Fa BATSELAERE-Bevin, Sluis Bijzondere aanbieding !Damed,&aud,en Reclame ïltytan &cune4jHau&e,n Fa Wed. H. Bondewel, Breskens Instituut „NIEUWENBURG" BARAK Kinderwagen Plaatselijk Nieuws. Breskens. Verkiezing Kerkeraadsleden. Bij de deze week gehouden ver kiezing van Kerkeraadsleden voor de Ned. Herv. Kerk alhier, werd gekozen tot diaken de heer J. Overbeeke en tot ouderlingen de heren J. v. d. Heuvel en J. v. d. Velde-Verduijn. Benoeming. Tot onderwijzeres aan de met April te openen R.K. School alhier is benoemd mej. Groothaert uit Groede. Bouw Ned. Herv. Kerk. Deze week is men begonnen met de materialenaanvoer voor de bouw van de nieuwe Nederl. Herv. Kerk alhier. Geslaagd. Te Middelburg slaagde voor het examen machineschrijven mej. R. Dusebout alhier, leerling van het Insti tuut „Sinke". Lezing over Israël. Op Donderdag 14 Februari a.s, om 7,30 uur n.m. hoopt in de Herv. Noodkerk aan de Achterweg alhier de heer S. P. Tabaksblatt te spreken over het onderwerp „De toekomst en Israël". De heer Tabaksblatt is zelf een Israëliet en is als evangelist in dienst van de Hervormde Raad voor het ge sprek met Israël werkzaam onder het Joodse volk. Bavolkingsonderzoek. -Maandag 18 Februari a.s. zal in onze gemeente begonnen worden met het Bevolkingsonderzoek op tuberculose. Dit onderzoek zal in het Verenigings gebouw plaats vinden. Aanbesteding. Dinsdag j.l. werd door het Architectenbureau Cijsouw alhier aan besteed het bouwen van een woon winkelhuis aan het Spuiplein no. 21 alhier. De uitslag was als volgt: Perceel Metsel- en Timmerwerk: Gebr. Maas f 17.770, P. J. van de Sande - 18.860, Perceel Metselwerk Gebr. Vergouwe f 8.500, Pleijte de Winde - 10.490, C. Daansen Zn. - 10.700, Perceel Timmerwerk: Fa. CrusonBrevet - 7.100, J. van Rosevelt f 7.970,— Perceel Smeedwerk: Gebr. Rookus f 573, Perceel Loodgieterswerk Gebr. Rookus f 1.989, L. Izeboud - 2.111, Perceel Schilderwerk J. Carets f 1.398,99 Wed. B. Keijmel - 1.400, J. Basting - 1.423, A. Provoost - 1.447, Totaal derlaagsteinschrijvers f 19.560,99 Begroting f19.980, Groede Benoeming. Tot onderwijzeres aan de R.K. School alhier is benoemd mej. Raes uit IJzen- dijke, thans te Chaam (N.-Br.). Hoofdplaat Vergadering wielarcomité. Het wielercomité besloot in zijn ver gadering om ook dit jaar ter gelegen heid van de kermis een wielerkoers te houden. Retranchement. Vergadering, De varkenshoudersvereniging „Uit Voorzorg" alhier hield dezer dagen haar jaarvergadering. De voorzitter, de heer J. Risseeuw, herdacht het 50- jarig bestaan der vereniging, waarbij hij woorden van waardering richtte tot dhr. A. Schouten, die reeds 25 jaar bestuurslid is, waarvan 23 jaar penningmeester. Dhr. Schouten werd in verband hiermee een cadeautje aangeboden. Uit het jaarverslag bleek dat de finan ciële toestand der vereniging goed is. De aftredende bestuursleden, de heren I. Buijze en P. Robijn werden bij acclamatie herkozen. IJzendijke. Aanhangwagen losgeraakt. In de Koninginnestraat alhier ge raakte Zaterdagmiddag een aanhang wagen van het traasportbedrijf du B. uit Breskens van een vrachtwagen los. De wagen reed tegen een geparkeerd staande personenauto, die hierdoor te gen de muur van het café De Lozanne werd geduwd, met het gevolg, dat een ruit werd verbrijzeld alsmede een rij wiel, dat tegen het pand stond, zwaar werd beschadigd. Ook de personen auto bekwam schade. Persoonlijke ongelukken deden zich gelukkig niet voor. Aardenburg Vergadering tennisclub In hotel „De Rode Leeuw" hield de tennisclub ,,S.J.E.F." haar jaarverga dering. Het bleek dat het aantal leden iets was teruggelopen, voornamelijk in verband met het wegblijven van enkele Belgische leden. Er staan een 13-tal juniorleden ingeschreven. De resultaten van de teams waren in het afgelopen jaar