JACOBS-v. Dixhoorn, Breskens JACOBS-v. Dixhoorn, Breskens Voorjaarsgarnerireg en verdere Naaistersfournituren Gemeente Groede. DE WEERDT, O W Corsetten en bustehouders Kon. Nederlandse Schouwburg te Gent. handen. Regisseur was de heer P. de Broek. De heer A. de Paauw herdacht juist het feit, dat hij nu al 40 jaar mede- speelt. Pastoor Rombouts sprak een woord van dank tot de spelers. St. Kruis Toneeluitvoering. In de zaal van de heer G. Paridaen gaf de postduivenvereniging Zaterdag en Zondag j.l. een opvoering van het toneelstuk „Moeder", in drie bedrijven. Verder werd nog een klucht opgevoerd en een verloting gehouden. Beide avonden is er een gezellig bal gege ven door „The Zwin-Boys" van Pierre Leenhouts uit Oostburg. Voor deze goed geslaagde avonden bestond grote belangstelling. Aardenburg Kaartavond. Door de plaatselijke afdeling van de K. A. B. werd een kaartavond georga niseerd. Prijswinnaars waren 1. C. Rijk en G. de Prée 2. P. van Waes en A. Blomme 3. Th. Moens en A. de Baerdemaeker4. P. Willems en A. Vermeersch 5. A. Ballegeer en J. van den Broeke. Retranchement. Loop der bevolking. Het zielental van de gemeente Retranchement nam in het afgelopen jaar af met 19. Op 31 December 1950 bedroeg het aantal ingezetenen 624 (317 m. en 307 vr.). Dit aantal ver meerderde door geboorte met 7 (1 m. en 6 vr.) en door vestiging met 14 (7 m. en 7 vr.); het verminderde door overlijden met 5 (2 m. en 3 vr.) en door vertrek met 35 (12 m. en 23 vr.). Op 31 December 1951 bedroeg het inwonertal dus 605 (311 m. en 294 vr.). Er werden in 1951 3 huwelijken voltrokken. Cadzand. Vergadering V I.O S. De accordeon- en mondharmonica vereniging „V I O.S." alhier hield haar jaarvergadering, onder voorzitterschap van de heer J. Lekens, in het café van dhr. Allaart. De secretaris en penningmeester brachten verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Het bestuur werd uit gebreid door benoeming van de heer Allaart, terwijl vervolgens nog enige huishoudelijke aangelegenheden werden behandeld. Vergadering A.N.L.A.B Onder leidig van de heer H. de Neef kwam de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond, afd. Cadzand in het café van de heer Allaart in ver gadering bijeen. Het hoofdbestuurslid, de heer J. Lukaart, sprak over de nieuwe wachtgeld- en werkloosheidver zekering. Tevens was er gelegenheid tot het stellen van vragen, ook over andere onderwerpen. Als bestuurslid werden herkozen de heren J. Provo, J. J. Buize en A. A. Bril. De kas en boeken van de penningmeester werden in orde bevonden. Nieuwvliet. Biljartconcours. Onder grote belangstelling werd in het café van de heer J. v. d. Ameele een biljartconcours gehouden, waarvan de uitslag was: 1 A. v. d. Lijke, 43 pnt; 2 J. Ie Grand, 43 pnt, Nieuwvliet. 3 Iz. Verplanke 41 pnt; 4 J. v. Overbeeke 41 pnt; 5 A. v. d. Gazelle, 39 pnt, allen uit Oostburg. 6 D. Luteijn 37 pnt; 7 Iz. v. d. Ameele, Johzn. 36 pnt, bei den uit Nieuwvliet; 8 P. Luteijn Dzn, Zuidzande, 34 pnt. Groede. Oudste inwoner overleden. Zaterdag j 1. is overleden de heer P. Cornelis, in de ouderdom van 98 jaar en 4 maanden Hij was de oudste inwoner onzer gemeente. Waterlandkerkje. Jaarvergadering varkensvereniging. Onder voorzitterschap van de heer F. van den Berge had de varkenshou dersvereniging alhier in de zaal van de heerL. Versprille haar jaarvergadering. De rekening en verantwoording van de penningmeesteresse, werd in orde bevonden. Het jaar 1951 bleek niet gunstig te zijn geweest voor de ver eniging, daar er een nadelig saldo was De heer Scherbeijn werd als be stuurslid gekozen in de plaats van het aftredend lid de heer J. Vermeulen, die zich in verband met zijn leeftijd terugtrok. De voorzitter dankte hem voor het vele werk dat hij voor de vereniging gedaan heeft. Breskens Vergadering „Nog Snolier" Zondagmiddag had in het café van de familie Pleijte de jaarvergadering plaats van de duivenvereniging „Nog Sneller", welke druk bezocht was. De voorzitter, de heer A. Vermeulen, heette allen hartelijk welkom en bood zijn gelukwensen aan voor 1952, zowel wat betrof de leden als de vereniging. Een minuut stilte werd in acht ge nomen voor diegenen, die in 