CORSETTEN MillioenenbÉijl in wording te Het verlaten eiland Nieuw wijkgebouw voor hei Groene Kruis ie Groede. ROZENOORD De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 371 Vrijdag 29 FEBR. 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR <S DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra In het Industrie centrum van Amers foort, dicht aan de goed bevaarbare Eem hoort men gerucht van stalen truffels op steen, ziet men het druk bedrijf van timmerlieden, betonwer kers, constructiewerkers. Trucks en zware lange trailers rijden af en aan door het wijde land. Onder de eindeloze hemel boven de schone Eempolders schijnt zelfs een enorm werk als de bouw van Molenaar's Nederlandse Automobielfabrieken, onopvallend Het betreft hier een miilioenen pro ject. Voorshands zal op een terrein van niet minder dan zeven H.A., lo.ooo m2 oppervlakte worden bebouwd. Er komen geen Marshall-gelden, noch regeringssubsidies aan te pas. De N.V. Molenaar financiert bouw en installatie geheel uit eigen middelen. Dank zij de volledige medewerking van de diverse departementen kan er nu met voortvarendheid worden ge werkt. Binnen niet al te lange tijd zal erduste Amersfoort een hyper-moderne Automobielfabriek verrijzen. Industrialisatie metterdaad en een belangrijke bijdrage tot verbetering van onze handelsbalans. De capaciteit kan voorlopig 6.000 eenheden (per sonen en bestelwagens) bedragen. Dit alles zal werkverschaffing tengevolge hebben aan vele honderden en niet alleen aan hen, die in Molenaar's eigen fabrieken zullen komen te werken. Er is nl. naar gestreefd, zowel bij de bouw en de inrichting van het nieuwe fabriekscomplex, als ook bij de ver vaardiging van de benodigde grond stoffen en materialen, de Nederlandse industrie zo veel als enigszins mogelijk is in te schakelen. Tot de uitrusting behoort onder veel meer een volledige synthetische lak spuit-installatie gecom pleteerd met de nieuwste Philips Infrarood moffelovens. Gewezen kan nog worden op de speciale accomodatie voor het perso neel wasgelegenheid, douchecellen, recreatiezalen. Amersfoort wordt een Morris auto export centrum. Immers behalve de personen- en bestelwagens voor Neder land, zullen hier ook de auto's voor de uitvoer o.m. naar Belgié, Luxem burg, West-Duitsland, Frankrijk en Algiers worden gemaakt. Bij de opening van de nieuwe fabrie ken zullen er onmiddellijk een paar honderd man te werk gesteld kunnen worden. De verwachting is echter, dat dit aantal spoedig belangrijk zal kun nen worden uitgebreid. FEUILLETON 47) door P. DE VRIES. HOOFDSTUK XXXI. Whiteheaven uitte een verwensing en Kees wilde impulsief over de rand van hef plateau naar beneden rennen, doch de ingenieur hield hem nog net vast. „Wacht een ogenblik, jongen," zei hij, zichzelf weer geheel beheersend, „je kunt nooit weten. Voorzichtigheid kan nooit geen kwaad. We gaan sa men, maar houden onze wapens gereed om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn". Behoedzaam daalde men nu de steile heuvel af en na een paar minuten was men bij de overblijfselen van het kamp aangeland. Overal zag men in het mulle zand afdrukken van laarzen. Maar toen men het houtje gebouwtje, dat nog overeind stond, van binnen bekeek, bleek het geheel verlaten te MEDISCHE Langestraat 38 a OOSTBURG Bij de planning van de fabrieken is er rekening mede gehouden, dat er eventueel op korte termijn tevens met de productie van elk ander type of merk Automobiel kan worden begonnen. Wij vertrouwen dat de diverse depar tementen hun belangstelling en mede werking zullen blijven tonen, voor deze particuliere Industrie, waardoor in to taal circa iooo mensen hun brood verdienen. Officiële opening door de Commissaris der Koningin. Zaterdagmiddag hadden in het Hotel Beun alhier een groot aantal geno digden plaats genomen om getuige te zijn bij de opening van het Wijkge bouw van het Groene Kruis, welke werden verwelkomd door dr. M. W. Jongsma, voorzitter van de plaatselijke