SCHELDEBODE Drukkerij verhage zoon: meer dan printer on demand Workshops zijdeschilderen Homo's willen zich verdedigen veel bedrijven sponsoren w veere Echt oerwoud in deel kas intratuin M/V woensdag 18 maart 1998 WALCHEREN MIDDELBURG VLISSINGEN 0118-652700 LOOPFIETS BIEDT MIRJAM DE MOGELIJKHEID OM LANG ONAFHANKELIJK TE BLIJVEN Perfect wandelen Krukken Niet vergoed WESTKAPELLE - Het Westkappels dameskoor verzorgt 27 en 28 maart (telkens vanaf 19.30 uur) een uitvoering in Westkapel- le Herrijst. Het is de jaarlijkse uitvoering, plaatsbespreken kan op donderdag 19 maart aan de zaal: van 19.00 tot 19.30 uur voor donateurs; van 19.30 tot 20.00 uur voor niet-donateurs. ZOUTELANDE - De Oranjevereniging verzorgt zaterdag 21 maart een feestelijke avond in zaal Middendorp. Toneelvereni ging Serooskerke verleent hieraan haar medewerking. Tijdens de pauze is er een verloting. De zaal is om 19.30 uur open. En tree f 3,50 voor leden en 10 gulden voor niet-leden. Voorver koop bij Linda Koppejan aan de Zwinstraat 14. ARNEMUIDEN - Muziekvereniging Arne's Genoegen bestaat 100 jaar. Op 20 maart wordt daarom een uitvoering verzorgd in de Arne. Opgetreden wordt vanaf 19.30 uur door: de Fanfare, het Jeugdkorps en de Slagwerkgroep. Ook worden enkele jubi larissen gehuldigd. De toegang is gratis. VROUWENPOLDER - De SOW-gemeente heeft zondag 22 maart vanaf 19.00 uur in de hervormde kerk een speciale avonddienst op het programma staan. Koor Happiness en theatergroep Balans voeren 'het halve land' op. DOMBURG - Brassband Apollo verzorgt zaterdag 21 maart vanaf 19.30 uur de jaarlijkse uitvoering in De Parel. Er wordt een afwisselend programma geboden en na afloop kan er ge danst worden op muziek van de band Double Face. GLORIFY - Interkerkelijk jongerenkoor Glorify bestaat vijf jaar, daarom wordt zaterdag 21 maart een lustrumconcert ver zorgd in de Hoeksteen vanaf 20.00 uur (de zaal is om 19.30 uur open). Het concert heeft de naam gekregen Route '66, het is een muzikale reis door de bijbel. Kaartjes kunnen telefonisch be steld worden via nummer 603773. Overigens zijn de reptities op dinsdagavond vanaf 20.00 uur in de Olmenlaanschool, belang stellenden zijn ook daar welkom. DANSLESSEN - Zaterdag 21 maart open danslessen van Ne derlands kampioen Latin American Roemjana de Haan. Aan vang 14.00 uur in danssportcentrum Good Times aan de Volta- weg 3-5. Op 22 maart verzorgt Roemjana privélessen. MIDDELBURG - De COC-afde- lingen Midden-Zeeland en Ber gen op Zoom houden zaterdag 28 maart een training zelfverdedi ging. Dit doen zij in samenwer king met Tijgertje, een zelfverde- digingsgroep uit Amsterdam. Alhoewel volgens de initiatiefne mers het homogeweld relatief meer voorkomt in de randstad dan daarbuiten, blijven homo's en lesbo's oon in het Zeeuwse niet gevrijwaard van lastige mensen. Meestal blijft het beperkt tot ver baal geweld, zoals scheldpartijen, maar juist als dat uit de hand loopt kan het volgens het COC nuttig zijn te weten hoe iemand zich in geval van nood kan verde digen. Volgens Edward Kudding, de trainingsleider van zelfsverdedigingsgroep Tijgertje is het nog steeds nodig dat derge lijke cursussen worden gegeven. „Je leest het bijna niet meer in de krant, omdat het zo gewoon is ge worden. Het gebeurt vaak door potenrammers die zelf ook homo fiel blijken te zijn, maar dat niet accepteren en dat letterlijk van zich afslaan." „Of het zijn types die uit frustratie over wat dan ook een zondebok zoeken. Daarnaast zijn er ook jongens uit andere cul turen die homosexualiteit niet ac