CONFLICT Het verlaten eiland In het Nieuwe Jaar Nieuwjaarsrede Directeur-Generaal der PIÏ De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 363 Vrijdag 4 JAN. 19^ Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Als hst bestaansrecht van een be stuursorgaan der Verenigde Naties, mag worden afgemeten naar de resul taten die het bereikt, dan behoort de Beheerschapscommissie wellicht te wor den opgeheven. Er zou iets heel anders voor in de plaats moeten komen. In ieder geval zou het een streep moeten zetten onder haar bemoeizucht, speci aal t.a.v. territoriën, waar haar tussen komst gevoelens wakker roept, die hoogst ongewenst zijn. Genoemde commissie legt zich, naar Amerikaans voorbeeld, toe op 't zelf standig maken, van allerlei volkeren en bevolkingsgroepen, die daartoe nog niet rijp zijn. De praktijk heeft echter tot dusver uitgewezen, dat de voor zo'n land dan in elkaar gezette regering, gemakkelijk in handen raakt van lie den, die als onbetrouwbaar te boek staan. Het is slechts het uiterst linkse element, dat er volop profijt van trekt. Her verbazingwekkende daarbij is, dat de politici, die in Washington de blok vorming tegen het communisme pre diken, t.a.v. van de Beheerschapscom missie e.d., het voortgaan van een heilloos ontbindingsproces wensen te bevorderen. Onder deze omstandigheden, vormt het nieuws, over het tijdelijk verdwij nen van Zuid-Afrika uit de Algemene Vergadering der V.N., te Parijs, een logisch, doch onaangenaam gevolg. Hieraan is voorafgegaan, het weg lopen van de Zuid-Afrikaanse gedele geerde, uit de Beheerschapscommissie zelf, nadat deze een resolutie had aan genomen, waarin de stamhoofden van de Heroro's Damara's en Ovambo's werden uitgenodigd, naar Parijs te ko men. Zulks om „hun standpunt ken baar te maken" over het voorstel, het hele gebied onder beheer van de Verenigde Naties te plaatsen. Zoals bekend, is Zuid-West-Afrika een voor malige Duitse kolonie, die de Zuid-Afri kaanse regering reeds in opdracht van de Volkenbond bestuurde en die sinds dien practisch een geheel vormt met de S.A. Unie. Het is moeilijk te ge loven, dat de bevolking, die haar be vrijding van „de barbaarse en harteloze bezettingstijd onder het Duitse bestuur" (tot 1918) nog regelmatig herdenkt, en in de jongste wereldoorlog 7.000 vrij willigers voor Geallieerde Krijgsdienst leverde, nu haar loyaliteit tegenover de S.A. Unie zou willen prijsgeven. Ster ker nog, het stamhoofd van de Heroro's, een bevolkingsgroep waarvan de V.N. commissie zegt, dat zij ontevreden is over het huidige bestuur, heeft op 4 December j.l. een schrijven gericht tot FEUILLETON 39) door P. DE VRIES. Een boot werd neergelaten en het duurde nog maar even, toen het vaar tuigje naar de plaats kwam waar Kees stond. Kwiek stapte Whiteheaven uit en drukte Kees de hand. „Zo, jong," zei hij opgewekt, „daar zijn we dan eindelijk, hè!" „Ik weet niet, of je er erg in gehad hebt, maar je bent vier en twintig uur te laat," merkte Kees sarcastisch op. „Dat weet ik ook wel," antwoordde de ingenieur lachend. „Kom maar gauw mee aan boord, je zult wel honger hebben. Jozien heeft een uit gelezen diner voor je klaar staan". En inderdaad voelde Kees, nu alle spanning geweken was, dat hij een razende honger had. HOOFDSTUK XXVI. Even later werd Kees in de salon, waar het electrische licht helder brandde, de - inmiddels tot Ambassadeur in Nederland benoemde - Gouverneur Col. P. I. Hoogehout, waarin hij zonder enig voorbehoud zegt, dat hij het vele, dat de S.A. Unie voor zijn land heeft gedaan, op hoge prijs stelt en dat hij - vanzelfsprekend - de nauwe samen werking wil voortzetten! Z. Exc. de Gouverneur, wiens vertrek in verband met zijn benoeming, door heel Zuid- West Afrika betreurd wordt, waar schuwde de bevolking acht te geven op vreemdelingen, die zich in hun za ken dringen en voorgeven hun belangen te behartigen. Zij trachten, zo ver klaarde hij, zich alleen maar ver dienstelijk te maken, om privileges te verkrijgen en in de toskomst misschien een mooi ambt te bekleden. N.a.v. de voorvallen bij de V.N. te Parijs, zei de ministerpresident Dr. Malan kort daarop in Pretoria„De overweldigende meerderheid van het volk van Zuid-Afrika heeft de recente loop der gebeurtenissen, met veront waardiging gevolgd. Van het begin af is Zuid-Afrika in zijn goede naam aan getast, beledigd en onteerd. In strijd