ROZENOORD woniipuwieninp. siteit. In April zal hij ongeveer het zelfde programma vertonen voor de Anglo American Society te Leeuwar den. En op 5 April volgt er een voorstelling van George and Margaret voor de British Society in Amsterdam. Voetbal 2e klasse B. M.O.C.R.A.C. 2i; Vlissingen—Goes o3; T.S.C.Dosko 33; Rood WitTerneuzen 3 De grote strijd tussen Vlissingen en Goes om de onderste plaats is in het voordeel der gasten uitgevallen. Door deze uitslag is de hoop, dat Vlissingen nog aan het degradatie spook zou kunnen ontsnappen, de bodem in geslagen Wij althans zien de Vlissingers volgend seizoen weer in de 3e klasse spelen. Ook de strijd om de ie plaats is bijna in het voordeel van Internos beslist, nu Dosko weer een veer liet bij T.S.C. Terneuzen wist geen succes te boeken bij Rood Wit en ook R.A.C. werd tegen de verwachtingen in door M.O.C. geklopt. De stand is: Internos 19 13 4 2 55-26 30 Dosko 18 11 4 3 44-33 26 Middelburg 19 11 3 5 53-32 25 T.S.C. 19 7 7 5 35-31 2i Rood Wit 19 9 2 8 43 - 50 20 De Baronie 19 8 4 7 36-43 20 R.A.C. 18 7 5 6 28-20 19 Terneuzen 18 8 1 9 29-43 17 Moe 19 5 4 10 24-37 M Alliance 18 3 6 9 32-42 12 Goes 18 3 5 10 33-42 11 Vlissingen iS 3 1 14 33 - 59 7 3e klasse D. ClingeBreskens 82; AxelDe Zeeuwen 2i (o. pr.); SluiskilN. Borgvliet (afgel.); Meto—Corn Boys 43; Odio—R.C.S. 43. Ook hier is de strijd om de ie plaats vrij wel beslist. Door de overwinning van Axel op de Zeeuwen is de voorsprong van Axel tot 3 punten uitgegroeid. Kunnen ze nog 4 punten uit de laatste 3 te spelen wedstrijden halen, dan zijn ze kampioen, tenzij de Zeeuwen het ingediende protest van Zondag winnen, wat we niet geloven. Clinge had Zondag een productieve bui en Breskens werd hiervan het slachtoffer. Voor de rust ging de strijd gelijk op, maar na de rust domineerde Clinge zo sterk, dat de Bressiaanders hier niets tegenover konden stellen. Gelukkig dat Breskens een wisselval lig spelende club is, anders wordt het tegen Axel een ware debacle. Corn Boys kwam tegen Meto juist iets te kort, evenals R.C.S. tegen Odio. Al deze wedstrijden zijn van alle belang ontbloot, zo als uit de stand blijkt Axel 19 13 5 1 58-21 31 De Zeeuwen 18 11 4 3 44 - 24 26 Odio 18 9 5 4 40-38 23 Meto 18 9 3 6 48-33 21 Breskens 16 8 2 6 50-46 18 Clinge 18 7 2 9 48-49 16 R C. S. 16 6 3 7 37-30 15 Nw. Borgvliet 18 5 5 8 37-48 15 Biervliet 17 6 1 10 32-40 13 Corn Boys 15 5 2 8 34-36 12 Zeelandia 18 5 2 11 30-60 12 Sluiskil 15 1 2 12 17-60 4 4e klasse H. Steen—IJzendijke 5—2; KoewachtHoofd plaat 31; Ria—P.S.K. 41; Hontenisse Hulst 53; E.M.M.Aardenburg afgek. Nu Hulst toch al kampioen is, is de neder laag tegen Hontenisse van geen belang meer. Van meer belang zijn de volgende uitslagen. Koewacht had een beste dag en maakte een flinke sprong in de alg. rangschikking. IJzendijke deed het minder goed en verloor met flinke cijfers van Steen. Tenslotte hield P.S.K. door een nederlaag tegen Ria, Hoofd plaat gezelschap. Tussen deze 2 ploegen zal worden uitgemaakt, wie het kind van de re kening wordt. De stand is hier: Hulst 16 15 o 1 65-19 30 Hontenisse 17 9 4 4 53 - 37 22 Ria 16 10 1 5 62-39 21 Steen 17 9 1 7 66-35 19 Oostburg 15 7 2 6 30-31 16 Koewacht 15 4 5 6 25-41 13 IJzendijke 17 5 3 9 40-48 13 E.M.M. 14 4 4 6 24-29 12 Aardenburg 16 4 4 8 26-34 12 Hoofdplaat 16 3 3 10 33-68 9 P.S.K. 17 4 1 12 32 - 76 9 Onze nieuwe vleugel is thans bijna klaar. De eerste bewoners zijn er reeds ingetrokken. Doch er zijn er nog te weinig. Met de grote woningnood, die deze mededeling. Whiteheaven was ten slotte de eerste die het zwijgen verbrak. „Dan vrees ik, dat haar een ongeluk overkomen is/' sprak hij somber. „Dat mankeert er neg maar aan," mopperde Bream. „Ik heb het van het begin af wel gezegd. Een vrouw aan boord brengt altijd narigheid mee. Waren we na de ontdekking van haar aanwezigheid maar onmiddellijk terug- gestoomd naar Townsville om haar aan