cepteren en dat laten blijken door op de vuist te gaan. En het komt ook voor dat het puur om een or dinaire beroving gaat." OOST-SOUBURG - Zaterdag avond 21 maart presenteert de Mo lukse stichting Mae-Uku in samen werking met het Zeeuws Museum een avondje waarop Molukse dich ters hun werk voordragen in combi natie met muziek. Aanvang 19.30 uur, entree 5 gulden in het gebouw aan de Prins Hendrikstraat 35a. OOST-SOUBURG - In peuterspeel zaal het Baken wordt 25 maart een speelgoed- en kledingbeurs gehou den van 19.30 tot 20.30 uur. Tussen 09.00 en 11.00 uur kunnen de spul letjes worden ingeleverd. AAGTEKERKE - Zaterdag 21 maart houdt de damclub het Zeeuws sneldamkampioenschap in Amicitia, Agathastraat 1, aanvang 10.00 uur. De wedstrijden duren tot 17.00 uur. De deelnemer wordt geleerd zich te verplaatsen in de agressieve te genstander. Kudding: „Zolang je het fysieke geweld nog kan ver mijden moet men proberen het met praten op te lossen. Hoe gek het ook klinkt, vaak valt er ook een gesprek te voeren met een te genstander, al was het alleen maar om hem van zijn stuk te brengen." „Als dat niet lukt moet men zich op een andere manier kunnen we ren. De technieken die in een der gelijk geval gebruikt kunnen worden, komen tijdens de trai ning allemaal aan de orde." De training wordt gehouden in de sporthal van Bergen op Zoom. Deelname kost tien gulden, inclu sief een lunch. Opgeven kan tot 19 maart bij het COC Midden-Zee land. Telefoon: 0118 - 612280. Tabel week 11 van: 09-03-1998 t/m 15-03-1998 Bij een gecorlgeerd jaarverbruik 1996 m' gas: Hoort een streefver- brulk voor de afgelopen week van: En een totaal streefver- brulk vanaf 04/11 van: 800 22 449 1000 28 559 1200 34 676 1400 39 783 1600 45 896 1800 50 1006 2000 a 56 1120 2200 62 1233 2400 67 1344 2600 73 1454 2800 78 1569 3000 84 1677 3300 92 1844 3600 101 2019 3900 109 2184 4200 117 2352 4500 126 2520 5000 140 2800 6000 168 3358 Het werkelijk streetverbruik wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens Verschijnt in een oplage van 49.511 exemplaren elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Ar- nemuiden, Domburg. Mariekerke, Middelburg. Valkenisse, Veere, Vlissingen, Westkapelle Kantoor Inleveradressen Bladmanager Advertentieverkoop Redactie Correspondenten Fotograaf Bezorging Vrijlandstraat 33d, Postbus 70114330 GA Middelburg telefoon: 0118-652700 telefax: 0118-652701 'Boekhandel Van de Hoeven, Spuistraat 94, Vlissingen 'Bruna Loek, Lange Delft 39, Middelburg Kees Maas, tel.(privé): 0165-504691 Tijdens kantooruren tel: 0118-652700 Sonja Broeders (vertegenwoordiger) tel.(privé): 0118-479084 Dorine Staat (vertegenwoordiger) tel.(privé): 0118-410647 Marcel Schreur (vertegenwoordiger) tel. (privé): 0118-473051 Mini's (rubrieksadvertenties), tel: 0118-652700 Afsluittijd advertenties: maandag 12.00 uur Tijdens kantooruren tel.: 0118-652713 tax: 0118-652701 Ben Donkers, tel.(privé): 0165-552493 Afsluittijd redactie: maandag 12.00 uur Tannie van Eek, tel. 0118-460594 Ad Roos, tel. 0118-602860 06-53265518 Marcel van der Voorl, tel. 0118-430086 Piet Davidse, tel.(privé): 0118-623594 Harry de Lange, tel.