CORSETTEN S\ HULP AAN VLUCHTELINGEN 1951 IS [EK mill! MET GOEDE RESULTATEN VOOR DE KIM. Het verlaten eiland HAK ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 366 Vrijdag 25 JAN. 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentfën 10 cent per m.m. bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra V y Onder de vele vluchtelingen, die in de' afgelopen jaren van achter het z.g. „IJzeren Gordijn" vandaan gekomen zijn, bevinden zich ook verscheidene mensen, die men onmogelijk zomaar ergens „een baantje" geven kan. Het is de groep met het witte boordje, de vroegere assistenten, secretarissen en klerken van diverse regeringsbureaux, de leraren en onderwijzers, de letter kundigen, dichters en critici, de minder gelukkigen die rekening met hun ge zondheid moeten houden, enz. Een groep, die zich gestaag uitbreidt en die slechts langzaam werkkrachten afzet in de landen, die hen wel gebruiken kun nen. Immers, elk van hen moet, voor zover enigszins mogelijk, op een plaats komen, waar hij zich metterdaad nut tig kan maken. Dat is een groot ver schil met de handarbeider, die een machine gaat bedienen en zich spoedig genoeg kan aanpassen, als het model wat anders is, dan hij tot dan toe ge wend was. In Genève heeft de Internationale Arbeids Organisatie der V.N. dezer dagen speciaal een bureau geopend, voor het bespoedigen van de afvloeiing. Tevens moet zij zich bezighouden met het helpen van vrijwillige emigranten, buiten het IJzeren Gordijn. Deskundigen en geleerden van naam bevinden zich onder hen, die zich om e.o.a. reden be lemmerd gevoelen in hun wetenschap pelijk werk, enz. Op 18 Februari a.s. wordt hiertoe ook een bizondere conferentie belegd, waaraan 13 belanghebbende landen zullen deelnemen en waar enige com missies rapport moeten uitbrengen over hun bevindingen. Op de foto, gemaakt tijdens een gesprek voor de Zwitserse radio, zit (links) aan de tafel de voorzitter van het speciale bureau van de Internat. Arbeids Organisatie, Max Kaufman, staat (in het midden) de Directeur- Generaal v. d. Organisatie D. A. Morse, en zit (rechts) de Vice-President L. Alvarado. (J. P. de Klerk). 1951 is voor de Nederlandse burger luchtvaart een bevredigend jaar geweest. De K.L.M. heeft haar positie in het wereldluchtverkeer niet alleen kunnen handhaven, zij heeft deze bovendien kunnen verstevigen. De productie nam, in vergelijking met 1950, in het afge lopen jaar toe met ongeveer 21 de ton/km. verkoop steeg met niet minder dan 26 Er werden ongeveer een half millioen passagiers vervoerd, een FEUILLETON! 41) door P. DE VRIES. Van tijd tol tijd kwam het pad te recht in een soort dorp. Steeds weer waren het op dezelfde wijze gebouwde hutten, in een cirkel geplaatst rond een klein bergje, waarop as lag. Waarschijnlijk stookten de dorpelingen hierop het vuur, waarop ze gekookt hadden. Maar nit alles bleek, dat de dorpen al enige tijd verlaten waren. Tegen twaalven hield men halt. Men zocht een beschaduwd plekje uit nabij het pad en daar zette men zich neer om eerst een stukje te eten. Er waren flessen met water en thermosflessen met warme koffie en Josien fungeerde als huisvrouw en voorzag iedereen van een stevige broodmaaltijd. Na een uurtje gerust te hebben wilden de anderen verder, maar Kees en Whiteheaven, die even met elkaar hadden gesproken, beslisten, dat men weer terugging. Dat ontlokte protest aantal, dat tevoren nog niet werd be reikt. In November j.l. reeds bedroeg het aantal verkochtepassagiers/kilome- ters een milliard. De beste resultaten werden behaald in de maand Septem ber, die een recordomzet te zien gaf. De ontwikkeling van het passagiers vervoer is zelfs iets gunstiger geweest dan de verwachtingen deden vermoe den. Op alle transatlantische en inter continentale lijnen was de bezetting