it en iteit in de in de L Het verlaten eiland ROZENOORD DE SCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 367 Vrijdag 1 FE3R. 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Het gewaad van de Maharadja en de koeien van Fowler. Het verhaal doet de ronde van een Maharadja, ergens in India, die zich iedere dag tweemaal in een nieuw zijden gewaad pleegt te hullen, nl. op het ogenblik, dat een K.L.M.-Constellation boven zijn paleis vliegt, op weg van Amsterdam naar Djakarta, en - later op de dag - als de „Vliegende Hol lander" passeert, die in tegenoverge stelde richting het 14.000 km. lange traject aflegt. Het geronk van de vier motorige vogel is voor de Maharadja nl. wat voor ieder ander het kijken op een horloge is, om de tijd te weten te komen. „U kunt er Uw uurwerk op gelijk zetten", zou de slagzin van de huidige burgerluchtvaart kunnen lui den, want de regelmaat en punctualiteit is heden ten dage, zelfs al geldt het luchtlijnen van „een halve aardbol" lengte, tot een hoge graad van per fectie opgevoerd. Ook in dit opzicht blijkt weer de enorme ontwikkeling van de luchtvaart, want hoe anders was het een jaar of dertig geleden, in de dagen van de eerste luchtverbindingen, zoals op 's werelds oudste nog bestaande lucht lijn, de K L.M -verbinding Amsterdam- Londen v.v. Vlieger Armstrong maakte toen op dit traject, dat thans zes maal per dag in anderhalf uur wordt bevlo gen een vlucht, die, omdat hij nogal pech met de motorkoeling had, 42 uur duurde. Hij presteerde het, om liefst tienmaal een tussenlanding te maken. Ook keek niemand in die dagen vreemd op, omdat vlieger Fowler zo laat arriveerde. Onderweg was nl. de canvasbekleding van de propeller losge raakt; hij zette het toestelletje ergens in een weiland neer, scheurde het can vas van de schroef en steeg, nadat hij enkele koeien had weggejaagd, weer op. In die dagen liet de punctualiteit dus nogal eens te wensen over. Ook met de regelmaat was het - uiteraard - nog niet best gesteld. In de buurt van het dorpje Veere, waar het toestel op weg van Amsterdam naar Londen passeerde, werd nogal eens „rechtsomkeert" gemaakt, omdat er ergens op de grond een schoolbord lag met een groot kruis erop. Dit be tekende voor de vlieger „het waait te hard boven het Kanaal" en dus terug naar de basis Schiphol! Hoe anders - weliswaar minder ro mantisch - is het tegenwoordig. De FEUILLETON door P. DE VRIES. „Ze hebben ons ontdekt," was de eerste reactie van Kees. Maar White- heaven reageerde anders. „Vooruit mannen," commandeerde hij als een volleerde generaal, „er moet iemand in de buurt zijn. Er achteraan, zo vlug als mogelijk is". De zes mannen renden nu, ondanks hun vermoeidheid, het smalle paadje langs in omgekeerde richting, hun ge weren in de aanslag. Kees' hanklopte van opwinding. Het was weer net als een paar jaar geleden op java, dacht hij in een flits. Nu zou hij er dan achter komen, wie die geheimzinnige bewoners waren De race duurde een paar minuten. Toen zag men tussen het groen van de bomen iets grijs schemeren Maar onmiddellijk was het weer verdwenen. De achteivolgde kon in ieder geval een spurt inzetten. Whiteheaven spoor dienstregeling van een luchtvaartmaat schappij is een lijvig boekwerkje ge worden, waarin de aankomst- en vertrek tijden in minuten staan aangegeven. Een vliegtuig, dat van Sydney naar Amsterdam (20.000 km.) vliegt en dat om 19.00 uur in plaats van - zoals aangegeven - 15.40 uur landt, is te laat. Maar, als deze machine nu om b.v. 1547 uur landt, is hij dan ook te laat? Met de hand op de klok wel, maar welke passagier zal zich in dit tweede geval gedupeerd vinden? Een aankomst op 7 minuten nauwkeurig bij een lange afstandsvlucht is aanvaard baar. Vandaar, dat er een kleine tole rantie bestaat, zoals bij de K.L.M. op het Europese luchtnet 15 minuten en op de intercontinentale lijnen 30 minu ten. Bij de verdere ontwikkeling van het luchtverkeer zal de tolerantie klei ner worden om als toekomstbeeld nul te worden. Het is thans gebleken, dat de regel maat op het K.L.M.