BRILLEN EGYPTE IN 1952 Het verlaten eiland ,/©e 23ri(ïemaelm,// er. Er Onderzoek naar hel arbeidsaanbod in de La E SCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 368 Vrijdag 8 FESR. 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties mei „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Nadruk verboden. Huidige crisis is het product van fanatieke volksmisleiding. (Jack P. de Klerk). De tijd is voorbij, dat een paar Nederlandse jongens gemoedereerd door vunzige Ara bische wijken ko7iden lopen. Alleen de stank van rottend vuil is er gebleven - met daar tussen misschien een sigarettenpeukje „Made in Holland" Al schijnt 't in de mode te zijn, om elke rebèl een held te vinden en elke revolutie een normaal verschijnsel (in de trant van „snap je dat niet, dat is toch het natuurlijke gevolg van enz.), het wil er bij ons niet in, dat ai die herrie in het Nabije Oosten zomaar vanzelf is begonnen, gelijk zelfrijzend bakmeel! Een bewering is immers niet juist, omdat zoveel men sen het ook zeggen (napraten doen wij mensen vanaf de kinderbox tot het sterfbed), maar omdat ze berust op deskundige waarneming en met bewij zen staafbare stellingen. Welnu, zie dan eens wat er in de laatste weken gebeurd is, aan het Suezkanaal en in Cairo. Een regering, die haar agenten uitstuurt, om de kwade elementen on der het gewone volk op te hitsen (Egypte is een land van paupers en rijkaards zonder middenstand), speelt met goedgehuichelde verontwaardiging de vertrapte onschuld, als hun (vroe gere?) beschermers en bondgenoten - de Britse militairen - de ban dieten uit elkaar slaan. Koning Farouk, een oud-nazi, die tij dens de oorlog tegen zijn eigen dwaasheden beschermd moest worden, knikt vriende lijk tegen Stalin, maar schrikt zich naar, als Stalin's trawan ten de binnenstad van het rijke Cairo finaal kort en klein slaan. Er blijken meer com munistische volksmenners te zijn, dan men gedacht had, doch de (onmiddellijk hierna in het leven geroepen) cen suur, verbiedt daarover in het buitenland te roddel n - alsof men een journalist kan ver bieden zijn gedachten mee te nemen 1 De perschef van de Egyp tische regering zegt, dat het nu rustig is in Cairo. Inder daad, die stilte is kenmerkend voor puinhopen, waar voor heen kantoren en bedrijven voorkwamen, die werk ver schaften aan circa 15.000 men sen. Nagenoeg alle bioscopen, bars, restaurants, wijnwinkels en clubhuizen zijn verwoest of zwaar beschadigd.Onze collega Alfred van Sprang wist ter nauwernood uit het prachtige Shepherd's Hotel te ontsnap pen en kon met hulp van de politie het brandende gebouw zonder knuppelslagen verlaten; een Engelse, die met behulp van lakens aan de achter kant de begane grond trachtte te be reiken, werd door de rebellen halver wege doodgeschoten. Elders ontzag men zich zelfs niet, lijken van slacht offers op vreugdevuren te verbranden. Egypte is nog maar sinds enkele tientallen jaren een zelfstandige staat. De Engelsen hebben het vrij gemaakt, de Engelsen hebben een koning opge trommeld en de troon in ere hersteld, de Engelsen hebben het zakenleven op gang gebracht, de Engelsen hebben het beschermd tegen overvallen van Arabieren, de Engelsen hebben het onderwijs ingericht, de steden gebouwd, de ziekenhuizen en universiteiten in het leven geroepen, de irrigatie in orde gemaakt, stuwdammen gebouwd, en het Suezkanaal aan de macht van Frankrijk onttrokken om Egypte er - voornamelijk indirect, door de vele leveranties en tourisme op grote FEUILLETON 44) door P. DE VRIES. Dit pad, dat aanvankelijk even smal was als de lange weg over het ver lengde van het eiland, werd geleidelijk aan breder en toen men een paar uur gelopen had, constateerde men, dat deze weg nog niet zo lang geleden betreden was. Weliswaar