Paracentrum in nieuwe handen VWO'er geselecteerd voor opstelwedstrijd Nationale campagne 'Fiets naar je werk' van start in Zeeland Zout in de voeding overdaad schaadt DE E pipoos GALL®GALL m Boulevard City-Run Kinderen uit Japanse bezetting Werken in de installatietechniek 2' 50 GROENTEHAL SCHOUT Bromfietsen Motoren LET OP ONZE AANBIEDINGEN 7' 50 9 5 00 9 BOOSTEN SPANJE REIZEN PIZZA-SERVICE *0* 41 WALCHEREN MIDDELBURG VLISSJNGEN NIEUWE en GOEDE GEBRUIKTE FIETSEN DE RIJWIELSHOP PART-TIME VERKOOPSTER M/V r Motor/scooter (Brom)Fietsen 3 kg Mooie Golden Del 2 kg SI. Remy2,50 Mooie Champignons per doos 7,45 Ruime sortering Groenten. Scherpe dagprijzen; kom, kijk en vergelijk Leuke sortering bloemen en planten Goed bereikbaar, gratis parkeren S 045 - 52277 STEL ZELF EEN PIZZA SAMEN! Pizza's Pizza's Salade's NOG BETERE KWALITEIT, SNELLERE EN TEVENS GRATIS BEZORGING SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 18 MAART 1998 M PAGINA 310 De zon in uw leven Van alle psychische stoornissen komen depressieve buien het meest voor. Naar schatting voelt ongeveer 20% van de Europeanen zich weieens depressief. De meesten hebben geen dokter nodig om weer beter te worden. Toch lijden zij en hun directe omgeving onder deze buien. Een starre blik en een slappe houding zijn vaak kenmerkend voor depres sieve pati%<>nten. Ze pra ten lijzig en zonder pit. Tegenslagen kunnen ze maar mondjesmaat ver werken. Iemand die niet lekker in zijn vel zit, kan zijn gevoelens bovendien niet goed uiten. Depressieve buien komen in alle soorten en maten voor. De pati ënt kan alleen wat som ber zijn, maar ook zo de pressief dat niets of nie mand hem meer kan ple zieren. Op zulke momen ten voelt hij zich vaak minderwaardig. Hij vraagt zich af, wat het doel is van zijn bestaan. Bij de behandeling van milde vormen van de pressiviteit kan zelfzorg een waardevolle aanvulling zijn op psy chotherapie (zoals een zelfhulpgroep). Vooral mensen die zich tijdelijk depressief voelen, vinden er baat bij. Vaak worden middeltjes op basis van hop, melisse of valeriaan aanbevolen. Deze zijn niet zo geschikt, want ze hebben een kalmerende en verdovende werking. Een oppeppend steuntje in de rug krijgen mensen die zich de pressief voelen wel van het Sint Janskruid. Dit verzacht lichte en mid delzware depressiviteit. Sint Janskruid werkt niet verslavend en kan zonder problemen gedurende langere tijd worden inge nomen. Een bekend Sint Janskruid-preparaat is Kira. Dit product kent geen bijwerkingen, ook niet in combinatie met alcohol, en is verkrijg baar bij apotheek, dro gisterij en reformhuis. ARNEMUIDEN - Het paracentrum Zeeland op het vliegveld bij Arnemuiden is sinds zaterdag officieel overgegaan in de handen van Bob Rienks en Simon W'oerlee. Beiden zijn ook de eigenaar van het inmiddels befaamde en het groot ste paracentrum op Texel. Het duo nam het Zeeuwse paracentrum over van Hans den Otter en Heieen de Koning, die het na veertien jaar eens wat rusti ger aan' willen doen. ,,De opzet van het Pa racentrum Zeeland moet resulteren in dezelfde uitstraling die Texel in al die jaren heeft opge bouwd", zegt Simon Woerlee. De Texelaren zijn trots op 'hun' pa racentrum. Dat willen we hier ook zien te bereiken. Ooit zijn we begonnen met een eenvoudige ba rak en nu heeft Texel een paracentrum dat er zijn mag. Een centrum met een uitstraling. Ook een toegevoegde waarde voor de recreant en de doevakanties". De nadruk van de nieuwe ei genaren komt voorname lijk te liggen op het pro fessioneel bezig zijn met opleiden van parachutis ten. Eens per maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus twee keer) wordt er een cursus gegeven en wie kennis wil maken met de ze sport kan in de maan den juli en augustus iede re dag op het vliegveld te recht voor het maken van een tandemsprong, waar bij de 'gast' wordt gekop peld aan een speciaal daarvoor opgeleide para chutist. Verder is van aanzienlij ke hoogte uit het vlieg tuig springen en de kick van je leven krijgen. In het voor en naseizoen worden de tandemspron gen alleen van vrijdag tot en met zondag gedaan. Even reserveren is overi gens wel wenselijk. De plannen van het duo zijn niet mis: als het even kan moet er nog dit jaar een nieuw vliegtuig komen. Een turbinevliegtuig dat aanmerkelijk minder ge luid produceert dan de huidige Cessna 182. De dagelijkse leiding van het paracentrum is in handen van Rien Nieuwesteeg, tot voor kort militair pa rainstructeur en nu dus 'burger' springinstruc- teur en 'tandemmaster'. En heeft u afgelopen vrij dag 'De Uitdaging' op tv gezien? Daar kregen vier visueel gehandicapten de kan om hun wens, een pa rachutesprong, in vervul ling te laten gaan. Op Texel en met instructie en begeleiding van dezelfde mensen die nu op Zee land zitten. OOSTKAPELLE - Vrijdag 20 maart verzorgt brass band Crescendo haar voorjaarsconcert in De Halve Maan vanaf 19.30 uur. De entree is gratis. Crescen do bestaat 100 jaar, ook het koor Ons Boerengoed verleent medewerking. LEZING - Zondagmiddag 22 maart om 16.00 urn- verzorgt Elly de Waard een lezing over haar werk. Ze is dichteres en behandelt het thema 'lente'. En tree 10 gulden in COC-café Goudwaard aan de Lan ge Noordstraat 52. Het is een activiteit van Lava. MENS EN HEELAL - Het Humanistisch Verbond afdeling Walcheren houdt dinsdag 24 maart een le zing in de aula van het Jacob Roggeveenhuis (ingang Gerbrandylaan), aanvang 19.30 uur. Vincent Icke spreekt over 'mens en heelal'. SCHRIJFAVOND - Donderdag 19 maart is er een schrijfavond van Amnesty International in het res taurant van de Zeeuwse Bibliotheek tussen 19.00 en 21.00 uur. THE DUKE - Zondag 22 maart in Celtic Pub The Duke aan de Vlasmarkt een optreden van Tom Ac ton Celtic Posse, aanvang 15.00 uur, entree gratis. BINGO - Donderdag 19 maart bingo in het Bolwerk (bij winkelcentrum papagaaieburg) vanaf 20.00 uur. FLYING DUTCHMAN - Vrijdag 20 maart in The Flying Dutchman vanaf 22.00 uur een optreden van Bsur. KLAVERJASSEN - Donderdag 19 maart prijskla- verjassen bij VC. Vlissingen in de Irislaan vanaf 20.00 uur. VLISSINGEN - De 9e Frapo's Boulevard City Run wordt zaterdag 21 maart vanaf 15.30 uur gehouden. Het betekent 20 kilo meter Frapo's Run; 10 kilometer Rabo Run en 10 kilometer Lips Busi ness Run. Start en fi nish bij het Bellamy- park. MIDDELBURG - De vereniging KJBB (Kinderen uit de Ja panse Bezetting en de Bersiap 1941-1949) houdt op zaterdag 25 april haar regionale ontmoetingsdag Zee land in het Centrum Dauwendaele te Mid delburg, aanvang 14.00 uur. De heer L.J. de Co- ninck, directeur van de Stichting Pelita in Den Haag zal vertel len wat Pelita aan hulpverlening te bie den heeft, bij aanvra gen als: WUV, WUBO etc., maar ook op het gebied van maat schappelijk werk. VLISSINGEN - Jongeren van de Bevelanden konden afgelopen zaterdag aan het werk bij Installatiebedrijf Van de Velde in Yerseke. Een bezoekje aan deze open- doe-ochtend toonde aan dat er heel veel te doen is in de installatietechniek en voor jongeren die straks met hun handen willen leren werken is er straks nog een goede boterham te verdienen in de techniek. Onder deskundige leiding van enkele