Geen voorkeursinschrijvingen bij Nationale leningen Woningbouw 1952 Groede gaat niet accoord met grenswijziging. DE ZWARTE VLEK De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 378 Vrijdag 18 APRIL 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra De Raad van de gemeente Biervliet vergaderde Donderdagavond 1.1. in openbare zitting, onder voorzitterschap van de burgemeester, de heer A. P. Kostenae. Speciaal is de vergadering bijeengeroepen om zich te beraden over de geldlening met de bank voor Nederlandse Gemeenten, als gevolg van de voorkeursinschrijvingen bij de Nationale Leningen Woningbouw 1952 mochten deze evenwel hebben plaats gevonden. Van de Bank was bericht binnengekomen dat, wat betreft substantie A en B, de op grond van de voorkeursinschrijving aan Biervliet te verstrekken lening nihil bedraagt. Voor het geval dat op de rentespaar- brieflening wel met voorkeur ingeschre ven zou zijn, werd zonder hoofdelijke stemming besloten de leningsgelden te accepteren tegen de door de Bank voor Ned. Gemeenten gestelde voorwaarden. De Noodwoning waarin sinds een aantal jaren de secretarie haar onder komen heeft, wil het Rijk niet langer in eigendom houden. Door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting werd de Raad het voorstel gedaan, deze noodwoning van het Rijk over te nemen, zoals thans reeds met de andere noodwoningen geschiedde. Het bedrag wat de gemeente aan het Rijk voor de overname verschuldigd is, namelijk f 1824,81, zal door het Rijk als voor schot verstrekt worden. In tien jaar lijkse termijnen van f 225,01, dus bij wijze van een annuïteit moet het be drag der overname voldaan worden. Met dit voorstel ging de raad dan ook accoord. Het bestuur van de R.K. bijzondere lagere school te Biervliet wil tot het aanschaffen van 18 nieuwe school banken overgaan, terwijl zij tevens een nieuwe rekenmethode in wil voe ren. De Inspecteur van het lager onder wijs, adviseerde een en ander gunstig, waarop de raad besloot, dit zonder hoofdelijke stemming, om ingevolge art. 72 van de l.o. wet de gevraagde medewerking te verlenen. De kosten der schoolbanken worden geraamd op f 1515,die der nieuwe rekenme thode op f 140, De begroting voor het jaar 1952 is door G.S. onderzocht. Uit een toege zonden nota blijkt, dat dit College prijs stelt op een aantal administratieve wijzigingen, welke de raad dan ook zonder hoofdelijke stemming besloot aan te brengen. Voorts kwam de raad aan de wens van G.S. toegemoet, de huurverhoging van voor de bevrijding FEUILLETON I. door NIEK VAN DER ZWAAN. HOOFDSTUK I. De grote wijzer van de stationsklok sprong één minuut vooruit en de chef, die zijn aandacht op de klok gevestigd had, draaide zich nu met een ruk om, floot even en zag dat de conducteur, die bij het achterste deel van de trein had post gevat, een hand in de hoogte stak, ten teken, dat alles in orde was. De machinist, die op het signaal van vertrek wachtte, zag het spiegelei in de hoogte gaan en gelijktijdig zette hij de stoomschuif open. Langzaam zette de trein zich in beweging. Vanuit de donkere trapopening kwam plotseling nog een reiziger aanstormen, een actetas onder de arm. Hij rende naar de reeds rijdende trein, rukte een portier open en rolde meer dan hij stapte de coupé binnen, terwijl de stationschef, die met opgetrokken wenkbrauwen de laatkomende reiziger daterende gemeentewoningen bij een raadsbesluit vast te leggen. In feite komt dit laatste besluit neer op een bevestiging van wat sinds de door de regering ingestelde huurverhoging reeds in practijk wordt gebracht. Na een uitvoerige discussie werd besloten, de aan het muziekconcours op a.s. Hemelvaartsdag deelnemende korpsen, althans hun besturen en direc teuren en de jury, officieel te ont vangen door het gemeentebestuur, ter wijl een medaille of plaquette door de gemeente beschikbaar gesteld zal wor den. In totaal voteerde de raad voor dit concours een bedrag van f 400, Tijdens de rondvraag wijst dhr. A. J. van Hoeve Jr. (Prot. Chr.) op de slechte toestand van de beplanting van de Markt, spreker vraagt, wat het College van B W van plan is te doen. Voorzitter deelde mede dat men met de beplanting van de Markt zou willen wachten tot dat de bouw van het nieuwe