1 HELDENWERK. m Canada 6500 emigranten vervoerd te gen in 1950 in 38 vluchten 2070 emi granten. Uit deze opmerkelijke groei blijkt wel zeer duidelijk, welke een belangrijke rol het vliegtuig in de emi gratie is gaan vervullen. Het benzineprobleem in India en Pakistan heeft in de zomer van 1951 een belemmerende invloed gehad op de uitvoering van een aantal emigran- tenvluchten. Aangenomen mag worden, dat ook de financiële resultaten over 1951 een gunstig beeld zullen vertonen. Tot dit goede resultaat heeft in belangrijke mate het feit bijgedragen, dat bij de voortdurende stijgende omzet de kost prijs per geproduceerde ton/km. in de loop van 1951 geleidelijk kon worden verlaagd. In hoofdzaak is dit te dan ken aan de kostprijsverlagende maat regelen, die sinds 1949 voortdurend werden genomen en die ook het af gelopen jaar gunstige gevolgen hebben gehad, zodat de invloed van externe prijsstijgingen en de stijging van de lonen volledig konden worden gecom penseerd. Van veel belang was hierbij de verhoging van het rendement van de luchtvloot, waardoor met dezelfde vliegtuigen een aanzienlijk grotere pro ductie kon worden bereikt. Het vervoer, hetwelk dat van voor gaande jaren in alle opzichten slaat, zou wellicht nog groter geweest zijn als de luchtvloot van de K.L.M. het vervoersaanbod had kunnen verwerken. Deze luchtvloot bestaat thans uit 67 moderne vliegtuigen, w.o. 18 Constel lations, 7 DC-6's en 12 Convair Liners en voorts een aantal DC-4 en DC-3 toestellen. In de loop van 1950 wer den 7 DC-6B's en 9 Super Constel lations besteld, welke in 1952/53 zul len worden afgeleverd. Of deze zelfde gunstige ontwikkeling van 's werelds oudste luchtvaartmaat schappij zich ook dit jaar zal kunnen voortzetten, zal in hoofdzaak afhangen zowel van de toestand in de wereld als van de houding van de regeringen ten aanzien van een onbelemmerd uit oefenen van het luchtverkeer. ATHLETIEK. Schitterende prestatie van Daan Haak. In Oudenaarde is het Zondag ein delijk tot een Nederlandse overwinning gekomen. Daan Haak uit Hoek is er in geslaagd, in een zeer harde wedstrijd de bovenhand te nemen, op meer dan honderd Belgische en Franse scholieren. Onder de markt heeft hij het zeker niet gekregen en in de tweede en laatste ronde heeft hij geweldig moeten strijden tegen de twee Belgen Lebeer en Waeijenberg. Het gelukte Lebeer zelfs om tot vier maal toe een kleine voor sprong op Haak te nemen, maar steeds weer kwam deze terug bij en toen deze beide athleten dan ook het schitterende sportpark van Oudenaarde op kwamen, lag de Hoekenaar nog in tweede po sitie. Op 200 meter voor de finish vocht hij zich naar de leiding, om deze niet meer af te staan. Overgelukkig kwam hij met ongeveer 15 meter voorsprong als overwinnaar uit deze wedstrijd. Hiermede boekte de Zeeuws-Vlaming zijn eerste buitenlandse overwinning, met als prijs een prachtige sportiiets. Dobbelaere en van Acker hadden blijkbaar een niet al te beste dag en hoewel hun 26ste en 31ste plaats nog lang niet onverdienstelijk is, gezien de een dorp met leegstaande huizen en hier hield ook het pad op. Voorbij het dorp was bos, maar zo dicht begroeid, dat men welhaast kon spreken van een oerwoud. Daarom besloot men om maar weer terug te keren. „Als ons onderzoek hier geen re sultaat heeft, gaan we naar de kust en zullen we het hele eiland langs de kust rondlopen, als