werk nemers van het bedrijf en de praktijkdocent van de afdeling installatietechniek van het ROC Zeeland, vestiging Vlissingen, werd door de jongens een pennenstandaard gemaakt. In de zetbank werd het zink omgezet, daarna werden de delen gesoldeerd, verschillende soorten pijp werden afgekort en op maat in de standaard aange bracht. Belangstellenden jongeren van 12 tot 16 jaar die graag met hun handen willen wer ken en nader kennis willen maken met het beroep van installateur kunnen deze week op bezoek bij Installatiebedrijf Wisse B.V. in Goes, (0113) 227072. Men kan zich telefonisch aanmelden en ook begeleidende ouders zijn welkom. Alle deelne mers kunnen meedoen aan een prijsvraag en ontvangen aan het eind van de ochtend een leuke attentie. VBO of MAVO leerlingen die met ingang van het nieuwe cursus jaar een opleiding installatietechniek willen gaan volgen, kunnen zich direct wen den tot praktijkdocent installatietechniek Paul Ronteltrap, tel. (0113) 372254 MIDDELBURG-Sarah de Lange (VWO 5) van de Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap, schreef een opstel over het belang van de sport voor het concours 'Allons en Francé'. Dit gaat uit van de Fran se Ambassade in samen werking met de vereni ging van 'leraren leven de talen' en het christe lijk pedagogisch studie centrum in Amersfoort. De 'wedstrijd' staat in verband met het WK- voetbal dat in juni/juli in Frankrijk wordt ge houden. Middelbare scholieren uit heel Nederland heb ben aan het concours meegedaan. Sarah be hoort tot de twaalf g de twaalf geselecteerden. Op 19 maart staat ze in de finale in Amersfoort. Ze moet een spreekbeurt houden over de cultuur verschillen tussen Frankrijk en Nederland. Daarna moete n ook vra gen over dit onderwerp beantwoord worden. De jury bestaat uit leden van de Franse Ambassa de, Alliance Francaise, de VLLT, Franse pers enradio. Overigens is er voor alle kandidaten een prijs. Die bestaan uit on der andere: een week Futuroscope bij Poitiers, een weekend Parijs of twee weken Frankrijk en het bijwonen van WK-voetbalwedstri j - den. GOES - Een achttal prominenten uit de Zeeuwse politiek en het bedrijfsleven gaat op vrijdagmiddag 20 maart met de 'Oktobus' de campagne 'Fiets naar je werk' 1998 openen. De Oktobus (ook wel de 'Oktos') is een creatie van de Amerikaanse kunste naar Eric Staller. De Oktobus is voertuig dat met trapperkracht wordt aangedreven. Acht personen kunnen, gezeten in een cirkel, op de Okto bus plaatsnamen. Vol gens Staller is de Oktobus zeer geschikt voor buiten vergaderingen en brain stormsessies. Door de combinatie van directe communicatie en de bele venis van het rijden ont staan er snel goede ideeën. Het voertuig zal op 20 maart voor het eerst in Nederland op de weg te zien zijn. Op de Oktos zullen onder meer Com missaris van de Koningin, drs W. T. van Gelder, ge deputeerde ing. J.I. Hen- nekeij, ir H.L. de Kraa (Delta Nutsbedrijven) en drs P. Vollaard (Zeeuws Platfom Duurzame Ont wikkeling) plaatsnemen. Vorig jaar reed de organi satie van de fietsactie zich in de kijker met een stunt met een gestroomlijnde ligfiets. Middelburger Bram Moens reed toen met een gemiddelde snel heid van meer dan 60 km per uur over rijksweg A- 58 van Middelburg naar Goes. De rit met de Oktos zal op vrijdagmiddag om 13.30 uur van start gaan vanaf de parkeerplaats van DELTA-Nutsbedrijven aan de Poelendaelesingel in Middelburg en zal na een rit door Middelburg omstreeks 13.50 uur aan komen op het Abdijplein in de Zeeuwse hoofdstad. Daar wordt het voertuig opgewacht door het straatartiestenduo