4 Filmvoorstellingen v!h Rode Kruis TiEIIALWEISHUI IE BRESKENS N.R.S.-Leden in West MflaaiÉren. Kleuterschool Breskens. Iz. VERHAGE-du Fossé „DE WITTE EfcSOEL" Breskens 2 M.O.C. 2 Hand-naaimachine De rekeningen Gelukkig Nieuwjaar Allen gelukkig nieuwjaar ioegewens WE-SDORP SlamUie Qcinelii. Een gelukkig Nieuwjaar, S,e£uM.ig, ïLimmjaaA Brood-en Banketbakkerij MAAS-Jaoseo dat opzicht tonen dat we als Neder landers, zoals Koningin Wilhelmina eens zo treffend uitdrukte, „ons zelf wil len zijn en blijven." En dat in ons land een filiaal van Moskou een slecht be klante affaire is. L. NIEUWE BONNEN. BONKAARTEN KA, KB EN KC 713. Melk: 091 melk 3Y2 liter, 094 melk 6 liter, 095 melk ói/2 liter." Vlees 096 vlees 100 gr., 097 vlees 300 gr, Boter enz.098 boter 250 gr. margarine of 200 gr. vet, 099 boter 250 gr. margarine of 200 gr. vet. Kaas: 114 algemeen 100 gr. of 125 gr. korst- loze kaas. Br.ood 116 algemeen 1800 gr., 117 algemeen 400 gr. of 1 rantsoen vermicelli e.d., 103 reserve 800 gr., 106 reserve 400 gr. (alles geldig tot en met 10 Jan. a.s.) Koffie; J18 algemeen 125 gr. (reeds aange wezen.) Thee: 119 algemeen 50 gr. (reeds aangewe wezen). BONKAARTEN KD EN KE 713. Melk: 594 melk 10 liter, 595 melk 11 liter. Vlees 596 en 597 vlees 100 gr. Boter598 boter 250 gr. boter of margarine of 200 gr. vet; 599 boter [25 gr. margarine of 100 gr. vet. Brood: 616 algemeen 400 gr.; 617 algemeen 400 gr. of 1 rantsoen vermicelli e.d.; 618 algemeen 200 gr.; 603 reserve 400 gr. (al les geldig tot en met 10 Januari a.s.) Kaas: 605 reserve 100 gr. of 125 gr. korst- loze kaas. BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, MF, MH 713 (bijzondere arbeid, a.s. moeders en zieken). Brood 1033 brood 800 gr. Boter enz.1038 boter 250 gr. boter of mar garine of 200 gr. vet. Margarine: 1032 margarine 250 gr. margarine of 200 gr. vet. Kaas: 1034 kaas 200 gr. of 250 gr. korstloze kaas. Eieren: 1039 eieren 5 eieren. Melk: 1037 melk 5 liter. Vlees 1031 vlees 300 gr.; 1036 vlees 200 gr. Plaatselijk Nieuws. Breskens Zondagmorgen is te Borssele aangespoeld het lijk van de visser Josephus Tanghe alhier, omgekomen op 10 Nov. 1.1. bij de vissers- ramp van de „Br. 27". Dinsdagmiddag is onder zeei grote belang stelling het stoffelijk overschot alhier op de algemene begraafplaats ter aarde besteld. Enige kransen dekten de baar. Onder de aanwezigen -merkten we op het College van B. en W. en raadsleden, het Bestuur en leden der Visserij vereniging „Ons Belang" en het onderwijzend personeel van de Visserijschool. Door Burgemeester Eek hout werd aan de groeve het woord gevoerd. Alle schepen in de haven hadden de vlag half stok hangen. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer I. v. d. Sande, thans onderwijzer te West- kapelle, is benoemd tot Hoofdonderwijzer aan de O. L. School aldaar. Bij de Ned. Herv. Gem. is tot notabele herkozen de heer A. Monjé-Smoor en gekozen de heer H. Flikweert. Een herstemming zal nog plaats vinden tussen de heren Andr. Klaassen en A. Baden. Door de Kerkeraad der Geref. Kerk al hier werd beroepen als hulpprediker, de heer P. de Jonge te Middelburg. Dit beroep werd inmiddels aanvaard. Sluis. Ten aanzien van de aanrijding door een autobus met een stilstaande