1944 en daarna aan de vereniging zijn ontvallen. De notulen der vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd. Ook uit het verslag van de kascommissie bleek dat alles in orde was. De aftredende bestuursleden, de heren Jac. Wisse en H. Oosterling werden met grote meerderheid herkozen, ter wijl in de vacatures van Ie heren Joh. Pleijte en P. Morel, welke niet meer in aanmerking wensten te komen, ge kozen werden de heren Iz. de Jonge Az. en C. den Hertog. Hierna richtte de voorzitter zich tot de heer Joh. Pleijte, die wegens vergevorderde leef tijd heeft bedankt. De heer Pleijte, aldus spreker, heeft vanaf de oprichting een werkzaam aandeel in onze vereni ging gehad. Ruim 40 jaar heeft hij zijn taak op waardige wijze verricht. Het scheidende bestuurslid werd een fraai uurwerk aangeboden, terwijl hem tevens dank werd gebracht voor de prettige samenwerking en de vele werk zaamheden, die hij in het belang van de vereniging heeft verricht. Zichtbaar ontroerd dankte de heer Pleijte voor deze huldiging. Hierna volgde de verkoop van de ringen, die 12 cent per stuk zullen kosten. In de kascommissie werden benoemd de heren M. Visser, M. Faas en P. Diericks. Door de voorzitter werden geluk wensen aangeboden aan de heren Iz. Porreij en A. Bondewel voor het be haalde kampioenschap. De contributie werd vastgesteld voor oude leden op f 1,50 en nieuwe leden f 2,50, evenals het vorige jaar. Verder had de opgave plaats van de constateurs. Enige leden zagen de huur gaarne iets lager gesteld dan het vorige jaar. Hierover ontspon zich een kleine discussie. Het bestuur stelde voor de constateurs te verhuren voor f 12,50. De leden stelden voor f 10,en dan verloten. Het bestuursvoorstel werd verworpen met 28 tegen 24 stemmen. Vervolgens had een bespreking plaats van niet-los op Zondag. Besloten werd dat diegenen, die niet meespelen een briefje moeten indienen tot en met 7 uur bij de heren Joh. Kareis of Jac. Faas. De voorzitter vroeg de volle mede werking van de leden inzake het ophok- verbod, daar dit anders funeste gevol gen zou kunnen hebben. Van de rondvraag werd een druk gebruik gemaakt. Besloten werd de heer J. Pleijte te benoemen tot ere-lid. Zij, die aan een gratis vlucht willen deelnemen, moeten minstens in vijf vluchten hebben meegespeeld. De kermisvlucht wenste men weder om te handhaven zoals voorheen ge bruikelijk was, inplaats van een ver- enigingsvlucht. Dit werd aangenomen. Medegedeeld werd dat op 20 April a.s. de eerste vlucht zal worden ge houden. Onder dankzegging voor de goede opkomst sloot de voorzitter deze ver gadering en ofschoon hij geen gemak kelijke taak had, wist hij deze verga dering toch uitstekend te leiden. In de na afloop gehouden bestuurs vergadering werd de heer H. Oosterling tot penningmeester gekozen. Biervliet. Aanbesteding, In opdracht van de heer R. R. van Rattingen, werd in café Maas alhier, door architect L. de Bruyne uit Ter- neuzen, aanbesteed het bouwen van een woonhuis, landbouwschuur en bijko mende werken. Ingeschreven werd als volgt Fa. J. A. Rogiers, Philippine f 38.350 C. Souliman, Hoofdplaat f 37.977 Gebr. Kriekaert, Hengstdijk f 37.OÓO V. Verstraete, Hoofdplaat f 34.980 E. v. d. Waeter, Biervliet f 34.250 L. Martens, Hoofdplaat f 32.892 Vergadering C. H.-Kiesvereniging. Zaterdagmiddag hield de C. H.- kiesvereniging, afd. Biervliet, in de bovenzaal van mej. J. v. d. Hooft alhier HET ADRES VOOR EEN UITGEBREIDE KEUZE IN Vanaf heden verkrijgbaar Prachtige Bellefleur 3 kg. voor f 1, Rijpe Jonathan 3 kg. voor f 1, Campagne, zoet 3 kg. voor f 1, Mandarijnen, Sinaasappelen, 8, 10, 12 voor f 1, Oranjeplein BRESKENS Telefoon 134 Het Gemeentebestuur van Groede herinnert belanghebbende aan zijn ver plichting tot aangifte van het bezit van een hond. De bekende houders is een aangifte biljet ter invulling toegezonden. Zij, die een hond bezitten en geen aangifteformulier hebben ontvangen, dienen zich ter gemeente-secretarie te vervoegen alwaar gratis formulieren verkrijgbaar zijn. MEN VOELT ZICH PRETTIG OP GOEDE SCHOENEN Ph van Kleefstraat 41 BRESKENS Elke Zaterdag alhier verkrijgbaar losse nummers a 25 cent van de Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens. VLOTTE en CHARMANTE MODELLEN kenmerken de nieuwe ook in de Nylon-serie. D W in alle gewenste modellen voorradig. een vergadering. De vergadering werd met gebed door de voorzitterde heer A. de Regt, geopend. Deze gaf hierna het woord aan de heer C. Philipse, lid van G. S. van Zeeland, die een kort overzicht gaf van de internationale politieke verwikkelingen en zette te vens de grote moeilijkheden uiteen, waarmede de C. H.