Ervaringen van een [migrant Elk oezin een afzonderlijke woning. Het verlaten eiland De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 372 Vrijdag 7 MAART 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Oiro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra 48) door P. DE VRIES. De volgende morgen vertelden we deze mensen, dat het voor hen be ter zou zijn, als ze allemaal maar van het eiland vertrokken, want dat het voor hen gevaarlijk werd. Dat maakte indruk op deze goedgelovige mensen, want een dag tevoren was juist de vrouw van het opperhoofd overleden en dat schreven ze toe aan de geesten. We wisten de men sen tenslotte over te halen te ver trekken en we boden hen verblijf aan op ons eiland. Nagenoeg de gehele bevolking, bijna 5000 men sen, is toen in een paar dagen tijds vertrokken naar ons eiland, waar ze al meer dan een jaar wonen. Slechts enkele mensen zijn naar an dere eilanden gegaan. Toen hadden we vrij spel. We heb ben hier bijna een jaar gewerkt, ongestoord, want slechts eenmaal is er een gouvernementsschip bij het eiland geweest en een paar mensen hebben hier toen een kort onder zoek ingesteld. Wel ontdekten ze de verlaten dorpen, maar ons kamp hebben ze niet gezien. In dit jaar hebben we heel wat goud gevonden, zoals gezegd, ruim schoots voldoende om een nieuw leven te beginnen. En we hopen het te doen ook. Als U deze brief leest, zijn we reeds terug op ons eiland en naar alle waarschijnlijkheid ook al op weg naar de bewoonde wereld. Aan de Saint George-bewo- ners, die nu al meer dan een jaar op „ons" eiland vertoeven, zullen wij zeggen, dat we de geesten be zworen hebben en we nemen aan, dat ze wel binnen enkele dagen zullen terugkeren. Temeer als ze tot de ontdekking komen, dat wij ver dwenen zijn. We wensen U veel succes op Saint George, doch willen U wel bij voor baat vertellen dat een onderzoek in de grond naar koper nutteloos zal zijn. Ook wij hebben er naar ge zocht, maar zonder resultaat. U ziet, dat wij, ten aanzien van Uw doel, goed ingelicht zijn. Temeer omdat wij Uw radioboodschap naar Guadal canal - en het antwoord - hebben opgevangen Met hartelijke groeten, De gelukzoekers van Saint George". Toen Kees klaar was met het ver talen van deze brief, schoot White- heaven in een gulle lach. Maar Kees smeet het papier nijdig een eind heen en snauwde: „ik vind het helemaal niet iets om over te lachen". „Ik wel," riep Whiteheaven schate rend uit. „Drommels handige kerels! Ik heb alle respect voor ze. Laten het dan Duitsers zijn. Ze waren in ieder geval uitgekookt. Haha, ze speelden voor geest! Ik vind het kostelijk! In één woord „Maar ik vind het een gemene streek," antwoordde Kees, rood van verontwaardiging. „Om vijfduizend mensen op zo'n manier voor de gek te houden". „Och kom," antwoordde White heaven, „per slot van rekening hebben ze die mensen toch weer gezegd, dat ze terug kunnen gaan. En ze hebben ze ook niet verjaagd. Integendeel, ze zelfs uitgenodigd naar hun eiland te komen. Ik vind het handig bedacht". „Echte moffenmethoden," vond Kees. „Hoor eens, Kees, jij bent bevoor oordeeld. Jullie Hollanders, hebben nu eenmaal een hekel aan de Duitsers en dat kan ik me volkomen begrijpen. Als wij, in Australië, vijf jaar door een vijand bezet waren geweest, zou den wij ze vandaag de dag evenmin vriendelijk gezind zijn. Doch wij staan anders tegenover hen dan jullie. Wij zien vooral de sportieve kant van het geval. En niet te vergeten: het ko mische. Wel, in de eerste plaats heb ik al respect voor ze, omdat ze er in geslaagd zijn met een onderzeeër helemaal van Noorwegen naar hier te komen. Althans hier in de buurt. En dan hun pionierswerk op dit eenzame eiland. Wel, ik gun het de kerels van harte hoor, als ze er in slagen met hun goud ergens een nieuw leven te beginnen. Kom, er moet toch eens een „Niet doen, wel doen, jttMËlBMÉd éF\ H niet doen, wel doen", jMBL& vA J**1) zo ongeveer verliep de Jk&i JlFWj V C f vergadering, maar ten émjÊÊÊk 1 slotte is men het een- geworden. Er komt een geschiedenis van alle worden uitgegeven onder auspiciën van de 'r:;a- nisatie der Verenigde Naties. Men gaat hierbi terug tot voorhistorisch, tijden en trekt de lijn door tot het jaar van V V, - - verschijnen toe, dat, naar Bi men aanneemt, 1957 zal BHb -jUi oye:-i: o. tr \d d; van wie de voornaamste voorkomen op neven- staande foto. V.l.n.r. (zittend)Dr. C. K. Zurayk (Syrië); Dr. J. S. Huxley (Groot-Brittannie); Dr. P. B. Carneiro (Brazilië), voorzitter van het comité; Dr. J. T. Bodet (Mexico), de Directeur-Generaal van de Opvoedkundige en Culturele Afdeling der Verenigde Naties; Dr. R. E. Turner (U.S.A.), voorzitter van de speciale redactie-commissie; Dr. Carl Burckhardt (Zwitserland). (staande)Dr. P. B. Gimpera (Mexico); Dr. J. Thomas (Frankrijk); Dr. S. Zavala (Mexico); Dr. C. Moraze (Frankrijk); Dr. A. Cortesao (Portugal), algemeen secretaris van het comité; Dr. M. Praz (Italië). (J. P. d. K.) koos ik de werkbank. Wat het laatste aangaat, dat was natuurlijk nogal bru taal van