Wandeltochten KAPITAAL Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch - Vlaan deren lid. GROEDE ra de Athletiekvereen. W. Z.-VI. tal deel aan deze Wandeltochten Bond van Nederlandsclie Architecten alle Vrachtvervoer. D. DEES Dz. - OOSTBURG Kunsimesibonnen No. 81 Maandag 29 Juli I94(i 2e Jaargang Drukker-Uitgever: Fa. Smoor de Hulster Boulevard 120 - Breskens DE SCHAKEL Prijs per kwartaal f 1,— Franco per post f 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m. Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoofd-Redacteur A. Hoolhorst, Nieuwstr. 13, Oostburg Schaakwedstrijd ten bate van Putten's Jeugd. Ten bate van het fonds „Help Putten's Jeugd" is er door de Puttensche Schaakver- eeniging in samenwerking met de Kon. Schaak bond een groote in ter-regionale corresponden tie schaakwedstrijd op touw gezet. Ons land is hiervoor verdeeld in 9 groepen, waaronder ook de groep Noord-Branbant, Zeeland, Lim burg. De bedoeling is dat de deelnemers in deze groep uit elk der andere 8 groepen één tegenstander naar speelsterkte krijgen toege wezen. leder, hetzij sterk of zwak speler, heeft gelijke kansen, daar voor diegenen die in hun serie de meeste punten behalen prachtige prijzen beschikbaar worden gesteld. Wij doen dus een dringend beroep op alle Zeeuwsche, speciaal West Zeeuwsch Vlaam- sche schakers zich voor deze wedstrijd aan te melden. Vooral voor spelers die niet regel matig in clubverband spelen, is dit een prach tige gelegenheid hun spelkennis te verrijken. Ook niet-leden van den K.N.S.B. zijn toe gelaten. Het inleggeld bedraagt minstens f 1,50 te storten op postrekening 260073 van R. Idema te -Putten (Geld.). inschrijvingen met opgave van speelsterkte worden ingewacht vóór uiterlijk 31 Juli bij den rayon aan voed er voor Zeeland. J. v. d. Hagen Ka naai weg 8, Sluiskil. Voor de derde keer: Elderschans. Van Vrijdag 19 tot Maandag 22 Juli werd het derde weekend van de Jeugdleiderscursus op de Elderschans gehouden. De deelname was bijzonder groot: nieuwe enthousiasten hadden zich te elfder ure opgegeven en pro- liteeren nu van de omstandigheid, dat ook in September nog één of twee cursuslessen worden gegeven. De deelnemers genoten de eer het hoofd van de afdeeling Vrije Jeugd- vorming van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en V\ etenschappen, den heer A. Oosterlee, te mogen omvangen. Zaterdagavond na den maaltijd sprak deze een opwekkend woord. Tijdens het onderhoud, dat de kampleider met den heer Oosterlee mocht voeren, bleek, dat de afdeeling Vrije Jeugdvorming de Vlaamsche. jeugd zoo. effectief mogelijk helpen wil, voor zoover tenminste die hulp op prijs gesteld wordt. Het' ministerie huldigt even wel het standpunt, da-, ook ten aanzien van de jeugdbeweging de souvereiniteil in eigen kring onaantastbaar is. Zoowel Zaterdag- als Zondagavond werd de smalfilm „Elderschans", opgenomen door een van de cursisten, gedraaid. Deze film, waar aan iedere cursist zijn vorderingen bij sport, spel en volksdans (alsmede zijn eetlust ge durende de vorige cursuslessen) controleeren kon, viel buitengewoon in de smaak.. Ook de