dit tenminste mo gelijk is," besliste Whiteheaven. Kees knikte. „Ik heb echter zo het idee, dat we nog wel het een en an der zullen ontdekken," zei hij. „Mis schien worden wel wijzer, als we straks de zijweg ingaan". Men was nog maar nauwelijks een paar minuten op de terugweg, toen Whiteheaven eensklaps de hand legde op de arm van zijn metgezel. Als bij afspraak bleef iedereen staan en op dit moment hoorde men het geluid van wegstervende voetstappen. Waar schijnlijk had iemand het zestal ge volgd en was hij nu verrast door het feit, dat de expeditie plotseling terug keerde. (Wordt vervolgd). grote deelname van de Noord-Fransen, kunnen ze aanmerkelijk beter. Hier won de plaatselijke favoriet Frans Herman voor de kleine Wh. Star-man van Laere, 3 Tombeur 4 de Fransman Anselin. Voetbal Ook deze week moesten vele sport liefhebbers teleurgesteld worden, daar weer vele wedstrijden in verband met de slechte weersgesteldheid, werden af gelast. In Zeeland ging geen enkele wed strijd door, zodat de stand in de 4e klasse H ongewijzigd bleef. o 2e klasse B. DoskoAlliance 13; De Baronie Moe I0; InternosT.S-C. 2I. Nu Alliance weer zo goed uit de hoek kwam en Dosko een lelijke hak zette, is de toestand van Goes en Vlis- singen weinig rooskleurig. Één van beiden, wordt het kind van de rekening, zodat Zeeland weer een 2e klasser kwijt raakt. Onze hoop is gevestigd op de toekomstige kampioen der 3e klasse, die misschien dit verlies kan compenseren. Ook Moe zit nog in de kwade hoek en ook nu werd weer verloren, zij het met het kleinst mogelijk verschil. Internos profiteerde van de misstap van Dosko en nam resoluut de leiding. Deze misstap zou wel eens beslissend kunnen zijn voor het kampioenschap. De stand is hier: Internos 17 12 3 2 49 - 24 27 Dosko 16 10 3 3 38- 29 23 T.S.C. 17 7 6 4 33-25 20 Middelburg 16 8 3 5 42-27 19 De Baronie 17 8 3 6 34-39 19 R.A.C. 16 6 5 5 22-17 17 Rood Wit 16 7 2 7 37*43 16 Terneuzen 16 7 1 8 35-39 15 Alliance 17 3 6 8 31-40 12 Moe 17 4 4 9 21-31 12 Goes 16 2 5 9 30-40 9 Vlissingen 15 3 1 n 30-48 7 3e klasse D. Nieuw BorgvlietAxel 28; Odio Sluiskil 7—1. Twee uitslagen met korfbalcijfers. Dat Axel zou winnen stond vast. maar op zo'n manier hadden we van hen toch niet verwacht. Ook Odio scoorde er lustig op los en de toestand van Sluiskil is vrij pre cair geworden, zoals uit de stand blijkt: Axel 17 11 5 1 54-20 27 De Zeeuwen 15 10 4 1 37 -19 24 Odio 15 7 5 3 4o-»9 '9 Meto 16 8 3 5 42-27 19 Breskens 13 6 2 5 42-34 14 RC. S. 13 5 3 5 31-22 13 Nw. Borgvliet 16 4 5 7 32-4S J3 Corn Boys 12 5 2 5 27 - 26 Clinge 15 5 2 8 34-40 12 Biervliet 15 5 1 9 28-35 Zeelandia 15 3 2 10 25 - 53 8 Sluiskil 14 1 2 11 15-57 4 Plaatselijk Nieuwe Oostburg Vergadering imkers. Zaterdagmiddag vergaderden de bijenhouders uit West Z.-Vlaanderen in hotel „de Vuijst". De voorzitter, de heer Hoolhorst gaf een kort overzicht over het afgelopen jaar, waarin de resultaten niet bijster gunstig waren. De honingopbrengst was nl. gering, terwijl bovendien ook de honingprijzen slecht waren. Het ledental daalde tot 144. In het najaar van 1951 is bij de monstername geen mijtziekte gecon stateerd, hoewel het gevaar nog geens zins is geweken, gezien de kansen op besmetting uit het Belgisch grensge bied. Zwermen van onbekende her komst dienen dan ook steeds als voor zorgsmaatregel te worden vernietigd. Verder adviseerde