Ravio li. Om 14.15 uur vindt in Desafinado (Koorkerk straat 1) een pers- en in formatiebij eenkomst plaats. De campagne 'Fiets naar je werk' is een van oor sprong Zeeuws initiatief. Vorig jaar namen bijna 130 bedrijven en instellin gen en 4000 deelnemers aan de actie deel. Tussen 1 april en 1 oktober fiet sten ze onder het motto 'Trap 'ns wat vaker naar je baas' zo'n 4 miljoen ki lometer naar het werk. De actie gaat nu landelijk. Zeeland start op 1 april. Op 1 mei moeten Gronin gen, Friesland, Overijssel, Flevoland, Noord-Hol land en Noord-Brabant volgen. De campagne moet in een periode van drie jaar uitgroeien tot een landelijke campagne die in alle provincies wordt georganiseerd. Het initiatief hiervoor ligt in handen van COS-Neder- land (Centrum voor inter nationale samenwerking) en de stichting Ecoopera- tion. Helemaal zonder zout kan ons lichaam niet. Maar het gaat om kleine hoe veelheden die we, als we gevarieerd eten, van natu re al in voldoende mate binnen krijgen. We heb ben per dag ongeveer een halve gram natrium no dig, dit is l-i gram zout. Gemiddeld krijgen we zes tot zeven maal zoveel bin nen. Zout krijgen we da gelijks op verschillende manieren binnen. Ten eer ste zout dat van nature in voedingsmiddelen en drinkwater voor komt (20%). Ten tweede zout dat door de industrie aan voedingsmiddelen wordt toegevoegd (40-50%), zo als brood, kaas, vleeswa ren en kant- en laarpro ducten. Ten derde zout dat bij de voedselberei ding of aan tafel wordt toegevoegd (30-40%). Het zout dat we zelf aan ons voedsel toevoegen is dus eigenlijk overbodig. Zout bestaat uit natrium en chloride. Beide stoffen spelen een belangrijke rol in het lichaam. Natrium houdt onder andere de hoeveelheid water in ons lichaam op peil. Als hart en nieren goed werken, raken we wat extra zout wel kwijt. Maar eten we te veel zout dan is dat slecht voor de nieren. Bovendien vergroten we door te veel zout de kans op te hoge bloeddruk. En een hoge bloeddruk is één van de risicofactoren bij het ont staan van hart- en vaat ziekten. Er is dus alle re den om zo weinig moge lijk zout aan onze voeding toe te voegen. De waarde ring van zoute smaak is aangeleerd. Het is aan te raden kinderen van jongs af aan weinig of geen zout te geven, zodat ze er op la tere leeftijd ook minder behoefte aan zullen heb ben. Maar ook op latere leeftijd is het nog moge lijk de voorkeur voor zout af te wennen. Industrieën beginnen er toe over te gaan minder zout aan voedingsmidde len toe te voegen. Om de hoeveelheid zout in de voeding te verminderen kunt u minder zout bij de bereiding van voedsel toevoegen. Ook kunt u geen zout en zout- rijke aroma's op tafel zet ten. En tenslotte is matig zijn met zoutjes, hartige snacks, sausmixen, ju- spoeder en kant- en klare producten een manier om minder zout binnen te krijgen. Eten met weinig of zonder zout is beter voor de bloeddruk en dat hoeft echt niet ten koste te gaan van de smaak. Houdt u van lekker eten, lees dan de volgende adviezen: let tijdens het eten voor al op de smaak die u wel proeft gebruik kruiden en spe cerijen om gerechten op smaak te brengen maak soep klaar met veel verse groente en kruiden. Een bindmiddel maakt de soep flauw bak bij vlees of vis wat ui, knoflook, kruiden, champignons of paprika mee kook groente kort en in weinig water. Ga uit van verse groente en gebruik ook rauwkost kook nieuwe aardappe len eens in de schil bruin brood heeft meer smaak dan witbrood bestrijk kaas en vleeswa ren met zoutarme mosterd en leg er (zoutarme) uitjes, augurk, tomaat, plakjes komkom mer, verse tuinkers, sla, of paprika op. Voor vragen over gezonde voeding en over andere vragen met betrekking tot gezondheid en gezond heidszorg kunt u bellen met de Gezondheids wij zer in Goes (GGD-ge- bouw, tel.