-vertegenwoordigers in de Eerste- en Tweede Kamer te kampen hebben. Verder wees hij op de grote steun die de diverse commis sies in partijverband verlenen door middel van rapporten en verslagen, waarmede de Kamerleden de beschik king krijgen over documentaties en feiten om hun standpunt te kunnen verdedigen. Verder besprak despreker ook nog de problemen, die verbonden zijn aan de landaanwinning in Zeeland. Hij nam hierbij o.m. de Sloe-inpoldering en de bedijking van de Braakman onder de loupe. Na nog enige woorden over de a.s. Kamerverkiezing gesproken te hebben, sloot ds. Wiebosch deze vergadering. Kerkeraadsverkiezing. Bij de alhier gehouden Kerkeraadsver kiezing waren periodiek aftredend de heren J. J. Dhondt en J. J. Leenhouts, die zijn her kozen en hun herbenoeming hebben aange nomen. De heer A. van Hoeve had bedankt, terwijl de heer J. Dieleman, die eveneens periodiek aftredend was, zich niet meer her kiesbaar stelde. De Kerkeraad was van me ning hiervoor Driewegenaars te moeten nemen, zodat werden gekozen de heren J. P. Deseijn en M. W. Verplanke-Leenhouts. Gevonden voorwerpen. I paar dameshandschoenen, l sleutel, l hoofddoek. Inlichtingen ter gemeente-secretarie te Schoondijke. Uitlaat van bromfiets, bruine alpino- muts, timmermanspotlood. Inlichtingen Groepsbureau Rijkspolitie te Breskens. Zondag 27 en Donderdag 31 Januari. „DE LAATSTE VIJF MINUTEN". Comedie van Aldo de Benedetti. VertalingBert Vanderheyden. De voorstellingen hebben plaats de Zondagnamiddag om 3 uur en Zondag en Donderdagavond om 7.30 uur. Zondagsdienst doktoren. 27 Januari 1952: Oostburg, Aardenburg, Eede: Dr. de Rijk, Aardenburg, tel. 24. Sluis, Cadzand, Zuidzande Dr. Staal. Sluis, tel. 21. Breskens, Groede, Schoondijke Dr. Eggink, Schoondijke, tel, 6. PREDIKBEURTEN Zondag 27 Jan. Aardenburg, 10,30 uur, Ds. Blom St. Anna ter Muiden, 11 uur, Ds. Groenveld Biervliet, 10 uur, Ds. Wiebosch Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom. 6,30 uur, Ds. van Beusekom Cadzand, 10 uur; Ds. ten Cate Bediening H. Avondmaal Groede, 10 uur, Ds. Boere Bediening H. Doop Collecte noodl. kerken en personen Hoofdplaat, 10 uur, Ds. Eijgendaal Bediening H. Doop St. Kruis, 9 uur, Ds. Blom Nieuwvliet, 10 uur. Ds. v. d. Graaff Oostburg, 10 uur, Ds. Fournier Schoondijke, 10 uur, Ds. Schopenhauer Zaterdagsavonds 7 uur, avondgebed Sluis, 9,30 uur, Ds. Groenveld Waterlandkerkje. 2 uur, Ds. Fournier Collecte noodlijdende kerkén en personen Retranchement, geen opgave IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Zuidzande, 10 uur, Ds. Kuijlman Doopsgcz. Gem. Aardenbuvr Geen opgave Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, Ds Praas Nieuwvliet, 10 uur, Cand. van de Vrie Retranchement, 2,30 uur, Cand. van de Vrie Cadzand, 2,30 uur, Ds. Praas Geref. Kerk Breskens 10 uur, de heer Vingerling, Goes 3 uur, de heer Vingerling Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-Vl. 27 Januari 1952: Zr. de Jong, tel. 65, Cadzand. FILMNIEUWS „Verloren Jeugd" In het Luxor Theater te Breskens wordt vertoond a.s. Zondag de film „Verloren Jeugd," welke de beste uit de beste eigenschappen in zich ver enigd heeft. Stefano, een jongeman van goede familie die studeert aan een Universiteit, leidt een dubbel le ven. Behalve student is hij ook leider van een bende jeugdige misdadigers. Als vriendin heeft hij een zangeres uit een verdachte nachtgelegenheid. In de Universiteit geschiedt een diefstal en een van de bewakers is gedood. Ste fano komt op de Universiteit en draagt zijn arm in het verband en niemand twijfelt totdat Hoe deze film zich verder ontwik kelt, dat kunt U gaan zien in boven genoemd theater.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 3