vond men geen sporen, maar de plantengroei was hier gering. Nadat men een half uur door een dicht bos gelopen had, waardoor het pad zich slingerde, stuitte men eens klaps weer op een soort dorp, dat in een dal verborgen lag. Doordat men zelf op een vrij hoog plateau stond, hadden de zeven mensen een mooi gezicht op de hutten aan hun voet. Eensklaps uitte een der matrozen een kreet. Allen keken verschrikt naar hem en zagen, dat de man slechts een vinger uitgestrekt hield, schuins voor zich. Toen ze in de aangewezen rich ting keken, zagen ze een klein rook- spiraaltje tussen de bomen door om hoog gaan. Allen bleven als gefascineerd naar het rookkolommetje kijken, tot einde lijk Josien het stilzwijgen verbrak en nuchter concludeerde: „Waar rook is, is vuur en waar vuur is, is een mens". „Juist," antwoordde de ingenieur zacht „en daarom zullen we dus dub bel voorzichtig moeten zijn. Jongens, zorg er voor, dat je niet alleen voor je uitkijkt, maar ook links en rechts. Zeg, van Bergen, jij bent in dienst geweest, nietwaar? En vaandrig, als jij nu eens het commando op je nam? Jij hebt in dit geval waarschijnlijk meer ervaring". Kees knikte toestemmend en gaf zijn orders. Tw:e matrozen zouden scherp links en rechts uitkijken. De twee anderen zouden de achterhoede vormen en opletten of men gevolgd werd, terwijl Kees en de ingenieur voorop zouden gaan, onmiddellijk ge volgd door Josien, die nu ook haar revolvertje gereed hield. Behoedzaam daalde men af, er zo OOSTBURG schaal - de grootste voordelen van te laten plukken. Bovendien is het uit sluitend Engeland, dat de eer toekomt, Egypte politiek en militair van haar ondergang te hebben gered, door haar legers onder generaal Montgomery. (Men vergete niet, dat Egypte's rege ring doortocht wilde verlenen aan de Nazi's, voor de olievelden, en dat Farouk agenten en spionnen van Hitier in zijn paleis herbergde). Desondanks noemen allerlei volksmenners op Egyp tische bodem de huidige situatie het resultaat van Britse machtswellust Geimporteerde voedergranen aanmerkelijk duurder. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening deelt mede Als gevolg van de toenemende schaarste aan voedergranen op de wereldmarkt zijn de prijzen het laatste jaar aanmerkelijk gestegen. Door het verlenen van steeds hogere subsidies is de Regering tot dusverre in staat geweest een betrekkelijk laag prijspeil van geimporteerd krachtvoer in het binnenland te handhaven. Deze subsidielast neemt evenwel een zodanige omvang aan, dat de Regering zich ge noodzaakt ziet de geïmporteerde voeder granen aanmerkelijk in prijs te verho gen. Dit heeft echter consequenties ten aanzien van de prijzen voor volkswit brood en -bruinbrood. Het is namelijk noodzakelijk door verhoging van de prijzen van de bloem en het meel voor volkswitbrood en -bruinbrood te voor komen, dat deze grondstoffen, waarop nog steeds subsidie wordt verleend, als veevoeder worden gebruikt. Reeds onder de huidige omstandigheden werd het steeds moeilijker dit tegen te gaan en het zou na een stijging van de prijzen van de importvoeders in het geheel onmogelijk worden. Voorts werden ernstige bezwaren ondervonden van het te grote verschil in prijs tus sen de gesubsidieerde bloem en de bloem van het luxe witbrood. Om deze redenen zag de Regering zich genoodzaakt met ingang van Maan dag 4 Februari j.l. de maximumprij zen voor volkswitbrood en -bruinbrood met 5 cent per 800 gram te verhogen. De prijs voor bloem en meel, bestemd voor deze broodsoorten, zal met ingang van dezelfde dag met f 8,50 per 100 kg. worden verhoogd. veel mogelijk voor zorgende, dat men gedekt was en zich zo min mogelijk bloot gaf. Voorzichtig naderde men het dorp en toen Kees een der eerste huizen genaderd was, nam hij een sprong