Verstandelijk gehandicapten exposeren Koor- en samenzang BIJ SLECHT WEER KOMEN DE ECHTE HARDLOPERS PAS NAAR BUITEN Colden Carillo In Razzmatazz Hulp voor Roemenië blijft nodig Grootste aquarobics -les Herfstrit De Zeeuwen Cursus koken met magnetron M/V woensdag 29 oktober 1997 Goudvink verzorgt dansavond Speelgoedbeurs in Pietepeutertje 100.000 Gulden voor gezondheidszorg Rondkomen met inkomen Satire en vuurgevechten Cursus kunstzinnige vorming Appèldienst in de Petruskerk Schaatsbaan is weer open Wereldwinkel houdt open dag Sollicitatiecentrum verhuist Bingo van supportersvereniging Neeltje Jans is volop in beweging welkomdienst in Hofpleinkerk Ineke Pauwelse in ban van Saturnus Reünie Huize de Veersesingel Saxofoonensemble in wereldwinkel De oorbellen van de minister Studiedag ontwikkeling en religie Het koningshuis na 1830 Zeeuwse avond 'Ons Boeregoed' Voorbij gelopen 1^? Saamhorigheid Schouderklopje DOK viert vijfde lustrum Singelloop van Dynica Huursubsidielijn van SP-afdeling Woonzorgcentrum open MIDDELBURG - Zaterdag 1 november houdt vogelvereniging De Goudvinken een dansavond in het ontmoetingscentrum aan de Vrijlandstraat 51. Entree f 7,50. De zaal is om 19.30 uur open. Medewerking aan deze avond wordt verleend door Ad Hagestein. MIDDELBURG - In peuterspeelzaal Pietepeutertje (Keurhove 1-3) wordt dinsdagavond 4 november van 19.30 tot 20.30 uur een speelgoedbeurs gehouden. Dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur kan er speelgoed worden afgegeven. Inlichtingen via telefoon 611054. WALCHEREN - Het bestuur der Godshuizen stelt voor volgend jaar ongeveer 100.000 gulden beschikbaar voor projecten in de gezondheidszorg op Walcheren. De bijdragen zijn bedoeld voor eenmalige projecten of investeringen die via normale financie ring niet mogelijk zijn. Stichting de Godshuizen heeft het beheer over een beperkt ver mogen dat ontstaan is uit erfenissen en schenkingen, soms da terend uit de 15e eeuw. ZEELAND - De commissie Scholing en Vorming en Sociaal Economische Zaken houdt op 4 november een themamiddag 'rondkomen met inkomen' over de inkomenspositie van oude ren in Zeeland. De bijeenkomst wordt gehouden in De Vroone, C.D. Vereekesraat 74 in Kapelle. Aanvang 13.30 uur. MIDDELBURG - Clinch is een gevaarlijk uitziend acrobaten- duo, gehuld in leer en met kettingen. Acrobatiek, vuur en theater worden uit een geheel andere hoek bekeken in de Stadsdanszaal. Zaterdag 1 november vanaf 23.00 uur. Entree 10 gulden. MIDDELBURG - Donderdag 30 oktober start de cursus boetse ren, beeldhouwen en pottendraaien bij het Instituut voor Kunstzinnige Vorming. Inlichtingen telefoon 634711. VLISSINGEN - Op 2 november wordt in de Petruskerk een oogstdienst gehouden, aanvang 09.30 uur. Het thema is: Je kunt op me rekenen. De solozang wordt verzorgd door Janus Mon- deel, voorganger is ds. A. Baas. VLISSINGEN - Vorig weekeinde is een begin gemaakt met het maken van de ijsvloer op de schaatsbaan van het Sportfondsen- bad. Naar verwachting kan er tot maart volop geschaatst wor den. De openstelling is afhankelijk van de weersomstandighe den. Over het algemeen kan er van worden uitgegaan dat bij droog weer en een temperatuur van minder dan 10 graden Cel- cius, de baan open is. OOST-SOUBURG - De Wereldwinkel in de Kanaalstraat houdt dinsdag 4 november open dag van 10.00 tot 17.00 uur. Er wor den dan nieuwe artikelen gepresenteerd en voor iedere bezoe ker is er een kopje koffie. MIDDELBURG - Op 30 en 31 oktober is het Sollicitatiecen trum Middelburg aan de Vrijlandstraat 33b niet bereikbaar. Dat komt door de verhuizing. Het 'centrum' gaat namelijk naar een kantoor boven het Arbeidsbureau in