me, want ik heb in m'n leven nog nooit een bankwerker ontmoet, maar - stel U gerust - het werktempo is er zo laag, dat ik op m'n gemak de kunst heb afgekeken en niemand iets heeft gemerkt. Van de 3000 arbei ders bestaat meer dan de helft uit buitenlanders, en onder de Nederlan ders - 't is maar, dat U het weet, als U deze kant uitkomt - was maar één échte bankwerker! Als bankwerker verdien ik nu nog meer dan een eerste-klas telegrafist bij de Nederlandse koopvaardij - en dat dan nog met een werkweek van slechts veertig uur. Wie meer wil verdienen, wordt dikwijls gelegenheid tot overwerk geboden. Ik kwam op zo'n avond een man tegen, die het aanvegen van de vloeren verzorgt, doch in z'n houding en optreden een heer-in-werkkleding verried te zijn. Ik maakte een praatje met hem en hij zei, aan de uitspraak van m'n Engels te kunnen horen, dat ik die taal niet in Australië geleerd had. Hij vroeg me, of ik het gemak kelijker zou vinden in een andere taal verder te praten, bijvoorbeeld in het Frans, of in het Duits, of anders in het Hongaars, het Italiaans of het Pools! Het was een gewezen hoogleraar van de Universiteit in Warschau. MANIFEST. Aan de bevolking van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Als U emigreert, moet U wat Australië aangaat, goed begrijpen, dat U ergens komt, waar alles anders is dan in het oude Nederland. U kunt er al voorbeelden genoeg van vinden, als U wat Australische kranten leest, want de journalisten zijn hier in Adelaide nogal democratisch en nemen geen blad voor de mond. Elke misstand wordt vermeld en fel gehekeld. Toen onlangs de verkiezingen in Queensland werden gehouden - men hoefde daarbij niets anders te doen dan een hokje zwart maken voor „Yes" of „No" - bleek, dat van de 400.000 uitgebrachte stemmen, er ruim 3000 ongeldig waren geworden daar zelfs de simpele opgaaf nog te moeilijk was! De krant, die dit beschamende bericht op de voorpagina bracht, merkte op, dat de inboorlingen ken nelijk nog intelligenter waren. Immers, toen die zwarte primitieve creaturen stemmen moesten - op een veel inge wikkelder manier, voor zeventien candi- daten - waren er van de 3000 stem men slechts 7 foutief! Dronkenschap komt in Adelaide in behoorlijke omvang voor. De pers gaat de laalste tijd eensgezind te keer op het drankmisbruik, vooral nu bekend is, dat in een jaar tijd meer dan 3000 personen door de politie werden opge pikt op de openbare weg, waaronder 27 dames. Dit ondanks het tapverbod na zes uur 's avonds en het verbod alcoholische dranken voorhanden te hebben in dansgelegenheden e.d. Wat het werk aangaat, dat is er in overvloed en zogezegd in alle soorten en maten. Als U maar eenmaal binnen bent, kunt U heel geschikt een aantal baantjes proberen. Maar zet even de illusie overboord, dat U in het beroep terecht komt, waar U in Nederland zoveel ambitie voor had. Ik was bij voorbeeld radio-telegrafist, met vol doende ervaring en een certificaat dat keurig in orde was, maar het ketste overal ai op mijn Nederlandse nationa liteit. Als ik later Brits onderdaan ben geworden (Australië is een deel van de Britse Commonwealth) mag ik het weer proberen. Neem dat echter niet te tragisch op, want U emigreert om zelfstandig te worden, een basis te leggen met een kapitaaltje voor de toekomst, enz. en niet om naar Euro pees model een levenslang engagement met een lekker pasklaar baantje aan te gaan. Op het Arbeidsbureau hier was men buitengewoon vriendelijk en ik kreeg een aanverwante fu.nctie aangeboden bij de Electrical Engineering Company, om isolatieplaten te zagen en weg te sjouwen. Daar was niet veel vakbe kwaamheid voor nodig en men moet tegen een meneer van het Arbeids bureau nooit neen zeggen, want dat is het domste dat men doen kan. Terwijl ik zodoende in m'n levensonderhoud voorzag, zocht ik ijverig naar iets anders en speurde tegelijk naar een huis. Ik vond beide binnen veertien dagen! In het huisje zette ik m'n vrouw en zoontje - die in het kamp Bathurst waren gebleven; bij m'n nieuwe baas Verwijzende naar de radio-boodschap, die Hare Majesteit de Koningin tot het Nederlandse volk heeft gericht, een radio-boodschap welke een dringende oproep was om deel te nemen aan de Nationale Woningbouwleningen, mogen wij deze oproep herhalen en beklem tonen voor de gehele West Zeeuws- Vlaamse bevolking. Waarom deze oproep? Om de 1000 noodwoningen in onze streek nu eindelijk eens te doen ver vangen door gewone huizen is geld nodig. Het Rijk stelt de bouwkosten niet meer beschikbaar en de gemeenten kunnen nergens geld daarvoor lenen, met het gevolg dat wij met de nood woningen blijven zitten. Het zelfde kan gezegd worden voor de gemeenten die - afgezien van de vervanging der noodwoningen - dringend behoefte hebben aan meerdere wo ningen door groei van de gemeente, industrievestiging enz. Ook hiervoor is bouwkapitaal nodig dat het Rijk niet meer verstrekt en dat de gemeenten nergens kunnen lenen. Maar ook voor aanleg van straten

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1