Modeshow My Choice: altijd volle bak Stress en depressiviteit Soepele spieren en gewrichten Fluvopi zaterdag in Razzmatazz Mevrouw Wijgman wint 500 gulden Exaudi-koor in de kerk 'Allemaal goed bezig' PETS Brassband Onda in kleur Fotowedstrijd voor de jeugd Pakkettenaktie voor Roemenië Dames Van Fraassen starten leuke actie voor WK-voetbal WALCHEREN MIDDELBURG VLISSINGEN Uniek Nu milieuvriendelijk tuin in met MicMec E.G.A.- Nederland Martin Gaus L_ OOST-SOUBURG - Het dames-barbershopkoor Sea Sound Singers houdt maandag 20 april een zogenoemde open repeti tie in wijkcentrum De Zwaan aan de Kromwegesingel la. Kof fie en cake zijn er gratis, bedoeling is om nieuwe leden te wer ven EXPOSITIE - In galerie 't Haentje te Paart aan de Spanjaard straat 19, wordt van 19 maart tot en met 26 april een expositie gehouden met tekeningen en olieverf-paneeltjes van Mira Pe ters. De openingstijden zijn: donderdag-, zaterdag- en zon dagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur en na telefonische af spraak. BUSREIS - Het Zeeuws Palet gaat zaterdag 28 maart naar het Rijksmuseum in Amsterdam, vertrek 07.30 uur bij het station. Belangstellenden die mee willen, men kan ook de stad in om te winkelen of naar een ander museum. Kosten 35 gulden (inclu sief entree Rijksmuseum). Opgeven en inlichtingen via tele foon 623050. EXPOSITIE - In de concert- en gehoorzaal aan de Singel straat exposeert tot 1 mei Cor van de Poel met zijn werkstuk ken. Hij maakt aquarellen, acryl-schilderijen, olieverfstukken en pentekeningen. De werken worden eventueel ook verkocht. VOORJAARSMARKT - Zaterdag 21 maart wordt in en rond winkelcentrum Dauwendaele een voorjaarsmarkt gehouden. Tussen 10.00 en 16.00 uur staat er een draaimolen op het par keerterrein en in het winkelcentrum wordt een vrijmarkt voor kinderen gehouden. Er staan kraampjes en informatiestands, onder andere van ABN/AMRO. Bovendien is er voor jongeren van 5 tot en met 18 jaar een bungee-run. Voor de winnaars worden door de ABN/AMRO fraaie prijzen beschikbaar ge steld. BOOMFEESTDAG - Woensdag 25 maart wordt om 10.00 urn- in het kader van de nationale boomfeestdag door wethouder mevrouw J. van Dijk-Sturm de eerste boom geplant aan de Torentrans. Leerlingen van de oudste groep van de Cypressen- hof uit de Prinsenhove planten daarna 35 peren (pyrus com munis 'beech hill'). Het motto van de landelijke boomfeestdag is dit jaar 'een boom voor het leven'. JAMSESSIE - Vanaf 18 maart is er elke donderdagavond in Midgard aan Bachtensteene 14 een jamsessie. Vanaf 19 maart elke woensdag- en vrijdagavond een grootbeeld-videofilm. ARSENAALLEZING - Woensdag 1 april wordt in theater het Arsenaal vanaf 19.30 uur een lezing gehouden door professor dr. P. Tops, hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Uni versiteit Brabant te Tilburg. Hij geeft zijn visie op de invloed van bestuurlijke vernieuwingen en democratische aspecten van besluitvormingen. WINKELCENTRUM - De Vereniging Winkelcentrum Vlissin- gen houdt donderdag 26 maart vanaf 20.00 uur een ledenver gadering in lunchroom Panaché. Onder andere worden begro ting en contributie vastgesteld. KLAVERJASSEN - Zaterdag 21 maart klaverjastoernooi in het VTV-clubgebouw aan het. Baskenburgplein, aanvang 10.30 uur. Er zijn vijf ronden, deelname kost f 7,50. Opgeven Bego nialaan 3. MODESHOW - De activiteitencommissie van Bachten Reede presenteert donderdag 26 maart een modeshow, aanvang 19.30 