BRILLEN Hel Chartervervoer in ile Van Shakespeare_tot linktrainer. Het verlaten eiland E SCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 373 Vrijdag 14 MAART 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Nog grote mogelijkheden voor de toekomst. Sinds de laatste wereldoorlog heeft de burgerluchtvaart zich zeer sterk uitgebreid. En deze groei zet zich ook thans nog voort. De voornaamste re den hiervan is wel, dat het vliegtuig gedurende de oorlog een snelle ont wikkeling heeft doorgemaakt, terwijl bij het staken van de strijd dit ver voersmiddel bij uitstek geschikt bleek om het reeds zo lang onderbroken con tact tussen de volken terstond te her stellen. De behoefte aan directe uitwis seling van personen en goederen bleek na de oorlog zo groot, dat de gere gelde luchtdiensten lang niet altijd aan de vervoersbehoeften tegemoet konden komen. Daarom greep men in vele gevallen de mogelijkheid aan om vlieg tuigen te charteren en aldus naar elke willekeurige bestemming personen of goederen te zenden. Dit charteren van vliegtuigen heeft zulke grote vormen aangenomen, dat daaruit haast als van zelf een geheel aparte tak in de burgerluchtvaart is ontstaan, namelijk het charterbedrijf, een figuur die in de scheepvaart onder de naam wilde vaart" reeds lang be kend is. De charterbedrijven rezen na 1945 vooral in Amerika als paddestoelen uit de grond. Veelal waren dit een mansbedrijfjes, gedreven door oud oorlogsvliegers die hun vak in de oor log terdege hadden leren verstaan en die het vliegen niet vaarwel konden zeggen. Het is begrijpelijk, dat, ondanks de goede markt op dit gebied, het dikwijls bij deze bedrijfjes aan com mercieel inzicht en organisatie ontbrak, waardoor zij tot ondergang gedoemd waren. Alleen de sterkste, de grootste en best georganiseerde bleven over. De meest ideale vorm van een charterbedrijf in de luchtvaart is die in combinatie met een geregeld luchtver keer, zoals dat 'het geval is met de Nederlandse luchtvaartmaatschappij de K.L.M. Want al is het uitvoeren van een chartervlucht op zich geen kunst, het verkrijgen van een retourlading, waardoor het hoogst mogelijke rende ment wordt verkregen, eist een orga nisatie, die bijzonder kostbaar zou zijn. De K.L.M.die geregelde luchtlijnen over de gehele wereld exploiteert met een gezamenlijke lengte van ongeveer 177.000 kilometer, beschikt uiteraard over een aantal vertegenwoordigers in alle 61 landen, waarop zij vliegt. Bij FEUILLETON 49) door P. DE VRIES. Hij had op Saint George helemaal niets te vertellen als Nederlander. Per slot van rekening was het Australisch protectoraat. Het bleef warm. Nee, het leek wel of het nog drukkender werd. Maar om drie uur stond Whiteheaven toch op en zei: „We moesten nu maar op stappen, jongens, want het is toch altijd nog wel een uur of drie lopen, voor we bij de baai zijn". Kees keek eens naar de lucht. Die was strakblauw, maar de hitte was zo drukkend, dat men na vijf minuten gelopen te hebben alweer drijfnat was van de transpiratie. De vier man nen zwoegden over het smalle pad door de bossen, langs de verlaten dorpjes en over de heuvels. Doch ze zetten de tanden op elkaar, want er was bij allen maar één verlangenzo spoedig mogelijk aan boord zien te ,/De ^Srülemaeliei" OOSTBURG het uitvoeren van een chartervlucht, waarbij slechts lading in één richting wordt vervoerd, wordt dit apparaat in werking gesteld om te trachten ergens een retourlading te verkrijgen. Boven dien wordt voor het uitvoeren van deze chartervluchten gebruik gemaakt van de stille uren van de luchtvloot, welke uiteraard over een zeker reserve beschikt. Op deze wijze wordt uit het gehele bedrijf gehaald wat er in zit en is het Bedrijf Bijzondere Vluchten, zo als deze charterafdeling bij de K.L.M. wordt genoemd, voor het bedrijf van een bijzondere waarde. Alhoewel de K.L.M. gebruik maakt van haar eigen organisatie voor de acquisitie van chartervluchten en de onontbeerlijke retourlading, hecht zij zeer veel waarde aan de luchtvrachten- markt van de Baltic Exchange te Londen, die in de loop van 1947 ook een aparte luchtvaartafdeling heeft op gericht en welke steeds belangrijker wordt. Het vervoer van zeelieden bijvoor beeld, dat op het ogenblik zeer veel door de lucht plaats heeft, loopt