SCHELDEBODE (7 Dierenzaak Traas verbouwd Project veilig fietsen Kibbeling van De Muynck is de lekkerste Sijsjesdag werd prijzendag Open Huisdagen vernieuwde Qutility waren groot succes Sponsors voor Dauwendaele 'Het moet de Scheldebode zijn' MIDDELBURG VLISSINGEN WALCHEREN WOENSDAC 8 JULI INFOAVOND OVER VOEDSELALLERGIE EN -INTOLERANTIE Nedei Stire woongoed vernieuwt wagenpark 1 ET WE T E N W A A R D JÊÊM M/V woensdag 1 juli 1998 Giro 555 Den Haag Contactgroepen Kwakkelklachten Overgevoelig Raar ding *-r belettering met De Scheldebode, ook bij de allerkleinsten populair. MIDDELBURG - Grappig hé, schrijft een familie (naam en adres onbekend). „Wij moesten erom lachen, want deze kleine rakker, met speel goed groot en klein, gaat recht op zijn doel af, want het moet de Scheldebode zijn." JAIB - In de maand juli besteedt het Jongeren Advies en Infor matie Bureau extra aandacht aan het thema Wonen. Voor het eerst zelfstandig wonen is een grote verandering. Wat er alle maal bij komt kijken weten de medewerkers van het JAIB te vertellen. De afdeling Middelburg (Hoogstraat 5) is open op maandag en donderdag van 11.00 tot 14.00 uur. Telefoon 638471. MKK - Muziekkorps MKK, en dan met name het jeugdorkest, verzorgt donderdag 2 juli vanaf 19.15 uur een optreden op de Markt. Dit orkest, in 1974 opgericht als jeugdafdeling van de stedelijke harmonie, presenteert zich in zomerse outfit. Er wordt een programma gebracht van moderne muziek. Donder dag 9 juli speelt het seniorenorkest in de Lange Geere, aanvang 19.15 uur. Het is een van de oudste orkesten van het land, des tijds (in 1815) opgericht als muziekkorps van de hoofdstedelij ke schutterij. BLUE SPIRIT - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps heeft tij dens een muziekfestival in Lelystad de hoogste A-class score van dit seizoen behaald, namelijk 59. Tot die tijd stond Juliana uit Middelburg met 53,4 punten bovenaan. COMPUTERCURSUS - Leerlingen van groep 7-8 van het ba sisonderwijs en die van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs kunnen bij Artemis aan de Koudekerkseweg 133 de fijne kneep jes van tekstverwerker Word 7.0 voor Windows leren. De cursus start 20 juli en 6 augustus. Inlichtingen via telefoon 642979. AFSCHEID - Henk Kole, directeur van obs de Vossenburch en oud-directeur van De Rosenburch, gaat met pensioen. Ouders, oud-leerlingen, oud-leerkrachten en iedereen die hem een warm hart toedraagt wordt uitgenodigd voor de afscheidsre ceptie op vrijdag 10 juli van 19.30 tot 21.00 uur in de Vossen burch aan de Roozenburglaan 163a. KINDERKAMP - Voor het zomerkamp van Humanitas zijn nog enkele plaatsen vrij. Kinderen van 7 tot en met 10 en van 10 tot en met 14 kunnen zich melden via telefoon 0113-562308 of 0118-562819. Het kamp is van 25 tot en met 31 juli in Veere. Kosten 95 gulden. Voor kinderen die meegaan is er een kennis makingsochtend op 4 juli van 09.30 tot 11.30 uur in ontmoe tingscentrum Dauwendaele aan de Vrijlandstraat. WIJKAGENT - Het middengebied in Vlissingen krijgt een nieu we wijkagent. Knud Goossens gaat er namelijk Frank Bouman vervangen. Laatstgenoemde gaat per 1 juli naar het Openbaar Ministerie in Middelburg. Goossens begint medio augustus. In de tussenliggende periode is er geen politiespreekuur in het middengebied. ALDEGONDE - Een praat- en dansavond voor alleenstaande 25-plussers wordt elke eerste vrijdag van de maand gehouden bij