gemeentehuis een feit zal zijn. De heer A. de Meijer (P. v. d. A.), bepleit het aanbrengen van verduiste ring in een lokaal van de openbare lagere school te Driewegen ten be hoeve van het vertonen van schoolfilms. Hem werd toegezegd op de één of andere manier voorzieningen te zullen treilen. De voltallige raad der gemeente Groede kwam vorige week bijeen om de door G.S. voorgestelde grenswijzi ging te bespreken. De voorzitter, burgemeester J. C. Everaars, legde bij de bespreking van dit penibele onderwerp er de nadruk op, dat grenzen geen eeuwig blijvend durend karakter hebben en men deze kwestie geheel los moest maken van chauvinisme. De belangen der inwoners, de bewoners van het betreffende ge bied, en die van de gemeente gaan in dit opzicht voor persoonlijk belang. De economische belangen van Groede nu zijn geenszins gediend met de grens wijziging. Groede, als hoofdzakelijk agrarische gemeente, heeft grond no dig; goede cultuurgronden zijn zeer kostbaar en schaars. Hiermede moet men in Nederland zeer zuinig omsprin gen. Bovendien is het Groede eertijds verboden aan de Rijksweg te bouwen, zodat verwacht wordt dat ook Bres- kens met dezelfde maatstaf gemeten zal worden. In het betrokken gebied wonen 44 gezinnen, terwijl Groede er slechts 6 terug krijgt. Verder zouden had gadegeslagen, achter hem de deur met een slag dicht deed. „Gelukkig," zuchtte de binnengeko- mene, terwijl hij zich het zweet van het voorhoofd wiste, „dat was net op het nippertje". Dit zei hij meer tot zichzelf dan tot de jongeman, die in een hoek van de coupé de escapade enigszins spottend had aangezien. De actetas met de hoed werden in het bagagenet gedeponeerd en op dit ogenblik bemerkte de laatst binnenge- komene de andere reiziger. „Neem me niet kwalijk,'* zei hij, „ik heb U niet eerder opgemerkt. Goeden middag": De ander beantwoordde zijn groet met een lichte buiging. „Ik had wel een trein later kunnen gaan," vervolgde de man, „maar dan moet ik twee uur wachten, want niet alie treinen stoppen in Willemspoort". „Inderdaad," antwoordde de aange sprokene; „de verbindingen met ons stadje en Utrecht zijn nog niet, zoals ze behoorden te zijn". „O, woont U in Willemspoort?" Een bevestigende knik was het ant- er 6 grote boerderijen, 2 kleinere, een autosloopbedrijf, een vismeelfabriek, een graandrogerij etc. bij Breskens ingelijfd worden. Dit betekent een derving aan ondernemings- en inkomstenbelasting, terwijl ook de uitkering uit het ge meentefonds veel minder zal zijn, als de grenswijziging goedgekeurd zou worden. Het is dan niet meer moge lijk een sluitende begroting aan te bie den, zodat Groede van zeer welvarende gemeente plotseling in eén klap nood lijdend wordt. Het feit dat aangevoerd werd, dat het te wijzigen gedeelte ge ografisch bij Breskens hoort, werd be titeld als onzin, want, vroeg men zich af, wie zou durven beweren, dat Z. Vlaanderen geografisch bij België be hoort? Punt voor punt werd het verzoek schrift en het voorstel van G.S. be handeld en ontzenuwd. Het voorstel van het dagelijks bestuur was dan ook, om geenszins tegemoet te komen aan dit verzoek, daar het niet aangaat een financieel gezonde gemeente direct kapot te maken. Na de uitvoerige uiteenzetting van de voorzitter, bleek de raad het een drachtig met B. en W. eens te zijn. De heer Vinjé vroeg zich af, nu men toch overweegt de grenzen der ge meenten in Zeeuws-Vlaanderen te wij zigen, waarom Groede daarvan voor lopig alleen het slachtoffer moet wor den? De heer Vermeulen sloot zich aan bij een fel protest, terwijl de heer Risseeuw zich afvroeg, of Breskens ook zoveel belang in grenswijziging zou stellen, als het niet toevallig een Rijks weg was, die door het gebied liep, doch een zeer dure gemeenteweg. De heer van Damme stelde voor onder geen beding accoord te gaan met de voorgestelde grenswijziging, die hij be titelde met roveiij en tot in de hoogste instantie tegen deze wijzigingen te protesteren. De rondvraag leverde niets bijzon ders op, terwijl nog medegedeeld werd, dat de heer P. van der Hooft benoemd was tot plaatselijk commandant der burgerlijke verdediging. BURGERLIJKE STAND. Gemeente OOSTBURG over de maand Maart 1952. GEBOORTEN I, André Leopold, z. van M. Temmerman