voor een groot deel via deze beurs. De K.L.M. heeft op deze beurs dan ook een makelaar die haar belangen be hartigt. Ook Amsterdam, Antwerpen en Parijs kennen zulk een luchtvrach- tenbeurs. Te zelfdertijd, dat de Baltic Ex change zijn luchtvrachtenmarkt opende, ontstond in Engeland een nieuwe or ganisatie van makelaars, die belang in en interesse voor de luchtvaart heb ben, nl. de British Air Brokers As sociation. Deze organisatie bracht een geheel nieuwe tiguur in de luchtvaart wereld, welke tot dusver onbekend was, daar alle luchtvaartmaatschappijen alleen met agenten werken. Deze tus senpersonen zijn luchtvaartmakelaars, welke ongetwijfeld van grote waarde kunnen zijn voor de ontwikkeling van de luchtvaart; zij zijn echter nog niet door de I.A.T.A. erkend. Intussen werd ook opgericht de I.A.B.A., de International Aircraft Brokers Asso ciation, die hun positie functioneel zal vaststellen. Aanvankelijk werd op de lucht vrachtbeurzen gedacht, dat de charter luchtvaart zich hoofdzakelijk zou ont wikkelen in de richting van het vracht vervoer. Het tegendeel echter is waar gebleken. De praktijk heeft namelijk uitgewezen, dat bijna viervijfde deel komen en zich dan verfrissen. Hé ja, dacht Kees, wat zal dat straks heerlijk zijn een verfrissend koel bad. Dan knapte je immers weer helemaal op De tocht terug duurde langer, om dat de mannen door de hitte en hun vermoeidheid niet zo vlug meer vor derden. En het was bijna zeven uur toen men eindelijk de laatste heuvel had bereikt, vanwaar men het witte jacht zag liggen. Er ging een zucht van verlichting op, toen men de „Snow- flake" zag. Eindelijk binnen vijf minuten was men aan boord. Bream kwam onmiddellijk uit zijn hut, toen het bootje langszij kwam en de man nen via de touwladder naar boven klommen. Doch zijn gezicht stond somber. „Ze zijn verdwenen," vertelde White heaven op droge toon aan de gezag voerder en de andere opvarenden, die aan dek waren verschenen. De een na de ander keek Whiteheaven en de drie andere mannen, die zo juist wa ren gearriveerd, verwonderd aan. „Verdwenen? Wie?" vroeg Bream. „Wie?" herhaalde Kees verbaasd. van het gehele chartervervoer geschiedt t.b.v. personen. Een duidelijk voor beeld hiervan geeft al weer de K.L.M., die in 1951 niet minder dan 45 r chartervluchten naar allerlei bestem mingen ter wereld heeft uitgevoerd. Op zichzelf reeds een respectabel aan tal, dat het gemiddelde van bijna 9 chartervluchten per week heeft be reikt. Van deze bijzondere vluchten werden er niet minder dan 350 voor het vervoer van personen uitgevoerd. Met de overige vluchten werd vracht vervoerd. Dit soort vervoer is dan ook bijzon der interessant. Wat er zo al in de loop der laatste jaren door het Bedrijf Bijzondere Vluchten van de K.L.M. is vervoerd, is moeilijk in enkele woor den samen te vatten aflossingsvluchten met scheepsbemanningen, sera naar Venezuela en Columbia, studenten uit Noord- en Midden Amerika naar Europa, Turkse pelgrims naar Mekka, zieken van Amsterdam naar Lourdes, missionarissen naar diverse missiege bieden in Afrika, zendingen wol naar Turkije, darmen uit het Nabije Oosten, orkesten en voetbalteams, film units van Engeland naar Afrika en het Verre Oosten, emigranten en verplaatste per sonen, theatergroepen, koeien van De nemarken naar Griekenland, congres sisten naar alle delen van de wereld, gewonde Korea-strijders uit Tokio, scheepsonderdelen voor gestrande sche pen, enz. enz. Het vorige jaar werd zelfs een Austin-auto in drie weken tijds rond de gehele aardbol gevlogen en tot slot de bekroning: speciale vluchten werden uitgevoerd voor ver schillende vorstelijke personen, zoals de Nederlandse Koninklijke Familie, Koning Leopold van België, de Ko ninklijke Familie van Irak, de Shah van Perzië en de Koning van Siam Het chartervervoer in de burger luchtvaart mag men beslist niet onder schatten. Het is een aparte branche geworden in deze tak van vervoer, zoals in het voorgaande voldoende tot uitdrukking komt. Ongetwijfeld zal dit soort vervoer zich in de komende jaren nog meer uitbreiden. Immers, het ter rein, dat nog onontgonnen ligt, is aan zienlijk. Velen weten nog voldoende, welke grote voordelen de luchtvaart en in het bijzonder het chartervervoer door de lucht kan bieden, terwijl het