Toneelconcours. in de bi; CORSETTENoS VOOR DE VEILIGHEIDSRAAD Het verlaten eiland „Groede" en „De Settelde' er in de Ie en 2e de De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 375 Vrijdag 28 MAART 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m. bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Alhoewel het straklijnige, enorme ge bouw van de Verenigde Naties te New- York, reeds twee jaar geleden in ge bruik werd genomen, kon pas onlangs de laatste hand worden gelegd aan de verzorging van het interieur. Overigens, indien men iets goeds wil maken, heeft men altijd veel tijd nodig! De boven staande foto toont de prachtige verga derzaal van de Veiligheidsraad, waarin volgens de deskundigen allerlei nieuwe snufjes werden verwerkt. De acoustiek, de verlichting (sommige delen van het plafond zijn van glas, waarboven zich buislampen bevinden), de outillage voor de vertalers, de pers, de fotografen, radio en televisie, zijn zo ver mogelijk geperfectioneerd. Voor de technische dienst, de vertalers, etc. bevinden zich achter de schuiframen links en rechts, kamertjes, die, als ze gesloten worden, geen geluid doorlaten, behalve dat van ingeschakelde koptelefoons, e.d. Op de voorgrond staan 520 met leer be klede fauteuils voor de bezoekers; een gedeelte hiervan gereserveerd voor de pers. Laat ons hopen, dat in deze zaal, in de komende jaren, vele verstandige besluiten genomen zullen worden. (J. P. de Klerk). Aanvankelijk heeft de wereldpers weinig begrip getoond voor de politiek van de Zuid-Afrikaanse regering, maar er is de laatste tijd veel verbetering in gekomen. Immers, van alle over drijving en vooroordeel ontdaan, streeft men in Pretoria naar een doodgewone scheiding van twee groepen mensen, die elkaar anders onherroepelijk in de haren zouden vliegen. In het Parlement bijvoorbeeld is het de bedoeling, dat voortaan de gekleurde bevolking geen medezeggenschap meer zal hebben over zaken, die alleen blanken aangaan. In de toekomst hoopt men vanzelfspre kend, dat dit wederkerig zal kunnen zijn, maar aangezien de meeste „zwartjes" zeex weinig intelligentie be zitten en als regel weigeren iets nieuws te leren (de grootste moeilijkheid voor het onderwijs), zal daar nog wel enige FEUILLETON 5') door P. DE VRIES. Vlak voor de mannen was de blik sem ingeslagen in een eeuwenoude woudreus en deze stortte donderend, lal van andere bomen in zijn val mee slepend, naar beneden. De twee ma trozen, die er het dichtst bijstonden, schreeuwden van angst en verborgen zich, zo goed en zo kwaad als het ging, achter een der vele zware bomen. Met een zware slag kwam de woud reus op de aarde neer, een legio van takken en stukken boomstammen mee slepend. Gelukkig werd niemand ge troffen, maar men stond nu plotseling voor een chaos van ontwortelde bo men en gebroken takken, waar haast geen doorkomen aan was. Voorzichtig, voetje voor voetje, zoveel mogelijk de ravage omzeilend, ging men verder, scherp lettende op de lichtstralen van de andere lampen. Eindelijk was men voorbij de onheilsplek, die eerst nog tijd overheen gaan. In de tussentijd is het een dwingende noodzaak te zorgen, dat de, tegenwoordig dikwijls door communistische agenten opgestookte kleurlingen, die de ontwikkeling van het land (mede hun eigen belang) ver tragen, zich met hun eigen zaken zul len bemoeien. Wie eens van dichtbij heeft meegemaakt, hoe zekere afge vaardigde Kahn, in het Parlement, zes weken lang een doodgewoon wetsont werp tegenhoudt met het uitkramen van allerlei lekenpraatjes, zal dit ten volle begrijpen. In groter verband ge zien, zou het rustigjes laten opdringen