(privé): 0118-625195/06-54335459 Voor klachten over bezorging tijdens kantooruren bellen: De Scheldebode is een uitgave van Zuidwest - Weekkranten Copyright c 1996 Uitgeversmaatschappij Zuidwest - Nederland B.V. MIDDELBURG - Drukkerij Verhage Zoon boogt op een jarenlange druk-ervaring. Ver hage is duidelijk met de tijd meegegaan, met name het kleu- renkopiëren heeft een enorme vlucht genomen. Binnen drie maanden was de aangeschafte apparatuur al aan vervanging toe. De nieuwe apparatuur moet zorgen voor meer snelheid, be tere kwaliteit, scherpere prijzen en uiteraard tal van nieuwe mo gelijkheden. Het printer on demand-systeem kan via de meest gangbare pro gramma's van de Mac of PC door middel van een floppy printen in zwart/wit of full co lour. Het kopiëren en printen van kleurenafbeeldingen is slechts een van de vele mogelijk heden bij Verhage. Uiteraard staat het 'normale' drukwerk er centraal. Dat va rieert van geboortekaartjes tot brochures, folders en gebonden boeken. Ook voor een nieuwe huisstijl kunt u er terecht. Het is een flexibel bedrijf dat al tijd klaar staat met snelle lever tijden en scherpe prijzen. Voor vrijblijvende informatie kunt u vragen naar Rob Verhage of Martin Hollestelle. Het adres: Latijnse Schoolstraat 14-24, 4331 BR Middelburg, telefoon 628541, fax 638395, e-mail: ver- hage@zeelandnet.nl. Drukkerij Verhage zorgt voor kwaliteit op velerlei drukwerk- gebied. FOTO: Ben Donkers 'Voor mij is het dé oplossing' VROUWENPOLDER - De moeder van Mirjam Spae ter dacht eerst dat het een geintje was. En wanneer Mirjam met haar loopfiets een winkel in wil gaan, dan denkt het personeel en winkelend publiek soms ook aan een grapje en wordt haar de toegang met voertuig verboden. Daarom heeft Mirjam Spaeter altijd een brochure op zak met gegevens over de 'Rolling Dutch man, een weldaad op twee wielen.' Een loophulp waar ze op medische gronden sinds anderhalve maand ge bruik van maakt. voor mij persoonlijk aange vraagd." „Voor mij is het dé op lossing en een mogelijkheid om zo lang mogelijk onafhankelijk te blijven. Daarvoor is bewe gingsvrijheid immers een eerste voorwaarde. Mirjam werkt als afdelingsse cretaresse in het ziekenhuis in Vlissingen. Weliswaar veel zit tend werk waarbij ze zich toch regelmatig moet verplaatsen. Ook hier is de loopfiets een per fect hulpmiddel. Ik krijg wel eens op mijn kop omdat ik te hard door de gangen race. Je krijgt in korte tijd namelijk heel veel handigheid in het 'loopfiet sen.' Deze loophulp zorgt ervoor dat mobiel gehandicapten de vitali teit die ze nog over hebben beter kunnen benutten. De combinatie van zitten en lopen geeft vooral de been- en rugspieren extra training zonder dat de gewrich ten te veel worden belast. Tus sen de 70 en 80% van het li chaamsgewicht wordt gedragen door de loopfiets. Het voertuig heeft door middel van het zadel en door de mee draaiende voor- en achterwielen een grote wendbaarheid en is daarom niet alleen buiten, maar ook binnen, zelfs rond tafels en stoelen goed te gebruiken. Mir jam demonstreert dit graag in haar toch niet al te ruime woon kamer "Als je de handigheid om met de ze loopfiets om te gaan te pak ken hebt, en ik vind dat me dat in korte tijd al goed gelukt is, dan kun je per uur 9 tot 12 km ha len". Om snelheid gaat het niet, veel belangrijker is dat Mirjam door Tannie van Eek Vanaf haar zestiende heeft Mir jam problemen met een heup. De oorzaak bleef onduidelijk. "Het begon steeds meer te kraken en ik had veel pijn, vertelt ze in haar woning in Vrouwenpolder. Inmiddels is Mirjam 28 jaar, drie maal is ze aan haar heup geope reerd maar een stevige strand wandeling zal ze waarschijnlijk nooit meer maken. "Twee keer van de kamer naar de keuken lo pen dat lukt nog net en voor de rest maakte ik tot voor kort ge bruik van krukken. Lopen met krukken geeft weer andere pro blemen. De schouders worden hierbij overbelast en dat zorgt opnieuw voor pijn. Haar loopfiets is dan ook een ge