declamatie-wedstrijd, gehouden tijdens het gezellig samenzijn op Zondagavond, was een waar succes. Alle maatschappelijke en bijna alle reli- gieuse groepeeringen van West Zeeuwsch- Vlaanderen zijn thans bij het jeugdwerk op de Elderschans betrokken. De tijd is niet ver meer, dat deze arbeid vrucht zal gaan dragen. Plaatselijk Nieuws G r o e d e. Het strandleven in deze gemeente, dat voor den oorlog zich zeer bevredigend ontwikkelde begint zich weer eenigzins te her stellen. Er bestaat thans weer gelegenheid ververschingen en kleine consumpties te ver krijgen. Reeds meerdere groepen kampeerders hebben in de duinterreinen hun tenten op geslagen om een deel van hun vacantie hier door te brengen. Eén probleem is nog steeds onopgelost t.w. het aanbrengen van eenige kleedhokjes op het strand. De V.VA', is op dit gebied actief doch de moeilijkheden die zich hierbij voordoen zijn groot. Het ligt voorts in het voornemen van deze vereeniging om 18 Augustus op het strand kinderspelen en wedstrijden te organiseeren, waaraan alle kinderen ook van niet ingezete nen kunnen deelnemen. Vanouds bestaat hiervoor groote belangstelling, zoowel van de ouders als van de jeugd. Eenige aantrekkelijke prijsjes worden voor de winnaars beschikbaar gesteld. Retranchemen t. Voor de te 's Herto genbosch gehouden examens voor onderwij zeres Kunstnijverheid en voor Modiste is ge slaagd Mevr. J. Jansen-Verhage alhier. Aardenburg. Kath. Volkspartij 1'. Lannooije, C. Sturtewagen, C. A. Mabesoone, A. Paridaen, G. Blondeel. Groot Aardenb. Belang J. Rosseel, Mevr. E. v. d. Broecke-de Man, G. v. Hal. Partij Eede A. J. de Croock, D. Buijck. A.R. Partij A. 1. Catsman. Breskens. Partij van de Arbeid: 1'. Notebaart, Jac. Leenhouts, A. Vermeulen, M. de Visser, H. de Baare. Partij van de Vrijheid A. Cambier, E. Hooteghem en K. Maas. Gecomb. Chr. Partij J. van Haneghem. T. Verschoor en P. C. Roest. Biervliet. Partij van den Arbeid: J. J. de Voogelaar, J. Klaeijsen en A. Dijk. Partij Gemeentebelangen: 1. M. de Blaeij. Chr. Hist. L;nie: W. J. Naeije. Kath. Volkspartij: C. van Pamelen en A. Hamers. Cadzand. Partij van de Arbeid H. de Neef. P. Vasseur. C. H 1. H. de Bruijne, A. van Cruijningen. I.ijst van Iwaarden P. v. Iwaarden, J. Been. Lijst Kools Jac. Kools. Groede. Partij van den Arbeid: W. G. van der Hooft, J. Vin jé, C. H. en A. R.: C. Cijsouw, D. Geusse. K. V. P.: R. van Damme. Partij van de Vrijheid: C. Cijsouw Cz. en I. Becuvan Dijke. Hoofdplaat. Kath. Volkspartij A. P. Calan. Prot. lijstE. J. Dekker. Kath. Middenstand P. F. Rijckaert. R. K. ArbeiderslijstJ. C. Blaakman, E. A. Steijaert, L. de Bie, PI. Scherbeijn. Nieuwvliet. Partij van de Arbeid: I. Bent- schap Knook. J. Ouaars. Partij Gemeentebelangen A. Luteijn, J. Risseeuw, A. Rosendaal, A. J. Hoste. Chr. Hist. P. J. Cruson. Oostburg. Partij van de Arbeid J. J. Leen houts, L. Schippers. Partij GemeentebelangènJ. II. v. Kampen, P. Daansen C.zn., R. Kath, A. 1'. Modde en A. A. D;hondt. Gecomb. Chr. Partij J. R. Bot. Retranchement. Partij van de Arbeid J. A. A. Pattist, J. de Meij, H. de Hamer. Partij v. d. Vrijheid A. Willems, J. de Hullu." Gecomb. Chr. Partij J. J. de Bruijne, S. v. d. Sluis. Schoondijke. Partij v. d. Vrijheid: I. D'Hondt, J. Risseeuw-Risseeuw. Kath. Volkspartij R. de Badts. A. R. en C. H. joh.de Feijter, Joh. Dekker. Partij v. d. Arbeid P. J. Huijgh, P. Neele. Sluis. Kath. Volkspartij F. Dusarduijn, I.. v. d. Vijver, Th. de Wandel. Partij v. d ArbeidJ. Smoorenburg, J. Wage, P. van Daalen. Prot.