(0113) 249434 of Vlissingen (bibliotheek, tel. (0118)412947. Of kom eens langs op een van deze vestigingen. Ook speciale bedrijlsfietsen NS station Vlissingen 0118-465951 ^eMol hob6yv zaterdag 21 en 28 maart DEMONSTRATIE 3D KNIPPEN met vele nieuwe produkten AANBIEDINGEN bij aankoop 3D schaartje rol Foamtape GRATIS Middelburg, Lange Delft 119 Iedereen kent wel de Gall Gall-slijter. Dat kan ook bijna niet anders, want met 400 vestigingen zijn we de grootste slijterij-keten in Nederland en een prima werkgever. Voor het filiaal Vrijlandstraat 81 te Middelburg zoeken we een voor 5 uur per week (ook op koopavond en zaterdag). Tevens dient u bereid te zijn meer uren te werken in geval van ziekte, vakantie e.d. van collega's. Het adviseren en helpen van klanten is uw belangrijkste taak. Andere taken zijn het bedienen van de kassa en het verzorgen van de winkel en het magazijn. Gall Gall biedt u naast het salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij vragen vooral herintredende vrouwen te solliciteren. Belangstelling? Belt u met onze filiaalmanager mevrouw I. Spaeter. Telefoonnummer: 0118-650476 of schrijft u naar: Gall Gall T.a.v. mevrouw I. Spaeter Vrijlandstraat 81 4337 EC MIDDELBURG T.k. PEUGEOT Speeddake bj. '95, i.g.st., vr.pr. 2500,-. 0118-616804. APRILLIA RALLY, bj.'96, racepullyset, alarm, vele extra's, vr.pr./ 3500,-, tel. 0118-466934. HONDA 650cc t.k., 4-cyl., 6 versn., cardanaandrijv., vr. pr. 4950,-, 0118-623723. Motor: SUZUKI 750 GSXR limited edition bj. '86, km. st. 22000, veel extra's, veel nwe. onderdelen, vr.pr. 7000,- 0118-626168. Verkoop reparatie Adrie v.d. Broeke Motoren Veerseweg 40, Middelburg Tel. 0118-635757 TOMOS A-3, bj. '91, incl. verz. p.n.o.tk., tel. 0118- 603748. HERENFIETS, 3 versn., 175,-, tel. 0118-634567. JONGENSFIETS Batavus Fox 24 inch oude dames fiets, 0118-467509. 9 t% 95 Breeweg 47 - Middelburg Maandagmiddag en Donderdags gesloten e Luxê tourmgcarreizen Spanje Royal Class (toeslag 50 met bar. toilet en video E ALELLA HOTEL CONTINENTAL** HP buflet ,150m strand, in centrum. Kamers Dad/ douche, Toilet,balkon.Mei 1-4-8-1 1-15-18-22 1299 juli 3-6 1399 lull 10+ 13-1 7-20-24 1449 mei 25-29 iuni 1 -5-8-12-15-19 (329apr.3-l0-13-17-2" MALGRAT DE MAR 1 O dan APR. SOL/PLAYERS***2/6 pers. Direct aan strand In nieuwe centrum. Zwembad.Compleet ingericht badkamer, keuken,bij bezetting van Mei tiuni 1-5-8 f199 April 3-lQ-13-17-2Q-27+mei 1-4-8-1 min. 4p. M CAMPING BON REPOS supermarkt enz.2/6 pers.ingerichte Juni Juli 3-6-10-1 3-1 7-20-24-27-3 Dit gezellige 2 sterren hotel is gelegen in de geweldige badplaats Lloret de Mar, direct in centrum vlak bil de vele gezellige winkels en saanse restaurants e afstand tot het mooie brede strand met de prachtige boulevard Is maar l50m. De kamers zl|n eenvoudig doch netjes ingericht en voorzien van een badkamer met bad/douche,toilet en bal kon. Hotel Eton** heelt een receptie, lift, kluisjes gezellige bar en een zwem bad met zonnenterras. Het ontbijt is In buf»etstl|l, diner wordt aan ta tel geserveerd. U logeert op haltpension basis e.v.t. Volpension is ook mogelijk toeslag 25,- per week. Een leuk hotel voor een onverge lelijke vakantiel Me" 1 -4-8-11-15-18-22-25 1299 juni 1 -5-8-12-15-1-22 26 1349Juli 3 6-10 1479 lull 17-20-24-27-31 1579 apt. 10-13 1 7-20 1249 VRAAG GRATIS ZOMERGIDS Basis-pizza bestaat uit: bodem, tomatensaus, kaas en oregano Keuze ingrediënten van 1.00 ui tomaat prei peterselie sperziebonen knoflook n kappertjes O ei groene pepers olijfolie gember sambal Keuze ingrediënten van ƒ1.50 champignon paprika courgettes artisjok asperges Maïskolfjes Banaan ham spinazie ananas n mossels Parm. kaas Spaanse pepers Keuze ingrediënten van ƒ2.00 olijven Broccoli O bacon pesto Keuze ingrediënten van ƒ2.50 tonijn "i garnalen zalm cheddar salami gehakt ansjovis mozzerella extra pizza kaas gorgonzola chorizo cajun (runder) shoarmavlees Keuze ingrediënten van ƒ4.00 fruitmix bolognese saus Keuze ingrediënten van ƒ6.00 vismix Salade Capricciosa ƒ6,00 gemengde sla - ui - olijven - tonijn - ansjo vis - ei - tomaat - pepperoni Salade Pizza-Service ƒ5,50 ijsbergsla - komkommer - tomaat - ui - pa prika - asperges - maïs - feta - sladressing Wij bezorgen in: Vlissingen, West-Souburg, Oost-Souburg*. Koudekerke* en Dishoek* BEZORGEN UITERLIJK TOT 22.45 UUR. •minimaal bestedingsbedrag ƒ20,- kaas, tomaat, peterselie en oregano 2 Lucano ƒ12.50 kaas, ui, tomaat, champignons, ham en oregano 3 Mafioso ƒ14.00 veel kaas, veel knoflok,Spaanse pepers groene peperkorrels en oregano 4 Romana ƒ14.50 kaas, tomaat, ansjovis en oregano 5 Mama Lucia ƒ15.00 gehakt, broccoli, tomaat, knoflook, kaas 6 Milano ƒ15.00 mozzarella, ananas, kappertjes, tomaat, tonijn 7 Gustosa ƒ15.00 kaas, sperziebonen, paprika, salami champignons en oregano 8 Tonno ƒ15.00 kaas, groene peperkorrels, cham pignons, tonijn en oregano 9 Hawaii ƒ15.00 kaas, ham, ananas, fruitmix, oregano Quatro Fromaue ƒ15.00 kaas, mozzarella, cheddar, oregano gorgonzola, parmezaanse kaas, kaas, prei, tomaat, champkjnons, knoflook, bacon en oregano Pepperoni ƒ15.50 kaas, tomaat, prei, knoflook, paprika, salami, pepperoni en oregano Funqhi ƒ12.50 dubbel champignons, tomaat Vegetarian ƒ15.00 champignons, paprika, broccoli, prei, tomaat, courgettes Ankara ƒ16.00 shoarmavlees, paprika, knoflook, champignons Boionnese ƒ15.00 bolognesesaus, paprika, champig nons, parmezaanse kaas Tronicale ƒ16.50 kaas, banaan, fruitmix, ananas, champignons kaas 19 Roberto ƒ17.50 champignons, paprika, tomaat, kaas ananas, tonijn, courgettes, knoflook, 20 Buonissima 17.50 kaas, ui, champignons, ham, salami, asperges, kappertjes, olijven, oregano 21 Tremolante 20.00 kaas, ui, paprika, maïskolfjes, salami, artisjok, kappertjes, olijven, ansjovis, oregano 22 Vesuvio ƒ15.50 kaas, dubbel knoflook, spaanse pepers, pepperoni, cajuun vlees (HOT) 23 Godfather ƒ18.00 dubbel kaas, pesto, chorizo, paprika, ananas 24 Polio il^. 16.50 10 12 13 14 15 16 17 kaas, champignons, kipfilet, paprika, broccoli 25 Frutti Pi Mare ƒ24.00 kaas, tonijn, mosselen, garnalen, prei, ansjovis, zalm, zeevruchten, paprika, maïskolfjes, oregano 26 Goroo ƒ15.50 gorgonzala, salami, pepperoni, tomaat 27 Corleone ƒ16.00 tomaat, peterselie, tonijn, zalm, knot look 28 Bella Mia ƒ15.50 broccoli, champignons, paprika, shoarmavlees, parmezaanse kaas 29 Venezia ƒ17.50 kaas, champignons, paprika, tomaat, ananas, peterselie, prei, kipfilét 30 CaJZOnej'pizza-service" ƒ18.50 mozzarella, kipfilét, cajuunvlees (runder), ui, champignons, oregano, sambal, prei 31 Lasaana Bolognese ƒ16.50 RESTAURANT 40 ZITPLAATSEN ick Tevens ook bezorging Broodjes van Foppe Bellamypark Openingstijden: 7 Dagen per week van 15.00 - 23.00 uur. '93 '90 '92 '92 '93 '94 '88 '89 '93 '89 '93 '93 '94 '95 '95 '95 '94 Dhilips casset D118-f rREKI- /vagen D1184 DAKDI <offerr 17999: 3MW "net. z aar >1184

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1998 | | pagina 10