in beide richtingen goed. Naar New-York werd in de zomer met een hoge frequentie gevlogen, n.l. negen diensten per week. Twee hiervan waren met van de meeste leden der expeditie. Het avontuurlijke in de reis trok en men wilde verder, het hele eiland door. Maar de beide aanvoerders hielden voet bij stuk en zeiden, dat men aan het einde van de dag nog niet aan de andere kant van het eiland zou zijn. Zodat verder gaan geen zin had, zon der voldoende proviand. En tenslotte berustte men. Tegen vieren was men weer aan boord van het schip, maar Kees en Whiteheaven gingen onmid dellijk naar hun hut en hadden een lang gesprek met elkaar. Het resul taat was, dat men overeenkwam de volgende morgen vroeg op te staan en dan met een kleine expeditie opnieuw het eiland op te gaan, metiproviand voor enkele dagen. Hiervan werden de anderen echter onkundig gelaten, Josien incluis. Deze vermoedde wel iets, maar slim als ze was, liet ze niets merken. Voor de zon opkwam, waren de beide mannen reeds opgestaan en na zich verfrist en geschoren te hebben, liep men naar de verblijfplaats der matrozen, waar men vier man wekte. O •5- o° MEDISCHE Langestraat 38 a OOSTBURG z.g.n. „sleepAirs" uitgerust; deze ble ken in een behoefte te voorzien. De betekenis van de diensten naar en van het Verre Oosten nam nog toe door de opname van Tokio er. Sydney in het luchtnet, dat hierdoor een lengte van ongeveer 160.000 km. kreeg. Beide steden worden thans eenmaal per week aangedaan, terwijl de dienst tussen Amsterdam en Djakarta nu dagelijks wordt uitgevoerd. Sinds kort is ook Rangoon tweemaal per week in deze diensten opgenomen. Eveneens bevredigend was het ver voer op het Europese luchtnet van de K.LM., waarin thans 30 steden zijn opgenomen. Vooral in de laatste maan den van 1951 nam het vervoer hierop zeer toe. Niet in het minst is dit te danken aan de opzet van de zomer dienstregeling, waarbij in het bijzonder aandacht is geschonken aan de speciale functie van dit luchtnet in verband met de aan- en afvoer van passagiers met verdere bestemming. Een nieuwigheid op dit luchtnet waren de nachtdiensten tegen gereduceerd tarief, die in samen werking met enkele buitenlandse maat schappijen werd ingevoerd. Gebleken is, dat deze nouveauté, met uitzon dering van de lijn Amsterdam-Londen v.v. waarvoor de belangstelling reeds onmiddellijk zeer groot was, nog een zekere „aanlooptijd" nodig heeft. Aan het eind van het jaar werd de 25.000ste K.L.M.-retourvlucht op de Amsterdam-Londenlijn uitgevoerd, een respectabel aantal, 's werelds oudste luchtlijn waardig. 537.000 passagiers werden sinds de opening in 1920 op deze lijn vervoerd, terwijl het aantal kg. vracht en post in deze periode resp. 11.695.000 en 2.317.000 bedraagt. In West-Indië werden Managua en San Salvador in het net opgenomen, zodat het aantal door de K.L.M. verbonden plaatsen in dit gebied tot 22 is uitge breid. De vervoersresultaten van het West-Indisch Bedrijf zijn in vergelijking met 1950 vrijwel stationnair gebleven. Het vrachtvervoer nam in 1950 een zodanige vlucht, dat het vaak een pro bleem vormde de aangeboden goederen te vervoeren. Beperkte het goederen vervoer door de lucht zich in de voor gaande jaren nog tot bepailde catego rieën, in het afgelopen jaar was de goederenstroom veelzijdiger van aard dan ooit. In het bijzonder de speciale vracht diensten naar Noord-Amerika en het Daarna pakte men zes rugtassen in met een grote hoeveelheid proviand en toen de matrozen eveneens reisvaardig waren, stapte men van boord af om opnieuw een tocht te maken. De zon kwam nog maar net op en aan boord was verder alles nog in ruste, behou dens de twee matrozen, die de hon denwacht hadden. Toen ze ver genoeg uit het gezicht van de „Snow-flake" waren, slaakte Kees een zucht van voldoening