de Sint Sebastiaan- straat 12 in Middelburg. Met ingang van 3 november is het daar open. SEROOSKERKE - Vrijdag 31 oktober houdt de supportersver eniging Rood Wit een bingoavond in de kantine van VCV Vlis- singen aan de Irislaan. Entree gratis, aanvang 20.00 uur. ZEELAND - Neeltje Jans, bij iedereen genoegzaam bekend, is nog volop in beweging. Niet dat het werkeiland beweegt, inte gendeel. Een natuurexcursie leert dat er volop te beleven is. Bij voorbeeld wat de vogels betreft, de duinen en uiteraard het wa ter. Zondag 2 november is er weer een excursie. Vertrek 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Waterland. Leden van de Ver eniging Natuurmonumenten en het Zeeuwse Landschap beta len 5 gulden, niet-leden f 7,50 en kinderen tot en met 12 jaar f 2,50. MIDDELBURG - Zondag 2 november wordt om 19.00 uur in de Hofpleinkerk een welkomdienst gehouden. Voorganger is J. van Leerdam. Medewerking wordt verleend door het Wijngaard combo. Het thema is: God is dichterbij dan je denkt! Óm 18.45 uur wordt al met de zang begonnen. VLISSINGEN - Ineke Pauwelse verzorgt vrijdag 31 oktober vanaf 19.30 uur in de esoterische boekwinkel De Oorsprong, Boulevard Bankert 158, een lezing over Saturnus. Entree f 12,50 (inclusief koffie of thee). Saturnus is de planeet van kar ma. Deze helpt het karma, uw zelfgekozen levensopdracht, in te vullen. Ineke vertelt er alles over. MIDDELBURG - Huize de Veersesingel van de Vereniging Kin- derzorg, houdt komend voorjaar een reünie voor oud-bewoners uit de periode 1965 tot 1980 en haar medewerkers. Inlichtingen via telefoon 614450. VLISSINGEN - De Wereldwinkel, hoek Walstraat-Groene- woud, viert zaterdag 1 november hert 10-jarig bestaan. Dan zijn er aantrekkelijke kortingen, leuke aanbiedingen, een hapje en een drankje en een optreden van het saxofoonensemble van de Zeeuwse Muziekschool So What. De 'winkel' is elke middag tussen 13.30 en 17.00 uur open. MIDDELBURG - De Artemeeting, die vrijdag 31 oktober bij Artemis aan de Koudekerkseweg 133 wordt gehouden, heeft als titel 'de oorbellen van de minister'. Agnes Verbiest gaat hierbij op zoek naar de manier waarop vrouwen de stereotiepe beeldvorming kunnen doorbreken met hun taalgebruik. Entree f 7,50. Sponsorleden mogen gratis naar binnen. MIDDELBURG - De Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteenweg 7 staat vrijdagmiddag 31 oktober in het teken van een studie dag met als thema 'Ontwikkeling en religie'. De bijeenkomst begint om 13.15 uur, de toegang is gratis. De bijeenkomst wordt gehouden door het Centrum voor Interna tionale Samenwerking Zeeland, kortweg COS-Zeeland. MIDDELBURG - De Zeeuwse Volksuniversiteit houdt woens dag 5 november een lezing over het 'koningshuis na 1830, ko ningin Emma (1858-1934). Van 19.30 tot 22.00 uur wordt er een portret van deze edelmoedige en doortastende vrouw geschetst. De lezing is in het ZVU-bureau, Spanjaardstraat 51. Op 12 no vember staat een tweede lezing op het programma. Dan staat koningin Wilhelmina centraal. Voor inlichtingen of aanmelden, telefoon 634800. VLISSINGEN - Wijkvereniging Rosenburg verzorgt zaterdag 1 november een Zeeuwse avond onder het motto 'Ons Boeregoed'. Om 19,30 uur wordt hiermee begonnen in het Arsenaaltheater. De zaal is een uurtje eerder al open. Honderd Kruiningenaren zijn er in klederdracht present. De eerste cd van Boeregoed wordt uitgereikt en er is een presentastie van meer dan dertig Zeeuwse drachten. SPORT 'Deze sport doe je puur voor jezelf' OOST-SOUBURG - Hoewel Ko Meulmeester uit Oost- Souburg inmiddels tweeënvijftig jaar oud is blijft hij zich met hart en ziel met sport bezig houden. Was eerst voetbal jarenlang