bevredigend. Daar er een nadelig slot was van f 32,15 werd besloten de contributie iets te verhogen. De bondscontributie zal ieder lid voor zichzelf dienen te betalen. Met algemene stemmen werd het ere-lidmaatschap der club verleend aan burgemeester Van Dongen. Men hoopt in het a.s. seizoen met 3 teams aan de competitie deel te nemen, terwijl er weer een tournooi door de samenwerkende clubs Aarden burgOostburg zal worden georgani seerd. Het aftredende bestuur werd bij acclamatie herkozen. De functies zijn als volgt verdeeld dr. de Jong, voor zitterJ. Trapman, secretaris; dr. A. Kesteloo, penningmeester J. M. Pari- daen en mej. M. Haverland, leden. Na afloop was er een gezellig samen zijn. Wegverzakking In de nabijheid van het het vorige jaar nieuw aangelegde Kaaiplein ontstond dezer dagen plotseling een gat in de weg van ruim twee meter diepte. Door tijdige ontdekking kon onheil worden voorkomen. Het bleek dat onder de bestrating nog een oude duiker zat van ongeveer 12 meter lengte. Oostburg Dansavond. Zaterdag j.l. gaf de wielersportver eniging „Luctor et Emergo" een dans avond in hotel Mabesoone. Na het openingswoord van de voorzitter, de heer E. van Hulle, heeft men met muziek van de band „The Rhytm Fans", onder leiding van de heer P. Meeuwsen enkele uren gezellig gedanst. In de pauze was er een verloting met als hoofdprijs een taart. Ontspanningsavond. Zaterdag j.l. organiseerden de afde lingen Oostburg-Groede van de Z.P.M. en L.J.G. een ontspanningsavond in café „De Eenhoorn". Bij afwezigheid van de voorzitter, opende de heer J. Dekker deze avond. Er was muziek, declamatie en toneel, waarvan het hoofdnummer was „Mensen in botsing", waarbij de spelers hun rol op uitstekende wijze hebben gespeeld. Na afloop van de verloting sprak burgemeester Hoekzema enige waar derende woorden. Kon. Ned. Jagersvereniging. De afdeling Oostburg van de Kon. Ned. Jagersvereniging hield een vergadering in hotel Du Commerce. Na opening door de voorzitter, de heer P. Blondeel, werd de gang van zaken in het afgelopen jaar nagegaan. De voorzitter en de vice-voorzitter, de heer Iz. Becu, traden af. Tot voor zitter werd gekozen de heer G. Ter- mote en tot vice-voorzitter de heer L. Cammaert. Verder werd als secretaris herkozen de heer G. Hendrikse en bleven in het bestuur zitten de heren Ach. Buijck als penningmeester, P. Cijsouw, G. Dusarduijn en D. Erasmus, leden. Binnenkort wil men weer vergaderen ter bespreking van de mogelijkheid om een aparte jagersvereniging voor West Zeeuwsch-Vlaanderen op te richten, hoewel men toch zal blijven aangesloten bij de Kon. Ned. Jagersvereniging. Benoemingen Ambachtsschool. Met ingang van 1 April werd aan de Ambachtsschool alhier benoemd tot leraar in de lichamelijke opvoeding de heer P. T. Meertens en tot leraar voor de vakken voor algemeen vor mend onderwijs de heer J. Louwerse, onderwijzer aan de Christelijk Nationale School te Hoek. In het Protestants Tehuis „Rozenoord" te Sluis worden gevraagd Aanmelden bij voorkeur na schr. of tel. afspr. Mevr. Dr. RIS SEEUW, Oostburgsestraatweg M 4, telefoon 20, Zuidzande. CORRESPONDENTIE. STILLE WERKER. Uw gedicht zal in het volgend nr. opgenomen worden. - Red. TELEFOON 52 WERKKOUSEN (met Nylon hiel/teen) f 1,29 LINKS GEWEVEN kousen f 1,79 LINKS GEWEVEN (met Nylon hiel/teen) f 1,85 GEPLATTEERDE DAMESKOUSEN f 2,55 EXTRA GEPLATTEERD m. Nylon versterkte voet f 3,50 BEMBERG ZIJDEN kousen f 3,15 MET EXTRA STERK BOORD (zwarte naad) f 3,65 GEMINDERDE NYLONS f 4,75 KRISTAL NYLONS f 5,90 f 6,25 f 6,75 3 DUBBEL VERSTERKTE NYLONS f 7,75 Wij brengen U iets nieuws met £n£aêon u-eAtnenyde. 