weldige uitkomst. Mirjam werd op het bestaan ervan gewezen door een ergotherapeut van het revalidatiecentrum in Goes. Mirjam: Omdat die krukken op den duur te veel problemen ge ven zou ik me alleen nog in een rolstoel goed kunnen verplaat sen. Dat vind ik toch nog te ri goureus. Ik heb nu een loopfiets in bruikleen van een revalidatie centrum in Rotterdam en omdat het zo goed bevalt is er nu een kan wandelen, winkelen en naar een tentoonstelling of museum kan gaan. "Weet je, zegt ze, ik kan nu ook op straat eens een praatje met ie mand maken. Steunend op kruk ken lukt dat vrijwel niet." En la chend: "Ik houd het nu zelfs lan ger vol dan de 'normale' wande laar". De brochure die Mirjam altijd bij zich heeft geeft uitgebreide in formatie over de Rolling Dutch man die geschikt is voor onder andere mensen met gewrichts problemen aan voeten, knieen en hëupen zoals bij reuma .arthrosis of ouderdomsslijtage. Voor men sen met ademnood als gevolg van een hartkwaal of astma, bij botontkalking en spierreuma. In feite voor allen die hetzij voor korte hetzij voor lange tijd hun benen niet mogen of niet meer kunnen belasten. Verder informatie over de prijs, verzend- en aanpassingskosten (elke fiets wordt op maat ge maakt). De loopfiets is ongeveer 110 cm lang en 12 cm breed, 65 cm hoog gerekend zonder stuur en zadel en weegt rond de 12kg. De brochure belooft ook dat op medische indicatie de Rolling Dutchman voor vergoeding via de Regeling Hulpmiddelen 1996 in aanmerking komt. Mirjam Spaeter kreeg een dezer dagen bericht dat haar fiets niet wordt vergoed. "Ik heb de in druk dat dit niets met mijn per soonlijke omstandigheden te ma ken heeft. De zorgverzekeraar of ziekenfonds is kennelijk niet be- reid tot vergoeding. Dat laat ik er dus niet bij zitten. Moest ik in een rolstoel, dan zou er wel van vergoeding sprake zijn. Waarom geldt dit niet voor deze uit komst?", vraagt ze zich af. Wie bij Mirjam Spaeter in Vrou wenpolder informatie wil moet heel snel zijn. Binnen drie weken is ze geen Zeeuwse meer. Voor werken en wonen is ze dan ver huisd naar Hilversum. Met de Rolling Dutchman. Het tele foonnummer van de leverancier is 0317-316836. Mirjam Spaeter met haar 'wel daad op wielen'. FOTO: Piet Davidse De selectie van voetbalvereniging Veere VEERE - Het top-amateurvoet- bal op Walcheren heeft zijn be staansrecht inmiddels wel bewe zen. Liefst meer dan veertig be drijven sponsoren namelijk de eerste selectie van Veere. Het bestuur van de stichting Sponsors w Veere heeft voor hen een speciaal eerste Sponsorma gazine uitgebracht. Daar staat informatie over het team in en wordt het jaarprogramma voor de sponsors uit de doeken ge daan. Dat is bijvoorbeeld een dagje Amsterdam met een bezoek aan de wedstrijd Ajax-Sparta, het sponsortoemooi, de open training en het eindejaarsfeest. In september van dit jaar worden de plannen voor de tribune en het sponsorhome bekend gemaakt. Sportpark Bieweg kan namelijk nog best een facelift gebruiken. Nu indrukwekkend middel tegen haaruitval bij Scissors MIDDELBURG - Scissors aan de Lange Noordstraat 44 pre senteert een technologische in novatie tegen haaruitval. Het is een lotion uit de Kérastase- lijn. De werking is gebaseerd op het molecuul aminexil. Dat zegt veel mensen wellicht weinig, maar het komt er op neer dat door dit middel het bindweefsel rond de haarzakjes soepel blijft. Dus betere bloed- toevoer naar de haren. Tien jaar is in het geheim aan de ontwikkeling van het pro duct gewerkt. De lotion wordt op de huid aangebracht, bij voorkeur in herfst