-Chr. lijst: H. van Mazijk. Waterlandkerkje. R. K. Volkspartij A. A. Buijck, E. V. de Milliano, P, Couquct. Gemeentebelangen W. Vermeulen, M. Pois- sonnier. M. de Bruijne. A. R. en Staatk. Geref. Partij C. de Nood. IJzendijke. Kath. Volkspartij J. van Dattime, A. Calon. J. Sturm, J. Hamelij nek, Vrije Protestanten J. I. de Bruijne, W. Neele, C. Riemens. Zuidzande. Gemeentebelangen: J. van Male, I. van Cruijningen, J. du Bois. Partij van de Arbeid: A. A. Verbuijt, H. Goedegebuur. Lijst Volksbelang: J. Ie Roij. Sr. A.R. en C. H A. 1. de Hullu. NIEUWE BONNEN. Tijdvak van 21 Juli t.m. 3 Augustus Bonkaarten KB. 60S. Ei Res. B 87, 1 ei Bonkaarten LA, EB, LC 608 Melk A 71 melk 2 1., B 71, C 71 melk 31/2 1. Aardappelen: 394- aardappelen 3 kg. Bonkaarten LD, LE 608 Melk: D 71, E 71 melk 6 liter Aardappelen S94 aardappelen 1 kg. Tabakskaarten. T 40 2 rantsoenen tabaksartikelen Vanaf VRIJDAG a.s. zal ons blad weder geregeld zooals voorheen des Vrijdags verschijnen. Beleefd wordt verzocht advertenties zoo vroeg mogelijk in te zenden. De uitgeefster. Uit de Vereeniging. Vrijdag 19 Juli j.l. had te Oostburg de vergadering plaats, waar de volle dige afdelingsbesturen het hoofdbestuur kozen. Voor voorzitter en secretaris hadden de afdeelingen slechts resp. één candidaat gesteld, n.l. de voorloo- pige voorzitter en de voorloopige secre taris, de heeren Hoolhorst en Èverwijn. Bij de eerste stemming werd de heer Dhont te Oostburg tot penningmeester gekozen en de heer Bukkens tot hoofd bestuurslid. Na eenige herstemmingen kreeg de heer De Vuijst te Breskens de meerderheid. Het definitieve bestuur is thans als volgt samengesteld: A. Hoolhorst, Oostburg, voorzitter; H. P. Èverwijn, M 7, Zuidzande, secre taris; A. A. L. D'hont, Oude Haven, Oostburg, penningmeester; Ch. Bukkens, IJzendijke en S- M. de Vuijst, Breskens, leden. Na de bestuursverkiezing bracht de voorzitter dank aan den heer Bouwense te Groede, die als voorloopig hoofd bestuurslid de vereeniging heeft ge diend. —o Het Amsterdamsche tramkoor. Het bestuur van de Amsterdamsche vereeniging „Zeelandia" heeft het initiatief genomen om gedurende drie maanden uitstapjes naar W. Zeeuwsch- Vlaanderen te organiseeren en als in leiding van deze „trips" bracht liet Amsterdamsche tramkoor een bezoek van een week aan Zeeland. De „jongens van de Amsterdamsche tram," zooals zij zich zeif noemen hebben voor dit bezoek hun vacantie opge offerd, een gebaar, dat Zeeland wel op hooge prijs mag stellen. De tocht be gon met pech; op het allerlaatste mo ment kwam bericht, dat de toegezegde autobussen niet mochten rijden, zoo dat in allerijl een ander vervoermiddel gezocht moest worden voor het ge zelschap van twee honderd dames en heeren. Men vond een boot, waarmee men naar Middelburg