van de kleurlingen (niet uit zichzelf, maar onder de druk van communisti sche haatzaaiers) ronduit zelfmoord zijn, voor de gehele Zuid-Afrikaanse Unie. Het is volstrekt niet zo, dat de huidige regering door de helft van het parlement zou worden tegengewerkt. De z.g. oppositie van de Verenigde Partij (liberalen) is slechts formeel en zo goed en kwaad als bet ging werd onderzocht. „Als ze hier gelegen heeft is ze morsdood," zei een der matro zen tegen zijn maat en deze was de zelfde mening toegedaan. Geleidelijk aan bedaarde hel weer. Het gerommel werd minder zwaar en ook de regenval nam in hevigheid af. De grond was doorweekt. Gelukkig hadden de mannen hoge laarzen aan getrokken, anders zouden ze zeker ook al doornatte voeten gehad hebben, hoewel men voelde, dat het regenwa ter ook langs de schachten naar bin nen was gekomen. Zwijgend vervolgden de zes mannen hun sinistere tocht door het onbekende bos. Af en toe klonk de roep van Kees: „Josien! Josien doch er kwam nog steeds geen antwoord. En Whiteheaven dacht er het zijne van. Waarschijnlijk lag het meisje ergens op het eiland, verongelukt, dood Maar hij paste wei op, zijn veronder stelling te uiten. Het middernachtelijk uur was reeds lang verstreken, toen een der matro zen plotseling een schreeuw gaf. „Ge kt MEDISCHE o o° Langestraat 38 a STBUR G zelfs bij werkelijke geschilpunten heel bedaard, het jongste conflict met het Hooggerechtshof voorlopig uitgezon derd. Alle beschuldigingen van Ameri kaanse zijde over de „apartheidspo litiek" en van socialistische leiders in Engeland over het beheer van West- Afrika, worden dan ook éénparig van de hand gewezen. Zelfs de beruchte afgevaardigde Kahn, die zich ver dienstelijk denkt te maken bij de Hot- tentotten, houdt dan z'n mond. In dit verband is het interessant te zien, wat juist de dagbladen van de Oppositie zoal schreven, toen Zuid-Afrika een paar maanden geleden, zo ernstig in conflict kwam met de organisatie van de Verenigde Naties (in 't Zuid- Afrikaans de V.V.O. genaamd, wat betekent: „die Verenigde Volke Orga- nisasie") De „Cape Times" (Kaapstad): „Die Regering het, in sy optrede om die V.V.O. te boikot, die steun van die oorweldigende meerderheid van Wit Suid-Afrika". „The Natal Mercury" (Durban): „Suid-Afrika het by die V.V O. die sondebok geword van daardie lede- state, wat hoofdsaaklik deur rasse- vyandiggesindheid jeens hom aan gespoor is. Die meeste van die nasies wat aan hierdie veldtog deelgeneem het, laat toestande in hul eie lande begaan, wat nie die toets van 'n on dersoek sal deurstaan nie. Ons meen, dat dit die toppunt van dwaasheid is om te beweer, soos die optrede van die Voogdykomitee gedoen het, dat 'n ledestaat voor die komitee gedaag kan word deur 'n individu se eensydige verklarings". „The Star" (Johannesburg): ,,Die Suid-Afrikaners is dit eens, dat die V.V.O. die Handves te buite gegaan het met sy eise". „Die Vaderland" (Johannesburg) „Suid-Afrika het na die Verenigde Volke gegaan om wêreldsamewerking te bevorder, maar is daar soos 'n aan geklaagde misdadiger behandel. Ons, wat in die Koreaanse oorlog offers van goed en bloed gebring het, geniet geen beskerming teen die bende by die Or ganisatie nie. Hulle was hul hande in onskuld, wanneer hulle gevra word om ook in Korea te help. Suid-Afrika mag nie langer hier die beledigings verduur nie". „Die Transvaler" (Pretoria): „Suid- Afrika se optrede getuig van goeie vonden!" was de kreet en de anderen renden zo snel ais mogelijk was naar hem toe. Het was de matroos die het dichtst bij het bospad liep. In een soort kuil, haast onzichtbaar vanaf de begane grond, had