zijn passie, tegenwoordig gebruikt hij zijn schaarse vrije tijd voor een andere liefde. Dat is atletiek. En de liefhebbe rij gaat zo ver dat ook zijn zoon Manfred aangestoken werd en inmiddels een niet onverdien stelijke hardloper is. door Marcel van der Voort Uren kan Ko Meulmeester pra ten over atletiek. De ene anek dote na de andere wordt aange haald. En terwijl hij over zijn grote hobby praat flonkeren zijn ogen. Doordeweeks is hij een druk be zet man vanwege zijn baan als vertegenwoordiger. Toch belet hem dat niet om zich verder zo veel mogelijk aan deze sport te wijden. Ko Meulmeester „Zelf ben ik geen topsporter. Meer een fanatieke recreatie loper. Eerst voetbalde ik. Op een gegeven moment kwam ik er achter dat een individuele sport mij meer ligt. Dat werd dus atle tiek. En met name het lopen. Het is totaal anders dan voetbal. Je staat er alleen voor. Kan geen smoesjes verzinnen als het niet goed gaat met het lopen." „De fouten moet je bij je zelf zoeken. Deze sport doe je puur voor jezelf. Ik ken genoeg lopers die helemaal geen publiek nodig hebben. Die maken eenzaam hun kilometers en genieten van de regen en wind. Ik zeg altijd: bij slecht weer komen de echte hardlopers naar buiten." Ko is inmiddels een vijftiger maar zijn conditie is nog altijd op pijl. „Rond mijn vierendertigste stopte ik met voetbal. Ik dacht met atletiek te kunnen af trai nen. Eerlijk gezegd had ik mij toen ik met lopen begon over schat." „Voor mijn eerste wedstrijd in Vrouwenpolder had ik drie keer per week getraind. Was ervan overtuigd dat het de eerste keer al zou lukken. Dat viel behoor lijk tegen. Ik werd aan alle kan ten voorbij gelopen. Later ging het gelukkig stukken beter." Dat het met hardlopen net als bij het voetballen in het verle den de goede kant op ging heeft met de mentaliteit van Meul meester te maken. „Ik ga altijd een stapje verder. Dat is belangrijk. Je ziet dat ook bij veel jonge jongens. Naast de training zijn ze met bewust met ander zaken bezig." „Zoals voeding en na het lopen nemen ze liever een bakkie thee dan een glas bier. Ik loop echt voor mijn lol, maar dat ik op mijn leeftijd een goede conditie heb vind ik iets om trots op te zijn. Als je bij mij vetrollen ziet, dan gaat het verkeerd. Dat is niet direct ijdelheid, maar meer de drang om mezelf fit te voe len." „Als vertegenwoordiger zit ik heel veel in de auto. Ik werk zelfstandig en dan kan je met stress te maken krijgen. Als ik na een zware dag ga hardlopen en daarna douche voel ik mij weer als herboren. Dan valt al les van mij af. Onder het lopen denk ik trouwens aan allerlei dingen. Niet aan de tijd die ik wil neerzetten. Wel krijg ik de meest mooie ideeën." iv-.V'i&'ïT" Sagai Hardlopen, een oersport waarvoor veel belangstelling bestaat. s.taat in het Volgens Meulmeester saamhorigheid hoog vaandel bij atletiek. „Heel veel lopers kennen elkaar. Dat is één van de mooiste din gen. Het is een hechte groep. Er zijn weinig wanklanken, zoals bij het voetbal. De mensen heb ben oog voor elkaar. Ook de man of vrouw die als laatste over de finish gaat telt mee. Veel wed strijden in Zeeland worden aan elkaar gepraat door Fred Ra- bout. Je ziet de lopers groeien als hun naam wordt genoemd en de speaker iets over ze vertelt." Ook al zijn de sporters enthou siast over elkaar, de belangstel ling bij het publiek zou volgens de Oost-Souburger meer mogen. „Als je kijkt naar België lopen wij hier achter. Daar maken ze een compleet spektakel van een wedstrijd. Er wordt een tent neergezet en er zijn allerlei an dere activiteiten. „Daarom komen er meer men sen. Hier heb je de baanwed- strijden en een cross. Voor het publiek is een