uur. Medewerking wordt er verleend door Shop '54 en schoenenhuis Roelse. Kaarten (f 3,50 inclusief koffie) zijn ver krijgbaar bij de beheerder van Bachten Reede. MUZIEK - De stichting Evenementen Middelburg wil het be gin van de lente op zaterdag 21 maart opluisteren met vrolijke muziek. Tussen 12.30 en 17.00 uur zijn er optredens op een po dium bij Plein 1940 en in de winkelstraten. Trio Drieklanck, colmbo Top 100 en trio 't Gelag doen er aan mee. BIJDRAGE - Het Juliana Welzijn Fonds heeft de stichting Slachtofferhulp Zeeland een bijdrage toegekend van 15.000 gulden in de kosten van de aanschaf van inventaris en appara tuur voor het anti-discriminatiebureau. De modeshow van My Choice ARNEMUIDEN - De mode shows van My Choice zijn in middels genoegzaam hekend. Altijd is er een 'volle bak'. Be grijpelijk want de zaak laat de nieuwese mode voor het hele ge zin zien. Moeder, dochter en ook vader kunnen er een keuze maken uit een uitgebreid assortiment. Dat was tijdens de show, altijd opgebouwd met kleurenthe- ma's, te zien. Maar ook in de zaak wordt een compleet assor timent geboden. Depressieve buien maken onderdeel uit van het menselijke leven. Typische hoosdoeners zijn drukte op het werk, gezinsperikelen en andere invloeden van buitenaf. Als ons lichaam verandert, willen we ook nog weieens in een depressie schieten. De overgang is hier van een klassiek voorbeeld. Steeds meer mensen hebben moeite met het drukke dage lijkse bestaan. Op het werk moeten we presteren of we lig gen eruit. Thuis kan er van al les aan de hand zijn, zoals een scheiding, overlijden of pro blemen met de kinderen. Van de constante stroom informatie via bladen, radio en vooral te levisie raken we horendol. Dat alles bij elkaar kan ertoe lei den, dat we ons geen raad meer weten en moedeloos onze schouders laten hangen. Niet zelden steken in zulke stress situaties allerlei psychische en lichamelijke problemen de kop op. Die vari%oren van hoofd pijn tot wisselende stemmin gen en van overgevoeligheid tot maag- of hartklachten. We kunnen deze problemen onder verdelen in twee categorieën: algemeen en plaatsgebonden. 'Algemene' symptomen zijn klachten die niet specifiek voor één lichaamsdeel gelden. Denk aan overgevoeligheid, nervositeit, lage weerstand en futloosheid. Daarnaast kunnen 'Plaatsgebonden' klachten ons het leven zuur maken. Hierbij gaat het meestal om het hoofd, de borst, de hals en de buik. Een maagzweer is een bekend voorbeeld. Tegen dit soort stress-klachten kan Sint Janskruid uitstekend dienst doen. Dit natuurlijke middel laat het opgewekte en gezonde gevoel herleven. Zo kunnen we de dagelijkse be slommeringen makkelijker het hoofd bieden. Sint Janskruid- preparaten, waar Kira een be kend voorbeeld van is, hebben geen bijwerkingen en zijn ver krijgbaar bij apotheek, drogis terij en reformhuis. Kunt u 's ochtends moeilijk uit bed komen omdat uw spieren of gewrichten stijf zijn? Dan bent u niet de enige. Alleen al in Ne derland worden drie miljoen mensen in hun bewegingsvrij heid beperkt. Chinese gember helpt de pijnlijke gevolgen van stijve spieren en gewrichten te bestrijden. In wezen is het gebruik van gember als hulpmiddel bij stijve spieren en gewrichten niets nieuws onder de zon. De tradi tionele oosterse geneeskunde maakt al eeuwen dankbaar ge bruik van natuurlijke middelen. Het probleem van verse gember is echter, dat het in een grote hoeveelheid schadelijk kan zijn voor de