en lente. Dan is namelijk de haaruitval het grootst. KOUDEKERKE - Een gedeelte van de warme kas bij Intratuin is tot en met 4 april ingericht als oerwoud. Het betekent dat bijvoorbeeld de epifyten worden belicht. Het zijn planten die op bomen groeien. Ze zijn ook geschikt voor de huiskamer omdat ze bij voor keur een plekje in halve scha duw hebben. De epifyten wor den bij Intratuin geshowd in een omgeving met veel oud hout, lianen en wortels. Bekende epifyten zijn bijvoor beeld orchideën en medinilla's. Bij Intratuin worden de meest interessante planten gepresen teerd. GRIJPSKERKE - Het zijdemu seum houdt in samenwerking met de stichting Educatief Toe risme Zeeland Oranjezon een vijftal tweedaagse workshops zijdeschilderen. Dat betekent: spelen met kleur, zijde, gutta en zijdeschilder technieken. Deze workshops zijn vooral interessant voor be ginners. De data zijn: 12 en 13 mei; 19 en 20 mei; 15 en 16 september; 22 en 23 september; 29 en 30 sep tember. Inlichtingen telefoon 581507. HUISARTSEN: VLISSINGEN: Zaterdag 21 maart: F. Snijder, Burg. van Woelde- renlaan 12, telefoon 413933. Zondag 22 maart: R. Thiadens. Zui- derbaan 23, telefoon 464633. Spreekuur (zonder afspraak) van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Huisbezoek aanvra gen voor 10.00 uur. MIDDELBURG: Zaterdag 21 maart: P. de Doelder, Bellinkplein 1; zondag 22 maart: L. van de Meer, Bellinkplein 1. Spreekuren 12.30 - 13.00 uur en 17.30 - 18.00 uur. Centraal doorschakelnummer: 639933 OOST-SOUBURG. MIDDELBURG-ZUID, ARNEMUIDEN, NIEUW&ST.JOOSLAND Zaterdag 21 maart: R. Groot, Prins Bernhardstraat 2, Arnemuiden, telefoon 601308. Zondag 22 maart: J. Bergen, Kanaalstraat 89, Oost-Souburg, telefoon 461500. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen: 12.30 - 13.00 uur en 17.30 - 18.00 uur. VEERE, GAPINGE, SEROOSKERKE, OOSTKAPELLE EN VROUWENPOLDER: 21 en 22 maart: G. Rullens, telefoon 581276. KOUDEKERKE. WESTKAPELLE, DOMBURG. AAGTEKERKE, MELISKERKE, BIGGEKERKE. EN ZOUTELANDE: 21 en 22 maart: W. Spekhorst, J. Schuurmanstraat 6, Domburg, telefoon 581271. MIDDEN -WALCHEREN - 21 en 22 maart: A. Stutterheim, Sivet- straat 40, Meliskerke, telefoon 561760. TANDARTSEN 21 en 22 maart: G. de Witte, Doomeburg 31, Vlissingen, telefoon 478811. Patiënten-tandartsenpraktijk (alleen eigen patiënten) P. van Malland, Tobagolaan 6. Vlissingen. Zaterdag en zondag voor spoedgevallen bellen 478290. APOTHEEK: MIDDELBURG: Van vrijdag 20 tot vrijdag 27 maart: Apotheek Hummelen, Markt 69. VLISSINGEN: Van vrijdag 20 tot vrijdag 27 maart: Apotheek Van de Sande, Badhuisstraat 30-36. telefoon 412066. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN: van vrijdagochtend 09.00 tot maandagmorgen 09.00 uur. Telefoon 471140. DIERENARTSEN: 21 en 22 maart: mevr. Th. Driehuis en A. van der Wolf, Gerbran- dystraat 151, Vlissingen, telefoon 466548. Spreekuren zonder afspraak: zaterdag en zondag van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle, Oude Domburgseweg 33a: landbouwhuisdieren: telefoon 581443. Gezelschapsdieren: consult na telefonische afspraak 582985. DIERENAMBULANCE WALCHEREN (ook voor vermissing van huisdieren) telefoon 470882 (24 uur per etmaal bereikbaar). Alarmnummer: 06-51428542. VOGELOPVANG MIDDEN-ZEELAND: telefoon 628288. POLITIE NOODHULP: telefoon 112 als elke seconde telt. Overige assistentie aanvragen via telefoon 633333. Voor alle ande re aangelegenheden zijn de bureaus in Middelburg en Vlissingen 24 uur per dag open. t

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1998 | | pagina 5