de voorzitter de bijenweide uit te breiden en zich toe te leggen op rasverbetering, teneinde de honingopbrengst op te voeren. Er zullen besprekingen worden ge voerd, om, bij de insectenbestrijding, het gevaar voor de bijen zo gering mogelijk te doen zijn. De rekening sloot met een batig saldo van f 328,28. De aftredende bestuursleden, de heren Manneke en Doolaege, werden bij acclamatie her kozen. Na afloop van de vergadering wer den door de assistent van de Rijks- tuinbouwconsulent, de heer Klaassen, enige fruitteeltfilms, in Z.-Vlaanderen opgenomen, vertoond, waarbij ook de echtgenoten van de imkers waren uit genodigd. Vergadering. Zaterdag j.l. vergaderde in hotel Mabesoone alhier de vereniging van Tijdens hagel, sneeuw en stormen, Menigeen deed zij onttronen, Doet de zeeman stipt z'n werk, Van het beste wat men had, Hoe de zee hen ook wil vormen, Anderen weer blijft zij belonen, Ieder houdt zich kloek en sterk. Geeft hen van haar rijke schat. Steeds vooruit met wilde sprongen, Wind en zee wordt getrotseerd, Zoals dikwijls wordt bezongen, Gevaar en angst steeds genegeerd. V/ Maar zoals het ook zal blijven, Is de zee een sterke macht, Die door wind zich op laat wrijven Tot onnoemelijke kracht. 4- Wee. het schip dat zich moet [geven. Voor zijn donderend geweld, Dan is 't strijd op „dood en leven", Wat niet vaak wordt navertelt. Voor hen, wien zij heeft ontnomen, Zal zij steeds een wreedaard zijn, And'ren doet zij van zich dromen, Trekt ze aan van groot tot klein. Zo zal 't blijven met de jaren, D' een het goed en d'ander 't leed, Veel geluk, maar ook gevaren, Rimp'loos kalm, of kokend heet. Laat ons ieder die moest sneven, Voor de zee en het geweld, In ons hart een plaatsje geven, Hen gedenken als een held. 5. 10. Vaak ziet men de „besten" sneven, En aan hen die blijven varen, Want de zee kijkt niemand aan, Vechtend met die sterke macht, Als zij vecht met 's mensen leven, Wensen wij voor velen jaren Vraagt zij niet naar hun bestaan. „Behouden vaart en goede wacht". x.y.z. Oud-leerlingen Landbouwonderwijs in West Z.-Vlaanderen. De heer J. Ie Clercq herdacht in zijn openingswoord wijlen de heer R. Son- dag, in leven redacteur van dePZ.Crt. Spr. meende dat de landbouwers, wat 1951 betreft, niet mogen klagen. De bieten waren echter zowel wat op brengst als suikergehalte betreft, tegen gevallen. De jaarverslagen van de heren C. Mabesoone, secretaris en H. Brakman, penningmeester, werden goedgekeurd. Er was een batig saldo van ruim f 1 100,- terwijl het ledental 185 bedroeg. Als bestuursleden werden herkozen de heren Pr. Buijsse en C. Mabesoone. Er werd besloten toe te treden als lid van de Volkshogeschool. Wat de contractteelt van fijne zaden betreft, hierover werd uitvoerig gespro ken. De mogelijkheid werd overwogen van oprichting van een grasdrogerij in Z.-Vlaanderen op coöperatieve basis. De meningen hierover bleken verdeeld te zijn. Ir. J. Bos raadde aan bij de Walcherse drogerij een rapport te vragen. Bij de behandeling van een excursie plan werd besloten naar de grasdroge rijen en koelhuizen in Groningen en naar de nieuwe boerderijen in de N O. polder te gaan. De plannen voor een excursie naar München werden om de hoge kosten terzijde gelegd. Vervolgens hield ir. J. Bos een voor dracht over Emigratie, waarbij hij ge legenheid had de emigralieproblemen voor de landbouwers, nader te