slijmvliezen in de maag. Een andere optie is om de werk zame stoffen te verwerken in ta bletten of capsules. Maar dan kan de structuur van deze stof fen veranderen. Hierdoor ver slechtert de opname in het li chaam en gaat het effect verlo ren. Een uitzichtloze situatie? Dan kent u Zinax nog niet. Om niets van de waardevolle stoffen verloren te laten gaan, is er een revolutionaire methode ontwikkeld om de structuur w,l te behouden. Deze unieke me thode wordt alleen toegepast bij de productie van Zinax, een gemberextract van Tramedico. De speciaal in China geteelde gember wordt verwerkt tot het zogenaamde HMP-33 extract. Dit wordt snel en effectief in het lichaam opgenomen. Maak nu voordelig kennis met Chinese gember. Bij apotheek, drogisterij en reformhuis is het gemberextract Zinax tijdelijk ongekend voordelig. Betaalt u voor twee reguliere verpakkin gen normaal gesproken 59,90, nu kost de eenmalige duo-ver- pakking slechts 39,50. Dat is een korting van maar liefst 20,- E,n duo-verpakking is voldoen de voor de begindosering van een maand. Meer informatie? Bel met de consumentenservice van Tramedico te Weesp, telefoon 0294-417756. MIDDELBURG - Brassband Onda in kleur, dat is het thema van de jaarlijkse uitvoering van Onda in de Concert- en Gehoorzaal. Zowel jeugdorkest als brassband spelen op zaterdag 21 maart vanaf 20.00 uur in op dit thema. De entree bedraagt 10 gulden. MIDDELBURG - Met als thema 'Jeugd in beweging' houdt de Zeeuwse Sportraad een foto wedstrijd door en voor de jeugd. Actiefoto's van actief sportende of spelende jongeren worden tijdens het sportgala op 24 april in Tholen beoordeeld. Alle inzenders krijgen twee toe gangskaarten voor 24 april, bo vendien zijn er tal van aantrek kelijke prijzen. Uitsluitend amateurfotografen mogen meedoen. Ze kunnen hun foto sturen naar de Zeeuwse Sportraad, Postbus 8073, 4330 EB Middelburg. Inzendingen moeten wel voor 15 april binnen zijn. Een jury beoordeelt in eer ste instantie de originaliteit van de foto's, de bezoekers aan het sportgala hebben ook nog in spraak in de uiteindelijke keuze van de winnende foto. MIDDELBURG - Het nieuwe tuinseizoen staat voor de deur, Daarom overheerst de kleur groen in de milieuwinkel. Het thema is 'milieuvriendelijk tui nieren'. Men kan er terecht met allerlei vragen zoals over een milieu vriendelijke manier om de tuin in te richten en te onderhouden en wat zijn milieuvriendelijke alternatieven voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen. In de winkel zijn tuinboeken te koop en er zijn gratis folders met nuttige tips. De milieuwinkel in de Reiger straat 2 is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur; donderdag van 10.00 tot 17.00 uur; zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. OOST-SOUBURG - In Razz matazz treedt zaterdag 21 maart vanaf 21.00 uur de Zeeuws-Vlaamse band Fluvopi op. Entree 15 gulden, inlichtingen telefoon 230168. De band won drie jaar geleden de titel 'Lan delijke kunstbende'. Fluvopi staat voor Fluit Vocaal en Piano. 