Be „rechten van de mens" KANTONGERECHT TE OOSTBURG. Dat mag ie niet laten Het is voor onze soldaten!!!! Het verlaten eiland ROZENOORD De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 376 Vrijdag 4 APRIL 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra y Op io December 1948 werd in de Algemene Vergadering der Verenigde Natie» een verklaring goedgekeurd, betredende de „rechten van de men»". Vooral Mevrouw Roosevelt, die hiertoe het initiatief had genomen, verwachtte er heel wat van. Zij riep gedachten op aan een toekomstige „heilstaat" van vrijheid, gelijkheid en broederschap - een soort paradijs van verdraagzaam heid en eerlijke samenwerking - mits ieder land met de toepassing van de verklaring ernst zou maken! Trygve Lie, de secretaris-generaal, nam korte tijd later een exemplaar van de ver klaring mee, en metselde die plechtig in, bij de eerste-steenlegging voor het, inmiddels al in gebruik zijnde, hoofd kwartier der V.N., te New-York. Ja, het leek allemaal erg mooi. Maar, helaas, een deel van de wereld saboteerde de overeenkomst vanaf het eerste ogen blik. De vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie en de door haar onder worpen staten, zitten met schijnheilige gezichten aan de conferentietafels, ter wijl in de gevangenissen en concentra tiekampen honderdduizenden voor hun vrijheidszin moeten boeten, andere honderdduizenden een wisse dood tegemoet gaan in kwikzilver- en ura- niummijnen, millioenen verkwijnen in de oorlogsindustrie achter de Oeral, andere millioenen als proetkonijnen dienen voor bacteriologische en medische experimenten, of, onder de ellendigste omstandigheden, verbindingswegen moeten aanleggen in het Noorden van Siberië Als erover gesproken wordt, wuiven de Communisten alle bezwaren weg met een glimlach, of verzinnen snel wat onzinnige beschuldigingen aan het adres van de Westerse mogend heden, ja, tonen zich zeer ontstemd als men zelfs maar aan hun woorden durft te twijfelen Uit tactische overwegingen hebben de Westerse mogendheden deze zaak, t.a.v. de Sovjet-Unie, nog niet op de spits gedreven. Om in dit verband de Britse Minister van Buitenlandse Zaken even te citéren „Laat ons zorgen, deze FEUILLETON 52) door P. DE VRIES. De damp sloeg weldra uit hun natte kleren. Kees bad een klein flesje bran dewijn, dat hij van tijd tot tijd aan Josien's lippen zette. Een enkele maal zuchtte het meisje, doch tot bewustzijn kwam ze niet. Traag gingen de minuten voorbij. Op z'n vroegst, had Whiteheaven ge zegd, kon men om een uur of half vijf met de brandcard terug zijn. En het was nog geen drie uur. Kees sprak niet doch zat bij het vuur, met Josien's hoofd op zijn schoot. Hij sloeg geen oog van haar af en iedere beweging die ze maakte, gaf hem hoop, dat de redding nog niet te laat was geweest. juist toen hij voor de zoveelste maal getracht had haar een paar drup pels brandewijn toe te dienen, sloeg ze even haar ogen op en keek Kees aan. De jongeman slaakte een zucht van paar jaar dóór te komen met diplo matie, opdat wij in 1953, op basis van superioriteit, tot een vergelijk kun nen trachten te komen met de Rus sische regering". De moeilijkheid is, dat genoemde regering intussen even min stil zit en verder werkt aan haar bewapening, o.a. met atoombommen De rechten van de mens komen in het nauw, als wij niet heel goed op passen (d. K.j De heer C. M. uit Bouchaute, van beroep kastreerder, heeft het rayon van de IJzendijkse kastreerder C. overge nomen en was zonder meer aan het werk getogen bij de landbouwers te Biervliet, IJzendijke, Hoofdplaat en andere W. Z.