cross leuker. Dat is leuker om te zien. Je ziet de lopers langskomen, vervolgens lopen ze vijf kilometer verder en dan zie je ze weer." „Zoiets maakt de toeschouwer enthousiaster. Atletiek en dus ook het hardlopen heeft het in zich om net zo populair te wor den als voetbal. Maar dat ligt ook aan de medewerking van de media." „Ik kan mij enorm storen aan het televisieverslag van de ma rathon van Rotterdam. Daar zie je de eerste drie over de einds treep stormen. Van de overige ploeteraars zie je amper iets. Men zou een voorbeeld moeten nemen aan de registratie van bijvoorbeeld een wedstrijd in Londen. Daar maken ze er een compléét spektakel van." Aan de sporters ligt het niet. „Als alle recreatielopers die je voorbij ziet komen zich zouden aansluiten bij een vereniging zou het de belangrijkste sport van Nederland zijn", zo onder bouwt Meulmeester het pleidooi voor zijn favoriete sport. Inmiddels is ook zijn zoon Manfred (27) een fanatieke lo per. „Vroeger nam ik hem mee naar het strand om een balletje te trappen. Hij traptje de bal weg en deed er verder niets mee. Een leraar op school gaf hem het ad vies om aan judo te gaan doen. Dat ging weliswaar goed, maar het gebrek aan wedstrijden sti muleerde hem niet echt om door te gaan. Op een gegeven moment koos hij toch voor het lopen. „Dat heb ik Manfred nooit op gedrongen. Tegenwoordig be hoort hij tot de beste vijftien van Zeeland. Naar mijn idee zou hij nog beter kunnen." De jonge Meulmeester wordt door zijn vader begeleid. Toch neemt hij niet alles zomaar aan. FOTO'S: PIET DAVIDSE „Ik denk dat iedere loper een coach nodig heeft. Soms spreek ik gasten waar ik eigenlijk niets mee heb. Geef ze een schouderklopje en praat over de wedstrijd. Altijd merk ik dat zoiets ze goed doet. Steeds ver baas ik mij erover dat er ver schrikkelijk weinig ouders langs de kanst staan, terwijl ze tegen mij uitgebreid hun verhaal doen. Die jongens hebben dat gewoon nodig." Meulmeester merkt dat er in de provincie een gebrek aan trai ners is. „Met een aantal enthousiaste trainers kun je ook op landelijk niveau betere resultaten beha len. Dat weet ik zeker." Binnenkort kan het publiek met eigen ogen een aantal crossen bekijken. Onder andere in Mid- delharnis en Kruiningen. VEERE - In de Grote Kerk ex poseert nog tot en met 2 novem ber een aantal verstandelijk ge handicapten. Het is de laatste tentoonstelling van Delta Cul tureel. De werkstukken worden gekenmerkt door ongerepte en ongecultiveerde beelden. Emo ties en belevenissen worden juist door deze mensen, vanwe ge de spontane creatieve uit drukkingskracht, ongekunsteld in beelden weergegeven. Medewerking aan deze expo wordt verleend door: De Dag- boog Terneuzen; Sterrenbos Roosendaal; Lambertijnenhof Bergen op Zoom; De Kaai Goes; De Glazen Pui Vlissingen en De Sterre Clinge. De openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag dan 13.00 tot 17.00 uur. 0 Zaterdag 1 november 'unplugged uit de USA'. OOST-SOUBURG Op 1 november komt het New Yorkse duo Golden Carillo naar Razzmatazz aan de Middelburgsestraat 113. Het optreden begint om 21.00 uur. Frank Carillo maakte indertijd furore in de band van Peter Frampton. Annie Golden was ooit lid van The Shirts. Ze zong zich beroemd in de musi cal Hair. Beiden brengen nu ballads, popsongs en af en toe een stevige rocker. Kaarten kosten 15 gulden. Jaarkaarthouders betalen 12 gulden. Vooraf reserveren kan via telefoon 0113- 230168. MIDDELBURG - Zaterdag 1 novem ber wordt in de Nieuwe Kerk een koor- en zangavond gehouden die in het teken staat van 'hervomringsdag'. Vanaf half acht wordt opgetreden door het Drechtste- denkoor Praise Him, dat onder lei ding staat van Mar tin Zonnenberg. Or ganist is André van Vliet. De commissie Zin gen in Middelburg heeft de organisatie in handen. Iedere belangstellende is welkom, de toegang is gratis. 