terrein, dat thans reeds wordt bestre ken, zeer zeker nog meer uitgebreid kan worden. „Wel, wie anders dan die Duitsers, die aan het gouddelven zijn geweest". „Ja, en ze hebben heel beleefd een briefje achtergelaten," voegde er White heaven aan toe. „De kerels bleken aardig van onze aanwezigheid op de hoogte te zijn". „Maar eh vervolgde Bream, „waarheen zijn ze dan vertrokken?" „Naar ergens in de wereld," ant woordde Kees sarcastisch, terwijl hij een sigaret opstak. „Ze schreven ten minste, dat ze voldoende goud gevon den hadden om er een nieuw leven mee te beginnen". „En miss Josien?" vroeg Bream verder. „Is zij dan met hen meege gaan?" De sigaret viel haast uit Kees' mond, zo schrok hij van deze vraag. „Josien? Met die moffen mee? Hoe komt U daarbij?" „Wel, omdat ze niet met jullie mee teruggekomen is," antwoordde de ka pitein droogjes, „ik was tenminste al blij, dat we haar kwijt waren". „Maar man," riep Kees verward uit, „Josien is toch niet met ons meege Er wordt in de K.L.M. linktrainer- afdeling op Schiphol heel wat afge praat, meestal door de microfoons van de controletafels. Binnenkomend in de barak merkt men van dit praten niet veel: het wordt overstemd door het gebrom van de kleine namaakvlieg- tuigjes, die men wel eens oneerbiedig maar zeer beeldend pleegt aan te duiden met „dronken kuikentjes". De heer Edward G. Walton, chef linktrainer, doet aan dat praten van tijd tot tijd dapper mee. En hij kan praten Als hij de microfoon opneemt en zich zet tot het geven van lan dingsinstructies, dan komt de Franse verkeersleider, die volgens internationale overeenkomst Engels moet spreken even duidelijk voor U te staan als diens Amerikaanse collega, die het op de hem eigen wijze doet en ook de uitspraak van de super Brit herkent men dadelijk als de heer Walton even de keel heeft geschraapt. Dit is be langrijk voor de vlieger, want, krijgt hij, als hij in werkelijkheid op een Frans, Amerikaans of Engels veld landt, zijn instructies van de verkeers toren, dan heeft hij geen moeite met de uiteenlopende manieren, waarop het Engels wordt uitgesproken. Dat dit alles zo wonderlijk goed geïmiteerd wordt, is geer. toeval, want de heer Walton heelt veel toneel ge speeld. Hij werd geboren in de En gelse plaats Warwick, ging daar op school en is dus een echte Midlander. Nu is de school van Warwick beroemd om zijn jaarlijkse Shakespeare-verto- ningen en toen Edward Walton 14 was, stond hij dan ook al op de planken als de gravin van York in Richard II. Dat was toen nog ama- teurswerk, maar de heer Walton wierp zich al gauw op het beroepstoneel. Het eerste stuk, waarin hij als be roepsacteur optrad, heette „The De vil's Disciple". Met enige huivering denkt hij nog terug aan de dubbele rol, die hij speelde in „Mr. Wu," een stuk, dat tweemaal op één avond werd vertoond en waartoe hij zich dus iedere avond vaak en snel moest overschmin- ken. Ook kwam hij voor de filmcamera als een zee-officier in „The Middle Watch," maar zijn grote liefde bleef uitgaan naar de planken, al schakelde hij in de loop der jaren over naar de kistjes, die hij nu dagelijks overziet als een regisseur de figuranten. Toch kan hij niet laten van tijd tot tijd voor het voetlicht te treden en zo zal hij op 25 Maart a.s. gedeelten voordragen uit Macbeth, de Koopman van Venetie en Julius" Caesar voor le den van de Rotterdamse Volksuniver- gaan? Wat is dat nu voor onzin?" „Onzin?" herhaalde de gezagvoer der verontwaardigd. „Niets geen on zin Hebben jullie haar dan niet ge zien?" „Welnee," zei Whiteheaven, die er ook niets van begreep. „Is ze dan niet aan boord?" Bream schudde ontkennend het hoofd. „Ze is gisteren, een paar uren, nadat jullie vertrokken waren, wegge gaan. En we dachten, dat ze, evenals de vorige maal, jullie wel achterna ge gaan zou zijn. En omdat ze niet mee terugkwam, veronderstelde ik, dat ze misschien met die Duitsers was ver trokken „Mens, we hebben die moffen hele maal niet meer gezien!" riep Kees boos uit. „Maar waar is Josien dan?" Bream haalde zijn schouders op. „Dat weet ik niet. Zoals gezegd, is ze gisteren kort na jullie vertrokken. En sindsdien hebben we haar niet meer gezien". HOOFDSTUK XXXIII. Er heerste geruime tijd stilte, na

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1