Iz. Schijve kunnen vertonen in Rozenoord. Men vond ze heel mooi en het is dan ook weer eens een goede onderbreking ge weest van de aaneengeregen dagen. Nieuws omtrent ons tehuis heb ik momenteel niet te melden. Mogelijk na de e.v. bestuursvergadering. Niet temin blijf ik de oude kern van onze inrichting in uw daadwerkelijke be langstelling aanbevelen. Meevallers van jaarbalansen heb ik niet veel ontvangen. Vooral voor de middenstand schijnen die zo min of meer tot de voorbije jaren te behoren. De middenstand was en is de ruggegraat van onze maat schappij en moet dat ook zijn voor Rozenoord, voor het heden en voor de toekomst. Zo zien wij althans de gang van de tijd zich ontwikkelen. Al was het maar om reden van eigen belang, we wensen de middenstand gaarne de goede dagen toe terwille van ons nieuwe deel en van de oude vleugel, het nieuwe deel voor de be zetting, het oude deel voor de reorga nisatie. Mensen, wie het materieel goed gaat, kunnen nog wel eens wat voor wat te beginnen. Hij stelde zich in verbinding met de eigenaar en in diens tegenwoordigheid en van die van een deskundige bezichtigde hij het bedrijf, dat weliswaar een verwaarloosde in druk gaf, doch waarin hij veel perspec tieven zag. En toen men na veel pra ten het over de prijs eens was ge worden, kocht Wijnandse het bedrijf, temeer, omdat hij beschikte over fond sen in Amerika, waarvan de aanstaande emigrant met zijn gezin kon profiteren. De overdrachtspapieren werden in orde gemaakt en gedurende die tijd overlegde Wijnandse met zichzelf, hoe hij zijn nieuwe bezit met succes zou kunnen exploiteren. Het bedrijf, dat tot nu toe, behalve een paar periodie ken, uitsluitend handelsdrukwerk ver vaardigde, moest gereorganiseerd wor den. De deskundige, een gewezen uit gever, die nu rentenierde, adviseerde hem het bedrijf te moderniseren, door het kopen van een zetmachine en een paar betere persen, alsmede nieuwe ietterseries. Wijnandse had geknikt en begreep zeer wel, dat de man het juiste advies gaf. Zelf plaatste hij in het algemeen belang over hebben, dat ten slotte hun eigen belang kan zijn. We blijven dus vol goede moed. Vorige telling f 4639,70 J. Leenhouts, Dorpsstr. 103, Breskens f 25, G. te IJzendijke f 2,50 Totaal f 4667,20 Met onze hartelijke dank! Namens het Bestuur, M. Maas, Biervliet. Giro 84634. Zaterdagmiddag werd in hotel Mabe- soone te Oostburg de uitslag bekend gemaakt van de dezer dagen afgeno men examens voor vakopleiding in het bouwbedrijf. De examens werden afge nomen van leerlingen van het landelijk leerlingenstelsel in de nieuwe Ambachts school te Oostburg. De voorzitter van de examencom missie, de heer J. Barendregt, kon een uitgebreid gezelschap begroeten. We bemerkten o.m. de hoofdcontroleur van de stichting Vakopleiding in het Bouw bedrijf, de heer H. van Kuijk; de heren Nonhebei en T. de Waal van de stichting leerlingenstelsel in Zeeland; de directeur van de technische school te Oostburg, de heer W. van den Beukei; een vertegenwoordiger van bouwpatroons, enz. De voorzitter bracht dank aan allen die mede gewerkt hebben om in Oost burg deze cursus tot stand te doen komen. Van de 12 candidaten slaagden er 11. Een prachtig resultaat. De geslaag den werd op het hart gebonden, dat dit diploma nog niet betekend dat zij volleerd zijn. Aangeraden werd nu ook te trachten het gezellen-diploma te behalen. De cursus is met veel belang stelling gevolgd en de examen opga ven werden met enthousiasme uitge voerd. Over het algemeen was er wat te vlug gewerk, wat het uiteindelijk resultaat aanmerkelijk heeft beïnvloed. Het vakmanschap kan op hoger peil gebracht worden. Met nadruk wees spreker er op, dat men er niet vol doende van doordrongen is, dat de opleiding voor het bouwvak in het bedrijf zelf ligt. De praktijk is de beste leermeester. De ie prijs werd bemach tigd door de heer A. Baas uit Sluis, de tweede prijs was voor de heer C. H. van Boven eveneens uit Sluis. De voorzitter feliciteerde allen met de behaalde resultaten en sprak de wens uit, dat de leerlingen van het geleerde in de praktijk veel nut mogen hebben. De secretaris van de stichting de voornaamste dagbladen adverten ties, waarin hij contact zocht met schrijvers en manuscripten ter inzage vroeg. Het resultaat was een stroom van brieven, met en zonder ma nuscripten, voor het merendeel totaal ongeschikt voor uitgave. Vele avonden zat hij in zijn ruime kamer in Utrecht de producten van schrijvers en van mensen, die zich letterkundige waan den, na te lezen, totdat hij er vier overhield, die hem zeer geschikt leken. Hij confereerde met de auteurs en het resultaat was, dat Wijnandse hun werk zou drukken en uitgeven. Dank zij zijn Amerikaanse fondsen kon hij nieuwe machines kopen in de Verenigde Staten en na veel geharre war met de Nederlandse regering, slaagde hij er eindelijk in de machines in Nederland te krijgen. Lettermate riaal was ook besteld en zou onge veer op hetzelfde tijdstip komen. Zo stonden de zaken, toen Wijnandse in het begin van Juli voorgoed in Wiliemspoort arriveerde. Bij de zaak aangekomen monsterde hij het lelijke, ouderwetse uithangbord.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1