1 Martin Zonnenberg is dirigent van het Drechtstedenkoor. FOTO: VAN DER KLOET fotografie en video MIDDELBURG - De gerefor meerde en hervormde kerken van Middelburg en de gere formeerde kerk van Oost- Souburg zorgen ook dit jaar voor een hulptransport naar Roemenië. De leefomstandigheden daar blijven erbarmelijk. De hulp in Tirgu-Mures. Begin janu ari wordt vooral gezocht voor het ziekenhuis en de kinder kliniek vertrekt men er naar toe. Bedoeling is om inzame lingsacties te houden. Dat gebeurt huis-aan-huis in Oost-Souburg. In Middel burg worden op 1 en 8 no vember in de kerkgebouwen materialen ingezameld. Tus sen 10.00 en 12.00 uur kun nen belangstellenden er ba sisvoedsel (zonnebloemolie, suiker, witte rijst, koffie, zeep en dergelijke) inleveren. Tevens is er dringend behoef te aan baby-kleding, winter- schoenen en laarzen. Inlichtingen via telefoon 468219. VLISSINGEN - Het moet zondag 2 november om 12.00 uur een wereldrecord worden in het Sportfondsenbad. Dan wordt namelijk de grootste aquarobics-les ter wereld op touw gezet. In elk geval moet er een vermelding van in het Guinnes Book of Records komen. Het huidig wereldrecord staat op 137 deelnemers. Zij hielden dit watergekoelde fitnes sen meer dan een uur vol. Het is zondag de laatste recordpoging van het seizoen. Wie een wereldrecord op z'n naam wil hebben, moet dus van de partij zijn. MIDDELBURG - De motor- en autuclub De Zeeuwen houdt een zogenaamde 'Herfstrit' op zaterdag 1 november. Deze rit telt mee voor het clubkampioenschap. Deelnemers in de A, B of C-klasse kunnen zich vanaf 13.30 tot 14.30 uur aanmelden in het sportcomplex de 'Kruitmolen' in Middelburg, waar ook het vertrek zal plaatsvinden. Er wordt een leuk prijzenpakket beschikbaar gesteld. Op 26 december (2e Kerstdag) houdt De Zeeuwen haar traditionele Kerstrit, eveneens voor A, B en C-klassers. OOST-KAPELLE - De Stichting Educatief Toerisme 'Oranje zon' verzorgt op 17 en 24 november een tweedelige cursus 'Ge bruik van de (combi-)magnetron'. De cursus zal worden gege ven in het gebouw van de stichting te Oostkapelle. Na een kor te theoretische inleiding over de werking van de magnetron is er gelegenheid voor praktische oefening. Er zal gekookt, ge bakken en gegrild worden. In beide lessen wordt een compleet menu klaargemaakt. De lesses duren van 17.30 tot 20.30 uur. Inlichtingen en aanmelding (0118)581507. OOSTKAPELLE - De Oostkapelse sportvereniging DOK viert 1 november het 25-jarig bestaan. De maand november is daar om uitgeroepen tot sportieve jubileum-maand. Op 1 november zijn er allerlei sportieve activiteiten en 8 november is er judo. Op 15 november een gymnastiekuitvoering en 22 en 23 novem ber districtskampioenschappen badminton. De afdeling vol leybal sluit de reeks op 29 november met een toernooi. MIDDELBURG - Atletiek- en duursportvereniging Dynica houdt zaterdag 1 november haar jaarlijkse singelloop. Aan vang 14.00 uur voor de 6600 meter en 15.00 uur voor de pres tatielopers. Deelname f 3,50. VLISSINGEN - De SP-afdeling heeft de huursubsidielijn ge opend. Belangstellenden die willen laten berekenen of ze in aanmerking komen voor huursubsidie, kunnen bellen: 412306. MIDDELBURG - Op 5 november wordt woonzorgcentrum Tabadila in de Stromenwijk officieel geopend. Het is het cen trum voor Molukse ouderen in Nederland. Om 14.00 uur is de ontvangst van genodigden, om 14.40 uur de openingshande ling.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1997 | | pagina 13