Aldegonde, Westerzicht 386. Aanvang 20.30 uur, de entree is gratis. OOSTKAPELLE - Zaterdag 4 juli vanaf 17.00 uur in sporthal de Halve Maan vlooienmarkt tot 22.00 uur. Entree 4 gulden. i Ineke Habers kan drie dagen naar Parijs. MIDDELBURG - Aan wijk- feest de Sijsjesdag in wijk de Griffioen, was onder meer een loterij verbonden. De hoofdprijs, een driedaagse reis naar Parijs, inclusief be zoek aan Euro Disney, is ge wonnen door Ineke Habers. De derde Sijsjesdag, waaraan tweehonderd kinderen mee deden, werd een enorm suc ces, mede door de bijdrage van plaatselijke ondernemers en hoofdsponsor Wolf's Rei zen. AftTUM JONOCR QWN/IN KfRKlNMAltnt/SOM MIMItA TKAftFUND ItMIMIHOMWI UMC1F NCOfRlANO STICHTING VlUCMTIUNG SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES VLISSINGEN - De honden, kat ten, cavia's en alle andere huis dieren hebben het geweten. "Hun" dierenspeciaalzaak Traas aan de Bloemenlaan 28 in Vliss ingen is verbouwd. Niet gewoon verbouwd, nee, he lemaal op z"n kop gezet, de tuin is er niet meer en de zaak met een oppervlakte van een krappe 75 vierkante meter is uitge groeid tot een van de grootste in Zeeland: een dikke vierhonderd vierkante meter. En om dat toch enigszins te vieren kregen de ba zen en bazinnen te maken met leuke acties en de dieren aardige speeltjes of andere extraatjes. Cees Traas al vanaf z"n elfde jaar met dieren bezig nam op 1 januari van het vorige jaar de zaak over en vanaf dat moment begon hij al met plannen maken voor een verbouwing. Een rigoureuze verbouwing wel te verstaan. Maar ook een ver bouwing, waarin met name een kind zich thuis moet voelen. Met name dat laatste heeft zich ver taald in een groot knuffeleiland, waar de konijntje, hamsters en cavia's naar hartelust kunnen worden geaaid en (eventueel) hun speelkameraadje kan wor den uitgezocht. Maar er is uiteraard nog vel meer veranderd. Er is ruime aandacht voor de vogels en ette lijke (tropische)aquariums aan de muur maken duidelijk hoe een aquarium er uit kan zien, mits goed ingericht. Uiteraard zijn zowel vogels als vissen te koop. Vanzelfsprekend staat het dier centraal bij Cees Traas. En omdat niet iedereen alles van dieren afweet is advies nummer één bij Kees. Niet voor niets is "De Dieren- specialist" een toonaangevende dierenspeciaalzaak. Een enorm uitgebreid assortiment speelac- cessoires voor kat en hond, spe ciaal uitgebalanceerd voedsel waar het huisdier echt iets aan heeft en allerlei snacks. Alles zonder conserveringsmiddelen, zonder kleurstoffen en dus puur natuur zoals het huisdier het graag zou willen. Naast een breder en dieper as sortiment ten behoeve van het dier, heeft "De Dierenspecialist" juist door de verbouwing ook ruimte gekregen voor de sport vissers: de volledige hengel sportcollectie van Silstar plus uiteraard zeeaas zoals leeglo pers, mestpieren en regenwur men. Heeft u een dier? Stap eens binnen. Heeft u (nog) geen huis dier? Stap dan zeker eens bin nen. TERNEUZEN - De onlangs ge houden Open Huisdagen bij Qu tility in Terneuzen en Middel burg bleken een groot succes. In januari heeft er bij Qutility een directiewisseling plaatsgevon den. De nieuwe directeuren Michael de Jager en Jan Schappert heb ben alles goed op de rails. Dat bleek tijdens de Open Huis dagen waarbij het nieuwe ge zicht van Qutility werd gepre senteerd. Qutility kan alles leveren wat in een kantoor thuishoort. Van pennen, potloden en gummetjes tot copieerapparaten, printers, faxen, computerschermen, dis kettes, opbergsystemen voor diskettes,etcetera Tevens voorziet Qutility in de complete nazorg zoals repara- ren, installeren en up-to-date houden. De afdeling automatisering van Qutility beschikt over hardware en netwerken ofwel software pakketten. Qutility heeft uit ei gen productie software-pakket- ten, met name financiële pak ketten voor boekhouders en der gelijke. Bij Qutility Terneuzen en Middelburg zijn een 25-tal mensen werkzaam. 