9)mneA&o-uAen. IJZERSTERK zijn de Enkalon garens f 5,95 f 6,25 WOLLEN HERENSOKKEN SAJET HERENSOKKEN zeer veel soorten en prijzen. zwart - grijs f 2,39 ZIE ETALAGE! Zuidzande. Uitvoering „Mirian4'. Zaterdagavond gaf de accordeon club „Mirian" uit Breskens een uit voering in de zaal van de heer P. de Witte alhier. De zaal was flink bezet toen de leider van „Mirian," dhr. J. Bruijnooge, de aanwezigen een hartelijk welkom heette, waarna vervolgens overgegaan werd tot afwerking van het program ma, bestaande uit muziek, zang door het damesduo A. Leenhouts W. Bruijnooge en toneelschetsjes. Ook werd nog door het accordeon-duo W. van HanegemA. Vroon enige num mers gespeeld. Het gebodene viel zeer in de smaak van het publiek, wat bleek uit het herhaaldelijk applaus. Tijdens de opvoering van „Blauwe Jan" werd door de spelers(sters) van dit schetsje rondgegaan met collecte bussen, waarvan de opbrengst bestemd was voor de plaatselijke Groene Kruis- afdeling. In de pauze had een geslaagde ver loting plaats, terwijl na afloop een gezellig bal volgde, eveneens verzorgd door „Mirian". Het is een zeer goed geslaagde avond geworden. Schoondijke. Geslaagd. Te Middelburg slaagde voor het examen machineschrijven mej B. Bril alhier, leerling van het Instituut „Nieuwenburg". PffEDIKBEURTktN Zondag 10 Febr. Aardenburg, 10,30 uur, Ds. Blom St. Anna ter Muiden, geen opgave Biervliet, 10 uur, Ds. Vrijlandt, Borssele Collecte noodl. kerken en personen Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom. Bediening H. Avondmaal 6,30 uur, Ds. van Beusekom Cadzand, 10 uur( Ds. ten Cate Bevestiging ambtsdragers Groede, geen opgave Hoofdplaat, geen opgave St. Kruis, 9 uur, Ds. Blom Nieuwvliet, 10 uur, Ds. v. d. Graaff Oostburg, 10 uur, Ds. Kloosterman, Vlissingen Schoondijke, 10 uur, Ds. Schopenhauer Zaterdagsavonds 7 uur, avondgebed Sluis, 9,30 uur, Ds. Groenveld Voorbereiding H. Avondmaal Waterlandkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma Retranchement, 9,30 uur, Ds. Kuijlman IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Zuidzande, n uur, Ds. Kuijlman Doopsgez. Gem. Aardenbur? Geen opgave Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,3,0 uur, Ds. Praas Nieuwvliet, 10 uur, Cand. van de Vrie Retranchement, 2,30 uur, Cand. van de Vrie Cadzand, 2,30 uur, Ds. Praas Geref. Kerk Breskens 10 uur,' de heer Vingerling, Goes 3 uur, de heer Vingerling 1 prima grasllnnen laken, 2-persoons, met 1 bijpassend kussen, samen f 7,95 Interlock heren-broeken 5-6-7 f 1,78 Interlock Directoires 44-46-48 f 1,78 Interlock Camisoles 44-46-48 f 1,78 Interlock heren-hemdjes 5-6-7 f 1,78 Nieuwe cursussen voor de Praktijk-examens TYPEN N M STENO Mod. talen STENO-TYPIST(E) PRIVÉ-SECRETARESSE (voor bezitters van einddiploma H.B.S. en M.U.L.O.) Ned. Handelscorrespondentie Aanm, iedere Maandag van 47,30 Hotel „DE VUIJST", Markt, Oostburg Langeviele 30 (Tel. 2919) Middelburg Walstraat 10 Vlissingen te koop, plm. 5x5 m„ geschikt voor alle doeleinden. Gebr. VERGOUWE, Boulevard 83, Breskens. Te koop een In goede staat zijnde Ph. van Kleefstraat 39, Breikent. Oostburg Toneelavond. Zondagavond gaf in hotel Mabe- boone alhier de afd. OostburgGroede van de R.-K. Jonge Boeren een toneel avond. De heer E. Buyck, voorzitter, sprak een welkomstwoord, waarna overge gaan werd tot opvoering van het toneelspel „Sterk moet de mens zijn". Het stuk werd goed vertolkt en het spel werd door de aanwezigen met veel aandacht gevolgd. Hierna had een verloting plaats, waarna nog op voering volgde van de klucht „Pums als keukenprinses". Ook dit stuk viel zeer in de smaak van het publiek. Het is een goed geslaagde avond geworden. Telefooncentrale, Aan de P.T.T. is een perceel grond toegewezen tegenover de nieuwe Christelijke school, voor de bouw van een telefooncentrale, die het knooppunt moet worden voor geheel West Z. Vlaanderen.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 3