met het Handvest der V.N., haar be palingen en procedure, is over onze hoofden heen getracht, contact te ma ken met personen in Zuid-West-Afrika, in zonderheid met Michaël Scott, een beruchte, vijandige en fanatieke buiten lander en agitator. Op hem werd een beroep gedaan, om tegen ons te ge tuigen." De Gouverneur tekende hierbij aan, dat genoemde Michaël Scott, zowaar een gewezen dominee, nog nooit in Zuid-West-Afrika geweest is! Alles bijeen, ontkomen we niet aan de indruk, dat enige lieden uit de be staande situatie een slaatje trachten te slaan, ten koste van de inwoners, de verstandhouding met Zuid-Afrika en de politieke rust die het gebied tot dusver heeft gekenmerkt. Laten we hopen, dat allen, die hierbij betrokken zijn, zich tijdig zullen bezinnen en géén drukte maken over zaken, die men beter op hun beloop kan laten. (J. P. de Klerk). Ook in 1952 gaat het werk verder het zoeken naar redelijke oplossin gen voor allerlei problemen, op uiteen lopende terreinen van het leven. Wij in Nederland zullen er goed aan doen, onze persoonlijke belangen niet onnodig op te blazen, aan onze tijdelijk gevraagde offers niet te zwaar te tillen, en oog te hebben voor afstan den, maten en gewichten, in de wereld van heden. doch waar de ruiten afdoende afge schermd waren, met een hoeratje ver welkomd door de anderen cn het scheelde maar een beetje, of Josien had hem omhelsd. Op het laatste mo ment bedacht ze zich echter, maar in haar ogen blonken twee tranen en Kees voelde zich geroerd door deze hartelijkheid. „Goeie genade, mensen," zei hij, een beetje onthutst, „jullie doen net, alsof ik maanden weggeweest ben. En het is nog maar nauwelijks vier en twintig uur geleden, dat ik van boord ben gegaan. Kom, maak alsjeblieft niet zo'n drukte. Vertel me maar liever eens, wat jullie de hele dag uitge spookt hebben". „Maar eerst eten, jongeman," be sliste Josien, „want je zult best iets lusten". „Ja, dat inderdaad. Doch intussen kunnen jullie wel vertellen. Apropos - hij diepte de geplukte vruchten uit zijn zak - moet je eens proeven. De smaak is voortreffelijk". Bream nam een der vruchten in zijn hand en knikte. „Ja, die ken ik wel. Wie dit jaar voor het iaam gaat zitten kijken, hoe het huis van zijn buurman afbrandt, zal te laat ontdek ken, dat door overgewaaide vonken, het dak boven z'n eigen hoofd ook in lichte laaie staat! Ziedaar waarom, bij voorbeeld, het instituut der Verenigde Naties nog zin heeft. Met het zwaard van de Veilig heidsraad (in Korea), en de bliksem afleider van de Algemene Vergadering (nog enige weken, te Parijs). In laatstgenoemd college heeft de voorzitter-van-het-jaar, de Mexicaan Dr. Nervo, tot grotere spoed gemaand. Zodra een discussie ontstaat, die veel tijd kost, vraagt hij laconiek of er geen sub-commissie in de buurt zit, die het verder kan afhandelen, en o wee als een gedelegeerde een lange toespraak houdt, die zijn tijdschema belaagt! Dan springt Dr. Nervo op, met de dreigende houten hamer omhoog, achter de groene tafel, fel belicht door de schijn werpers van film, fotodienst en televisie, en hij kijkt de spreker bijna moord lustig aan, ja, dwingt hem als-het-ware met zijn ogen, om er een eind aan te maken! Ieder hoopt trouwens, dat weldra de laatste hamerslag zal weerklinken, en de delegaties naar huis kunnen gaan. Laat ons hopen, ds.t alle goedwillenden het dan met elkaar eens geworden zijn over onderlinge verschillen, en dat men werkelijk een éénheid zal vormen tegenover ieder, die de rechten, vrij heden en levens van anderen in gevaar brengt. Zo'n goed begin zou metter daad het halve werk zijn (J. P. de Klerk). Loonlij'sten en zegelbladen zo spoedig mogelijk gereed maken Op de werkgevers in de land- en tuinbouw wordt een dringend beroep gedaan, om voorzover zulks nog niet reeds geschiedde, de loonlijsten over 1951 voor de afdelingen der Bedrijfs verenigingen voor het Land- en Tuin bouwbedrijf thans zo spoedig mogelijk in gereedheid te brengen. Voor een vlotte behandeling den loonlijsten is het n.l. ten zeerste ge wenst, dat deze in de eerste helft van Januari in het bezit van de afdelingen komen. Voorts worden de werkgevers ver zocht met het gereedmaken der zegel bladen voor het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw niet te wachten tot het bezoek van de districtsagent. De omwisseling van de premiekaar- ten der arbeiders, waartoe