afdeling. In een korte rede sprak hij over de huidige gezondheidszorg en de betekenis van het wijkgebouw. Voorts liet hij de „prae-natale" ge schiedenis van de inrichting de revue passeren en sprak zijn tevredenheid over uit van het totstand komen van dit wijkgebouw. Na een woord van dank aan allen, die op een of andere wijze hebben medegewerkt aan de totstandkoming, sprak spreker de wens uit dat liefde, hulp en barmhartigheid tot in lengte van jaren het werk van het Groene Kruis mogen schragen. Hierna ging men naar het Wijkge bouw, waar Zuster Catsman de sleutel overhandigde aan de Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot, die dit gebouw officieel opende. Het Wijkgebouw staande aan het Prinses Marijkeplein is een verbouwd Herenhuis en ziet er zeer keurig uit, terwijl het voldoet aan alle redelijke eisen. Het is tevens magazijn en de vergaderingruimte wordt gebruikt voor consultatiebureau van zuigelingen en kleuters. Tevens is er het Centraal Kraamzorg voor West Zeeuwsch- Vlaanderen in gevestigd. Verschillende artsen zullen het gebruiken en de cur sussen E.H.B.O. zullen er worden ge geven. Men kan hier dus met recht spreken van een medisch centrum. Beneden in het gebouw treft men een flinke behandelkamer voor de arts aan en een ruime wachtkamer met vijf opklapbare boxen, die zowel voor het ontkleden van baby's als voor vol wassenen kunnen worden gebruikt. Het magazijn van het Groene Kruis zijn. In de hoek stond een roestig fornuis en voorts bij het enige raam dat het bouwsel rijk was, een ruwe houten tafel, waarom heen enkele krukjes, eveens provisorisch in elkaar gezet. Het leed geen twijfel, of de gouddelvers waren vertrokken. Voor alle zekerheid zette White heaven één der matrozen buiten op wacht, waarna de anderen naar binnen gingen. „Niets bizonders te ontdekken," zei Kees, die naar het fornuis was gelo pen en er in keek. Doch de ingenieur die bij de tafel stond riep: „Kees kijk eens!" De aangesprokene draaide zich om en zag, dat Whiteheaven een vel pa pier in de handen had. In een paar stappen was Kees bij hem en zag, dat het een brief was. „Wat voor taal is het?" vroeg White heaven. „Ik kan het niet lezen". „Dat is Duits," antwoordde van Bergen, die even een blik op het be schreven vel wierp „Waaruit dus blijkt, dat ik wel gelijk had, toen ik veronderstelde, dat het moffen waren. is gedeeltelijk in de spoelkeuken en gedeeltelijk in een schuur onderge bracht. Boven bevinden zich de ver trekken voor beide Zusters. Nadat de genodigden het Wijkge bouw bezichtigd hadden, keerde het gezelschap terug naar het hotel Beun, waar vele toespraken gehouden werden en gelukwensen werden uitgesproken. De Commissaris der Koningin, jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot, ver klaarde dat het werk van het Groene Kruis bij de Zeeuwen terecht in hoog aanzien staat. Hij wenste bestuur en gemeentenaren hartelijk geluk met deze aanwinst. Burgemeester J. C. Everaars dankte het bestuur van de Groene Kruis- afdeling mede namens het provinciaal bestuur van het Groene Kruis en het Centrum Kraamzorg W. Z.-Vlaanderen voor het vele werk, verricht voor het tot stand komen van dit gebouw. Het verheugde hem dat dit aan particulier initiatief te danken is, terwijl hij de hoop uitsprak dat het medisch cen trum nog lang goede diensten zal mo gen bewijzen. De geneeskundig Inspecteur, dr. J. F. v. d. Borgh, bood zijn gelukwensen aan, waarbij hij o.m. zeide dat jaar lijks in Zeeland ruim 200 kinderen als doodgeboren worden aangegeven of kort na de geboorte sterven. Om dit cijfer te verminderen worden thans voorbereidingen getroffen voor prae- natale zorg. Spr. hoopte, dat, wanneer de a.s. moeders mee willen werken, Zeeland binnenkort kan bogen op een prae-natale zorg, maarmede men, zo als met de schooltandverzorging het geval is, alle andere provincies voor is. Binnen enige maanden hoopt men ook de rheumabestrijding actief aan te pak ken. De Secretaris-Generaal van het Groene Kruis, dr. G. H. C. Cath, deelde mede dat er in ons land 150 i 200 plannen liggen te wachten. Door de heer Joh. Ie Clercq te Sluis, voorzitter der Districtscommissie van het Groene Kruis in W. Z.