'Noodklok wordt geluid' MIDDELBURG - "Iedereen is welkom". Nicolette Eel- man zegt het met extra nadruk. Zij is contactpersoon voor de NVAS (Nederlandse Voedselallergie Stichting) van de contactgroep Middelburg en omstreken. Haar uitnodiging aan iedereen is bedoeld voor de info-avond over voedselallergie en -intolerantie op woensdag avond 8 juli in de aula van de Bibliotheek Middelburg. door ouders van kinderen met een allergieprobleem. Neder land telt vijftig onderafdelin gen, ofwel contactgroepen. Ni colette Eelman kwam met de NVAS in contact toen haar nu drie jaar oude zoontje na testen in het ziekenhuis een heftige koemelk/eiwit-allergie bleek te hebben. "Daarbij is hij overgevoelig voor pinda. En dat is niet alleen het bekende nootje. Pinda zit in heel veel voeding zoals bijvoorbeeld soepen, oliën, vis, noten, mayo naise en vanzelfsprekend pinda kaas." „Nu hij op dieet is gaat het pri ma met hem. Ons gezin is door zijn allergie ook anders gaan eten en ik heb gemerkt dat dit voor mij ook beter is. Mijn hoofdpijn, waar ik vroeger veel last van had, is totaal verdwe nen. Een allergie kan erfelijk zijn en waarschijnlijk heb ik het dus in lichte mate ook." „Alleen bij mijn zoontje is het heviger en houdt hij geen dieet 3lkro- Voedse,^"=lSe door Tannie van Eek De avond is gratis en men hoeft geen lid van de NVAS te zijn. Nicolette hoopt dat ook artsen, hulpverleners en diëtisten be langstelling tonen. "Voedselal lergie dreigt een probleem te worden", zegt ze. "Ook interna tionaal luiden allergologen de noodklok." De NVAS is opgericht in 1985 MIDDELBURG - Het tweede zaalvoetbalteam en de E-junioren van FC. Dauwendaele hebben sponsors. De zaalvoetballers kunnen re kenen op steun van Antiekhandel Verhulst en Cocowear. Bovendien sponsort Cocowear vijf E-juniorenteams. De E-junioren van FC. Dauwendaele i Het zaalvoetbalteam van FC. Dauwendaele De belangstelling voor de voedselallergiestichting is altijd groot. dan kan het heel gevaarlijke ge volgen voor hem hebben." Een keus is er dus niet. Daarom heeft een gezin waarvan een of meer dere personen een voedselaller gie hebben het niet altijd mak kelijk. Kant-en-klaar eten is vrijwel uitgesloten, broodbeleg is heel moeilijk te verzinnen." „Sociaal geeft het bijna nog meer problemen. Gezellig uit eten gaan is er niet bij. Op een terrasje een ijsje eten kan ook al niet. Vakanties zijn helemaal een probleem. Vooraf informe ren wat er op het gebied van voeding te koop is en veel van huis meenemen is noodzakelijk. Nicolette: Ook de omgeving maakt het er, ongewild, soms niet makkelijker op. Een kind dat geen snoepje aan mag pak ken is toch 'zo zielig'. "Waarom vraagt Nicolette, "mijn zoon tje weet niet beter". Overgevoeligheid voor voeding neemt toe, stelt Eelman. Daarbij komt dat in tegenstelling tot vroeger er meer aandacht aan wordt geschonken en een aller gie sneller wordt onderkend. "Volwassenen hebben