0 Fluvopi in Razzmatazz komende zaterdag. MIDDELBURG - Het uitbren gen van de nieuwe zomerbro- chures was voor het Holland International Reisburo reden voor het uitschrijven van een prijsvraag. Iedereen kon de rebus oplossen en een slagzin afmaken. Er wa ren meer dan 300 inzendingen, die kregen een reischeque van 10 gulden. De hoofdprijs was een cheque van 500 gulden, die werd gewonnen door mevrouw Wijgman uit Middelburg. Ze maakte de volgende slagzin: Bij Holland International staat de klant voorop, zoek je een reis naar de zon of hou je van avonturen, bij Holland Inter national kan je hiervoor te recht tot in de avonduren. De winnares kon evenwel de prijs zelf niet in ontvangst ne men, dat werd gedaan door de heer Kiewiet. Het Reisburo aan de Langevie- le is vanaf 1 april weer open tot 18.00 uur en op koopavon den tot 21.00 uur. Zaterdag kan men er tot 16.00 uur te recht. Overigens is er weer een nieu we actie gestart, die staat ge heel in het teken van het WK- voetbal. 0 Bij Holland International Reisburo werd de actie in het kader van de nieuwe zomerbrochures afgesloten met de prijsuitreiking. v FOTO: Piet Davidsei ZEELAND - Er is weer een pakkettenaktie voor Roe menië begonnen. Deze duurt tot 4 april, kosten 40 gulden per doos. Er zijn standaarddozen tot een maximum van 20 kilo gram. Ze zijn verkrijgbaar bij mevrouw Van der Weele- Stoia, Westerzicht 544 in Vlissingen, telefoon 462703 (na 18.00 uur). WESTKAPELLE - Koor Exaudi is een graag geziene gast in Zeeuwse kerken. Het is een inter kerkelijk koor, opgericht in 1976, met een huidig ledenbestand van 37. De zangers en zangeressen va riëren in leeftijd van 20 tot 50 jaar. Er is in het najaar een cd uit gebracht met als titel 'Liefde is de bron'. Overigens nog te bestellen via telefoon 571755. Het koor is binnenkort in de volgende dien sten te horen: 22 maart in de her vormde kerk van Westkapelle (19.00 uur); 29 maart hervormde kerk Zoutelande (09.30 uur); 12 april gereformeerde kerk Melis- kerke (10.00 uur) en 19 april in de oecumenische dienst van Oost- Souburg (19.00 uur). ZEELAND - De dames van reis buro Van Fraassen trappen af. Dat is het motto van de actie die het reisburo op touw zet in het kader van de wereldkampioen schappen voetbal in Frankrijk. Bij Van Fraassen International Reisburo's is een aardig spekta kel rondom het WK begonnen. Iedereen die vóór eind mei bij een van de Van Fraassen-buro's een reis boekt of heeft geboekt, mag aan de actie meedoen. Er moeten tien vragen beant woord worden die betrekking hebben op het WK. Elke vraag die goed is beantwoord levert een reischeque van 25 gulden op. Die kunnen dan weer tussen 1 september van dit jaar en eind oktober volgend jaar bij de Van Fraassen Reisburo's worden ge bruikt bij het boeken van een vakantie. Om in aanmerking te komen voor een cheque dient het deel nameformulier uiterlijk 31 mei te zijn ingeleverd. De spelregels staan op het formulier. VLISSINGEN - Jolanda Gij- bels is een tevreden vrouw. Ze 'runt' de afslankclub in Lam- merenburg, waar zo'n zestig deelnemers elke dinsdag hun afval-corderingen bespreken en controleren. „In totaal is de groep nu 589 kilogram kwijt. Nancy is nog steeds koploopster. In 27 we ken viel ze 38,5 kilo af. Heel de club is trouwens goed bezig", laat Jolanda weten. Sommigen zijn bijna aan hun streefge- wicht, de laatste loodjes we gen echter heel zwaar." Inlichtingen over de afslank club, die overigens met ingang van 1 april ook donderdag morgen van 10.00 tot 11.00 uur begint, via telefoon 0181- 322475. GEZOND AFSLANKEN zonder honger en toch 3 volle maaltijden per dag. Bel voor inlichtingen: 0181-322475 Bezoektijden: di.: 14.00-15.00 uur, 19.00-20.00 uur Speeltuinvereniging Lammerenburg Zuidbeekseweg 4a, Vlissingen *r Bert Dieader (dierenarts); Ton de Witte (Ra's Place); Wil van Reine (dierenasiel Vlissingen); Jcanette