-net in de afge lopen zomerdienst 99,7 bedroeg. Drie van de duizend vluchten konden dus niet worden uitgevoerd en dan nog slechts op het Europese net, veroor zaakt door weersomstandigheden. Op het intercontinentale net konden alle gepubliceerde vluchten worden uitge voerd. Hetzelfde geldt voor de winter- dienst, waarbij het percentage 96,5 bedraagt. Deze cijfers worden des te sprekender, indien men weet, dat de K.L.M. iedere dag een tachtig vluch ten maakt op een luchtnet met een totale lengte van ongeveer 160.000 km. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat, dank zij moderne landingsmetho den en andere hulpmiddelen op de luchthavens, weersomstandigheden zeer geringe invloed op de uitvoering der diensten uitoefenen. De graad van punctualiteit van het gehele K.L.M.- net bedroeg in de zomer van 1951 87 Belangrijk hiervoor echter is, dat het beginstation van een lijn het vertrek zo stipt mogelijk op tijd uit voert, aangezien een vertraging in het begin van de dienst de punctualiteit van de gehele vlucht in gevaar brengt. Zeker is dit het geval op de korte trajecten, waar het vrijwel onmogelijk is de ontstane vertraging in te halen. Al is het vooralsnog niet aan te ra den klokken en horloges gelijk te stel len op het tijdstip, dat een lijnvlieg- tuig komt overvliegen, toch is het niet overdreven wanneer de regelmaat en de punctualiteit in de dienstuitvoering thans als motto dient voor vele lucht vaartmaatschappijen. W. de de anderen opnieuw tot spoed aan en zette er nu een solo-ren in die een Olympische kampioen hem nauwelijks verbeterd zou hebben. Kolossaal dacht Kees hijgend, wat kan die man lopen, ondanks zijn zware rugzak en zijn spuit. Maar het prikkelde hem om zelf ook nog sneller te gaan en hij deed al zijn best om de ingenieur weer in te halen, hoewel deze al een voor sprong had van minstens twintig me ter. De vier matrozen bleven een heel eind achter. Whiteheaven bereikte op een gege ven moment weer een van die open plekken tussen de bomen en aan de andere kant van die vlakte zag hij nu de vluchteling. Bijna liet hij van schrik zijn geweer vallen. Want de vluchte ling was niemand anders dan Josien. HOOFDSTUK XXVIII. Enkele seconden later was ook Kees bij de ingenieur en Whiteheaven, die buiten adem was, wees met zijn vin ger naar het frêle figuurtje van de journaliste, die, gekleed in een grijze rijbroek en een dito blouse, eveneens Onderzoek Z -Hollandse eilanden en West Brabant. Het eerste deel van het onderzoek van het Landbouw Economisch Insti tuut naar het arbeidsaanbod in de landbouw nu en in de toekomst is thans afgesloten. De gegevens zijn ver zameld en zij worden thans op het L E.I. verwerkt. Het volgend deel van het onderzoek zal plaats hebben in het Zuid-westelijk zeekleigebied, n.l. de Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant en de provin cie Zeeland. Allereerst zullen hier de Zuid-Hollandse eilanden en West-Bra bant in beschouwing genomen worden. Het program voor de gemeenten in deze gebieden ziet er als volgt uit Klaaswaal, 31 Januari t/m 2 Februari 1952; Dinteloord en Prinsenland 5 Februari t/m 8 Februari 1952; Zuid- land 5 en 6 Februari 1952; Nieuwen- hoven 7 en 8 Februari 1952; Melissant 4 Februari t/m 6 Februari 1952; Oolt- gensplaat 6 Februari t/m 9 Februari 1952; Fijnart en Heiningen 11 Febru ari t/m 15 Februari 1952. In de week van 11 Februari hoopt het L.E.I. met de provincie Zeeland te beginnen. Het onderzoek in het Zuid-westelijk zeekleigebied zal hetzelfde karakter dragen als dat in de beide Hollanden en Utrecht doch om technische redenen zal het enigszins anders moeten wor den uitgevoerd. De gemeenten immers waar tot nu toe het onderzoek heeft plaats gehad zijn veel kleiner dan de gemeenten welke thans nog moeten volgen. In de afgelopen weken is het L.E.I. gereed gekomen in verschillende gemeenten met een paar duizend inwo ners en met een 40 of 50 arbeiders. In deze kleine gemeenten kon het onderzoek vrijwel geheel in de avond plaats hebben. In het Zuid-westelijk kleigebied echter - evenals in Groningen en Friesland - zijn de gemeenten veel groter en heeft men met veel meer arbeiders te maken. Daarom kan in het vervolg het onderzoek niet beperkt blijven tot de avonduren maar zal het ook overdag moeten plaats hebben. Dit betekent dat van de werkgevers gevraagd wordt overdag hun arbeiders I a 2 uur in de gelegenheid te stellen het enquêteformulier te gaan bespre ken met een vertegenwoordiger van het L.E.I. en in te