en was meteen binnen. Met spanning wachtten de anderen het re sultaat af, maar Kees kwam enkele ogenblikken later weer naar buiten en beduidde met een hoofdschudden, dat de hut leeg was. Zo werd hut voor hut onderzocht, maar al spoedig kwam men tot de conclusie, dat men hier met het zoveelste verlaten dorp te doen had. De weg voerde achter het dorp weer omhoog, naar een nieuwe heu vel. Uiterst voorzichtig werd deze heu vel beklommen en van tijd tot lijd wachtte de expeditie op een sein van Kees om te luisteren, of men hen soms al had opgemerkt. Maar alles bleef rustig en na een paar minuten kroop men weer verder omhoog. Nu durfde men niet meer openlijk op het pad te gaan, want de begroeiing was hier minder. En iemand, die op de top verborgen was achter het loof, zou Uitdrukkelijk zij er op gewezen, dat deze broodprijsverhoging geen betrek king heeft op de prijs van het z.g. blanke brood. Voor een prijsverhoging van deze soort brood is geen aanlei ding. De Regering acht het noodzakelijk, dat een compensatie voor de verhoging van de gezinsuitgaven, welke door deze broodprijswijziging ontstaat, wordt ge geven. Deze compensatie is gevonden door de bereiders van margarine, bak en braadvet en spijsolie in staat te stellen genoemde producten met 24 cent per kg in prijs te verlagen. Door dat maatregelen zijn getroffen, waarbij de bereiders van margarine, bak- en braadvet en spijsolie over de afleve ringen in de week van 28 Januari t/m 2 Februari een restitutie zullen ont vangen ter doorbetaling aan hun afne mers is de consumentenprijs met ingang van 4 Februari onmiddellijk verlaagd met 24 cent per kgt De Overheid zal er nauwlettend op toezien, dat deze verlaging van de margarine- prijs plaats heeft. Bij een gemiddeld gebruik van een gezin van 4 personen van 7 a 8 volks broden per week zullen de hogere uit gaven 35 a 40 cent bedragen terwijl bij een gemiddeld gebruik 125031500 gram margarine de uitgaven met 30 a 35 cent per week verminderen. De prijzen van de geïmporteerde voedergranen zullen met ingang van dezelfde datum worden verhoogd met f 7,per too kg. Tegelijkertijd zal de prijs voor zemelen stijgen met een bedrag van f 4,75 per 100 kg. Een hiermede in overeenstemming zijnde verhoging van de garantieprijs voor baconvarkers zal binnenkort worden bepaald. De exportheffing op eieren is met ingang van 4 Februari ver vallen. Ten einde ongewenste manipulaties en een verstoring van een regelmatige voorziening te voorkomen, was het noodzakelijk deze maatregelen af te kondigen, zonder voor-overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfs leven. Nadat het Landbouw Economisch Instituut in het Zuidwestelijk zeeklei gebied met zijn onderzoek is gereed de karavaan kunnen zien en deze was zodoende bovendien een uitstekend doelwit. Men liep dus een paar meter op zij van de weg door het kreupel hout, waarbij Kees zich af en toe een opening moest banen in de trossen van lianen, die hier van schier iedere struik en elke boom afhingen. Lang zaam aan vorderde men en tenslotte werd een gedeelte van de heuvel be reikt, waar men plotseling een vrij goed uitzicht had. En daar, beneden hen, ontdekten de onderzoekers het verwachte. Onge veer vijftig meter onder hen, min of meer verborgen in een dal nabij een lagune, die uitliep in de zee, zag men twee huizen staan, ruw gebouwd van palen en een soort matten. Op een van deze huizen stond een bouwseltje, dat als schoorsteen dienst deed en hieruit kringelde de rook, die de ma troos een half uur geleden had ge zien. Nabij de lagune lag, half op het zand getrokken, een stevige boot. En verderop zag men iets, dat White- heaven voorkwam als een bouwput. Er stonden twee mannen bij. Een er

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1