bespre ken. De vergadering werd geëindigd met de vertoning van twee films over de besbouw en de landbouw in Canada. Toneeluitvoering. Dinsdagavond gaf de Rederijkers kamer „Oefening en Vermaak" in de zaal van de heer De Vuijst een op voering van de familietragedie in drie bedrijven „Afrekening", van J.Fabricius. De zaal was stampvol. Het stuk werd goed vertolkt en het publiek heeft met spanning het verloop gevolgd. Aan het einde viel dan ook een welverdiend applaus de spelersten c eel. Na de uitvoering had een verloting plaats. Een gezellig bal, verzorgd door „Amusemento" uit Groede, besloot de avond. t Biljartconcours De uitslag van het gehouden biljart concours in het café van U. de Windt was als volgt i. Iz. Verplanke, 46 p.; 2. U. de Windt, 46 p.3. I. Oosterbaan, 45 p. 4. M. Mabesoone, 44 p. 5. A. Riemens, 42 p. 6. J. van Overbeke, 41 p.7. Ph. Ghijs, 41 p. 8. Ed. Hinneman, 40 p.9. A. van de Gazelle, 39 p. 10. Ed. Verstraete, 38 p. Schoondijke. Toneelavond. Zaterdag 19 Januari j.l. gaf de toneelclub van de K. A. B., afdeling Sasput, een uitvoering in de zaal van Mevr. de Wed. A. F. Zeegers alhier. De secretaris, de heer E. Steijaert, sprak een welkomstwoord. Hierna was het de beurt aan de spelers. Opge voerd werd de 3-acter „Schip in nood". Dit nummer werd goed vertolkt en de spelers kregen dan ook een harte lijk applaus in ontvangst te nemen. In de pauze had een verloting plaats. Na de pauze werd opgevoerd de 1- acter „Radio Mandjo". Hierbij werd zo nu en dan hartelijk gelachen. Jammer dat het publiek in zo'n geringe mate was opgekomen. De thuisblijvers hebben veel gemist. Vol gend seizoen hoopt deze vereniging mee te doen in het kader van het concours, bond van toneelverenigingen in West Zeeuwsch-Vlaanderen. t Sluis Intrede De. Groenveld. Zondagmorgen werd door ds. J. J. Stoutjesdijk uit Breda in de Ned. Herv. Kerk in het ambt bevestigd ds. Groen veld, met als tekst Efeze 4 12 en 13. Mede tegenwoordig waren ds. Four- nier uit Oostburg, praeses van de classis IJzendijke, ds Brinkman uit Purmerland en een groep studenten uit Leiden, die lid zijn van het dis puutgezelschap Tua Res, van welk gezelschap ook ds. Groenveld lid is geweest, benevens enige leden van de Protestantse Kring uit Brugge. Des namiddags deed de nieuwe predikant zijn intrede, met als tekst de woorden uit Joh. 6Ik ben het brood des levens". Na de predikatie sprak burgemeester van Hootegem de nieuwe predikant toe. Hij wees op de goede verstand houding tussen de verschillende be volkingsgroepen en hoopte dat ook in de toekomst dit zo zou blijven. Zelf zou spr. alles in het werk stellen om deze traditie voort te zetten. Voorts spraken nog de president kerkvoogd, de heer J. de Bruijne, de heer J. J. Lako namens de kerkeraad en ds. Fournier namens classis en ring en als consulent. Benoeming. De hulpbesteller A. I. Aalbregtse al hier is met ingang van 26 Januari aangesteld in vaste dienst. F. C. Sluis. Tot nieuw bestuurslid van de voetbalclub werd in de vacature, ont staan door het vertrek van de heer C. Janse, gekozen de heer E. de Krijger. Toneeluitvoering. De toneelvereniging „Jantje van Sluis" gaf in het stampvolle Parochie huis een opvoering van het stuk „Hof ter Hove", bewerkt door Jan Steur, naar de roman „De andere" van Marie Koenen. De rollen waren in goede

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2