-Vlaamse plaatsen zonder in het bezit te zijn van een Neder landse vergunning hiervoor. Voor het aldus onbevoegd uitoefenen van de ge neeskunde, eiste de ambtenaar van het O.M. f 25,subs. 10 dagen. Mr. H. A. R. de Mul bepleitte uiterste cle mentie, aangezien deze voor M. alles in het werk stelt de vereiste vergun ning te verkrijgen, terwijl de Raads man tevens in het midden bracht, dat verd. sinds 1935 kastreerder is in België. J. M', groentenhandelaar te Vlissingen stond terecht wegens het venten zon der ventvergunning in de gemeente Aardenburg. Verd. zei niet te hebben gevent, maar vaste klanten te hebben bezocht. Het feit dat verd. geroepen zou hebben „Sinaasappelen!", wees volgens de kantonrechter wel degelijk op venten. M. informeerde belangstel lend of het roepen wellicht in de wet verboden was. Dat niet aldus de kan tonrechter. Conf. de eis werd verd. tot f 6,subs. 3 dagen veroordeeld. G. F. C., vlasser te Maldeghem (Belgifi) werd veroordeeld tot f 10, subs. 6 dagen. Verd. had enkele trot toirtegels vernield door met zijn auto op het trottoir in de gem. Breskens te rijden. De kantonrechter meende dat andere buren hier in Z.-Vlaanderen genoeg vernield hadden en sprak de hoop uit, dat de Zuiderburen de zaak heel zouden laten. C. J. U., landbouwer te Aardenburg kreeg f 4 subs. 3 dagen, omdat het kenteken van de aanhangwagen niet gelijk was aan dat van de trekker. J. v. d. A., caféhouder te Nieuwvliet, had in zijn woning als houder van ver lof A, een 7 tal flessen sterke drank in voorraad, terwijl bij de buurvrouw in het schuurtje nog een 20 tal flessen verlichting en gelijktijdig welde er een snik op. Zacht prevelde ze zijn naam. „Het is in orde, Josien, lieveling. Ik ben bij je. Straks brengen we je aan boord terug. Alles is in orde, hoor". „Kees zei ze nogmaals en toen, met een zucht, viel ze weer te rug in haar verdoving. Het was nog geen kwart over vier, toen dezelfde twee matrozen met nog twee anderen, in ijltempo aankwamen met het wagentje en de brancard. „Daar zijn ze!" riep Whiteheaven verheugd uit, terwijl hij opsprong om de vier mannen te begroeten „Gelukkig," verzuchtte Kees, terwijl hij dankbaar keek naar deaangekome- nen, die doodop van vermoeidheid bij het vuur neervielen. Whiteheaven werd nu actief. Samen met Kees tilden ze het meisje op de brancard en legden de meegekomen dekens over haar heen, waarna het dekzeil werd dichtgesnoerd. Nu lag ze in ieder geval goed warm. De achtergebleven matrozen tilden het meisje op het wagentje. „Jongens," zei Whiteheaven tot de opgeslagen waren. Voorts bleken nog 30 ledige drankflessen aanwezig te zijn. Verd. betoogde, dat zijn dochter op trouwen stond en dat de flessen drank voor de trouwfeest bestemd waren. Het aantal flessen was wel niet te veel volgens verd., gezien de uitgebreide familie, vrienden en kennissenkring. Op grond van een gunstige verklaring van de Burgemeester van Nieuwvliet en de politie werd verd. veroordeeld tot f 10,subs. 5 dagen. De eis luidde f 20,subs. 10 dagen, terwijl verd. de 7 flessen in zijn woning ge vonden, verbeurd verklaard werden. Dus moet de bruiloft nu met slechts 20 fl. gevierd worden. J. N., veehouder te Schoondijke, kocht van A J. M. D., veehandelaar te Aardenburg, een koe zonder over tuigd te zijn 'dat de witte kaart van de Prov. Gezondheidsdienst voor die ren aanwezig was (d.w.z. dat de koe van een t.b.c.-vrij bedrijf afkomstig was). D. heeft de koe terug genomen en bepleitte dat de Gezondheidsdienst nu wel witte kaarten verstrekt en toen terzake geen regeling getroffen was. Het betrof een voor de export gekochte koe, die wegens het stopzet ten van de export niet uitgevoerd had kunnen worden. N. kreeg f 25,subs. 10 d. (eis f 75,subs. 30 dagen). D. kreeg f 25,subs. 10 d. (eis f 40, subs. 20 d.) P. I. v. C., landb. te Zuidzande, ont kende een geparkeerde auto in het expeditiestraatje te Oostburg te heb ben beschadigd. Dit was in strijd met de verklaringen van 2 getuigen. Conf. de eis werd verd. tot f 10,subs. 6 d. veroordeeld. E. A. de B., aannemer te Biervliet, had een aantal reclameplaten op de gevel van zijn woning-winkel, wat in strijd is met de prov. verordening voor steden en landschapsschoon. De plaatjes besloegen een oppervlakte van in totaal 6 m2. De veroordeling was f 3,subs. 1 d. (eis f 6,subs. 3 d.) A. C. v. H., landb. te Aardenburg, veroorzaakte bij het op de weg rijden uit de uitrit van de loondorser V. te Biervliet een kleine aanrijding. Dit kostte hem