en zei lot Whiteheaven: „Hè, wil je wel ge loven, dat ik blij ben, dat Josien er in ieder geval nu niet bij is? Je voelt je als mannen onder elkaar toch veel vrijer". En Whiteheaven kon niet an ders doen dan het beamen. Weer kwamen ze langs dezelfde dorpen, maar al spoedig hadden ze de piek gepasseerd, waar ze de vorige dag gekeerd waren. De weg bleef een tonig als tevoren: een smal, slingerend stijgend en dalend pad en af en toe een dorp met lege huizen. Om twaalf uur werd weer halt ge houden en daar de zon aan een strak blauwe hemel haar stralen onbarmhar Nabije- en Verre Oosten, met Schip hol als overiaadstation ondervonden van de zijde der verladers grote belangstel ling. Aan de grondafhandeling van vracht werd bijzonder veel aandacht besteed. Het resultaat is dan ook niet uitgebleven: 12 a 13 millioen kg. vracht vonden in 1951 bun weg door de lucht tegen 10 millioen kg. in 1950. Bij deze toeneming heeft het textiel- vervoer een belangrijke rol gespeeld. Het vervoer van levende dieren (voornamelijk van Bangkok naar Am sterdam en New-York) vormt een speciaal aspect van het vrachtvervoer. Mede dank zij waardevolle adviezen van de Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren en de weten schappelijke medewerking van de Rijks universiteit van Utrecht is het voor de K.L.M. mogelijk geworden om dit moeilijke vervoer op succesrijke wijze aan te pakken. Na ernstige studie en langdurige proefnemingen is de K.L.M. er in geslaagd ook het vervoer van paarden ter hand te nemen, n.l. door het ontwerpen van speciale boxen, die tevens als loopbrug kunnen dienen. In 1951 werden 53 paarden met een ge zamenlijke waarde van ruim f 1.000.000 per „Vliegende Hollander" naar de Nieuwe Wereld vervoerd. Door het uitvoeren van 450 charter vluchten droeg ook het Bedrijf Bijzon dere Vluchten het zijne bij tot de vooruitgang van de Nederlandse lucht vaart in het afgelopen jaar. De meest opmerkelijke was die, welke de Skymaster „Edam" in op dracht van de Engelse Austinfabrieken rond de aarde uitvoerde, ter demonstra tie van het technisch kunnen van de moderne vervoersmiddelen. In drie weken tijds werd deze bijna 40.000 km. lange tocht, waarbij een auto door de lucht werd vervoerd over de gebieden, waar niet gereden kon wor den, volbracht. Verder vervoerde de K.L.M. in chartervluchten zeelieden, studenten, pelgrims, missionarissen, congressisten, touristen naar het Mid dellandse Zeegebied, orkesten en film units, voetbalteams, oliedeskundigen en voorts vele goederen, zoals wol, serum, scheepsonderdelen enz. Het vervoer van emigranten heeft zich in 1951 ontwikkeld tot een aparte tak van het luchtvervoer. Dat jaar werden in 110 vluchten in door de Regering gecharterde K.L.M.-vliegtui gen naar Australië, Nieuw-Zeeiand en tig naar beneden zond, was het niet te verwonderen, dat de kleren de man nen aan het lijf plakten. Met een zucht van verlichting haakte men de rugtas sen los en zocht een mooi plekje uit onder de bomen om van een paar uur rust te genieten. Whiteheaven ver klaarde na een stevige maaltijd, dat men best een paar uurtjes kon slapen. Een der matrozen werd aangewezen om de wacht te houden en de ande ren waren weldra in een diepe slaap verzonken. Tegen drieën brak men weer 'op en ging verder. De weg was goed be gaanbaar, maar smal. Na een uurtje kwam men opeens bij een tweesprong. De ene weg ging linksaf, de andere rechtdoor. Waar schijnlijk ging de eerste weg weer naar de kust en na een korte aarze ling besloot Whitehaven rechtdoor te gaan. Nu ontmoette men een lange tijd niets anders dan af en toe een klein dorpje, terwijl hier de weg weer vlak ker was. Aan deze zijde van het eiland waren schijnbaar geen bergen meer. Ten leste arriveerde men weer in

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1