kwam. Er was vertraging en daardoor schijnt de orga nisatie in Middelburg wat in de war geloopen te zijn, zoodat verschillende deelnemers midden in de nacht nog naar onderdak liepen te zoeken, 't Was niet leuk! Zaterdag 20 Juli was voor 't Land van Cadzand bestemd. Om half elf kwam het gezelschap in Breskens aan, waar het verwelkomd werd door de heeren Everwijn, van Dongen en Eek hout, resp. secretaris van de Vereeni ging, bestuurslid van de Stichting Herstel '45 en burgemeester van Bres kens. Na een kort bezoek aan Breskens ging de reis naar Schoondijke. Daar had de Landbouwhuishoudschool voor een uitstekend maal gezorgd, dat op gediend werd in een bunker, nadat de Burgemeester van Schoondijke het ge zelschap toegesproken had Een 80-tal bezoekers moest doorreizen naar Oost- burg, waar zij smakelijk gespijzigd werden door de Centrale keuken. In de middag ging het per tram naar Sluis. Burgemeester Aernoutse sprak de Amsterdammers van de stoep van het verwoeste stadhuis af toe en wees er op, dat hij reeds vaak groote groe pen toeristen had ontvangen, maar steeds uit het buitenland. Nu had hij het genoegen eens een groote groep Nederlanders te ontvangen, in zijn stadje, waar men geen klokken meer hoort luiden en geen muziek meer kan maken. De heeren Harmse en de Jager voerden eveneens het woord, waarna het koor eenige werken uitvoerde. Tij dens de wandeling door Sluis ontdekten eenige bezoekers een slagerij, waar worst zonder bon te koop was. De Sluizenaars zullen Zaterdag niet veel worst gegeten hebben, want de Am sterdammers zijn hen daarmee voor geweest In Oostburg gaf het koor eenige nummers ten gehoore op het plein van het Ziekenhuis, dat de gasten door eenige versiering welkom heette. Daar na zong liet vermoeide koor een num mer op het Ledelplein. De afdeeling Oostburg had gezorgd, dat de gasten bij de burgers een broodmaaltijd kon den gebruiken. Jammer, dat niet ieder, die zich opgegeven had om een gast te ontvangen, zijn gastvrijheid kon aan bieden. In veel gevallen bleven de echtparen liever samen, zoodat in veel gevallen iemand twee, inplaats van één gast kreeg en daardoor waren er dus op 't laatst gasten te weinig. Wie wel eens iets georganiseerd heeft, zal dit begrijpen, wie nooit geholpen heeft bij dergelijke regelingen werd boos; mis schien gaat die boosheid weer over, zoo niet, dan heeft in ieder geval de booze mensch er alleen zelf last van. Om zeven uur werd in de gym nastiekzaal van de H.B.S. een schitte rende uitvoering gegeven. De dirigent Beune kan heel wat met zijn menschen bereiken! Het programma werd iets gewijzigd; er werden een paar komi sche nummers ingevoegd, waarvan Pe- pita vooral geweldig in de smaak viel. Bij zijn dankwoord reikte de Burge meester de eere-medaille van Oostburg aan het koor uit, iets, waar het koor zeer duidelijk buitengewoon mee inge nomen was. Spontaan benoemde de voorzitter van de zangvereeniging„Kunst en Broederschap" den heer Hoekzema als eerelid der Amsterdamsche vereeni ging. Na afloop zong de zaal het Z- Vlaamsche volkslied. Het was een pracht avond Per tram ging het gezelschap naar Breskens. Ook