auto op Belgisch gebied nabij de grens te Eede kan als ver beterd bericht worden medegedeeld, dat de stilstaande auto van de heer de B. wel ver licht was en oolc na de aanrijding het ach terlicht nog brandende was. Gfoede. De 2e en 3e Kerstdag had de gebrui kelijke uitvoering plaats door de toneelvereni ging „Groedb" in samenwerking met de band „Amusemento", in de zaal van de heer Beun alhier. Beide dagen was er goede belang stelling voor deze uitvoering, doch vooral op 3e Kerstdag was de zaal geheel gevuld, toen de voorzitter, de heer Hoste, opende met een woord van welkom aan de aanwezigen. Spr. memoreerde dat ook de toneelver. „Groede" was toegetreden tot de onlangs opgerichte toneelkring West Z.-Vlaanderen en thans het concoursstuk „Tot wederdienst bereid," een blijspel in 3 bedrijven, voor het voetlicht Maandag 5 Januari Aardenburg, Dinsdag 6 Sluis, Woensdag 7 Biervliet Donderdag 8 IJzendijke, Vrijdag 9 Groede, Zaterdag 10 Breskens, Maan dag 12 Nieuwvliet, Dinsdag 13 Hoofdplaat. De strijd van FLORENCE NIGTHINGALE voor verpleging van gewonden op het slagveld, wordt U getoond in de film Verloting van Koffie, Sigaretten e. d. Zie de aanplakbiljetten. Bezoekt Zondag 4 Januari 1948 de Aanvang 2,30 uur. Toegang 25 cent. Kinderen 15 cent. kwam brengen. Vervolgens werd eerst het muzikale gedeelte van het programma door „Amusemento" ten gehore gebracht, waar voor na elk nummer een hartelijk applaus volgde. Daarna werd het toneelstuk opgevoerd, hetwelk door de toehoorders met aandacht werd gevolgd en na elk bedrijf met een har telijk applaus werd beloond. De spelers de den goed hun best en de rollen zaten er goed in. Over de verdere beoordeling zullen we bier niet uitwijden, doch kunnen dit gevoeg lijk overlaten aan de juryleden van het toneelconcours. In het slotwoord bracht de voorzitter dank aan alle medewerkenden van die avond en memoreerde, dat de toneelver. „Groede" thans het 12V2 jarig bestaan herdenkt. Vervolgens werd de regisseur, de heer de Hulster, door hem uit zijn souffleurshokje gehaald. De heer Hoste sprak nog enige woorden van dank en waardering tot de heer de Hulster, die thans 10 jaar actief lid der vereniging is en bood hem daarvoor namens de vereniging een bloemstuk aan als blijk van erkentelijkheid voor zijn voortreffelijke medewerking en sprak de hoop uit, dat hij nog vele jaren op de zelfde wijze de toneelvereniging zal blijven steunen, trots het feit, dat de heer de Hulster thans in Breskens woont. Laatstgenoemde sprak daarna enige woor den van dank voor het ontvangen huldeblijk en zal gaarne zijn beste krachten blijven ge ven aan het amateurtoneel. Beide avonden werden besloten met een gezellig dansje. L. K. PREDIKBEURTEN Zondag 4 Januari Breskens, 10 uur, Ds. van Vliet Bevestiging Kerkeraadsleden 6,30 uur, Ds van Vliet. De Zondagschool begint 11 Januari. Retranchement 10 uur Ds. Barnóuw Schoondijke 10,15 uur Ds. Schopenhauer Doopsgez. Gem. Aardenburg 0,15 uur, Ds. Nolthenius. Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da M. P. Stol Geref. Kerk Breskens v.m. IQ uur, dhr. P. de Jonge, n.m. 2,30 uur, dhr. P. de Jonge. Clubgebouw voorm. fabriek Van Melle. Gevonden voorwerpen. Een rood hoofddoekje, twee handschoenen, twee kinderhandschoentjes, een kindertasje, een vulpen etui, een vulpen, een bankbiljet, een bril met koker, een textielkaart. Inlichtingen bij de Rijkspolitie te Oostburg. Een padvindersfluitje. Een boodschappenmandje. Inlichtingen ter gemeente-secretarie te Groede. ADVERTENTIES Langs deze weg betuigen wij onze harte- telijke dank aan de Baakster, voor de be wezen diensten ons betoond tijdens de be handeling van L. M. NACHTZAAM—Verpoorten. In het bijzonder aan Dr. JONGSMA en aan de Wijkverpleegster. Uit aller naam: C. NACHTZAAMVerpoorten. Groede, Jan. 1948. Te koop Weijkmanlaan 1, Breskens. Levert Uw, per i Jan. 1948, on geldig geworden geboorteformulieren N.R.S. zo spoedig mogelijk in bij de Secr. der Fokcentrale W. Z.-Vl., de heer L. PLADDET, M 146, Zuidzande. 's Woensdags van 2 tot 5 uur Café MABESOONE te Oostburg. Nieuwe geboorteformulieren verkrijgbaar. De Insp. N.R.S. M. DE BRUIJNE. Het kleuteronderwijs wordt vanaf 6 Januari a.s. gegeven in een der lo kalen van de Openbare Lagere School. betreffende het gehouden St. Nicolaas- feest te Breskens, gelieve men in te leveren vóór 10 Jan. a.S. bij de heer I. DE HULLU, Dorpsstraat. Nieuwjaarswensen. Aan alle vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toegewenst. T. v. VEEN en FAMILIE, Breskens. G. N. Nieuwvliet Papierhandel L. VAN DEN BERGE - Souburg wenst zijn geachte clientele een voor spoedig 1948. Vrienden en begunstigers P. J. LAKODees, Loondorsbedrijf, Groede (Kruisdijk) O 170 Alle vrienden, bekenden en begunsti gers een gelukkig 1948 toegewenst. J. BAAS, Groenten- en Fruithandel - Groede 5.e£uM.ig. ïli&umjaaA toegewenst door het personeel van „DE SCHAKEL", Breskens. Gelukkig Nieuwjaar en succes in zaken' in 1948 wenst U SHima £tno-o.>i 6c de UutïteA Handelsdrukkerij en Kantoorboekhandel Breskens Telef 27 I. A. BRAKMAN Noodplan E 21 Breskens wenst familie, vrienden en ken nissen een Gelukkjg Nieuwjaar toe. P^en- gelukkig Nieuwjaar wensen wij al onze bekenden, vrienden en begunstigers. Th. DE WITTEvan Overloop In Manufacturen, Breskens. toegewenst. A. VERDUIJN, Winkelier, Dorpsstraat 51 Breskens door GEBR. CRUSON, Breskens wenst haar geachte clientele een Een voorspoedig 1948 toege wenst door BURGERS, Breskens. Alle vrienden, begunstigers en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toegewenst. SLAGERIJ KLAAIJSEN Dorpsstraat Breskens u-ati ïlaieveÉt Timmerman Breskens G. N. Zaadhandel p.f. Dorpsstraat 45, Breskens Een voorspoedig 1948 toegewenst. Wed. P. NOTEBAART en Kinderen. Noodplan O 3 Breskens Een gelukkig 1948 toegewenst door Drogisterij CRINCE. Noodplan O 4 Breskens W. P. 'MOGGRÉ, Breskens. 'Ti J. J. VAN YVIJCK, Breskens Schoenmakerij - Schoenhandel Allen een gelukkig Nieuwjaar toegewenst. y A. PROVOOST, Schilder, 2e Zandstr. 23 - Breskens. Gelukkig Nieuwjaar toegewenst door CHR. OVERBEEKE C. J. OVERBEEICE-Risseeuw en Kinderen. Dorpsstraat 72a Breskens wenst dat voor ieder hét jaar 1948 „voor de Bakker" zal zijn. N. C. VALK Noodplan G 17 G.N. Breskens Ondergetekende wenst alle familie, vrienden en bekenden een gelukkig hüg^w jaar Korp. VERSRiW*LE J. P. 2-14-R. I. Batalj. Zeeland Padang (Sumatra)

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1948 | | pagina 2