wal te zetten. Dan zouden we ons heel wat narigheid bespaard hebben". „Hadden hadden daar hebben we nu niets meer aan," meende de ingenieur kalm. „In ieder geval zullen we wat moeten doen. We kunnen haar toch niet alleen op Saint George ach terlaten? Ik had gehoopt, dat we met opkomend getij zouden kunnen terug keren naar huis. Dat vertrek moet na tuurlijk uitgesteld worden". (Wordt vervolgd). in ons land heerst zal de rest wel vol gen, doch het was steeds bedoeld voor mensen uit ons gewest, daar geboren oF relatie hebbend. Dat we met de tijd meegaan en klaar blijkelijk die voor onze streek voor zijn, blijkt uit de feiten, dat er mensen in Noord-Beveland de hoofden bij elkaar hebben gestoken en zonder rijkshulp een tehuis willen bouwen, waarvoor reeds een flink basiskapitaal aanwezig is. Ook de onderwijzers van de Ned. Onderwijzers Vereniging hebben reeds meer dan honderd duizend gulden vrij willig bij elkaar gebracht met kleine bedragen tot stichting van een nieuw tehuis. Men zal daar drie ton bij elkaar brengen, de vele kleintjes maken een grote. De pensionprijzen zullen niet lager kunnen zijn dan in Rozenoord. Als men voor honderd gulden in de maand vol ledig pension heeft met eventueel ver pleging gratis, dan mag men niet kla gen. Een huishoudster of dienstbode kost aan voeding, loon en sociale lasten meer. Om niet te spreken van extra verpleeghulp, als die in zieke dagen nodig zou zijn. Dat voor velen de prijs wat hoog is, is niet de schuld van Rozenoord. De zorg voor onze ouden van dagen moet steeds meer een zorg zijn voor de Overheid. We willen daar nu niet over gaan politieken, maar slechts ver wijzen naar Denemarken. Zie, wat daar kan, dan zijn wij nog maar aan een begin. Trouwens, in het oude gedeelte zijn de bewoners ook voor een groot deel voor rekening van gemeente of diaconie. Met een ouderdomspensioen alleen komt men daar ook niet klaar. Op dit oude gedeelte zal ik hopelijk nog meermalen terugkomen. De bewo ners zullen profiteren van het nieuwe deel. Maar hun eigen behuizing moet noodzakelijk gereorganiseerd worden. In onze dagen springt dit hoe langer hoe meer in het oog. De vervulling van noodzakelijke en eenvoudige wensen zal ook geld kosten. Wat kost tegen woordig geen geld Bereids sparen we daarvoor; de pot zal nog wel wat meer vragen dan we nu hebben. We kun nen dus nog even voort. Intussen ho pen we, dat het nieuwe deel spoedig volledig functionneert. Het bestuur stelt daarvoor alles in het werk. Het beraadt zich er thans zelfs over om voorlopig gelegenheid tot het zich inkopen te geven, doch dit eist even een bereke ning van de geldelijke risico's. Ons menselijk hart is goed genoeg. Maar dat geld. altijd dat geld! Uw gaven, in welke vorm ook, worden steeds dank baar aanvaard. Laten we daarom met z'n allen de gang er in houden. Vele kleintjes maken ook voor ons een grote. Vorige telling f 4534,70 Diaconie Ned. Herv. Kerk te Breskens, gift in het collecte zakje f 10, N N. te Breskens f 15, totaal 7 4559,70 Met hartelijke dank. Namens het Bestuur, M. Maas te Biervliet. Giro 84634. PREDIKBEURTEN Zond&g 16 Maart Aarden burg, 10,30 uur, Ds. Blom St. Anna ter Muiden, 11 uur, Ds. Groenveld Bidstond voor het gewas 4 uur, Wika Hiensch Jeugddienst Biervliet, 10 uur, Ds. Wiebosch Bidstond voor het gewas Collecte Chr. kleuterschool Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom. Bidstond voor het gewas Collecte Zuiderzeefonds 6,30 uur, Ds. Schopenhauer Cadzand, 10 uur, Ds. ten Cate Groede, 10 uur, Ds. Boere Bediening H. Doop Hoofdplaat, 10 uur, Ds. Eijgendaal Bidstond voor het gewas Nieuwvliet, 10 uur, Ds. v. d. Graaft Bidstond voor het gewas St. Kruis, 9 uur, Ds. Blom Bidstond voor het gewas Oostburg, 11 uur, Ds. Fournier Schoondijke, 10 uur, Ds. Schopenhauer Zaterdagsavonds 7 uur, avondgebed Sluis, 9,30 uur, Ds Groenveld Bidstond voor het gewas Retranchement, 9,30 uur, Ds. Fournier Waterlandkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma Collecte voor de Kerkvoogdij IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Bidstond voor het gewas Zuidzande, 10 uur, Ds. Kuijlman Doopsgez. Gem. Aardonbure Geen opgave Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, Cand. van de Vrie Nieuwvliet, 10 uur, Ds. Praas Retranchement, geen dienst Cadzand, geen dienst Geref. Kerk Breskens 10 uur, Ds. Ritsema, Zaamslag 3 uur, Ds. Ritsema De gezamenlijke burgemeesters van Weste lijk Zeeuwsch-Vlaanderen verzoeken ons ter aanvulling v~n het reeds eerder door hen geplaatst manifest alsnog mede tc delen, dat de rcniespaarbrieven niet slechts verkrijgbaar zijn op alle boerenleenbanken en postkantoren, doch dat deze rentespaarbrieven ook bij di verse bankinstellingen verkrijgbaar zijn. FILMNIEUWS „Gele Hel". Luxor Theater te Breskens brengt U a.s. Zondag een pakkend en adembenemend avontuur over terreur, moord en roof op de Philippijnen tijdens de Japanse bezetting. De aanval der Japanners op de Philippijnen be tekende voor dit land het einde van het rustig en vredig bestaan. Manilla veranderde in korte tijd in een brandende hel. De be volking vluchtte weg uit de brandende hui zen om in de straten opgewacht te worden door bommen en granaten. Het Philippijnse leger vocht dapper, maar tevergeefs. Er ont staat een Guerrilla-strijd tegen een wrede, wellustige en beestachtige overweldiger, die voor niets terugdeinst, die alle menselijke wetten met voeten treedt en die de inlandse vrouwen niet ontziet. Ruim 90.000 schoolkinderen deden deze week schriftelijk verkeersexamen. Het Verbond voor Veilig Verkeer ijvert sedert jaar en dag voor verkeers- onderwijs op de scholen. Reeds wordt op een groot aantal scholen geregeld verkeersles gegeven en is de belangstelling voor het ver keersexamen van jaar tot jaar groeiende. In 1948 namen 35.000 kinderen aan het examen deel, in 1949: 50.000, in 195060.000, in 1951 76.000, terwijl thans het recordcijfer van 90.000 is behaald. Onlangs heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek er op gewezen, dat het aantal jeugdige verkeersslachtoffers in de leeftijd van 6-11 jaar niet toe neemt, in tegenstelling met de andere leeftijdsgroepen. Het Bureau meent dit te moeten toeschrijven aan het ver keersonderwijs, dat aan kinderen van deze leeftijdsgroep gegeven wordt en dat dus gunstige resultaten geeft. Verder wordt ook tijdens de jaar lijkse Veilig Verkeersweek van het Verbond grote aandacht aan de school jeugd geschonken, hetgeen ook niet zonder resultaat blijft. Een belangrijke stap vooruit is het verkeersonderwijs op de kweekscholen dat reeds geruime tijd de aandacht van het Verbond heeft. Op een aantal kweekscholen is een aanvang gemaakt met regelmatig verkeersonderwijs door uiterst deskundigen op dit gebied. Op enkele kweekscholen konden al ver- keersexamens worden gehouden, o.a. op de kweekscholen te Amsterdam, Hilversum en Beverwijk, terwijl in verschillende andere plaatsen de exa mens voor de deur staan. Het verkeersonderwijs op de kweek scholen moet van grote betekenis wor den geacht, daar het tenslotte de onderwijzers zijn, in wier hand de verkeersopvoeding van de schooljeugd behoort te berusten. Het toekomstig onderwijzerscorps, dat op de kweek scholen voor het geven van verkeers onderwijs is opgeleid, kan er veel toe bijdragen om het aantal verkeersslacht offers te verminderen, vooral onder de jeugd. De weg daartoe wordt thans door het Verbond gebaand. Gevonden voorwerpen 1 bril. Inlichtingen bij de Rijkspolitie te Breskens. 1 vulpen, 1 dameshandschoen. Inlichtingen ter gemeente-secretarie te Schoondijke. Zondagsdienst doktoren. 16 Maart 1952. Oostburg. Aardenburg, Eede: Dr. Kesteloo, Aardenburg, tel. 52. Sluis, Cadzand, Zuidzande: Dr. Timmer, Cadzand, tel. 25. Breskens, Groede, Schoondijke Dr. v. d. Maas, Breskens, tel. 22. Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-Vl. Zondag 16 Maart 1952. Zr. Catsman, Groede, tel. 66. Plaatselijk Nieuws Breskens. Voordracht Onderwijzer. Op de voordracht voor de be noeming van een onderwijzer aan de Openbare Lagere School alhier zijn de volgende heren geplaatst: 1. G. de Meijer, Breskens. 2. Z. Risseeuw, Breskens. 3. van der Linde, Stavenisse. Bazar Ned. Herv. Kerk te Breskens. Tweede verantwoording ingekomen giften: Mevr. v. O gehaakt kleedje, jaegerhemd en broek; mevr. W.-R.: gehaakt sierkleedje; mevr. de H.: geborduurd kleedje; mevr. B.: ge borduurd- boekenomslag; mevr. W.: gehaakt kleedje; mevr. W.-v. d. V.: damesjumpor, meisjestruitje, wandjes; mej. T. M.: 2 paar sokjes, 7 speldenkussens; mevr. de P.: diverse pannelappen en jongenstrui, slab en baby sokjes; mevr. v. V.-J sierkussen; mej. J. K.: diverse kindersokken en truitje; dames v. d. S.: babyjasje, handschoenen, kinderschortje, speldekussen; mevr. W.: kinderschortje. Gaven worden gaarne ingewacht aan de Ned. Herv. Pastorie. Schaken. Dinsdag j.l. werd in het Gem. ontspan ningsgebouw alhier de beslissingswedstrijd gespeeld voor het kampioenschap 2e klasse tussen „De Sluisse toren" en Terneuzen II. De uitslag werd 7V2—372 *n het voordeel van Sluis, die thans promotiewedstrijden moeten spelen tegen Vlissingen I, Middel burg III en V.U.C. uit Kapelle. De gedetailleerde uitslag der laatste wed strijd was: G. Tromp - I Risseeuw-Brakman */2*/2 J. Kaan - D. M. Vermet o1 J. Kieft - F. de Putter o—1 C. Boerman - G. van Oorschot 1o J. v. Bemmelen - L. Verheije o1 H. Barentsen - J. Roos */2*/2 J. Francois - J. Schakel o1 J. de Waal - I. Luteijn o1 M. Nijssen - J. de Groote 1j21/2 L. Simpelaar - F. Claerhout o1 Aan het eind werd dhr. I. Risseeuw Brakman, de sterkste speler uit W. Z. Vlaanderen, een herinneringsmedaille aange boden voor zijn prestaties in de bondscompe- titie der s.v. Sluis. Waterlandkerkje Opening dorpshuis. De door de ingezetenen in hun vrije tijd verbouwde voormalige openbare lagere school zal Zaterdag a.s. nu t een feestavond officieel als dorpshuis in gebruik worden genomen. Burgemeester Vcrbiugge zal de ope ning verrichten, terwijl ook het fanfare corps „Nut en Genoegen" onder leiding van de heer J. Hennekeij, zijn mede werking zal verlenen. Na de pauze brengt de toneelvereni ging „Concordia" het spel in drie be drijven „Rauwe grond" ten tonele. Zuidzande Landbouwvoorlichting. Van een serie van vijf lezingen, ge organiseerd door de Rijkslandbouwvoor- lichtingsdienst, werd de laatste ge houden in de zaal van de heer P. de Witte voor een aantal veehouders uit de omgeving. De heer C. den Engel sen, hoofdassistent van het Rijksvee teelt-consulentschap te Middelburg sprak over de juiste voeding van de veestapel. Deze lezingen zijn steeds door de aanwezigen met grote aan dacht gevolgd. Ook werden nog enige filmstroken vertoond over het inkuilen van voedermiddelen in betonnen silo's en over de kunstmatige inseminatie. Aan het slot dankte de heer Malcorps van het Landbouwconsulentschap de spreker voor zijn interessante lezingen en de aanwezigen voor hun aandacht en trouwe opkomst. Schoondijke Eervol ontslag. Aan de heer H. Hozee, leeraar in tijdelijke dienst aan de Rijkslandbouw- winterschool alhier, is bij beschikking van de minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als zodanig, zulks vanaf 5 Maart j.l. IJzendijke Ongeval Bij het beklimmen van de toren der nieuwe R.K. Kerk kwam een zesjarige knaap zodanig van de trappen te val len, dat hij met gebroken arm en in wendige kneuzingen naar het ziekenhuis te Oostburg moest worden overgebracht. Hoofdplaat Oorlogs-souvenirs. In het bouwland van de heer A. C. Phomaes werd dezer dagen een granaat gevonden. Ook op het land van de heer E. Minnaert werd nog munitie aangetrof fen. Over alles heeft zich de mijn- opruimingsdienst ontfermd.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2