van der Meer (Martin Gans Htxitfenschool "Walcheren"). Het dierenasiel in Vlissingen is op zoek naar 'Beren'! Het dierenasiel in Vlissingen be staat dit jaar 25 jaar en dat gaat groots gevierd worden op zater dag 6 juni op het terrein van het dierenasiel aan de Lange Leen- weg I te Vlissingen. Om èèn van de onderdelen com pleet te maken zijn we op zoek naar pluche beren, groot of klein, gekleurd of bruin, het maakt niet uil. Heeft u misschien nog er gens een beer liggen waar u niets meer mee doetU kunt ons er een groot plezier mee doen!! U kunt uw beer inleveren bij het asiel en voor meer informatie kunt u bellen met tel(0118) 460333 Als uitzondering plaatsten we in de dierenrubriek nu een op roepje van een vermiste kat uit Oost Souburg. Het gaat om de kat met de roepnaam 'Jordy'. Vanaf za terdag 28 februari is hij verd wenen in de omgeving van de Doornluststraat, Middelhofsin gel. Zeelandiapiein en Kcho- botstraatHet is een zwarte gecastreerde kater met witte voetjes sokjes, op zijn keel een wit befje en een wit cirkel tje op zijn kin. Tussen zijn achterpoten heeft hij een wit buikje. Alle instanties die eventueel iets zouden kunnen weten over deze kat, zijn benaderd, maar er is niets meer vernomen van hem. Kijk a.u.b. in uw omgeving of u misschien een kat tegenkomt die aan het signalement voldoet (zie foto). De familie is er 'kapot' van dat hun kat verdwenen is. Mocht u meer weten over deze kat kunt, u kontact opnemen met de familie van der Spoel, tel (0118) 464919. Geachte dierenrubriek, Ik ben niet in het bezit van enig huisdier maar wil wel graag een beroep op u doen. Ik ben een fanatiek hardlo per en kom daardoor regel matig in contact met hon den. Mijn probleem is dan ook bet volgende: Tijdens het uitoefenen van mijn sport, hardlopen, gebeurt het regelmatig dat ik achter na gezeten wordt door een hond, dit gaat soms gepaard met bijtgedrag van de desbe treffende loslopende hond. Wat moet ik doen in zo'n si tuatie? (Naam bekend bij de redac tie) U moet zich realiseren dat doordat u hardloopt u instinc ten bij de hond wakker schudt, dus u moet zeker niet gaan versnellen om de hond af te schudden. Juist uw snelheid activeert zijn jachtinstinct. Het enige wat u in deze situ atie kunt doen is stilstaan, met het gezicht naar de hond toe. Tevens moet u zich groot ma ken, waardoor u respect af dwingt bij de hond. Wat u be slist niet moet gaan doen is schreeuwen of de hond in de ogen kijken. Probeer rustig weg te lopen zonder de hond de rug toe te keren, want dan loopt u het ri sico dat de hond alsnog gaat bijten. Door uw rustige hou ding, verliest de hond zijn jachtdrift, er is echter ook niets meer om achter aan te ja gen en hij verliest daardoor zijn belangstelling voor u. Meestal is er wel een eigenaar in de buurt en als u de moeite wilt nemen om even op de ei genaar te wachten, kan deze hem aanlijnen en makkelijk onder appel te zetten. U kunt dan al joggend uw weg verder vervolgen. Jeanette van der Meer Eigenaresse Martin Gaus Hon denschool "Westhound" Wilt u ook iets weten over uw huisdier, stuur uw vraag eventueel met foto van uw huisdier op naar De Dierenrubriek, Postbus 7011, 4330 GA, Middelburg DEZE COLUMN WORDT U AANGEBODEN DOOR: PLACE UW DIERENSPECIAALZAAK Lange zelke 89b Vlissingen Tel: 0118-415879 Hondenschool Walcheren "Westbound" Zwanenburgseweg 11 Vlissingen Tel: 0118-464F93 i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1998 | | pagina 23