daar zong liet koor nog met enthousiasme ondanks de ver moeiende week en de zeer zware dag. Na een toespraak van den Burgemeester bracht de voorzitter van het tramkoor hulde en dank aan het trampersoneel, dat het koor had vervoerd. Met het Wilhelmus werd de dag besloten, waar na het gezelschap per extra boot om ongeveer half elf vertrok. Het bestuur van Zeelandia deelde mede. dat in September-October ge legenheid zal bestaan om in Amsterdam te gaan logeeren. Bovendien zullen de Amsterdammers wandversiering bijeen brengen om de West Zeeuwsch-Vlaam- sche woningen te versieren. Wij brengen hulde en dank aan de Amsterdammers voor hetgeen zij voor ons gebied deden. H. De Bilt en Bilthoven helpen Schoondijke en Aardenburg. Hulp, daadwerkelijke hulp, echt medeleven en vriendschap is hetgeen de burgemeesters van Aardenburg en Schoondijke ondervonden, toen zij op Donderdag n Juli 1946 door het Gemeentebestuur van De Bilt officieel ten Gemeentehuize aldaar werden ontvangen en hen bij die gelegenheid voor elk hunner ge meenten een gift in geld van f 11.000, werd overhandigd voor een cultureel doel. De vriendelijke woorden van den burge meester van De Bilt typeerden den geest, die aldaar heerscht ten opzichte van de getroffen gebieden. „Het is een dubbele vreugde", zei de bur- meester „de vreugde van te geven en de vreugde van te ontvangen, doch de vreugde van te geven is het sterkst. Daarom is er geen plaats voor dankbaarheid van de zijde dergenen, die ontvangen. Opbouw van de getroffen gebieden is onmogelijk en ondenkbaar zonder hulp van hen, die niet getroffen zijn. Het was ons daarom een vreugde, aldus de burgemeester van De Bilt, dat de H.A.R.K., Nederlandsch Volks herstel en I.K.O. zelf in eendrachtig initiatief besloten, een bedrag van rond f 22.000, af te zonderen voor de door De Bilt geadop teerde gemeenten Aardenburg en Schoondijke. Niet slechts hulp voor materieele nooden, maar ook hulp in cultureele behoeften heb ben wij ons tot onzen plicht gerekend. Het is ons een groote vreugde, dat wij dit heden kunnen bewerkstelligen". Het spreekt vanzelf, dat de burgemeester van Aardenburg en Schoondijke, overstelpt als zij waren door dit Koninklijk gebaar, de dank van hun ingezetenen hebben getracht onder woorden te brengen. Moge het geheele Nederlandsche volk zijn plicht tegenover de getroffen gebieden opvat ten zooals De Bilt dit doet. Breskens. Lütslag aanbesteding 2S wo ningen en 1 winkelhuis, terrein Steenoven. J. van Damme, Hontenisse f 370.000, Firma Elseneur, Rijswijk - 365.000, De Wilde, Zuidzande - 365.000, Gebr. Schaardenburg, Dordrecht - 363.000, W. A. de Vlieger Zn., Breskens - 362.650, Firma Wed. Post, Vlissingen - 361.000, Firma Gebr. Maas, Breskens - 357.000,— N.V. Panagro, Warmond - 354.402, E'rma Mosselman en Korteweg, Rotterdam 348.000,— Aannemersbedrijf,„Dudo," Dub beldam - 338.372,— N.V. Bouwsyndicaat, Den Haag - 337.000, De bakkers alhier zullen thans voor de eerste keer met vacantie gaan. Moge dit ook in andere plaatsen navolging hebben. Wij verwijzeu verder naar de aangekondig de adv. in dit blad. 1 I ADVERTENTIES Heden overleed tot onze diepe