f 20,subs. 10 d. L. A. S., landb. te Zuidzande, reed met tractor en aanhangwagen, terwijl de aanhangwagen niet voorzien was van een lengte driehoek. Omdat verd. deze driehoek nu had laten aanbrengen veroordeelde de kantonrechter hem tot f 10,sub. 5 dagen (eis f 15,subs. 10 d.) R. de M., zonder beroep te Ruis- schelede (B.), parkeerde te Oostburg waar het parkeerverbod door een bord was aangegeven. Conf. de eis werd vier matrozen, die zo juist gekomen waren, „wij kunnen het nu wel met z'n vieren af. Rusten jullie maar wat uit bij het vuur". Daar wilden de vermoeide mannen niets van weten. „Samen uit, samen thuis," beslisten ze en nadat het vuur uitgemaakt was, volgden ze de ande ren op weg naar de „Snow-fiake". HOOFDSTUK XXXIV. Toen Josien haar ogen opsloeg, was het haar, alsof ze uit een diepe slaap ontwaakte. Verwonderd keek ze naar het gezicht, dat haar vriendelijk toe lachte. Maar dat was immers Kees Ze knipperde even en keek toen om zich heen. Wat gek, nu lag ze in haar hut, aan boord van het jacht. En hoorde ze het goed? Ja, de motoren draaiden op volle toeren. Maar .ze was toch het eiland op gegaan Hoe kwam ze nu aan boord? „Zo, jongedame," zei Kees zacht, er voor zorgend, dat zijn toon zo op gewekt mogelijk was, „eindelijk wak ker? Nou, op z'n Hollands gezegd, je hebt een aardig tukje gedaan hoor". verd. tot f 10,subs. 5 dagen ver oordeeld. Omdat ik momenteel weinig nieuws heb te melden zal ik met de verant woording van de binnen gekomen gel den volstaan. Vorige telling f 4559,70 N. N. te Biervliet - 30,— P. van Ootegem, Breskens - 10, G. A. v. Druten, vertegenw. „Hero," Vlissingen - 10, via Ds. Boere te Groede van tandarts v. G. te Oostburg - 25, J. Dubois, Zuidzande, donatie 1952 - 5, Totaal f 4639,70 Met hartelijke dank voor deze giften. Laat ze anderen ten voorbeeld mogen strekken. Men kent het doel en dat is edel genoeg om er voor te geven en te streven. We hebben ook een beroep gedaan op de Ned. Herv. Kerken in het al gemeen. Verschillende giften zijn reeds binnen. We melden dit reeds, om U er aan te herinneren, dat op onze mensen gerekend wordt. Namens het Bestuur: M. Maas te Biervliet. Giro 84634. Vanwege het slechte weer, kon Zater dag j.l. de C.J.M.V. van Breskens, de actie voor het inzamelen 'van tijd schriften voor de soldaten niet houden. Daarom zal, als het weer toelaat, deze actie a.s. Zaterdag gehouden worden. U heeft verleden week reeds een folder in de brievenbus gekregen, maar toch willen wij langs deze weg bij U, inwo ners van Breskens, deze folder nog even onder de aandacht brengen. Zoals misschien wel in de folder ge lezen zult hebben, is het om tijdschrif ten, boeken, vakbladen of andere lectuur te doen. Het moet natuurlijk geen oude rommel, die goed genoeg is voor de vuilesbak, zijn. Ook geen dagbladen of tijdschriften van vóór de oorlog. Geachte lezers geeft dus wat goeds, waar de soldaten iets aan hebben. Nu zal de vraag bij U opkomen, wat moeten die militairen daar mee doen? Maar nu stellen wij ook aan U een „Kees," prevelde ze zacht. „Hoe.." „Stil maar," suste hij. „Er is niets, waar je je zorg over hoeft te maken, je ligt als een prinses in je eigen hut en we varen op volle toeren huis waarts". „Maar het eiland dan? En die mensen? Die Duitsers?" „Later zal ik je alles vertellen," antwoordde hij zacht, terwijl hij even zijn vinger op haar lippen legde. „Je bent behoorlijk ziek geweest, jonge dame. Maar nu knap je weer op en voor we in Tswnsville zijn, ben je weer honderd procent". „Wat is er dan met me gebeurd?" hield ze koppig aan. Het leek me of ze even in haar ge heugen zocht. „O, ja, ik weet het al Dat was in het bos Ik ben jullie achterna gegaan En het was zo warm Toen ben ik even gaan zitten Op eens zo'n grote spin op mijn arm Die heeft me gebeten, voor ik het kon verhinderen Ik heb haar dood geslagen, maar het was al te laat Een poosje later zwol mijn arm op Ik werd erg beroerd en daarna ben ik, geloof ik, gevallen (Slot volgt).

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1