vullen. Hiertegen zullen weinig bezwaren bestaan omdat het met de werkzaamheden nog niet zover is dat de arbeiders overdag niet even gemist zouden kunnen worden. een grote rugzak torsende, bijna het bosje aan de andere kant had bereikt. „Josien!" riep Kees uit. „Loop toch niet weg, wij zijn het!" Het meisje hoorde zijn stem en staakte haar vlucht. Ze keerde zich om en liep gelaten naar de twee mannen, waar nu ook de vier matrozen puffend en blazend arriveerden. Doodop van de ongewone spurt, liet Kees zich op de grond vallen en gespte zijn rugzak los. „Goeie ge nade," hijgde hij, het zweet van zijn voorhoofd wissend, „is me dat lopen. En dat allemaal om die drommelse meid!" De „drommelse meid" kwam nu op haar gemak terugwandelen naar het zestal, terwijl ze zich met een knaap van een zakdoek koelte toewuifde. Ze lachte een beetje, maar in haar gezicht blonk toch vrees, toen ze de mannen naderde. „Hallo!" riep ze flauwtjes. „Hoe gaat het?" Kees sloeg op de grond van ver bazing zijn handen in elkaar. „En dat vraagt nog doodleuk: hoe gaat het? Het L.E.I. meent temeer hierop te mogen rekenen, omdat opzet en uit voering besproken zijn in de Hoofd afdeling Sociale Zaken van de Stich ting voor de Landbouw en omdat de standsorganisaties en landarbeiders bonden zich hier volledig achter ge steld hebben. Het onderzoek in deze gemeenten is van zeer groot belang, want vooral in deze streken speelt het arbeidersvraag stuk een grote rol. De Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant immers lig gen zeer dicht bij verschillende grote industrie gebieden die veel arbeiders aantrekken. Men denke hier b.v. aan Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal. Daarenboven verbouwt men in deze streken zeer arbeidsintensieve gewassen met name suikerbieten, pootaardappelen en consumptie-aardappelen. In deze gebieden zullen zowel werk gevers als arbeiders overtuigd zijn van het grote belang van het onderzoek en het L.E.I. rekent er dan ook op dat beiden hun medewerking zullen verle nen en dat om de snelheid van het onderzoek te bevorderen de werkgevers geen bezwaar ertegen zullen - maken dat hun arbeiders hier overdag een paar uur aan moeten besteden. De oplevering van de nieuwe vleu gel nadert thans. We hopen de vol ledige ingebruikstelling met Maart te kunnen beleven. Momenteel zijn er dan nog plaatsen vrij. Men twijfelt en re kent nog, terwijl wij graag met een volle bezetting zouden beginnen, dit met het oog op de exploitatiekosten. Gezien de lange wachtlijsten in andere delen van het land en gerekend met onze prijzen, die lager liggen dan in de meeste andere tehuizen in Holland, zal ons huis wel vol worden. Maar Zeeuws- Vlamingen zouden dan wel eens achter het net kunnen vissen. Men gelieve daar eventueel rekening mee te houden. Laat ik hier nog eens uitdrukkelijk mogen vaststellen, dat het de bedoe ling is, dat het nieuwe deel zich zelt bedruipt. Als ik een beroep doe op uw milddadigheid, is dat met het oog op het oude gedeelte. Daarvoor maken we met uw gaven een basisfonds, om straks, na de huidige zorgen, te be ginnen aan de restauratie van het oude deel. Het is van meet af de bedoeling ge weest, dat het oude deel zou profiteren van de nieuwe vleugel, al was het maar door vermindering van de exploi- Hoe kom jij hier verzeild, meer dan zestig kilometer van het jacht?" „Ik?" antwoordde ze nuchter, ter wijl ze zich eveneens op de grond liet zakken, „ik heb van morgen best gemerkt, dat jullie er stikum tussen uit wilden knijpen. Ja, Josien is niet gek! En toen jullie goed en wel ver trokken waren, heb ik ook een rugzak ingepakt en ben gevolgd. Maar wie had nu ook gedacht, dat jullie zo op stel en sprong zouden omkeren. Daar was ik niet op verdacht en daarom was het mogelijk, dat ik ontdekt kon worden". „Verroest," riep Kees verontwaar digd uit, „dus je wist het, dat wij het waren, die je achterna renden? Ik ik verkeerde in de veronderstelling, dat je dacht, dat het die moffen wa ren". „Ben je mal," lachte Josien breed uit. „Maar ik wilde me niet laten ont dekken. Nooit geweten, dat jullie nog zo hard konden lopen. Enfin, daar ben ik dan nu, hè? Zullen we verder dan maar samen gaan?" „Lieve help," verzuchtte Kees, „ra-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1