soms ja ren klachten. Daar valt mee te leven, het zijn van die kwakkel klachten. Voortdurend verkou den, neus- en oorklachten, dikke ogen, af en toe diarree, kortom een niet-lekker-voelen. „Na jaren komt men er dan ach ter dat men allergisch is voor bepaalde voeding. Dat is jam mer en voor de kinderen van nu hoeft dat gelukkig niet meer. Er komt steeds meer informatie en er wordt ook medisch meer ge loof aan gehecht." Voedselallergie en voedselinto- lerantie uiten zich op allerlei wijzen. Een huidaandoening zo als eczeem is mogelijk, maar ook klachten aan het maag-darmka naal en de luchtwegen kunnen door overgevoeligheid voor een bepaald voedingsmiddel worden veroorzaakt. Dit is voor elk in dividu verschillend. De diagno se is niet makkelijk te stellen en vaak komt men via de huisarts bij een allergoloog terecht. Ook een kinderarts of dermatoloog met specifieke kennis op het ge bied van voedselovergevoelig- heid kan helpen, evenals een diëtist. Voorts zijn er hulpverle ners zoals natuurartsen, antro posofische en homeopatische artsen die ervaring hebben met voedselovergevoeligheid. De NVAS heeft een bron van in formatie op papier. De nieuwste uitgave op dit gebied is het boek 'Zelfzorgboek voor mensen met voedselallergie en voedselinto- leratie'. Wie besluit donateur te worden van de NVAS krijgt dit boek ca deau. Het donateurschap kost per jaar f. 39,50. Behalve het ge bruik maken van alle ervaringen van de Stichting krijgt men ook viermaal per jaar het tijdschrift 'Over Gevoelig Heden' toege stuurd. Voor informatie kan men bellen met Nicolette Eel man, telefoon/faxnummer: 0118-642799 De info-avond op 8 juli duurt van acht tot tien uur. Sprekers zijn een allergoloog, een consul tatiebureau-arts en een diëtiste. Na de pauze is er een forumdis cussie met de sprekers. Er is een kleine info-markt ingericht met stands van winkels uit de omge ving. Om deze markt te bezoe ken is de zaal al om half acht open. Behalve deze grote info-avond worden vier keer per jaar in peuterspeelzaal 't Speelterrein- tje' in Middelburg voorlich tingsavonden van de NVAS ge houden. Data van deze avonden worden ruim vooraf in de plaat selijke pers bekend gemaakt. Nicolette Eelman die zich, ook omdat het haar persoonlijk raakt, inzet voor de NVAS zegt: "In Zweden lijdt 1 op de 3 kin deren aan een voedselallergie. De wereld is een raar ding. Ruim gemeten lijdt de ene helft aan ondervoeding en kampt de an dere helft met overgevoelighe den voor voeding. "We hebben het te goed, te luxe. Sober eten kan nooit kwaad," denkt Eelman. VLISSINGEN - De lekkerste kibbeling van Zeeland komt van zeevishandel De Muynck. Dat is de uitkomst van de voorronde van de verkiezing 'lekkerste kibbeling van Nederland'. Deze verkiezing wordt gehou den door de Stichting Vakoplei ding Vishandel en het Neder lands Visbureau. Er deden 171 visdetaillisten mee. Door een zogeheten myste ry-shopper werden ze bezocht. De Muynck maakt kans op een finaleplaats op 31 augustus tij dens de visvakbeurs in de RAI. ZEELAND - Buitenlandse toe risten zijn veelal onbekend met de Nederlandse verkeersregels en fietspaden. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat fietsende buitenlandse toeris ten als gevolg daarvan regel matig bij ongelukken betrok ken zijn. Van de 955 fietsers die bij een ongeval in de maanden juli en augustus over de perioden 1993 tot en met 1997 waren be trokken, bevonden zich 141 buitenlandse toeristen. Reden voor Rekreatiewerk Zuid Nederland om in de zo merperiode van 13 juli tot en met 8 augustus in totaal 24 campings te bezoeken. Het is de bedoeling dat de toeristen na het volgen van de cursus nog veel en veilig fietsen zullen in Zeeland. MIDDELBURG - Onderhoud smedewerkers van Woongoed Middelburg rijdens sinds van daag in een splinternieuwe be drijfswagen. Woongoed heeft 27 vaklieden in dienst die een breed pakket aan technische diensten verle nen. Dat varieert van schilder werk tot ontstopping van de riolering. In eerste instantie zijn die werkzaamheden bedoeld voor huurders van woningen, daar naast kunnen ook derden een beroep op hen doen. De nieuwe auto's zijn in de be- drijfskleur donkerrood uitge voerd en uiteraard voorzien van logo en naam. Op de auto's worden eveneens de nieuwe projecten in woord en beeld gepresenteerd. communicatiekracht grafische vormgeving ruimtelijke vormgeving copywriting webdesign kinderdijk 54 4331 hh middelburg tel: (0118) 624043 HUISARTSEN: VLISSINGEN: Zaterdag 4 juli: P. Crama, Hogeweg 107, telefoon 413459. Zondag 5 juli: E. Kant, Sabalaan 3, telefoon 471017. Spreekuur (zonder afspraak) van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. MIDDELBURG: Zaterdag 4 juli: M. de Vries, Herenstraat 18. Zondag 5 juli: J, Wortelboer, Korendijk 36. Spreekuren 12.30 - 13.00 uur en 17.30 - 18.00 uur. Centraal doorschakelnummer: 639933 OOST-SOUBURG, MIDDELBURG-ZUID, ARNEMUIDEN, NIEUW&ST.JOOSLAND Geen opgaven ontvangen. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen: 12.30 - 13.00 uur en 17.30 - 18.00 uur. VEERE, GAPINGE, SEROOSKERKE, OOSTKAPELLE EN VROUWENPOLDER: 4 en 5 juli: R. van Tol, telefoon 501271. KOUDEKERKE, MELISKERKE, BIGGEKERKE, EN ZOUTE- LANDE: Op 4 en 5 juli: P. Noorlander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, telefoon 551231. DOMBURG, AAGTEKERKE, WESTKAPELLE: Op 4 en 5 juli: F. van Eede, De Casembrootstraat 24. Westkapel- le, telefoon 571234. MIDDEN-WALCHEREN - 4 en 5 juli: B. Bouwense, Valkenisse- weg 42, Biggekerke, telefoon 552190. TANDARTSEN 4 en 5 juli: W. van de Heijden, Noordstraat 12, Westkapelle, tele foon 572182. Patiënten-tandartsenpraktijk (alleen eigen patiën ten) P. van Malland, Tobagolaan 6, Vlissingen. Zaterdag en zon dag voor spoedgevallen bellen 478290. APOTHEEK: MIDDELBURG: Van vrijdag 3 tot vrijdag 10 juli: Apotheek Hummelen, Markt 69. VLISSINGEN: Van vrijdag 3 tot vrijdag 10 juli: Apotheek Sou burg, C. van Perestraat 1, telefoon 461593. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN: van vrijdagochtend 09.00 tot maandagmorgen 09.00 uur. Telefoon 471140. DIERENARTSEN: 4 en 5 juli: Mevr. C. Brink, Meanderlaan 326, Middelburg, tele foon 611011. Spreekuren zonder afspraak: zaterdag en zondag van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle, Oude Domburgseweg 33a: landbouwhuisdieren: telefoon 581443. Gezelschapsdieren: consult na telefonische afspraak 582985. DIERENAMBULANCE WALCHEREN (ook voor vermissing van huisdieren) telefoon 470882 (24 uur per etmaal bereikbaar). Alarmnummer: 06-51428542. VOGELOPVANG MIDDEN-ZEELAND: telefoon 628288 POLITIE NOODHULP: telefoon 112 als elke seconde telt. Overige assistentie aanvragen via telefoon 633333. Voor alle an dere aangelegenheden zijn de bureaus in Middelburg en Vlissin gen 24 uur per dag open.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1998 | | pagina 7