hij in het licht van zijn zaklamp iets zien schitteren. Hij was er onmiddellijk heengegaan en het bleek de gesp te zijn van haar broekriem. Het meisje lag, half op haar zij, met het hoofd tegen de wortels van een der woudreuzen. Dat was haar redding, want de kuil was, als gevolg van de hevige slagregen, reeds voor drie vierde gevuld met water en slechts het bovenlichaam, de riem in cluis, lag boven het water. Kees knielde onmiddellijk bij haar neer en vijf lichtbundels beschenen Josien, die bewusteloos lag. Wie weet, hoe lang reeds. Samen met Whiteheaven tilde Kees het meisje uit het water, dat uit al haar kleren droop en legden haar op een droger plekje. „Wat zou er met haar gebeurd zijn?" vroeg Whiteheaven. „Zie jij ergens verwondingen? Zou ze in deze kuil diplomasie en het 'n broodnodige te- regwysing ingehou. Dit hang nou van die V.V.O. af om die volgende skuif te doen". „Dagbreek" (Johannesburg): „Mnr. O. G. Bowker, wat jarelank die admi- nistratiewe Beampte oor die Naturelle van Suidwes-Afrika was, het verklaar dat die agitasie van Hereros nie sy oorsprong het in ontevredenheid, maar in die eerw. Scott, die getuienisse het verkry sonder om die verklarings aan die waarheid te toets. In my hoeda nigheid as bestuurder van alle Munisi- pale Naturellesake van Windhoek, van 1915 tot 1948, het ek oorgenoeg ge- leentheid gehad om die doelstellinge te bestudeer. Die waarheid is, dat die Naturelle, veral juis die Herero's, baie milde behandeling ontvang het. Hulle het in 1914 geen grond besit nie, en in 1948 meer as 8.000.000 hektaar ge had wat hulle hul eie kon noem". (J. P. de Klerk). Evenals het vorige seizoen, werd ook in het seizoen 1951/'52 door de Dilet tanten Toneelbond „West Zeeuwsch- Vlaanderen" een toneelconcours geor ganiseerd, waarbij Mevr. E. J. v. d. Broecke-de Man als jury optrad. Zaterdagavond werd in hotel Mabe- soone te Oostburg een bijeenkomst ge houden voor alle verenigingen, die aan het toneelconcours deelgenomen heb ben, om de resultaten te vernemen die de verenigingen en de individuele spe lers boekten. Ook de nieuw aangesloten toneelverenigingen waren uitgenodigd. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de toneelbond, de heer J. Schippers uit Groede, die in het bijzonder mevr. v. d. Broecke-de Man verwelkomde en tegelijkertijd wees op de zeer moeilijke omstandig heden, waaronder zij haar werk als jury verrichtte. Voorts richtte spr. een woord van welkom tot de heer J. H. van Kampen, loco-burgemeester van Oostburg en de burgemeester van Wa terlandkerkje, de heer M. J. Ver- brugge. Hij constateerde met genoegen de zaal zo vol te zien en hoopte, dat gevallen zijn en haar voet verstuikt hebben of gebroken?" Kees antwoordde niet. Hij had zijn rugzak afgedaan en opende deze. Hieruit haalde hij een badhanddoek, waarmede hij haar gezicht en handen begon te wrijven. Doch toen hij over haar arm kwam, bewoog ze even en kreunde. „Voorzichtig, Kees," waarschuwde de ingenieur. „Misschien is haar arm wel gebroken". „Niet gebroken," antwoordde Kees, terwijl hij naar een grote rood-opge- zwollen plek wees op de onderarm. „Ze is gebeten, waarschijnlijk door een slang. Laten we beginnen met haar arm af te binden. Misschien is het nog niet te laat „Hoe krijgen we haar weer aan boord?" vroeg een der matrozen. Whiteheaven kwam meteen in actie. „Vlug, jongens," zei hij tegen twee hunner, „gaan jullie zo snel als moge lijk is naar het jacht en kom terug met een brancard. En het wagentje. Ais jullie te moe zijn om nog eens de tocht te maken, laat dan twee andere

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1