-Vlaande ren, weiden eveneens waarderende woorden gesproken, waarbij hij om. zeide: „Waar een wil is, is een weg en die weg heeft U gevonden!" Verder voerden nog het woord de heren W. Carels te Breskens, voorzit ter der afdeling aldaar, burgemeester Hoeksema te Oostburg, voorzitter van de Stichting Schooltandverzorging, A. H. M. v. d. Hoek, als voorzitter van het plaatselijk Oranje-Comité, de oud afdelingsvoorzitter A. Spee, J. Mijs, als voorzitter van het Rode Kruis afd. W. Z.-Vlaanderen, terwijl dhr. A. de le Lijs, architect, namens de am bachtslieden die het wijkgebouw in orde hebben gemaakt, een antieke lantaarn aanbood om de gevel van het wijkgebouw te versieren. De heer J. de Smit overhandigde de voorzitter een envelop met inhoud voor het vele goede weijk dat het Groene Kruis reeds verrichtte. Dat de gemeentenaren dit wijkge bouw op hoge prijs stellen, bewezen wel de vele vlaggen die van diverse gebouwen wapperden, terwijl boven dien de beide plaatselijke muziekvereni gingen hun medewerking verleenden. Na de officiële opening was er ge legenheid voor de gemeentenaren het gebouw te bezichtigen, waarvan dan ook een zeer druk gebruik werd ge maakt. De verantwoording van de ontvangen giftèn voor Rozenoord moest door andere werkzaamheden even wachten. Duurt het dus wel eens even, dan moet men geduld hebben tot een volgende keer. Vorige telling f 4528,70 Ds. Fournier van N.N. te Oostburg f 2,50 Diaken Brakman van N.N. te Nieuwvliet f 2,50 J. M. Serlé te Amsterdam f I, Totaal f 4534,70 Met hartelijke dank. Al is de stroom verminderd, de gedachte blijft leven dig. Door het vervelende weer zijn de gevoelens mogelijk bevroren. Die ont dooien met het voorjaar wel weer. We hopen dan ook met meer moed en warmte de verschillende zaken te be lichten, alhoewel ik een en hetzelfde wijsje blijf spelen. Moge ik hier vermelden, dat ik slechts die giften kan verantwoorden, die ik zelf ontvang. Dit alleen om Laat mij het eens lezen". Kees nam de brief in handen en vertaalde het Duits, zo goed en kwaad als het ging in het Engels. Er stond „Mijne Heren, juist op tijd hebben we er lucht van gekregen, dat er pottenkijkers op het eiland waren. Wanneer U soms gedacht hebt, dat wij niet waakzaam bleven, ondanks onze werkzaamheden, dan had U het mis. Maar U bent toch te laat. We zijn juist klaar en al zou U onze put j opnieuw openen, U zult niet veel meer vinden. Wat we gevonden hebben, namen we natuurlijk mee en is ruimschoots voldoende voor ons, om ergens in de wereld een nieuw leven te beginnen. Hetgeen we dan ook gaan doen, want we waren nimmer van plan ons gehele j verdere leven op een verlaten, na- genoeg onbekend eiland te blijven. Een onzer mannen heeft een paar dagen geleden Uw mooie schip in 1 de baai ontdekt. En bij die gelegen- j heid heeft hij een gesprek afge-1 luisterd, dat twee Uwer mensen op het dek voerden. Het was in de avond en onze kameraad had zich goed verborgen, zodat hij van boord af niet zichtbaar was. We willen daarom wel het een en ander vertellen over onze aanwe zigheid, temeer, omdat het U toch onmogelijk zal zijn ons te achter halen. Toen in 1945 Duitsland noodge dwongen moest capituleren, bevon den wij ons in Noorwegen. En aan gezien we ruimschoots voldoende brandstof aan boord hadden van onze onderzeeërs, besloten we een poging te wagen om ver weg te gaan. Dat is ons ten dele gelukt. Gedurende vrijwel de hele reis zijn we achtervolgd en wij waren de enige, die er in slaagden aan de jacht te ontkomen. Van onze andere kameraden hebben we nooit meer iets gehoord, zodat we moeten aan nemen, dat ze ten onder gegaan zijn. In de zomer van 1945 arriveerden wij bij een klein eiland, dat we echter niet konden naderen, omdat

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1