droef heid, na een gelukkige Echtvereeniging van ruim 52 jaar, onze innig geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd-, ('.root- en Overgrootmoeder, Mejuffrouw S. LERGNER, geb. BOO NE, in den ouderdom van 74 jaar en 8 mnd. Ieder, die haar van nabij gekend heeft, zal beseffen hoe zwaar ons dit verlies valt. Mede namens ons allen A. F. LERGNER. Zuidzande, 25 Juli 1946., Dorpsstr. M 103 I Hiermede betuigen wij aan alien, in liet bijzonder onze naaste buren, die blijk hebben gegeven van hun medeleven tijdens liet over lijden van onze innig geliefde Dochter en Zuster WILHELMINA RUISSEN. onzen oprechten dank. J. RUISSEN en Familie. Nieuwvliet, Juli 1946. Groote op Zondag 25 Aug. a.s. te Groede PARCOURSEN Dames en Heeren (senioren 30 km. Meisjes en Jongens junioren) 15 km. Inschrijfgeld 50 cent per persoon. Inschrijving met bijvoeging van inleggeld vóór ot op 19 Augustus as., te zenden aai den wnd. secretaris: J. WAGEN VOORT, Voorstraat A 161, Groede. Start voor de 30 km. des morgens om 11 uur. Start voor de 15 km. des middags 2,30 uur. Kring ZEELAND Wegens VACANTIE zijn in Oost en West Zeeuwsch-\ laanderen de kantoren gesloten van Zaterdag 3 Augustus tot en met Maan dag 12 Augustus a.s. J. VAN DE AVOIRD, Hulst. J. A. VAN BAAL. Oostburg. J. BRUIJNOOGE. Schoondijke. Architectenbureau L. DE BRU1JN E, Terneuzen. J. I. COLSON, Hontenisse. Ir. I. A. VAN CRUIJNINGEN. Oostburg. L. A. CIJSOUW, Breskens. J. DEIJ, C.L.zn., Terneuzen. 1. J. DE GROOTE, Breskens. J. HENNINK, Sas van Gent. F. P. J. ROULEAU, Hulst. AN ZANTBEEK en SCHOON1S, Sas v. -ent. Ondergeteekende deelt het publiek van IJZENDIJKE en omgeving mede, dat hij weer in het bezit is van een VRACHTAUTO Hij beveelt zich beleefd aan voor COR NEIJSSEN - IJzendijke Koninginnestraat 14 Telefoon 49 Levert Uw spoedig bij ons in. Wij beschikken over flinke voorraad. Levering op elk tijdstip. Franco boerderij. VERLOREN: 28 Juli een beige gabardine regenjas tusschen Biervliet en Driewegen. Tegen be looning terug te bezorgen of bericht te zenden aan J. C. VERPLANKE—RISSEEUW, Drie weg O 230, Groede. WIE RUILT: een paar schoentjes, maat 19 en maat 22 voor maat 21 en 23 of 24? A\ O T, W isselstraat 6, Oostburg. VERLOREN iusschen Zuidzande en Oostburg POR- TEMONNAIE met inhoud. Gelieve tegen belooning terug te bezorgen bij Iz. RISSEEUW-Brakman, O 66, Zuidzande. oAc^ron te ('rüede- een z'lveren V ei KJICI 1 Broche ^aandenken) Tegen belooning terug te bezorgen Boulevard 78, Breskens. AANGEBODEN tweede snede LUCERNE HOOI. J. A. I.E. CLERO, Retranchement. TE KOOP een nieuwe electrische oven, geheel compleet, merk INVENTUM, iets moois Noodplan N 3, Breskens. Flink en goed rendeerend aannemingsbedrijf in West Zeeuwsch-Waanderen zoekt kapitaal of deelgenoot om voor gezamenlijke rekening of tegen behoorlijke rente aan de wederopbouw deel te nemen. Zit goed in zijn opdrachten en hulp werktuigen. Voor serieuze gegadigden boeken ter inzage Brieven onder nr. Si, bureau van dit blad Gevonden voorwerpen. 1 Rozenkraus1 Zilverbon. Inlichtingen bij de Rijkspolitie te Oostburg.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1