en van L. Jensma, wonende te Oostburg; 10, Frans Helene Joseph, z. van M. T. Vervaet en van M. L. R. de Kreijger, wonende te IJzendijke; 14, Maartje Eveline Mar griet, d. van S. Nihijuluw en van M. J. Pattipeilohy, wonende te Aardenburg; 16, Janneke Martina Cornelia Adriana, woord. „Dan zijn we stadgenoten," zei de man lachend, terwijl hij nu tegenover de andere reiziger het hoekplaatsje in nam, „hoewel, ik woon er pas vanaf eergisteren. Feitelijk ben ik dus nog een vreemdeling in Jeruzalem' „Willemspoort zal U misschien niet erg bevallen," antwoordde de jonge man. „Het is een rustig stadje, waar overigens weinig te beleven valt. Als U in de mening mocht verkeren, dat U er veel amusement vindt, komt U bedrogen uit". De ander lachte weer en stak een sigaret op, nadat hij zijn overbuurman er een had aangeboden. „Ik zal voor lopig wel geen tijd hebben voor ver tier. Er wacht mij in Willemspoort veel werk." De belangstelling van de andere reiziger was nu gewekt. Nieuwsgierig monsterde hij zijn overbuurman. Wat kon het voor iemand zijn? Zo op het oog een zakenman. Maar veel zaken waren er in Willemspoort niet te doen, tenzij hij in de pannenbranche was. Of in de kaas. d. van M. Dees en van C. Mechielsen, wonende te Schoondijke; 16, Martinus, z. van G. Fieret en van P. Dekker, wonende te Oostburg; 23, Arie Cor nells z. van A. Burger en van P. van de Gruiter, wonende te Oostburg; 24, Leonardus Jacobus Gerardus, z. van A. P. van Damme en van A. van Gessel, wonende te Groede; 26, Jacques Roger Germain, z. van K. F. Boerjan en van E. L. Buijsse, wonende te Waterland- Oudeman (België); 28, Piëter Cornelis, z. van C. de Kruijter en van J. M. Hondt, wonende te Breskens; 29, Johannes Marie Geert, z. van L. H. O. Buchta en van A. M. Kamminga, wonde te Oostburg; 30, Catharina, d. van J. Sanderse en van A. Jansen, wonende te Oostburg. OVERLIJDEN 4, Pieter Cornelis van Melie, oud 65 j., geh. m. C. C. de Winde, wonende te Breskens; 5, Philip- pus Hollebrand, oud 88 j., wed. van J. de Smit te Oostburg; 5, Pieternella Zonnevylle, oud 89 j., wed. van J. A. Hamers, wonende te Oostburg; 7, Joannes Franciscus Dhaenens, oud 44 j., geh. m. M. M. L. Ballegeer, wonende te Oostburg; 7, Prudent Laurent van Morrelgem, oud 32 j., geh. gew. m. M. A. de Zutter, thans geh. m. A. Mille te Sluis; 16, Elizabeth Willemsen, oud 72 j., wonende te Oostburg; 17, Bernardus Leonardus Dezutter, oud 87 j., wed. v. E. M. Rabout, wonende te Sluis; 22, Louis Dhaenens, oud 77 j., geh. m. M. L. Welvaert, wonende te Oostburg; 27, Maria Ebrina Suzanna de Hullu, 3 d., d. van A. J. J. de Hullu en van E. M. Luteijn, wonende te Zuidzande; 26, Janneke du Bois, oud 66 j., geh. gew. m. J. Pleijte, wonende te Breskens. HUWELIJKEN: 20, Johannes Pieter Boidin, oud 42 j. en Saartje Mesker, oud 40 j., beiden te Oostburg; 21, Wou ter Goedkoop, oud 40 j. en Hermina Marie Wagtho, oud 26 j. Zondagsdienst doktoren. 20 April 1952 Oostburg, Aardenburg, Eede: Dr. Kesteloo, Aardenburg, tel. 52. Sluis, Cadzand, Zuidzande: Dr. Timmer, Cadzand, tel. 25. Breskens, Groede, Schoondijke Dr. Ossewaarde, Breskens, tel. 91 Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-Vl. 20 April 1952 Zr. de Jong, Cadzand, tel. 65. „Ik bemerk, dat U zich in stilte af vraagt, wie en wat ik wel kan zijn. En omdat U toch wel spoedig van me zult horen, hetgeen in een kleine stad als Willemspoort nu eenmaal onvermij delijk is, mag ik me misschien even voorstellen. Mijn naam is Wijnandse". De jongeman boog en drukte de uitgestoken hand. „Aangenaam, De Rooy. Maar dan bent U wellicht de gene, die de zaak van Pons heeft ge kocht?" „Precies," antwoordde Wijnandse glimlachend. „En vanaf Maandag aan staande ga ik het bedrijf exploiteren. En, denkelijk, uitbreiden". „Dat zal menigeen in de stad een genoegen doen," antwoordde De Rooy en er klonk warmte in zijn stem. „U moet namelijk weten dat het personeel in de mening verkeerde, dat ontslag onvermijdelijk was, nu Pons met zijn gezin naar Canada vertrekt. In de stad denkt men, dat de drukkerij wel opge doekt zal worden". Wijnandse glimlachte. „Neen, we gaan gewoon verder. Dat wil zeggen voorlopig, ik heb wel andere plannen,

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1