door de Sociale Verzekeringscommissie zittingen zullen worden gehouden, zal n.l. zo Een soort grapefruit. Heb je daar op geleefd?" Kees lachte en nam aan tafel plaats, terwijl hij de soep begon te proeven. „Ik had nog wel wat bij me. Maar vertel nu toch eens. Ik ben razend nieuwsgierig!" Bream nam het woord. „Je bent geen zeeman," begon hij op rustige toon, aan zijn pijp trekkend, „anders had je kunnen weten, dat gisteren te gen de morgen de eb intrad en daar om kon ik het niet wagen om naar dit eiland te varen. Aangezien je ge wapend was, kwamen we overeen, om je maar een dag hier te laten en zelf uit het gezicht van het eiland weg te stomen. Je bent geen kleine jongen meer en daarom hadden we geen vrees voor je. Dat onze veronderstel ling juist was, blijkt uit het feit, dat we je hier gezond en wel aangetroffen hebben. Welnu, onze marconist heeft contact gekregen met Guadalcanal, een der andere eilanden van de Saiomons- groep en wij besloten even naar dit eiland te varen. We zijn er een uurtje geweest en hebben tevens het een en spoedig mogelijk plaatsvinden. Het is dus nodig, dat aan de arbeiders voor dien de strookjes over het 4e kwartaal 1951 ter hand worden gesteld. Aan de arbeiders wordt verzocht er mede voor te zorgen, dat alle strookjes over 1951 tijdig in hun bezit komen zodat deze op de premiekaart kunnen worden geplakt. In de geheel bezette van Houwe- lingenzaal van de Hoofdbestuursge bouwen aan de Kortenaerkade te 's-Gravenhage, heeft de Directeur- Generaal der PTT, de Heer L. Neher hedenmorgen zijn gebruikelijke Nieuw jaarsrede gehouden voor vertegenwoor digers uit alle geledingen van het Staatsbedrijf der PTT. In de aanvang van zijn rede, die muzikaal omlijst werd door een PTT-koortje, herdacht de heer Neher de 126 doden, die aan het bedrijf ontvallen zijn in de loop van 1951 en memoreerde hij verder de 2184 werkers, die eervol van het be drijf afscheid namen, hetzij door pen sionnering, hetzij door vertrek naar elders, waarbij hij het vrij grote aantal PTT-ers noemde, die naar Zuid-Afrika zijn gegaan om in de PTT-dienst daar een nieuw leven te beginnen. De heer Neher zeide, dat hij het aan de ene kant een eer vond, dat Zuid-Afrika zoveel bekwame werkers bij ons heeft gevonden en voor dienst aldaar geschikt bevonden, maar hij stipte anderzijds nog even het gevoelige verlies aan er varing en deskundigheid aan, dat het bedrijf hierbij lijdt. Ook de UNO deed een beroep op de vakbekwaamheid van de Neder landse PTT-ambtenaren, die in het komende jaar een aantal minder ont wikkelde landen van advies zullen gaa dienen. Met vreugde constateerde de hee Neher, dat in de verhouding tussen de Nederlandse en Indonesische PTT een stijgend vertrouwen merkbaar is. In een kaleidoscopisch overzicht besprak de Directeur-Generaal de gebeurtenissen in de belangrijkste bedrijfsonderdelen en uitte o m. de hoop, dat de regeling van de radio-distributie dit jaar door de Staten-Generaal zal worden behan deld. De heer Neher merkte op, dat hij het, gezien de ontwikkeling, zoals die zich hier te lande had voltrokken, voor ons land het beste achtte, als de radio-distributie een bedrijfsonderdeel van PTT zou blijven, zoals ook de Minister van Verkeer en Waterstaat in zijn nota aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld. Spreker vertelde, dat in het nieuwe ander ingeslagen ter aanvulling der voorraden. Via een tolk hebben we een der vorige bewoners van Saint George gesproken. Het geheim van de verdwijning is in ieder geval opgelost, want zover bekend zijn alle vijfduizend inboorlingen van Saint George terecht gekomen op de andere eilanden. Zo is er ook een klein deel op Guadalcanal. We hebben deze man, die een soort hoofdman is geweest, aangeboden mee te varen naar Saint George, maar hij is voor geen geld ter wereld te be wegen terug te keren naar Saint George. Het spookt er, was zijn enig verweer en hoe wij ook betoogd heb ben, dat hij geen gevaar te duchten zou hebben als wij er bij zijn, hij wil er niet meer terug keren. Tegen de middag zijn we weer (e- ruggestoomd om in ieder geval op tijd voor het afnemen van de vloed terug te kunnen zijn. We dachten wel dat je op de afgesproken plaats ons signaal zou letten en .j>. gebleken is, dat alles als e 1 puzzle in elkaar pastt. Da* „En hoe ben jij tyf

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1